Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pokrywać płytami dekoracyjnymi/boazerią, pokrywać/ wykładać panelami, układać kasetony/ panele; brać udział w dyskusji; prawniczy dobierać skład;

(Noun) prawniczy grupa/lista sędziów przysięgłych, skład sędziów przysięgłych, sędziowie przysięgli, ława przysięgłych, komisja sędziowska; komisja, zespół; uczestnicy dyskusji; jury; komitet; architektura płycina, tafla, panel, płyta, kaseton, wstawka; technika deska, tablica; technika deska rozdzielcza, tablica sterownicza, panel sterowniczy; pas tkaniny, klin; plastron; kwatera; sport poduszka; lotnictwo płat blachy, usztywniona część poszycia, płat poszycia, płat, klin; duża, podłużna fotografia, obrazek na desce; historia lista lekarzy ubezpieczalni, urzędowy wykaz lekarzy; medycyna lista uprawnionych do świadczeń chorobowych;
panel discussion - dyskusja panelowa, dyskusja z udziałem ekspertów;
consumer panel - biznes panel konsumentów;
game quiz panel - panel radiowy/ telewizyjny;
on the panel - na zasiłku;
control panel - pulpit sterowniczy, deska rozdzielcza, tablica sterownicza, pulpit operatora, tablica z przyrządami; technika tablica rozdzielcza; panel sterowania;
on the panel - na zasiłku;
control panel - pulpit sterowniczy, deska rozdzielcza, tablica sterownicza, pulpit operatora, tablica z przyrządami; technika tablica rozdzielcza; panel sterowania;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of door etc.) skrzydło, płycina.
2.
(register) rejestr.
3.
(group of speakers) zespół, panel, uczestnicy dyskusji.
4.
(for instruments) pulpit; control ~deska rozdzielcza, tablica sterownicza, panel sterowniczy.
5.
(of cloth) bryt, pas tkaniny.~ cpd ~ game n quiz radiowy, telewizyjny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

panel, płyta, tafla, tablica, komisja, komitet
pokrywać (powierzchnię, ściany) płytami dekoracyjnymi/boazerią
control/instrument ~ tablica rozdzielcza/ z przyrządami

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pulpit

tybinka

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. lista, spis
2. tablica

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. lista, spis
2. panel
3. lista sędziów przysięgłych panel discussion dyskusja panelowa panel of arbitrators lista arbitrówpanel of experts lista biegłychto array the panel zestawiać listę przysięgłych to be on panel znajdować się na liście przysięgłychvt kompletować ławę przysięgłych

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

lista lekarzy państwowej służby zdrowia

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zespół dyskutantów, lista lekarzy państwowej służby zdrowia w W. Brytanii

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pulpit
panel
płyta, płaszczyzna
tablica
control ~ pulpit sterowniczy
instrument ~ tablica przyrządów
code ~ lotn. kod sygnalizacji lotniskowej
płachta sygnalizacji kodowej
marking ~ tablica sygnalizacyjna
splash ~ łamacz bryzgów (na amfibii)
~ code tablica kodowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PŁYTA

PANNEAU

TABLICA ROZDZIELCZA

FILUNEK

PŁYCINA

TABLICZKA

ZESPÓŁ

WSTAWKA WSZYTA W MATERIALE

BOAZERIA: WYKŁADAĆ BOAZERIĄ

WSUNĄĆ WSTAWKI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N tafla
N tablica (np. rozdzielcza)
N komisja
N panel
Adj panelowy

Wordnet angielsko-polski


1. (a committee appointed to judge a competition)
jury
synonim: jury

2. ( (computer science) a small temporary window in a graphical user interface that appears in order to request information from the user
after the information has been provided the user dismisses the box with `okay' or `cancel')
okno dialogowe: : synonim: dialog box

3. (electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices
"he checked the instrument panel"
"suddenly the board lit up like a Christmas tree")
panel sterowania: : synonim: control panel
synonim: instrument panel
synonim: control board
synonim: board

4. (sheet that forms a distinct (usually flat and rectangular) section or component of something)
panel: :

