Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zamiar, intencja, zamiary;
for the intention of - religia w intencji;
honorable intentions - uczciwe zamiary;
with the intention of doing sth - z zamiarem zrobienia czegoś;
second intention - medycyna gojenie przez ziarninowanie;
first intention - medycyna gojenie przez rychłozrost;
first intention - medycyna gojenie przez rychłozrost;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U zamiar, cel, intencja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

intencja, zamiar, cel

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

intencja f, zamiar m, cel m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zamiar, cel

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zamiar, cel

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROZMYSŁ

ZAMYSŁ

PLANOWANIE

PRZEDSIĘWZIĘCIE

INTENCJA

Wordnet angielsko-polski


1. (an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions
"his intent was to provide a new translation"
"good intentions are not enough"
"it was created with the conscious aim of answering immediate needs"
"he made no secret of his designs")
intencja, zamiar, zamysł, chęć, zamierzenie
synonim: purpose
synonim: intent
synonim: aim
synonim: design

2. (an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions
"his intent was to provide a new translation"
"good intentions are not enough"
"it was created with the conscious aim of answering immediate needs"
"he made no secret of his designs")
cel, przeznaczenie: : synonim: purpose
synonim: intent
synonim: aim
synonim: design

Słownik internautów

zamiar

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

intencja
zamiar
zamysł

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

intencja (zamiar), planowanie, umyślność, zamiar, zamierzenie
congruent intention: zgodny zamiar
defect of intention: wada oświadczenia woli
honest intentions: uczciwe zamiary
intention of a person: wola osoby
intention to conclude a contract: wola zawarcia umowy
intention to relinquish ownership: zamiar wyzbycia się własności
intention to terminate a contract of employment: zamiar wypowiedzenia umowy o pracę
interpretation of a declaration of intention: tłumaczenie oświadczenia woli
likely intention: wola prawdopodobna
to express one's intention: wyrażać wolę
to manifest an intention: ujawniać wolę

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zamierzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zamiar
~, aggressive - zamiar agresywny
~, attack - zamiar ataku
~, enemy('s) - zamiar nieprzyjaciela
~, hostile - zamiar wrogi
~, latent - zamiar ukryty
~, original - zamiar początkowy
~, peaceful - zamiar pokojowy
~, tactical - zamiar taktyczny
~ to fight - zamiar walki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.

statmt.org

Nevertheless, 'the road to hell is paved with good intentions', as they say.
Jednak, jak rzecze przysłowie, droga do piekła wybrukowana jest dobrymi intencjami.

statmt.org

Over the next five minutes, my intention is to transform your relationship with sound.
W ciągu następnych pięciu minut, zamierzam zmienić Wasze podejście do dźwięku.

TED

Is it the intention that increased job insecurity should be the workers' contribution?
Czy Komisja chce, by wkładem pracowników była zwiększona niepewność zatrudnienia?

statmt.org

The Washington summit produced an impressive catalogue of commendable intentions.
W wyniku szczytu w Waszyngtonie stworzono imponujący zbiór godnych pochwały zamierzeń.

statmt.org

But he said the board had not asked him to stand down and he had no intention of leaving.

www.guardian.co.uk

His intention was to prosecute US war crimes in Vietnam.

www.guardian.co.uk

Tonight Green said the government's intention remained to end child detention.

www.guardian.co.uk

The verdict rested on the judges' finding of "the plain intention to eliminate every Muslim male".

www.guardian.co.uk

But I have no intention of making love to you!
Ale nie mam zamiaru kochać się z tobą.

We've no intention of getting in your way, so just let the girl go.
Nie mamy zamiaru wchodzić ci w paradę, więc możesz ją spokojnie puścić.

I have no intention of being around when they go where they're going.
Nie zamierzam być przytomny, gdy oni dobiorą się tam, gdzie chcą się dobrać.

I came with only one intention, to help you all.
Przybyłem tylko z jednym zamiarem, pomóc wam wszystkim.

Oh, so now you know my every thought and intention?
Więc teraz znasz moją każdą myśl i zamiar?

I have no intention of going back to the old days!
Nie mam zamiaru wracać z tobą do dawnych lat!

God, I had no intention of going home with him or anyone.
Nie miałam zamiaru z kimkolwiek wracać do domu.

Do you think that was their intention from the start?
Myślisz, że od początku miały taki zamiar?

Actually it's not my intention to be mean to you.
Właściwie to nie mam zamiaru się oznacza dla Ciebie nic.

I mean, for all we know this could have been their intention.
Z tego, co wiemy, takie mogło być ich zamierzenie.

In fact, Section has no real intention of going after him.
Tak naprawdę, Sekcja nie ma zamiaru go ścigać.

