Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) deportacja, zesłanie;
deportation order - nakaz deportacji;
mass deportations - masowe deportacje;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n deportacja

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

deportacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zesłanie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

wygnanie n, wydalenie n, dożywotnie zesłanie

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BANICJA

WYGNANIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of expelling a person from their native land
"men in exile dream of hope"
"his deportation to a penal colony"
"the expatriation of wealthy farmers"
"the sentence was one of transportation for life")
zesłanie
synonim: exile
synonim: expatriation
synonim: transportation

2. (the expulsion from a country of an undesirable alien)
deportacja: :

3. (the act of expelling a person from their native land
"men in exile dream of hope"
"his deportation to a penal colony"
"the expatriation of wealthy farmers"
"the sentence was one of transportation for life")
zesłanie: : synonim: exile
synonim: expatriation
synonim: transportation

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dożywotnie zesłanie, deportacja, banicja, wygnanie
deportation order: nakaz wydalenia
of deportation: banicyjny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

deportacja; zsyłka
~, mass - deportacja masowa
~ of civilian population - deportacja ludności cywilnej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In 2002, the Estonian Parliament declared the deportations to be a crime against humanity.
W 2002 roku estoński parlament uznał deportacje za zbrodnię przeciwko ludzkości.

statmt.org

This will put an end to the arbitrary deportation policy pursued by some Member States and strengthens the rule of law.
Położy to kres arbitralnej polityce deportacyjnej, jaką forsują niektóre państwa członkowskie i wzmocni rządy prawa.

statmt.org

To what extent does mass deportation of Afghan refugees on the part of Iran have a destabilising impact on the western part of Afghanistan?
W jakim stopniu dokonywane przez Iran masowe deportacje afgańskich uchodźców destabilizują sytuację w zachodniej części Afganistanu?

statmt.org

In the case of forceful deportation to Iran of Camp Ashraf residents, necessary representations towards the Government of Iran will have to be made.
W przypadku przymusowego wydalenia uchodźców przebywających w obozie Ashraf do Iranu należy złożyć protesty wobec rządu Iranu.

statmt.org

Let me start by with a farewell letter written by a 14-year-old boy, Robert Reinhard, in 1943 before his deportation to Auschwitz from a German children's home.
Pragnę zacząć od listu pożegnalnego napisanego przez 14-letniego chłopca, Roberta Reinharda, w 1943 roku, przed wywiezieniem go do Auschwitz z niemieckiego domu dziecka.

statmt.org

Mike Hancock yesterday insisted there was nothing unusual about asking for the locations of berths for submarines as he launched a staunch defence of Katia Zatuliveter, who was arrested on Thursday and is facing deportation over allegations that she spied for Russia.

www.guardian.co.uk

Liberal Democrat MP Mike Hancock today defended his Russian parliamentary aide who faces deportation after reports that she had been arrested by security services on suspicion of spying.

www.guardian.co.uk

The decision will have an impact on Home Office deportation practices and could lead to more last minute, legal challenges on behalf of those fighting to remain in the UK.

www.guardian.co.uk

The original headline stated that France begins Roma deportation and the text referred to nearly 100 Roma flying home to Bucharest.

www.guardian.co.uk

Deportation or the death penalty for those caught with arms.
Przywrócenie kary śmierci, dla przyłapanych z bronią.

I have come to demand your deportation, and you ask about the roof.
Przyszedłem żądać twojej deportacji, a ty pytasz się o dach.

The increased rights of illegal immigrants make deportation almost impossible.
Rosnące prawa nielegalnych imigrantów sprawiają, że prawie niemożliwa jest ich deportacja.

This is her arrest and deportation order, straight from the Kremlin.
To jest nakaz jej aresztowania i deportacji prosto z Kremla.

You think if it were just for deportation I would not do it?
Sądzisz, że gdyby chodziło tylko o deportację to nie zrobiłbym tego?

Likewise, the recent initiative on the deportation of foreign criminals.
Podobnie rzecz się miała z niedawną inicjatywą dotyczącą deportacji pochodzących z zagranicy przestępców.

It strives for the deportation of those people to Iran in order to kill them.
Doprowadzi to do deportacji tych osób do Iranu, aby ich zabić.

Libya is likely to become a mass deportation destination for migrants.
Libia ma duże szanse stać się celem masowej deportacji migrantów.

In addition, we must negotiate effective agreements on deportation with the countries of origin.
Ponadto, z krajami pochodzenia musimy negocjować efektywne umowy w sprawie deportacji.

But with no proof of a crime, there's no cause for deportation.
Ale bez dowodu zbrodni nie ma podstaw do wydalenia z kraju.

But fortunately for you, the policemen fear offences. Deportation and a small fine.
Ale na szczęście dla was, karą za wasze wykroczenie jest deportacja i niewielki mandat.

The Union urgently needs agreements on who may come in but is now directing most of its efforts to deportation.
Unia pilnie potrzebuje porozumień dotyczących tego, kto może zostać wpuszczony na jej terytorium, lecz obecnie skupia większość swoich wysiłków na deportacjach.

However, I would like to emphasise that it is not about enforcing collective deportation decisions.
Pragnę jednak podkreślić, iż nie chodzi tu o wykonywanie decyzji w sprawie zbiorowych deportacji.

The fear was of deportation... not of going to a certain death.
Bali się deportacji, nie tego, że jadą na pewną śmierć.

The deportation of 8 million people with no sort of guarantee: a disgrace!
Deportacja 8 milionów ludzi bez żadnych gwarancji: to hańba!

