Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) morał, nauka; moralność, obyczaje; niemoralność, rozwiązłość;

(Adjective) moralny, etyczny, obyczajowy; zasadniczy; duchowy, wewnętrzny;
moral fibre - siła charakteru; zasady moralne, kręgosłup moralny;
moral support - wsparcie moralne; podtrzymywanie na duchu;
moral courage - odwaga moralna;
moral hazard - niebezpieczeństwo moralne, pokusa nadużycia, ryzyko nieetycznego zachowania;
moral philosopher - moralista/moralistka; filozofia filozof moralista;
moral victory - moralne zwycięstwo;
moral certainty - pewnik;
moral responsibility - odpowiedzialność moralna;
moral rearmament - Ruch Odnowy Moralnej;
moral majority - zdrowa moralnie większość społeczeństwa;
moral sense - poczucie moralności;
person of loose morals - osoba lekkich obyczajów;
moral theology - religia teologia moralna;
public morals - dobre obyczaje;
on moral grounds - z pobudek moralnych;
moral philosophy - etyka, filozofia moralności;
public morals - dobre obyczaje;
on moral grounds - z pobudek moralnych;
moral philosophy - etyka, filozofia moralności;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
morał.
2.
pl moralność, obyczaje
a man without ~s człowiek bez zasad moralnych.adj
1.
(ethical) moralny
~ sense poczucie moralności
~ philosophy etyka.
2.
(virtuous) moralny, z zasadami.
3.
(conducive to ~ behaviour)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

morał
moralny, etyczny, wewnętrzny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. moralny moral consideration względy moralne moral constraint przymus moralny moral courage odwaga moralna moral cruelty znęcanie się moralne moral damage strata moralna moral decay upadek moralny moral duty obowiązek moralny moral injury krzywda moralna moral norm norma moralna moral obligation obowiązek moralny moral principle zasada moralna moral responsibility odpowiedzialność moralna moral rules sankcje moralnemoral suffering cierpienie moralne moral support poparcie moralne compensation of moral injury zadośćuczynienie za krzywdę moralną indemnity for moral injury odszkodowanie za krzywdę moralną

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj moralny
s morał
pl ~s moralność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ETYCZNY

OBYCZAJNY

OBYCZAJOWY

DUCHOWY

WEWNĘTRZNY

CYWILNY

Wordnet angielsko-polski

(the significance of a story or event
"the moral of the story is to love thy neighbor")
morał
synonim: lesson

Słownik internautów

moralny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

morał

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

moralny
compensation of moral injury: zadośćuczynienie za krzywdę moralną
indemnity (compensation, damages) for moral injury: odszkodowanie za krzywdę moralną
the moral: sens moralny
moral appraisal: ocena moralna
moral balance: równowaga moralna
moral certainty: moralne przekonanie
moral consideration: względy moralne
moral constraint: przymus moralny
moral courage: odwaga moralna
moral cruelty: znęcanie się moralne
moral damage: strata moralna, krzywda moralna
moral decay: upadek moralny
moral dimension: wymiar moralny
moral duty: obowiązek moralny
moral injury: krzywda moralna (niesprawiedliwość)
moral insanity: brak poczucia moralności
moral insensitivity: znieczulica moralna
moral norm: norma moralna
moral obligation: obowiązek moralny
moral principle: zasada moralna
moral responsibility: odpowiedzialność moralna
moral rules: prawa moralne
moral sanction: sankcje moralne, przymus moralny
moral science: nauka moralności
moral suffering: cierpienie moralne
moral support: poparcie moralne

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

moralność

Słownik religii angielsko-polski

moralny adj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's the pathfinder that shows us a simple road through an impenetrable moral maze.
Jest sondą pokazującą nam prostą drogę, poprzez nieprzedarty labirynt moralności.

TED

A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.
Mądra osoba wie, jak używać tych zdolności moralnych w służbie właściwym celom.

TED

Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
Moralność, odstraszanie i sprawiedliwość są kluczowe w debacie o karze śmierci.

statmt.org

And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
I ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.

TED

The European Union is first and foremost an economic union based on moral values.
Unia Europejska to przede wszystkim unia gospodarcza oparta na wartościach moralnych.

statmt.org

But women are [seen as] the embodiment of honour, so their sexuality and moral behaviour is controlled.

www.guardian.co.uk

What a contrast to our own Archbishop of Canterbury, who is so petrified of appearing irrelevant in the modern world that he utters barely a word about the critical moral issues facing this country.

www.guardian.co.uk

Asked by the interviewer if the Catholic church was not opposed in principle to the use of condoms, the pope replied: "She of course does not regard it as a real or moral solution, but, in this or that case, there can be nonetheless, in the intention of reducing the risk of infection, a first step in a movement towards a different way, a more human way, of living sexuality.

www.guardian.co.uk

"This 'Islamic Centre' is not part of a religious movement; it is a political movement designed to fracture the moral and political foundation of Middle Tennessee," Zelenik said.

www.guardian.co.uk

We would first like to ask for your moral support.
Przede wszystkim chcemy prosić o wsparcie moralne.

Would you like me to come along for moral support?
Chcesz bym poszedł z tobą jako wsparcie?

Don't turn this into one of your big moral issues.
Nie rób z tego jednego z tych twoich moralnych dylematów.

And there was a moral issue to consider as well.
I to było moralne zagadnienie aby to również rozważyć.

Some call it a moral right, and I do include myself within that class.
Niektórzy mają to za moralne prawo. Ja siebie do nich wliczam.

However, in taking that lead, we have to show moral leadership.
Przyjmując jednak przywództwo, musimy wykazać się również przywództwem moralnym.

