Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse ubezpieczenie; odszkodowanie; zabezpieczenie;
goods in transport insurance - finanse ubezpieczenie towarów w transporcie;
insurance fee - finanse prowizja ubezpieczeniowa;
fixed term insurance - finanse ubezpieczenie terminowe na życie;
marine insurance - finanse ubezpieczenie morskie;
travel insurance - finanse ubezpieczenie na czas podróży;
collective insurance - finanse ubezpieczenie zbiorowe;
all risk insurance - finanse ubezpieczenie wszystkich ryzyk;
mortgage insurance - finanse ubezpieczenie hipoteczne;
motor vehicle insurance - finanse ubezpieczenie komunikacyjne;
insurance premium - finanse składka ubezpieczeniowa;
flood insurance - finanse ubezpieczenie powodziowe; ubezpieczenie od powodzi;
luggage insurance - finanse ubezpieczenie bagażu w trakcie podróży;
insurance on hull - finanse ubezpieczenie casco statku;
endowment insurance - (Noun) finanse ubezpieczenie na życie i dożycie;
accident insurance - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; ubezpieczenie NNW;
insurance charges - finanse koszty ubezpieczenia;
loss of profit insurance - finanse ubezpieczenie od utraty zysków;
insurance binder - finanse maklerska nota ubezpieczająca; tymczasowy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
legal liability insurance - finanse ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej;
motor hull insurance - finanse ubezpieczenie autocasco;
take out insurance - (Verb) finanse ubezpieczyć / ubezpieczać się;
insurance against - finanse ubezpieczenie od;
insurance broking - (Noun) biznes usługi brokerskie; finanse maklerstwo ubezpieczeniowe;
legal liability insurance - finanse ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej;
motor hull insurance - finanse ubezpieczenie autocasco;
take out insurance - (Verb) finanse ubezpieczyć / ubezpieczać się;
insurance against - finanse ubezpieczenie od;
insurance broking - (Noun) biznes usługi brokerskie; finanse maklerstwo ubezpieczeniowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C asekuracja
(sum insured) ubezpieczenie: ~ company firma ubezpieczeniowa
~ policy polisa ubezpieczeniowa
life ~ubezpieczenie na życie
(GB): National l~ Zakład Ubezpieczeń Społecznych
to take out ~ ubezpieczać się

