Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dołączenie n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁĄCZĄCY

Wordnet angielsko-polski

(the act of bringing two things into contact (especially for communication)
"the joining of hands around the table"
"there was a connection via the internet")
połączenie się, zespolenie się, złączenie się, scalenie się
synonim: connection
synonim: connexion

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

łączenie
dołączenie
połączenie
wstępowanie
kojarzenie

Słownik audio-video Montevideo

montowanie, sklejanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dołączenie; połączenie się; wstąpienie
~ the banners - dołączenie pod sztandary
~ the colours - pot. wstąpienie do wojska
~ the main forces - dołączenie do głównych sił
~ up the formation - dołączenie do szyku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

What's more, the veteran rockers have embraced the younger group as their spiritual heirs, inviting them on tour, joining them on stage and even using "Wake Up" as their pre-show fanfare.

www.guardian.co.uk

The MC&A and People divisions will no longer be standalone divisions, joining an expanded Operations group led by the chief operating officer, Caroline Thomson.

www.guardian.co.uk

They see less of each other socially since joining Daybreak, but only because of the hours.

www.guardian.co.uk

Blackpool, Cardiff and Reading were early adopters, and Dumfries in Scotland is joining the gang next month.

www.guardian.co.uk

He's told me what his terms are for joining us against the King.
Powiedział mi, jakie są jego warunki przyłączenia się do nas przeciwko królowi.

There's talk among many of us toward joining his cause.
Wielu pośród nas mówi o przyłączeniu się do jego misji.

You got me for another 24 hours, then I'm joining my family.
Masz mnie na 24 godziny. Potem wracam do mojej rodziny.

Many of us will be joining you before this war's over.
Wielu z nas dołączy do ciebie, zanim ta wojna się skończy.

Thank you all so much for joining us this evening.
Dziękuje wszystkim za dołączenie do tego miłego wieczoru.

So will I be joining you for your special show tomorrow?
Czy będę z tobą w jutrzejszym programie?

Will you be joining the army, fighting for king and country?
Przyłączysz się do Armii w walce za króla i ojczyznę?

And what is the name of the young lady who will be joining us?
A jak się nazywa młoda dama, która z nami pojedzie?

Howard did not leave the room since joining the school.
Howard nie wyszedł ze swojego pokoju odkąd wrócił ze szkoły.

The accident happened right about the time I was thinking of joining the church.
Ten wypadek zdarzył się wtedy gdy właśnie myślałam o wstąpieniu do kościoła.

Bad news is your boy Drama will not be joining us.
A złe wieści są takie, że twój chłoptaś Drama do nas nie dołączy.

I want to introduce a new student joining our class.
Chcę wam przedstawić nową koleżankę, która dołączyła do naszej klasy!

Have you heard them talk about joining Buchanan's army, running us out of here?
Słyszałeś ich rozmowy o przyłączeniu się do armii Buchanana, wygnaniu nas stąd?

The thought of Turkey joining is not on at all.
Wcale nie myślimy o przyłączeniu Turcji.

My people are excited that you're going to be joining our team.
Moi ludzie są podekscytowani, faktem, że dołączasz do naszej ekipy.

Don't you think joining a wedding party is warm and happy?
Nie sądzisz, że przyjęcie weselne jest ciepłe i radosne?

Joining the euro area is not just an economic step, but also a political one.
Przystąpienie do strefy euro to nie tylko krok gospodarczy, ale także polityczny.

There is also an increase in the number of countries joining the common currency.
Zwiększa się także liczba państw przyjmujących wspólna walutę.

Perhaps you would consider joining our struggle against the Republic.
Może rozważysz dołączenie do naszej walki przeciwko Republice.

He said he'd be at the bridge joining here to Heaven.
Sam mówił, że będzie w miejscu, gdzie łączą się Niebo i Ziemia.

Harriet will be joining me this week when I go to visit the poor.
Harriet będzie mi towarzyszyć w tym tygodniu kiedy będę odwiedzać biednych.