Słownik nieruchomości angielsko-polski

płyta, panel

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bud. panel

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

płytapanel~, ceramic panel ceramiczny~, wooden płyta drewniana

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

lista ławników, lista sędziów przysięgłych
panel of arbitrators: lista arbitrów
panel of experts: lista biegłych
to array the panel: zestawić listę przysięgłych
to be on the panel: znajdować się na liście przysięgłych

kompletować ławę przysięgłych

Słownik audio-video Montevideo

deska, tablica, łącznica, płyta, pulpit, mikser, karta komputerowa
rada, komisja, dyrekcja, zarząd
urząd
utrzymanie, wyżywienie
pokład, burta statku

płyta
goście programu
uczestnicy dyskusji w studio
konferencja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kaseton

komisja

komitet

lista

panel

poduszeczka

półka

tablica

tafla

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

panel
~, expert - panel ekspertów
~, interview - panel uczestników rozmowy kwalifikacyjnej

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

płachta; znak dla pilota kładziony na ziemi; tech. panel
~, control - aut. deska sterownicza, tablica kontrolna
~, display - plansza ekspozycyjna
~, distribution - tablica rozdzielcza
~, drop(ping) - lotn. płachta sygnalizująca miejsce zrzutu
~, heating - panel grzewczy
~, instrument - aut. pulpit sterowniczy; lotn. tablica przyrządów (pokładowych)
~, solar - panel słoneczny
~, wing - powierzchnia nośna skrzydła
~, working - zespół roboczy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

1. - płyta
2. panel
zespół roboczy
~, instrument tablica przyrządów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Powered by my solar panels, it sucks in saltwater and turns it into freshwater.
Zasilana przez panele słoneczne, zasysa słoną wodę, i zamieniała ją w wodę pitną.

TED

They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
Mogli umieścić je w godny sposób na tablicach lub ścianach w tej choćby sali.

statmt.org

However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
Niemniej jednak opinii niekwestionowanej większości jej członków nie można lekceważyć.

statmt.org

To do this, click the print icon that appears at the top of the left panel.
W tym celu kliknij link Drukuj znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

Google

Search results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci ikon na mapie.

Google

The writing panel is made up of teenagers and 21-year-olds, along with 24-year-old Skins co-creator Jamie Brittain.

www.guardian.co.uk

Because as well as The Rob Brydon Show and The Trip, he also has his own BBC panel show, Would I Lie To You?, currently in the middle of its fourth series.

www.guardian.co.uk

When the Pew Research Centre's Internet & American Life project asked its panel of more than 370 internet experts for their reaction, 81% of them agreed with the proposition that "people's use of the internet has enhanced human intelligence".

www.guardian.co.uk

The control panel had been sealed off, but the Irish Journal says the Garda have now managed to bring the protester back to earth, and promptly placed him in a squad car.

www.guardian.co.uk

Of course, who will sit on that panel is very important.
Oczywiście ważny jest także skład tego zespołu.

Uh, the panel is down the hall on the right.
Panel jest w dole korytarza na prawo.

It's just that this small panel could be a screen.
Ta mała płytka może być ekranem.

Destroy the city if you have to, but get me that control panel!
Jeśli trzeba będzie, zniszczcie miasto. Muszę odzyskać ten panel!

If you see a panel opening in that shaft, let me know.
Jeśli zobaczysz w szybie otwierający się panel, daj mi znak.

Your panel of observers are waiting for you to choose.
Zespół obserwatorów czeka na twoją decyzję.

They say you're late for some kind of panel.
Jesteś spóźniona na jakiś panel.

I just want to get to the last panel.
Chcę tylko dojść do ostatniego panelu.

You have to open the round panel in back and push the small button.
Otwórz okrągły panel z tyłu i naciśnij mały przycisk.

There should be a panel that opens and allows access to the inside.
Powinna tam być pokrywa, którą można otworzyć i zajrzeć do środka.

But he was on that panel show with me.
Ale on był razem ze mną w programie.

You wasted an entire solar panel just to make that.
Zmarnowałeś cały panel słoneczny, żeby to zrobić.

So this whole damn ship is like a big old solar panel.
Więc cały ten statek jest jak platforma słoneczna.

So if this panel can offer independent living to someone like me...
Więc jeśli ta rada mogła zaoferować niezależne życie dla kogoś jak ja...