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. ubezpieczenie 2. polisa ubezpieczeniowa ~ accident in life ~ contract wypadek ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na życie~ accident wypadek ubezpieczeniowy~ accounting rules zasady rachunkowości ubezpieczeniowej~ activity działalność ubezpieczeniowa~ activity costs koszty działalności ubezpieczeniowej~ activity technical result techniczny wynik ubezpieczeń~ against all risks ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka~ against ordinary risks ubezpieczenie od zwykłego ryzyka~ against the consequences of accidents suffered by airborne crews ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg statków powietrznych~ against the consequences of traffic accidents ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z ruchem pojazdów~ against total loss only ubezpieczenie od straty całkowitej~ application wniosek o ubezpieczenie~ at fixed premium ubezpieczenie ze stałą składką~ benefit świadczenie ubezpieczeniowe~ branches działy ubezpieczeń~ broker agent ubezpieczeniowy~ brokerage prowizja ubezpieczeniowa~ broker-intermediatory agent ubezpieczeniowy pośrednik~ broker-proxy agent ubezpieczeniowy pełnomocnik~ business działalność ubezpieczeniowa~ business expenses koszty działalności ubezpieczeniowej~ by single premium ubezpieczenie z jednorazową składką~ capital fund ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy~ capital group ubezpieczeniowa grupa kapitałowa~ capitalization kapitalizacja ubezpieczeniowa~ case zdarzenie ubezpieczeniowe~ claim roszczenie ubezpieczeniowe~ class grupa ubezpieczeń~ clauses klauzule ubezpieczeniowe~ commission prowizja ubezpieczeniowa~ companies pool kartel towarzystw ubezpieczeniowych~ company revenue przychody zakładu ubezpieczeń (przychody ubezpieczyciela) ~ company zakład ubezpieczeń~ contract umowa ubezpieczenia~ contributions składki ubezpieczeniowe~ control nadzór ubezpieczeniowy~ cover ochrona ubezpieczeniowa~ cover pokrycie ubezpieczeniowe~ coverage zakres ubezpieczenia~ department dział ubezpieczeń~ distribution channels kanały dystrybucji ubezpieczeń~ dividend dywidenda ubezpieczeniowa~ documentation dokumenty ubezpieczeniowe~ estimation rachunek ubezpieczeniowy ~ expiration ekspiracja ubezpieczenia~ functions funkcje ubezpieczeń~ fund fundusz ubezpieczeniowyInsurance Guarantee Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ~ guarantee gwarancja ubezpieczeniowa~ history przebieg ubezpieczenia~ indemediation pośrednictwo ubezpieczeniowe~ indemnity świadczenie ubezpieczeniowe, odszkodowanie ubezpieczeniowe~ industry przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa~ law prawo ubezpieczeniowe~ law regulatios in Community law zasady prawa ubezpieczeniowego w prawie wspólnotowym~ licence zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej~ market segmentation segmentacja rynku ubezpieczeń~ mediation in reinsurance pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji~ mediation pośrednictwo ubezpieczeniowe~ module moduł ubezpieczeniowy~ money suma ubezpieczenia~ occurence zdarzenie ubezpieczeniowe~ of agricultural holdings ubezpieczenie gospodarstw rolnych ~ of agricultural machinery ubezpieczenie maszyn rolniczych~ of equipment and devices used at sea or at port ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie~ of exhibits at fairs and exhibitions ubezpieczenie eksponatów wystawianych na targach i wystawach~ of field crops and agricultural produce against random incidents ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych~ of industrial risks ubezpieczenie ryzyk przemysłowych~ of instalment sales receivables ubezpieczenie ubezpieczenie spłaty rat~ of leasing installments payment ubezpieczenie spłaty opłat leasingowych~ of oil rigs ubezpieczenie platform wiertniczych~ of property ubezpieczenie majątkowe~ of stocks ubezpieczenia zapasów~ of the consequences of accidents suffered by ship's and aircraft's crews ubezpieczenie NNW załóg~ of the payment of instalments ubezpieczenie spłaty rat~ offence przestępczość ubezpieczeniowaInsurance Ombudsman Rzecznik Ubezpieczonych~ on buildings ubezpieczenie budynków~ on cargo ubezpieczenie ładunku~ on goods ubezpieczenie towarów~ on merchandise ubezpieczenie towaru~ package pakiet ubezpieczeniowy~ period okres ubezpieczenia~ policy polisa ubezpieczeniowa~ policy clause klauzula polisy ubezpieczeniowej~ policy holder posiadacz polisy ubezpieczeniowej~ policy liquidation likwidacja polisy ubezpieczeniowej~ policy non-transfer clause klauzula wykluczająca przejście praw z umowy ubezpieczenia~ policy number numer polisy ubezpieczeniowej~ portfolio portfel ubezpieczeń~ premium składka ubezpieczeniowa~ premium składka ubezpieczeniowa~ product management zarządzanie produktem ubezpieczeniowym~ product produkt ubezpieczeniowy~ protection ochrona ubezpieczeniowa~ rating rating ubezpieczeniowyInsurance Regulatory Information System (IRIS) system wczesnego ostrzegania IRIS~ reimbursement wyplata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia~ reserves rezerwy ubezpieczeniowe~ retention stosunek ubezpieczenia~ risk ryzyko ubezpieczeniowe~ service marketing marketing usług ubezpieczeniowych~ settlement likwidacja szkód~ statistics statystyka ubezpieczeniowa~ taker ubezpieczający~ tariff taryfa ubezpieczeniowa~ tax podatek od polis ubezieczeniowych~ terms and conditions warunki ubezpieczenia~ undertaking with