We have a moral authority to do something about it.
Mamy moralne prawo, by coś z tym zrobić.

But my choice had been, above all, a moral one.
Ale mój wybór był przede wszystkim moralnym.

Look, you made a moral choice, not a medical one.
Dokonałeś wyboru moralnego, a nie medycznego.

I think there is a moral argument here as well.
Uważam, że w tym przypadku istnieje także argument moralny.

Most of the arguments made against the practice were moral.
Większość argumentów przeciwko takim praktykom miała podłoże moralne.

So you're saying you challenge the moral structure of everything?
Co ty chcesz powiedzieć, May? Kwestionujesz całą moralną strukturę wszystkiego?

On a moral level, too, human rights are part of the European identity.
Z moralnego punktu widzenia prawa człowieka są również częścią europejskiej tożsamości.

On the other we have a serious medical, legal and ethical/moral problem.
Z drugiej zaś poważny problem medyczny, prawny i etyczno-moralny.

Did you honestly think he had the moral right to lead us?
Myślisz, że miał moralne prawo do dowodzenia nami?

Where do you hope to get with your moral judgments?
Ty i ten twój moralistyczny osąd. Gdzie z nim doszłaś?

Because let me tell you, you're not that smart or moral.
Bo taka mądra to nie jesteś. Ani moralna.

It's not even like I have a moral stance here.
I nawet nie mam tu żadnego wsparcia moralnego

In addition to it being her moral and constitutional right.
To prawo moralne i konstytucyjne.

And a patriot is one who makes the right moral choice.
A patriota to ktoś, kto dokonuje prawidłowych wyborów moraInych.

And that put me into a moral dilemma, you see?
I przez to byłem w dylemacie moralnym, rozumiecie?

Today, we have to face up to the challenges of an economic and moral crisis.
Dziś musimy stawić czoła wyzwaniom kryzysu gospodarczego i moralnego.

Really, my lord, you don't have the moral right to spend their lives.
Doprawdy, mój panie, nie masz prawa rozporządzać ich życiem.

We moved in a beautiful city with great climate and increased moral stand!
Przeprowadziliśmy się do pięknego miasta, z cudownym klimatem... I wyższymi zasadami moralnymi.

It may not be moral, lieutenant, but these are times of war.
Być może to niemoralne, poruczniku, ale takie są czasy wojny.

Moral principles are the first line of defense against criminal behavior.
Moralne zasady to pierwsza linia obrony przeciwko przestępczym zachowaniom.

Both moral and social, which could no longer be tolerated.
Moralnie i społecznie nie mogliśmy dłużej tego tolerować.

Yes, I would prefer it to be moral, if possible.
Tak, chciałbym aby było moralne, jeśli to możliwe.

Fighting for your country with violence can be deeply moral.
Walka przemocą dla swojego kraju może być głęboko moralna.

Who gives you the right to speak about moral hazard?
Za kogo ty się masz, żeby mówić o nadużyciach?

Business is human response to a moral or cosmic crisis.
Biznes to ludzka reakcja na kryzys moralny czy kosmiczny.

Or is it a human culture in which religion gives its moral values?
Czy raczej jest to kultura ludzka, której religia nadaje wartości moralne?

We want them to come back to the negotiating table with a moral purpose.
Pragniemy, aby powrócili do stołu negocjacyjnego, kierując się względami moralnymi.

Grandpa said there was a moral but I had to figure it out myself.
Dziadek mówił, że jast tam morał... ale sam go sobie znajdź.

Sometimes, however, it was my wife and the kind nurses who took care of me, so I could offer this moral support!
Niekiedy jednak to moja żona i miłe panie pielęgniarki musiały troszczyć się o mnie, aby mógł okazywać to wsparcie!

Does that sound like moral and spiritual advice to you?
A to brzmi dla Ciebie, jak moralna i duchowa rada?

We have a moral obligation and an opportunity to prevent this.
Mamy moralny obowiązek i sposobność zapobieżenia temu.

Help for victims and their families is not only a moral imperative.
Pomoc dla ofiar i ich rodzin to nie tylko nakaz moralny.

In addition, the religious and moral aspects are an important element.
Ważnym elementem są ponadto aspekty religijne i moralne.

At a time of economic crisis, moral values and ethics have become more important.
W czasie kryzysu gospodarczego wartości moralne i zasady etyczne stały się ważniejsze.

You could have concentrated on the moral and ignored the physical.
Mogłeś skoncentrować się na moralnym, a odrzucić aspekt fizyczny.

What I like about you, your moral compass always faces true north.
To w panu lubię, doktorze Suresh. Pański kompas moralny zawsze wskazuje prawdziwą północ.

He was brilliant, but lived in his own moral universe.
Był niesamowity, ale żył w swoim własnym świecie.

Because their strong sense of moral values makes them highly reserved.
Ponieważ w skutek ich mocnego poczucia moralności zachowują rezerwę.

If it is to send out messages, with what moral authority are we doing so?
Jeżeli ma to na celu skierowanie przesłania, na podstawie jakich przesłanek moralnych to robimy?

We will not be used as a moral alibi for such a policy.
Nie damy się wykorzystywać jako moralne alibi dla takiej polityki.

I say something my own way and wham, you go moral on me.
Mówię w swój własny sposób, a ty mnie objeżdżasz.

Plus, I want to keep this air of moral superiority by doing everything myself.
Ponadto, Chcę utrzymać tę atmosferę moralnej wyższości robiąc wszystko sama.

There is no moral or legal argument which will make us change the rules for joining now at the end.
Żadne argumenty moralne ani prawne nie skłonią nas teraz do zmiany zasad przystępowania.