Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Helena

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

im. Helena

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Płynie on przez obszar zamieszkały przez ludzi z miasta East Helena do jeziora Helena.
It runs through a populated area from East Helena to Lake Helena.

TED

Święta Helena i terytoria zależne
Saint Helena and Dependencies

EU Constitution

Helena's sister was on board, along with her daughter and baby son.
Była w nim siostra Heleny wraz z córką i małym synkiem.

Every death on this base is personal to me, Helena.
Każda śmierć w tej bazie dotyczy mnie, Heleno.

It's bad enough that we have to worry about Helena!
Daruj sobie! Jakby tego było mało, że mamy zmartwienie z Helenką!

Helena Campbell, what have you been saying to your mother?
Heleno Campbell, co mówiłaś do swojej matki?

And some of Helena's most influential citizens are my friends.
A najbardziej wpływowi mieszkańcy Heleny to moi przyjaciele.

I know why you did it, Helena, but you're not helping me.
Wiem, dlaczego to zrobiłaś, ale nie pomagasz mi.

Helena, that asteroid's been out in space for maybe a thousand years.
Heleno, ta asteroida znajduje się w kosmosie od... może tysiąca lat.

Helena, there were only two people in this area, you and Mateo.
Heleno. W tym rejonie było tylko dwoje ludzi, ty i Mateo.

But of course Helena took care of you as his own child?
Ale rzecz jasna Helena opiekowała się Tobą jak własnym dzieckiem?

Three years ago, we prayed for Helena, watching her long struggle with pain and suffering.
Trzy lata temu, modliliśmy się za Helenę, obserwując jej długą walkę z bólem i cierpieniem.

I don't think you could handle real life, Helena.
Myślę, że nie poradziłabyś sobie w prawdziwym życiu Heleno.

Helena learnt that they were being taken to the gas chamber.
Helena dowiedziała się, że są zabierani do komory gazowej.

And that tornado hit me after the nice, gentle calm with Helena.
Trafiłem w jej szpony po tej porządnej, delikatnej flaucie z Helenką.

Oscar was my best friend. You know that, helena.
Wiesz o tym, że Oskar był moim najlepszym przyjacielem.

Adams, as it happens, had just returned from Helena.
Adams, jak się okazuje, właśnie wrócił z Heleny.

Helena's been under their care, which is far, far worse than ours.
Helena była pod ich opieką, co jest dużo gorsze niż nasza.

You almost made it to the semi-finals of Helena.
Prawie udało ci się dostać do półfinału

But I want you to assure me that Helena will be mine.
Ale przed wojną chciałbym jeszcze raz usłyszeć, że wy mnie Helenę dajecie.

And he cares for Helena too, she's wonderful girl!
A i ona nie jest mu obojętna, to cudowna dziewczyna!

Well, listen Helena, if you really haven't anything else to do then...
Cóż, słuchaj Helena, jeśli naprawdę nie masz nic innego do roboty to...

I've been thinking about what you said about Helena.
Myślałem o tym co mówiłeś o Helenie.

He was favourite of a judge in Helena.
Był pupilem sędziego w Helenie, który chciał go w polityce.

She said her name was Helena and she had an accent, slavic.
Mówiła, że nazywa się Helena i miała słowiański akcent.

Have you ever been to Lake Helena road... at night?
Byłeś kiedyś na drodze jeziora Heleny... w nocy?

Dad, I'd the same problems with Helena and I'm young.
Tato, miałem te same problemy z Heleną a jestem młody.

I'm asking you to let me marry Helena.
Proszę Was abyście mi Helenę za żonę oddali.

Helena is madly in love at this point!
Helena jest szalenie zakochana w tym momencie!

Napoleon used half of his days on St. Helena counting spoons.
Napoleon spędził połowę dni na wyspie św. Heleny licząc łyżeczki.

Helena, you and Ariel stay here by the Eagle.
Helena, ty i Lowry zostaniecie tutaj blisko Orła.

In actual fact you detest me and Helena.
A tak naprawdę to nienawidzisz mnie i Heleny.

Helena... you didn't know him before the Ultra probe launch.
Heleno, nie znałaś go przed startem sondy Ultra.

Of thine or mine, is most in Helena.
Kto z nas ma większe prawa do Heleny.

Helena has to be this way.
Helena musi być gdzieś tutaj.

I'm Helena Douglas and I want to thank you for accepting our invitation.
Jestem się Helena Douglas... ...i chciałam wam podziękowaćza przyjęcie zaproszeń.

Helena told me that you changed your profession...
Helena mi powiedziała, że zmieniłeś swoja profesję...

I wish it had been Helena.
Chcę, by była to Helena.

I look at Helena and I see me.
Patrzę na Helenę i widzę siebie.

Helena, everything is collapsing on me.
Heleno wszystko się na mnie wali.

I never wanted your glory, Helena.
Nigdy nie chciałem twojej sławy.

Nobody tells Helena of Augsburg what to do!
Nikt nie mówi Helenie z Augsburga, co robić!

Helena Bertinelli shot at your mother.
Helena Bertinelli strzeliła do twojej matki

Helena Peabody offered me a job.
Helena Peabody zaproponowała mi pracę.

Helena's known for her unconventional methods.
Helena znana jest z niekonwencjonalnych metod.

Something's happening to that planet, Helena.
Na tej planecie coś się dzieje.

Paul, you'll assess material damage. Helena, medical.
Paul ty oszacujesz uszkodzenia, Helena, sprawy medyczne.

This isn't you, Helena, you're not normal.
To nie jesteś ty, Helena. Nie jesteś normalna.

Well, I've just deciphered it and it means Helena.
Właśnie go rozszyfrowałem. On znaczy 'Helena'.

Dear little Helena, my ass!
Droga, mała Helena, wrzód na dupie!

Maybe Helena caught on to something from Pasc.'
Może Helena domyśliła się czegoś o Pascu.

Well, Helena what the fuck?
No cóż, Helena co do cholery?