majority of foreign capital zakład ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego~ underwriter ubezpieczyciel~ value wartość ubezpieczeniaInsurance Warranty Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny~ with options ubezpieczenie wielowariantowe~ withdrawal refund wykup ubezpieczeniaall-in ~ ubezpieczenie łączneall-risks ~ ubezpieczenie od wszelkiego ryzykablanket ~ ubezpieczenie grupowe crime ~ ubezpieczenie od przestępstwa crop-hail ~ ubezpieczenie zbiorów przed stratami na skutek opadów cumpolsory ~ ubezpieczenie obowiązkowedeposit ~ ubezpieczenie wkładów bankowychfarmstead fire and random incidents ~ ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowychfisherman ~ ubezpieczenia rybackieflood ~ ubezpieczenie powodzioweforms of ~ intermediary formy pośrednictwa ubezpieczeniowegofull coverage ~ ubezpieczenie całkowitehorses and cattle ~ against death or necessitated slaughter ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z koniecznościhull ~ ubezpieczenie cascokidnap/ransom ~ ubezpieczenie porwania/uprowadzenialong-term ~ ubezpieczenie długoterminoweobligatory ~ ubezpieczenie obowiązkowepersonal ~ ubezpieczenie osobowesecurities ~ ubezpieczenie papierów wartościowychshort-term ~ ubezpieczenie krótkoterminoweto cover by ~ pokryć ubezpieczenieto effect an ~ dokonać ubezpieczenia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. ubezpieczenie 2. polisa ubezpieczeniowa insurance activity działalność ubezpieczeniowainsurance against loss or damage ubezpieczenie majątkoweinsurance agent agent ubezpieczeniowy insurance accessor ekspert ubezpieczeniowy insurance agreement umowa ubezpieczeniowa insurance broker makler ubezpieczeniowy insurance business 1. działalność ubezpieczeniowa 2. zakład ubezpieczeń insurance by single payment ubezpieczenie z jednorazową składkąinsurance certificate certyfikat ubezpieczeniowy insurance claim roszczenie ubezpieczeniowe insurance clasification klasyfikacja ubezpieczeńinsurance clauses klauzula ubezpieczeniowainsurance company towarzystwo ubezpieczenioweinsurance consulting doradztwo ubezpieczenioweinsurance contract umowa ubezpieczeniowainsurance control nadzór ubezpieczeniowyinsurance costs koszty ubezpieczenia insurance crime przestępstwo związane z ubezpieczeniem insurance deregulation deregulacja ubezpieczeńinsurance enterprise przedsiębiorstwo ubezpieczenioweinsurance for the benefit of thirs party ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciejinsurance fund fundusz ubezpieczeniowyinsurance in force obowiązujące ubezpieczenie insurance intermediary pośrednik ubezpieczeniowyinsurance law prawo ubezpieczenioweinsurance market rynek ubezpieczeniowy insurance offer oferta ubezpieczeniowainsurance of work people ubezpieczenie pracowniczeinsurance on a contingency basic ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności insurance package pakiet ubezpieczeńinsurance period okres ubezpieczeńinsurance plan system ubezpieczeńinsurance policy polisa ubezpieczeniowa insurance portfolio portfel ubezpieczeńinsurance procedure procedura ubezpieczeniowainsurance process proces ubezpieczeniowyinsurance product produkt ubezpieczeniowyinsurance proposal wniosek ubezpieczeniowyinsurance provisons warunki ubezpieczenioweinsurance rider dodatkowa klauzula ubezpieczeniowa insurance risk ryzyko ubezpieczenioweinsurance scheme GB system ubezpieczeń insurance service usługa ubezpieczeniowainsurance subject przedmiot ubezpieczeniainsurance terms and conditions warunki ubezpieczeniainsurance undertaking towarzystwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Insurance Warranty Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnyaccounts receivable insurance ubezpieczenie wierzytelnościadditional insurance dodatkowe ubezpieczenieamount of insurance wartość ubezpieczeniacargo insurance ubezpieczenie ładunkucomplementary insurance ubezpieczenie dodatkowecontractors all risk insurance ubezpieczenie ryzyk przedsiębiorcycredit insurance ubezpieczenie kredytówcurrent insurance ubezpieczenie czynnedouble insurance podwójne ubezpieczenieexpiry of insurance wygaśnięcie ubezpieczeniafreight insurance ubezpieczenie frachtugoods in transport insurance ubezpieczenie dóbr w transporciegovernment insurance ubezpieczenie publiczneguarantee insurance ubezpieczenie gwarancyjnehealth insurance ubezpieczenie zdrowotneincome insurance ubezpieczenie z tytułu dochodówlegal expenses insurance ubezpieczenie kosztów prawnychlegal liability insurance ubezpieczenie odpowiedzialności prawnejliability insurance ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejlife insurance ubezpieczenie na życielong-term insurance ubezpieczenie długoterminoweloss of profit insurance ubezpieczenie od utraty zyskówmortgage insurance ubezpieczenie hipotecznemutual insurance ubezpieczenie wzajemneobligatory insurance ubezpieczenie obowiązkowepecuniary loss insurance ubezpieczenie od strat fnansowychperiod of insurance okres ubezpieczeniaprivate insurance ubezpieczenie prywatneprofessional liability insurance ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowejproperty insurance ubezpieczenie majątkowepublic insurance ubezpieczenie publicznesocial insurance ubezpieczenie społecznesuspension of the insurance zawieszenie ubezpieczeniatransfer of insurance przeniesienie ubezpieczeńunempoyment insurance ubezpieczenie od bezrobociavoluntary insurance ubezpieczenie dobrowolne