Open the third panel down on the centre column.
Proszę otworzyć trzeci panel u dołu w środkowej kolumnie.

And I got the ceiling panel over there, too.
I mam również panel z sufitu.

We need to run an panel to confirm first.
Musimy zrobić panel badań aby to najpierw potwierdzić.

There's gotta be a secret panel or a chamber here somewhere.
Musi być tutaj jakieś tajemne przejście lub pokój.

He's hooked everything through the main panel in there.
Podpiął wszystko do głównego panelu tam w środku.

Put your hand on the panel and concentrate on why you want to stay!
Połóż dłoń na tym panelu i skoncentruj się na tym, dlaczego chcesz zostać.

I can't repair the ballast control unless we open up a panel.
Nie mogę naprawić sterowania balastem, chyba że otworzymy panel.

But if it had happened... anyone bother looking at his panel?
Ale gdyby to się stało... Czy ktoś fatygował się spojrzeć na jego kartę?

Cause the panel feels badly for incompetent doctors who nearly kill people.
Ponieważ zarząd czuje się źle przy niekompetentnych lekarzach, którzy o mało nie zabili człowieka.

I'll have him download the details to your panel.
Powiem mu żeby przesłał szczegóły na twój panel.

As we know, panel 2, in particular, did not exactly employ scientific meticulousness.
Jak wiemy, w szczególności panel drugi nie do końca wykazuje naukową skrupulatność.

That's what this panel is really about, isn't it?
Tak naprawdę o tym jest ta dyskusja, prawda?

Rose, that panel over there, turn all the switches to the right !
Rose ten panel tam, przelacz te wszystkie wlaczniki w prawo.

Behind that panel you'll find the tubing that you need.
Za tym panelem znajdziesz system złącz, który potrzebujesz.

Give me a hand to that control panel.
Pomóż mi z tym panelem sterowania.

The Palestinian authorities have now instituted an independent investigative panel, which is very good news.
Władze palestyńskie powołały niezależną komisję dochodzeniową, co jest powodem do radości.

Can you use this tablet to access this control panel?
Czy możemy użyć tego komputera aby podłączyć się do tego panelu?

Okay, the panel should be on your right.
Panel powinien być po twojej prawej stronie.

There's a panel like this on every level.
Takie panele są na każdym poziomie.

There was enough sweat on the sheets to run a tox panel.
Było wystarczająco potu na pościeli żeby zrobić testy.

Let's take a look at this first panel.
Popatrzmy na ten pierwszy panel.

Sydney, you'll get to the central heating control panel.
Sydney, zajmiesz się głównym panelem do sterowaniem ogrzewaniem.

For this we need the help of one of the members of the panel.
Do tego potrzebna nam pomoc jednego z członków jury.

Here, we can access it through this panel.
Możemy dostać się do niego przez tę płytę.

That red button panel, punish anything on the route.
Ten czerwony przycisk, da ci przyspieszenie na drodze.

The ballast control panel is got to be around somewhere
Gdzieś tu musi być panel kontroli obciążenia.

You weren't supposed to even see that panel.
Miałeś nawet nie widzieć tego panelu.

When did you replace the panel on this baffle?
Kiedy wymieniliście panel z tej przegrody?

Look! We can gain access through that panel.
Możemy się tam dostać przez ten panel.

Listen to me Ray, there's a red lever next to control panel
Słuchaj mnie Ray, obok panelu kontrolnego jest czerwona dźwignia.

The panel, which will select the winner in September 2008, will have a very difficult task.
Panel, który będzie wybierał zwycięzcę we wrześniu 2008 r., będzie miał trudne zadanie.

For this reason, our proposals were validated by a panel of recognised experts just before the summer holidays.
Z tego powodu na krótko przed wakacjami letnimi nasze propozycje ocenił zespół uznanych ekspertów.

My case has not reached the tribunal panel.
Mój przypadek nie ma znamion przestępstwa.

Bob, I'm going to order one more double-glass panel.
Bob, zamówię jeszcze jeden panel z podwójnego szkła.

Every judge on the panel is on your payroll.
Każdy tutejszy sędzia, jest na twojej liście płac.