Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) papieski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj papieski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

papieski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

papieskie

papieska

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj papieski

Wordnet angielsko-polski

(proceeding from or ordered by or subject to a pope or the papacy regarded as the successor of the Apostles
"papal dispensation")
papieski
synonim: apostolic
synonim: apostolical
synonim: pontifical

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. papieski

Słownik religii angielsko-polski

papieski adj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And the possibility of carbon offsetting has been rightly compared with the medieval purchase of papal indulgences.
A możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla ktoś celnie porównał ze średniowiecznym odpustem papieskim.

statmt.org

As the head of the influential Latin American Bishops Conference, he was considered a possible papal candidate after the death of John Paul II in 2005.
Przewodniczył wpływowej Konferencji Episkopatu Kolumbii, więc jego kandydatura na następcę zmarłego w 2005 r. papieża Jana Pawła II była realnie brana pod uwagę.

statmt.org

on behalf of the EFD Group. - Mr President, I would like to congratulate you on being elected although I feel that this morning it has been more like a papal inauguration.
w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu wyboru, chociaż mam wrażenie, że dzisiejszy ranek przypomina raczej ingres papieża.

statmt.org

19am: "Something unexpected is happening during the papal visit to this country: the British public is listening with curiosity and genuine respect to Pope Benedict XVI," the Daily Telegraph's leader claims.

www.guardian.co.uk

The Roman Catholic Church of England and Wales has until April to clear its multi-million pound debt with the government over the papal visit, with officials admitting they are currently unsure how the cost will be met.

www.guardian.co.uk

While some may have been put off by the Â?20 suggested donation for a ticket to Bellahouston to cover transport costs, detractors such as the Humanist Society of Scotland believe people are indifferent to the papal visit because of the church scandals and growing secularism.

www.guardian.co.uk

You can see today's full itinerary on at the papal visit website.

www.guardian.co.uk

Surely, papal arms should be used for such a task.
Do takiego zadania powinniśmy wykorzystać papieską armię.

Rumor is, he finished third in the last papal election.
Pogłoska mówi, że był trzeci w ostatnie konklawe.

All the great families of the Romagna and papal states.
Wielkie rody Romanii i Państwa Papieskiego.

It can only be opened with his papal ring.
Otworzy go tylko papieski pierścień.

But does his father trust him enough to grant him the papal army?
Ale czy ojciec mu ufa na tyle by powierzyć armię papieską?

He would feel your lips on his papal ring.
Chciałby poczuć twe usta na swoim papieskim pierścieniu.

Hm. Find someone else to lead the papal forces in your stead.
Znajdź kogoś innego do prowadzenia papieskich sił w twoim imieniu.

In the past, such obstacles might have been overcome by papal dispensation.
W przeszłości taka przeszkoda mogła być obalona papieską dyspensą...

Will go instead to papal city of Carpentras.
Zamiast tego jadę do papieskiego miasta Carpentras.

Break it, and no Roman legion, papal army, nor God himself will protect you.
Złam ją, a żaden rzymski legion, armia papieska, ani sam Bóg cie nie ochronią.

Behind me is the appartamento papale, or papal apartment.
Za mną znajdują się appartamento papale, albo apartamenty papieskie.

What power has a crown without papal investiture?
Jaką moc ma korona bez papieskiej inwestytury?

More importantly, papal authority is restored and recognized.
I co najważniejsze, przywrócono i zaakceptowano władzę papieską.

The papal army awaits your command.
Armia papieska czeka tylko na twój znak.

It's almost a papal purple.
Jest prawie purpurowy.

It is the papal symbol.
To symbol papieski.

And the possibility of carbon offsetting has been rightly compared with the medieval purchase of papal indulgences.
A możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla ktoś celnie porównał ze średniowiecznym odpustem papieskim.

Some papal decree.
Jakiś papieski dekret.

But, Severino, it's a papal blessing.
Ależ Severino, to papieskie błogosławieństwo.

This thing has a papal sanction--
A tu mamy papieskie błogosławieństwo...

My cousin refuses to debase herself before that swine that wears the papal tiara.
Moja kuzynka nie chce się poniżyć przed tą świnią, nosząca papieską tiarę.

Papers with the Papal Seal.
Papiery z papieską pieczęcią.

For a papal brief of annulment... ...a statement from your wife will be required.
Do dekretu papieskiego o unieważnienie, konieczne jest oświadczenie od Twojej żony.

I am Juan Borgia, Duke of Gandia, commander of the papal army.
Juan Borgia, książę Gandii i dowódca papieskich wojsk.

He needed a suit.. ..for tomorrow's Papal audience.
Potrzeba mu garnituru... ...na jutrzejszą audiencję u papieża.

It was a misunderstanding of scripture... ...and a papal misapplicationof canon law.
To było niezrozumienie Pisma Świętego i niewłaściwe, papieskie użycie kanonicznego prawa.

Carpentras Papal Enclave of Venaissin
Carpentras Papieska enklawa

The Papal Nuncio, Monsignor Colonna
Nuncjusz papieski, Monsignor Colonna.

As the head of the influential Latin American Bishops Conference, he was considered a possible papal candidate after the death of John Paul II in 2005.
Przewodniczył wpływowej Konferencji Episkopatu Kolumbii, więc jego kandydatura na następcę zmarłego w 2005 r. papieża Jana Pawła II była realnie brana pod uwagę.

on behalf of the EFD Group. - Mr President, I would like to congratulate you on being elected although I feel that this morning it has been more like a papal inauguration.
w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu wyboru, chociaż mam wrażenie, że dzisiejszy ranek przypomina raczej ingres papieża.