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n ubezpieczenie, premia ubezpieczeniowa

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ubezpieczenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ubezpieczenie
zabezpieczenie
insurance policy - polisa ubezpieczeniowa
insurance against all risks - ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka
insurance claim - roszczenie ubezpieczeniowe
insurance premium - składka ubezpieczeniowa
to take out an insurance - ubezpieczyć się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASEKURACYJNY

ZABEZPIECZENIE

FIRMA UBEZPIECZENIOWA

Wordnet angielsko-polski


1. (promise of reimbursement in the case of loss
paid to people or companies so concerned about hazards that they have made prepayments to an insurance company)
ubezpieczenie


2. (written contract or certificate of insurance
"you should have read the small print on your policy")
polisa, polisa ubezpieczeniowa: : synonim: policy
synonim: insurance policy

3. (written contract or certificate of insurance
"you should have read the small print on your policy")
ubezpieczenie, asekuracja, umowa ubezpieczenia: : synonim: policy
synonim: insurance policy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

asekuracja, ubezpieczenie
compulsory property insurance: obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe
damage insurance: ubezpieczenie od szkody
death insurance: ubezpieczenie na wypadek śmierci
disability insurance: ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa
first risk clause insurance: ubezpieczenie na ryzyko pierwsze
general insurance: ubezpieczenie generalne, ubezpieczenie ogólne
injury insurance: ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała
insurance of persons: ubezpieczenie osobowe
liability (civil) insurance: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
life insurance: ubezpieczenie na życie
loss insurance: ubezpieczenie od strat
mutual insurance: ubezpieczenie wzajemne
national (social) insurance: ubezpieczenie społeczne
obligatory insurance: ubezpieczenie obowiązkowe
ordinary insurance: ubezpieczenie zwykłe
sick insurance: ubezpieczenie na wypadek choroby
third party insurance: ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej
voluntary insurance: ubezpieczenie dobrowolne

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ubezpieczenie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

ekon. ubezpieczenie
~, compulsory - ubezpieczenie przymusowe
~, health - ubezpieczenie zdrowotne
~, liability - ubezpieczenie od odpowiedzialności
~, retirement - ubezpieczenie emerytalne
~, unemployment - ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
~, voluntary - ubezpieczenie dobrowolne

