Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda sklepienie niebieskie, firmament;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C firmament

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

firmament

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEBO

Wordnet angielsko-polski

(the apparent surface of the imaginary sphere on which celestial bodies appear to be projected)
sfera, firmament, sfera niebieska
synonim: celestial sphere
synonim: sphere
synonim: empyrean
synonim: heavens
synonim: vault of heaven
synonim: welkin

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieboskłon

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

astr. niebo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Praise God in his sanctuary: Praise him in the firmament of his power.
Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.

Jesus Army

And there was a voice above the firmament that was over their heads: when they stood, they let down their wings.
A gdy stały i spuszczały skrzydła swoje, tedy był szum z wierzchu nad rozpostarciem, które było nad głową ich.

Jesus Army

And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.

Jesus Army

And they that are wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.
Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne.

Jesus Army

And over the head of the living creature there was the likeness of a firmament, like the terrible crystal to look upon, stretched forth over their heads above.
Nad głowami zwierząt było podobieństwo rozpostarcia jako podobieństwo kryształu przezroczystego rozciągnionego nad głowami ich z wierzchu;

Jesus Army

A further barrage of projects is lined up to follow, all of them set to catapult her star into the Hollywood firmament.

www.guardian.co.uk

Beverly continues bossily to hold sway over Leigh's female firmament.

www.guardian.co.uk

Just as it is entirely possible to have a pleasant afternoon in a gallery with no knowledge of art theory or an artist's place in the firmament, one can wander around the streets admiring typefaces on signs and shops with not a care for their history.

www.guardian.co.uk

But you see, son, there's still decent people on this firmament.
Ale widzisz synku są jeszcze porządni ludzie na tym łez padole.

He was my earth, my moon, all the stars in the firmament.
On był moją ziemią. Moim księżycem... ...i wszystkimi gwiazdami na firmamencie.

Praise him in the firmament of his power.
Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.

A shimmering, glowing star in the cinema firmament.
Migoczącą, iskrzącą się gwiazdą na firmamencie kina".

Look you, this brave, o'er hanging firmament.
spójrzcie tylko na to śmiałe przęsło firmamentu,

Imaginen... ... a second sun. Shining as a diamond in the firmament.
Wyobraźcie sobie... ...drugie słońce świecące jak diament na niebie.

to spread across the firmament.
Po firmamencie wzdłuż i wszerz

they plucked stars from the firmament
oni oskubane gwiazdy od firmamentu

It is also important for Parliament, the Council and the European Commission to adopt the same principles for providing access to documents, so that they do not remain lone stars in the information and IT firmament.
Ważne jest też, aby te same zasady udostępniania dokumentów miał i Parlament, i Komisja Europejska, i Rada, aby nie były to osobne planety na firmamencie informacyjno-informatycznym.