Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) frustracja, rozczarowanie; udaremnienie; niepowodzenie, fiasko; niespełnienie, niezaspokojenie; przygnębienie, poirytowanie;
frustration of a contract - biznes bezskuteczność umowy;
in frustration - w stanie frustracji;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(unfulfilment) niespełnienie.
2.
(failure) fiasko
sense of ~ poczucie klęski.
3.
(psych) frustracja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frustracja, przygnębienie, unicestwienie, zniweczenie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

daremność f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n frustracja
fiasko

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAWIEDZIONE NADZIEJE

NIWECZENIE

UNICESTWIENIE

Słownik internautów

bezskuteczność, daremność, niecelowość
frustracja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

psych. frustracja
nadzieja zawiedziona
udaremnienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

udaremnienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

daremność

fiasko

złość

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He cited personal reasons, but I wonder if it was not professional frustration.
Podał powody osobiste, ale zastanawiam się, czy nie było to rozczarowanie zawodowe.

statmt.org

We see the frustration of millions of beneficiaries throughout the European Union.
Obserwujemy rozczarowanie milionów beneficjentów w całej Unii Europejskiej.

statmt.org

His five years in government have led to frustration, disillusionment and deception.
Pięć lat jego rządów doprowadziło do frustracji, rozczarowania i oszustwa.

statmt.org

This is just one of many examples of how poor implementation leads to frustration.
To właśnie jeden z wielu przykładów jak kiepskie wdrażanie przepisów prowadzi do frustracji.

statmt.org

And he can't understand how this barbarism can be tolerated, and he vents his frustrations.
I nie może zrozumieć jak można tolerować takie barbarzyństwo. ~~~ Daje upust swojej frustracji.

TED

Where does Life on Wheels come from?The site was born out of anger and frustration - as with the birth of every revolutionary movement.

www.guardian.co.uk

However, anger and frustration have been mounting over the stalled rescue, and there have been questions over the readiness of a mining industry thought to be among the most safety-conscious in the world to cope with such a disaster.

www.guardian.co.uk

It seems to be a frustration of midwives that because doctors only see the problems, their view of what is a largely undramatic process is distorted.

www.guardian.co.uk

Human rights campaigners expressed frustration that details of the cases would not be revealed in court.

www.guardian.co.uk

I also sense a certain frustration in here about the timetable now.
Wyczuwam na tej sali również pewną frustrację wywołaną harmonogramem.

I am getting very frustration because you do not let me kill anybody.
Jestem bardzo zfrustrowany, ponieważ nie pozwalasz mi nikogo zabić.

Some people find them too strong, but I think they reflect that sense of frustration.
Niektórzy uważają, że zbyt zdecydowane, ale moim zdaniem odzwierciedlają one tę frustrację.

We understand, especially to the people of Sarajevo, your frustration.
Zapewniamy, zwłaszcza mieszkańców Sarajewa, że rozumiemy ich frustrację.

We'd like to know the officer's name who understands our frustration.
Na pewno wszyscy chcemy poznać nazwisko policjanta, który rozumie naszą frustrację.

But my frustration was, they did not capitalize on the lead.
Ale moja frustracja polega na tym, że nie doszło do finalizacji tej inicjatywy.

Does she want a catalogue of my frustration and failure?
Chce listę moich frustracji i niepowodzeń?

Exchanging information is a great idea but it could cause frustration if we do not have action as a result.
Wymiana informacji jest doskonałym pomysłem, ale może wywołać frustrację, jeśli w rezultacie nie podejmiemy działań.

He cited personal reasons, but I wonder if it was not professional frustration.
Podał powody osobiste, ale zastanawiam się, czy nie było to rozczarowanie zawodowe.

I know the key to a good game is balancing boredom and frustration.
Wiem, że żeby gra była dobra trzeba zbalansować nudę i frustrację.

I think it would work great for sexual frustration.
Myślę że zadziałałby świetnie na twoją frustracje seksualną.

The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.
Scena rozgrywająca się za mną wyraża desperację i frustrację.

So this does create a degree of frustration for the dairy farmers.
Skutkuje to zatem pewną frustracją wśród rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie.

I understand your frustration, but you are losing control.
Rozumiem twoją frustrację, ale tracisz kontrolę.

However, it is still a source of great frustration.
Jest mimo wszystko źródłem wielkiej frustracji.

Look at the frustration in his little Fisher eyes.
Spójrzcie na frustracje w jego oczach.

And it's precisely that frustration which dominates this woman's present state of mind.
Dokładnie ta frustracja zdominuje obecny stan umysłu tej kobiety.

When we encounter frustration, we should learn something from it.
Kiedy spotykamy frustrację, powinniśmy czegoś nauczyć się.

I actually thought that Brunt's head was going to explode with frustration!
Wiesz, przez chwilę naprawdę myślałem, że głowa Brunta eksploduje z frustracji!