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek. ubezpieczenie
~, marine - ubezpieczenie morskie
~, protection and indemnity - mar. ubezpieczenie zapewniające ochronę i odszkodowanie

Przykłady użycia

Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.

europa.eu

So will Solvency II, which is Basel's broad equivalent for the insurance sector.
Podobnie jak Solvency II, odpowiednik Basel II dla sektora ubezpieczeniowego.

statmt.org

Slovensko Zavarovalno Zdruzenje Slovenian Insurance Association Zelezna cesta 14 P.O.
Slovensko Zavarovalno Zdruzenje Slovenian Insurance Association Zelezna cesta 14 P.O.

europa.eu

I am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
Jestem pewien, że wspaniały dom, który posiada pan poseł Daul, jest ubezpieczony.

statmt.org

More regulation and more insurance obligations were a matter of debate.
Przedmiotem debaty było więcej regulacji i obowiązków ubezpieczeniowych.

statmt.org

They had better luck - in the sense of wanting to increase bicycle insurance sales - in Fulham, west London.

www.guardian.co.uk

Her handsome and youthful doctor, with whom she flirts and jokes, teasing him that her level of insurance probably only qualifies her for a beginner, has estimated she has around a year to live.

www.guardian.co.uk

What's more, a whole series of benefits still fall outside the universal credit - child benefit, disability living allowance, and all national insurance contributory entitlements - no, I won't list them all, but they must be calculated separately.

www.guardian.co.uk

There have been claims Venables will be issued with another new identity - including a new birth certificate, national insurance number and other identity documents - at a cost of Â?250,000.

www.guardian.co.uk

But my company's taken out a life insurance policy on me.
Ale moja firma bardzo wysoko ubezpieczyła mnie na życie.

He got a really good job working in an insurance company.
Dostał bardzo dobrą pracę w firmie ubezpieczenia.

But if you want insurance, we can take care of him now.
Jeśli chcesz, to możemy się nim zająć jużteraz.

I tried to give him the insurance information several times.
Parę razy chciałem mu przekazać dane o ubezpieczeniu.

He's one of nearly 50 million Americans with no health insurance.
Sabat1970Korekta: omickal Jest jednym z 50 milionów Amerykanów bez ubezpieczenia zdrowotnego.

As a result, insurance does not cover the cost of treatment.
W związku z tym ubezpieczenie nie pokrywa leczenia bezpłodności.

I've been with this insurance company for over 10 years.
Byłem w tej firmie Ubezpieczony od ponad 10 lat.

Little technology? That is a insurance for the end of the world.
Cienka technologia? mówisz To jest w razie czego na koniec świata.

What, and she came by to check your life insurance?
I przyszła tutaj żeby sprawdzić czy jesteś dobrze ubezpieczony?

I got all the insurance information if you need it.
Mam dane do ubezpieczenia jeśli trzeba.

Tell me, what does fire insurance cost for a place like this?
Powiedz mi ile kosztuje ubezpiecznie od pozaru dla takiego miejsca?

All that's left is between You and your insurance company.
Resztę spraw pozostawiam tobie i twojej firmie ubezpieczeniowej.

Same guy who's got a $2 million life insurance policy on himself.
Ten sam facet, który posiada dwumilionową polisę na życie.

One week ago, the wife took out an insurance policy on George's life.
Tydzień temu, żona wykupiła polisę ubezpieczeniową na życie George'a.

He must have told them that they will get insurance.
Musiał im powiedzieć, że wieś jest ubezpieczona.

I think it may be for insurance to hold over you.
Myślę, że po to by mieć pewność że ma na ciebie haka.

The insurance industry can and should play a major role in this area.
Branża ubezpieczeniowa może i powinna w tym zakresie odgrywać główna rolę.

And maybe you can find out if there's a life insurance policy.
I może się dowiesz czy jest jakaś polisa ubezpieczeniowa.

If it makes you feel any better, those old people, they got insurance.
Jeśli poprawi ci to samopoczucie - ci starzy ludzie mają zawsze ubezpieczenie.