I really had no intention of ever seeing you again.
Naprawdę nie zamierzałam więcej się z tobą spotykać.

It was not my intention to do this in front of you.
Nie było moim zamiarem zrobić to na twoich oczach.

I have no intention of waiting around for someone else to die.
Nie mam zamiaru czekać, aż znowu ktoś zginie.

It was not my intention to cause you more pain.
Nie miałam zamiaru sprawiać ci większego bólu.

Please don't get me wrong I have no other intention.
Nie zrozum mnie źle. Nie mam złych intencji.

If it wasn't your intention to return, then why did you?
Skoro nie miałeś zamiaru wracać, to czemu wróciłeś?

My intention was to kill her and take the money.
Zamierzałem zabić ją i wziąć pieniądze.

It's pretty clear she has no intention Of giving them to us.
Jest całkiem jasne że nie zamierza nam ich dać.

As I said, you don't need the strength its only the intention to win.
Jak powiedziałem.. tu nie potrzeba siły tylko intencji i wiary by wygrywać.

I have no intention of making this a business dinner.
Nie mam zamiaru zrobienia z tego kolacji biznesowej.

I'd no idea she'd any intention of leaving me money.
Nie miałem pojęcia, że zamierza zostawić mi pieniądze.

And I have no intention of letting you leave without one.
I nie mam zamiaru wypuścić cię bez takowego.

I think that you had no intention of going down this hill.
Myślę, że od początku nie zamierzałeś zjeżdżać z tej górki.

No. in 15 minutes, I have every intention of turning over.
Nie. Po 15 minutach się obrócę.

Except that it made you feel bad, which was not my intention.
Oprócz tego, że mogłaś poczuć się z tym źle, co nie było moim zamiarem.

It was therefore my intention to vote against the report.
Dlatego miałem zamiar zagłosować za odrzuceniem sprawozdania.

And I have no intention of backing down at all.
I nie mam najmniejszego zamiaru się wycofać.

I'm happy with my job and have no intention to quit.
Jestem zadowolona z obecnej pracy i nie mam powodu jej rzucać.

We have no intention of using it against our neighbours.
Nie mialiśmy zamiaru używać go przeciw naszym sąsiadom.

I had no intention of encouraging them to stay longer, Mother.
Nie miałem żadnej intencji zachęcania ich pozostania dłużej, Matko.

It was always my intention to hold China to that responsibility.
Moim celem zawsze było zmuszanie Chin do dotrzymania tego zobowiązania.

However, the intention is for the initiative to go one step further.
W zamierzeniu inicjatywa ma jednak pójść o krok dalej.

We have neither the intention nor the resources for that.
Nie mamy ani takiego zamiaru, ani środków na to.

The code hasn't changed, nor has my intention to look after you.
Kod nie uległ zmianie, ani nie mam zamiaru się tobą opiekować.

It's pretty obvious that you have no intention of going back, right?
To zupełnie oczywiste, że nie zamierzasz wracać, mam rację?

That can hardly have been the intention - at least, not in my view.
Trudno przypuszczać, było to celowe zamierzenie - przynajmniej w mojej ocenie.

Nevertheless, the intention is that, from now on, the market will be king here too.
Mimo to intencją jest, aby od tej pory również i tu rządził rynek.

However, this would cause suffering among the population, which cannot be our intention.
Jednak spowodowałoby to cierpienie obywateli, a nie takie są nasze intencje.

I have no intention in the world of marrying you.
Nie mam w ogóle zamiaru wychodzić za ciebie za mąż.

I have every intention of consulting with the on this.
Mam zamiar konsultować się w tej sprawie z

The intention of our motion is to protect these people.
Zamiarem naszego projektu jest ochrona tych ludzi.

You had no intention of splitting nothing with me 5050.
Co? Od początku nie miałaś zamiaru podzielić się ze mną kasą.

He has no intention of sharing that gold with you.
Musisz wiedzieć, że on nie ma zamiaru dzielić się z tobą tym złotem.

Sir, i had no intention of getting into an argument with anyone.
Sir, nie miałem zamiaru wdawać się z nikim w żadną kłótnię.

They will see I am pure of intention, and not afraid.
Zobaczą, że mam czyste zamiary, i że się nie boję.

That was my intention, but Diane didn't want me to.
To był mój zamiar, ale Diane nie chciała mnie do tego

I left you that summer with every intention of coming back to the ridge.
Zostawiłem cię tego lata ze szczerym zamiarem powrotu do Ridge.

Understand once and for all that I have no intention of marrying you.
Proszę sobie wbić do głowy raz na zawsze że nie mam zamiaru pana poślubić.

In the end it is the result that counts more than the intention.
W końcu to wynik liczy się bardziej niż zamiary.