There is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
Rzeczywiście wśród belgijskich pracowników kolei panuje ogromna frustracja.

His five years in government have led to frustration, disillusionment and deception.
Pięć lat jego rządów doprowadziło do frustracji, rozczarowania i oszustwa.

I'm filled with potential, and I have hostile frustration.
Jestem przepełniona potencją i mam wrogą frustrację.

Frustration or unhappiness are caused by the unrealized potential in a person.
Frustracja lub nieszczęście są powodowane przez nieświadomy potencjał danej osoby.

I thought it would insulate me against this frustration.
Pomyślałam, że to mnie odizoluje od frustracji.

It would only help to generate pointless frustration for many loyal citizens.
Można w ten sposób jedynie wzbudzić niepotrzebną frustrację wielu lojalnych obywateli.

Such a situation brings a strong sense of frustration, on the one hand, and great economic sacrifices, on the other.
Tego rodzaju sytuacja jest z jednej strony źródłem głębokiej frustracji, z drugiej zaś pociąga za sobą ogromne poświęcenie w kategoriach ekonomicznych.

Major Carter felt a similar sense of frustration.
Kiedy zaginąłeś z Maybournem na obcej planecie, major Carter czuła podobną frustrację.

It is frustration here and celebration at night.
Panuje tutaj straszna frustracja a w nocy swietowanie.

There is, for example, a prohibition on advance payments, because this proved to be a frustration to many consumers.
Przykładowo wprowadzamy zakaz żądania wpłaty zaliczki, ponieważ okazało się to frustrujące dla wielu konsumentów.

This helps avoid the frustration involved for citizens who are told that the body that they have turned to is not able to help them.
Pomaga to uniknąć frustracji obywateli dowiadujących się, że organ, do którego się zwrócili, nie może im pomóc.

The frustration of those honourable Members from the countries particularly affected by the visa question is therefore completely understandable.
Frustracja posłów z krajów szczególnie dotkniętych problemem wizowym jest zatem całkowicie zrozumiała.

I believe that the frustration that some of us are feeling today should not be fuelled even further.
Liczę na to, że nie będzie powodu, żeby narastała frustracja, którą niektórzy z nas dzisiaj odczuwają.

This is just one of many examples of how poor implementation leads to frustration.
To właśnie jeden z wielu przykładów jak kiepskie wdrażanie przepisów prowadzi do frustracji.

Their sexual frustration, right, has caused them to become so bitter and twisted...
Ich seksualna frustracja, prawda, spowodowała, że stały się zgorzkniałe i pokręcone...

No one wants a life constantly filled... with worry, fear, and frustration.
Nikt nie chce życia stale przepełnionego... zmartwieniami, strachem i frustracją.

I take on board and understand the frustration that honourable Members feel, that there are issues which could be handled better.
Przyjmuję do wiadomości i rozumiem rozczarowanie, jakie odczuwają szanowni posłowie, że są sprawy, którymi można zajmować się skuteczniej.

Is your frustration rooted in your competition with him?
Czy twoja frustracja jest zakorzeniona w twojej rywalizacji z nim?

Then we move down to frustration, confusion, loneliness.
Schodzimy niżej do frustracji, zakłopotania, samotności.

You know, sexual frustration is really hard.
Wiesz, seksualna frustracja to naprawdę ciężka sprawa.

So I was getting high blood pressure. Frustration.
Zaczynałem cierpieć z powodu zbyt wysokiego ciśnienia krwi i frustracji.

Yet we have a frustration born out of the inability over the years of both railway companies and national governments to act in key areas.
Rozczarowanie budzi w nas jednak fakt, że ani przedsiębiorstwa kolejowe, ani rządy krajowe nie potrafiły przez wiele lat podjąć działań w najważniejszych dziedzinach.

We have to find a solution for these people as soon as possible because their isolation and frustration will understandably increase.
Musimy znaleźć jak najszybciej rozwiązanie dla tych ludzi, ponieważ izolacja i frustracja będą ze zrozumiałych powodów rosły.

The drunken lout in the corner just pleads sheer frustration.
Pijany cham w narożniku po prostu wyładowuje swą frustrację.

But I understand your frustration, Frank, believe me.
Ale rozumiem twoją frustrację, Frank uwierz mi.

Unhappy childhood, sexual frustration, career nipped in the bud?
Traumy? Nieszczęśliwe dzieciństwo, frustracje seksualne, niespełniona kariera?

And when you're Paris and Nicole, there's only one way to take out your frustration.
A kiedy jesteś Paris i Nicole, jest tylko jedna droga na wyjście z frustracji.

For them it is about rage, frustration, hatred.
Ich motywuje wściekłość, frustracja, nienawiść.

Went running with Marley to burn off frustration.
Poszedłem pobiegać z Marleyem, żeby spalić frustrację.

We see the frustration of millions of beneficiaries throughout the European Union.
Obserwujemy rozczarowanie milionów beneficjentów w całej Unii Europejskiej.