Being part of this family should come with its own group health insurance.
Należenie do tej rodziny powinno wiązać się z ubezpieczeniem zdrowotnym.

I would give him the company, the insurance money, and go back to Chicago.
Oddałem mu firmę, pieniądze z ubezpieczenia i wyjechałem do Chicago.

I don't have to report it to my insurance company or anything?
Nie muszę go zgłaszać firmie ubezpieczeniowej?

Shouldn't have said he was in insurance. Makes it easy.
Nie powinien był mówić, że zajmuje się ubezpieczeniami.

But the insurance companies don't pay for it, of course.
Ale oczywiście firmy ubezpieczeniowe za to nie płacą.

Maybe it's time to turn this over to my insurance.
Może czas aby zastanowić się nad moim ubezpieczeniem.

You sound like you're trying to sell me some life insurance here.
Brzmisz, jakbyś próbował sprzedać mi polisę na życie.

There is going to be that insurance money, Step, so what do you think?
Dostaniesz te pieniądze z ubezpieczenia, Step, więc co ty na to?

I wanted to keep you for insurance, but now it's too late.
Miałem cię zatrzymać dla bezpieczeństwa, ale już za późno.

If he needs insurance, why don't you give him it?
Jeśli potrzebuje ubezpieczenia, dlaczego go nie dacie?

I need life insurance to ride in a car with you!
Potrzebuje polisy na życie żeby z tobą jeździć!

What the hell am I going to tell the insurance company?
Co ja do diabła powiem firmie ubezpieczeniowej?

I've got some insurance policies for you to look at.
Mam dla was kilka polis ubezpieczeniowych do przejrzenia.

Between you and me,I made a little extra on the insurance.
Wygląda ładnie, tak między nami, zarobiłam trochę na ubezpieczeniu.

What was the name of that insurance agent you wanted?
Jak się nazywał ten agent ubezpieczeniowy którego chciałeś?

There is still a legal battle with the insurance company.
Nadal toczy się spór o odszkodowanie z firmą ubezpieczeniową.

He spent his entire adult life in the without health insurance.
Oto Alexi Cremieux. Spędził całe swe dorosłe życie w Stanach bez ubezpieczenia zdrowotnego.

Two of them threw up while I was getting their insurance information.
Dwóch z nich zwymiotowało, kiedy brałam ich numery ubezpieczenia.

Insurance guy said he'd drop the check by end of the day.
Facet od ubezpieczenia powiedział, że wieczorem podrzuci pieniądze.

I am married,but it's only because my insurance ran out.
Jestem mężatką, tylko dlatego, że moje ubezpieczenie wygasło.

We can't handle a hit like this on our insurance.
Nie możemy pozwolić sobie na coś takiego z naszym ubezpieczeniem.

Their insurance company had me talk to a social worker.
Nie, to ta firma zmusiła mnie do rozmowy z pracownicą socjalną.

Prison called, said if it goes down, do I got death insurance?
Tak. Dzwonili z więzienia i pytali czy mam jego polisę na życie.

Your student health insurance card, you have to give it to me.
Twoją kartę zdrowia studenta, musisz dać mi.

He was covered by an insurance policy that his mother paid good money for.
Matka płaciła dobre pieniądze za jego polisę.

For insurance purposes, I had to list you as male.
Dla zabezpieczenia celu, muszę traktować cię jako mężczyznę.

And have you got any certificate from a life insurance company.
Dostałaś jakiś certyfikat z towarzystwa ubezpieczeń na życie?

A friend of mine believed every girl needs a little insurance.
Moja przyjaciółka uważała, że każda dziewczyna powinna się ubezpieczyć.

He talked about an insurance policy that would keep him alive.
Mówił o polisie ubezpieczeniowej która utrzyma go przy życiu.

The money you save them paying for insurance and medical schools.
Pieniądze, które dla nich oszczędzamy, idą na opieką zdrowotną i na szkołę.

I mean, having Susan get married for insurance was my idea!
Pomysł na małżeństwo Susan dla ubezpieczenia był moim pomysłem.