If you're just joining us, there were four goals scored in the first period.
Jeśli dopiero zacząłeś nas oglądać, w pierwszej tercji padły cztery bramki.

So nice to walk in the door, feel like you're joining a chain gang.
Tak miły iść w drzwiach, czuj się jak dołączasz się do gangu łańcucha.

Therefore, we are now joining a debate that the Commission has already prepared.
A zatem debata, do której się teraz włączamy, została już przez Komisję przygotowana.

Tyler's mother is joining you tonight for dinner as planned?
Matka Tylera będzie u ciebie wieczorem na kolacji, jak planowałaś?

There is no moral or legal argument which will make us change the rules for joining now at the end.
Żadne argumenty moralne ani prawne nie skłonią nas teraz do zmiany zasad przystępowania.

Let's try one that doesn't involve your 10-year-old sister joining the Army.
Wymyśl coś, co nie zakłada, żeby twoja 10-letnia siostra wstępowała do armii.

I am aware that you are joining us here today after a long journey from Japan.
Wiem, że dołączył pan do nas dzisiaj po długiej podróży z Japonii.

Nevertheless, everyone knows that the road to joining the Union is a demanding one.
W każdym razie każdy wie, że droga do przystąpienia do Unii jest wymagająca.

I'm joining her in a house by a river.
Będę mieszkać z nią w domku nad rzeką.

My wife and son will be joining me soon.
Moja żona i dziecko wkrótce tu do mnie dołączą.

You joining up now or you waiting to be called?
Idziesz teraz czy będziesz czekał na powołanie?

Yes. My daughter will be joining us this season.
Moja córka będzie z nami w tym sezonie.

Meeting new people, joining an adult-education class or a book club.
Spotykanie nowych ludzi, dołączając się do klasy dla zaocznych lub klubu książki.

It's all clear to me now I'm joining the army
Teraz wszystko jest dla mnie jasne. Wstępuję do wojska.

He worked for the before joining the Bureau in its heyday.
Pracował dla O.S.S.,zanim dołączył do Biura... w okresie jego rozkwitu.

He'il be joining us for the last part of our tour today.
Przyłączy się do nas w ostatniej części naszej wycieczki.

Kate, will you be joining any clubs or sports teams?
Więc, Kate, dołączysz do jakiś klubów lub zespołów sportowych?

In addition, the terms for joining the euro area must be made more flexible.
Ponadto musimy przyjąć elastyczniejsze warunki dotyczące przystąpienia do strefy euro.

I'm joining you boys for one last ride along.
Dołączę do was na tę ostatnią akcję.

Not while my friends and brothers are joining the Cristeros.
Nie, kiedy moi przyjaciele i bracia dołączają do Cristeros.

It's a forced joining of a vein and an artery.
To jest wymuszone połączenie żyły i arterii.

Hey, would you be interested in joining my club?
Byłbyś zainteresowany dołączeniem do mojego klubu?

It was my last assignment before joining the consulate on Earth.
To był mój ostatni okręt przed objęciem posady na Ziemi.

That had nothing to do with you wanting us joining
To nie ma nic wspólnego z Tobą, che abyśmy dołączyli do

And tell me, will the co-signer be joining us shortly?
Proszę powiedzieć, czy współwłaściciel konta wkrótce do nas dołączy?

For many years we kept alive the hope of us joining this process started more than 50 years ago.
Przez wiele lat żywiliśmy nadzieje, że przyłączymy się do rozpoczętego ponad 50 lat temu procesu.

Since joining the Union, these countries have doubled and in some cases tripled the level of aid they provide.
Od chwili przystąpienia do Unii, zakres wsparcia udzielanego przez te państwa wzrósł dwukrotnie, a w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie.

There's only one group on this campus worth joining.
Jest tylko jedna grupa w kampusie, do której warto jest się przyłączyć.

Governor Marshall should be joining us at any moment.
Za chwilę dołączy do nas gubernator Marshall.