Its judicial interpretation often creates an obstacle to the deportation of terrorists from our countries.
Jej interpretacja przez sądy często stanowi przeszkodę w deportacji terrorystów z naszych krajów.

Any mass deportation would cost me power.
Każda masowa deportacja może mnie kosztować władzę.

That would lead only to a form of legalised deportation of children, which is not what Haiti needs.
Doprowadzi to tylko do rozwoju pewnej postaci zalegalizowanej deportacji dzieci, a tego Haiti nie potrzebuje.

In the last number of weeks, the Irish Government has issued deportation orders for 120 such spouses.
W ostatnich tygodniach rząd Irlandii wydał nakazy deportacji 120 takich żon i mężów.

They have condemned the deportation of as an intolerable violation of press freedom.
Dziennikarze potępili deportację jako niedopuszczalne naruszenie wolności prasy.

The deportation of illegal immigrants will continue.
Deportacja nielegalnych imigrantów będzie kontynuowana.

Call check his status, start deportation proceedings.
Sprawdźmy status Samira. Przygotuj go do deportacji.

Another positive provision is the five-year re-entry ban following a deportation to prevent them from coming into the rest of Europe.
Kolejnym pozytywnym postanowieniem jest pięcioletni zakaz ponownego przybycia następujący po deportacji, który ma na celu zapobieżenie ponownemu przybyciu do reszty Europy.

Prison time for you, deportation for them.
Więzienie dla ciebie, deportacja dla nich.

This will put an end to the arbitrary deportation policy pursued by some Member States and strengthens the rule of law.
Położy to kres arbitralnej polityce deportacyjnej, jaką forsują niektóre państwa członkowskie i wzmocni rządy prawa.

The employers made the profits which they clearly do not wish to surrender while the workers, if they expose the exploitation, face deportation.
Pracodawcy odnoszą korzyści finansowe, z których nie chcą, rzecz jasna, rezygnować, podczas gdy pracownicy, którzy odważą się sprzeciwić wykorzystywaniu, są deportowani.

I recommend you accept voluntary deportation.
Zalecam dobrowolne poddanie się deportacji.

Does he recall the Jews' deportation from Grabow ?
Przypomina Pan sobie deportację Żydów z Grabowa?

Suspension of certain freedoms, internment, deportation.
Zawieszenie praw, internowanie, deportacja.

The mass deportation of rural Jews...
Masowa deportacja Żydów ze wsi...

The second example: the outrageous directive on the harmonisation of the rules governing the deportation of illegal migrants.
Drugi przykład: skandaliczna dyrektywa w sprawie harmonizacji zasad regulujących deportację nielegalnych imigrantów. Jej treść została potępiona nie tylko, przez Wysokiego Komisarza ONZ ds.

Some say that there are various legal quibbles that may bring about Mehdi Kazemi's deportation and death.
Niektórzy twierdzą, że mogą istnieć przesłanki prawne, na mocy których może dojść do deportacji i śmierci Mehdiego Kazemi.

Having said that, the Directive offers some Member States the opportunity to detain illegal migrants for longer with a view to their deportation.
Dyrektywa oferuje niektórym państwom członkowskim możliwość przetrzymywania nielegalnych imigrantów nieco dłużej z myślą o ich deportacji.

This week marks the 60th anniversary of the deportation of hundreds of thousands of citizens from the Baltic states.
W tym tygodniu przypada 60. rocznica deportacji setek tysięcy obywateli z krajów nadbałtyckich.

to accept the mass deportation of Jews.
by zgodzić się na masową deportację Żydów.

Deportation, evacuation, elimination.
Deportacja, ewakuacja, eliminacja.

Unrealistic conditions for detention pending deportation are put in place at the expense of security and at the expense of our executive.
Nierealistyczne warunki zatrzymania do czasu deportacji wprowadzane są kosztem bezpieczeństwa i kosztem naszych organów wykonawczych.

In the future, the European Commission will be able to block an effective deportation policy and, in so doing, it will far overstep its authority.
W przyszłości Komisja Europejska będzie mogła blokować skuteczną politykę w obszarze deportacji, przekraczając tym samym znacznie swoje uprawienia.

Another undeniable fact is the forcible deportation and killing of over one and a half million Armenians by the Turkish authorities between 1915 and 1917.
Innym niezaprzeczalnym faktem jest przymusowa deportacja oraz zabicie ponad półtora miliona Armeńczyków przez władze tureckie w latach 1915-1917.

Many of us Europeans suffered administrative detention under dictatorships, and this is the concept that is going to prevail for the deportation of 8 million people.
Wielu z nas, Europejczyków, cierpiało z powodu zatrzymania administracyjnego w czasach dyktatury, i jest to koncepcja, która będzie przeważać w kwestii deportacji 8 milionów ludzi.

In our view, current deportation practice in the Member States does not justify or excuse treating the needy as criminals now or in future.
Według nas, istniejący w państwach członkowskich zwyczaj deportowania nie usprawiedliwia traktowania potrzebujących jako przestępców, ani teraz, ani w przyszłości.

For illegal immigrants, there is the axe of the European Immigration Pact, with 18 months' detention, deportation and a ban on entry for 5 years.
Na nielegalnych imigrantów czeka bat w postaci europejskiego paktu o imigracji, przewidującego 18-miesięczny areszt, deportację i pięcioletni zakaz wjazdu.

However, it is unclear whether we will still be able to make use of rapid deportation in transit zones, for example, which has proved its worth in Germany.
Nie jest jednak jasne, czy na przykład nadal będziemy mogli czynić użytek z szybkiej deportacji w strefach tranzytowych, co w Niemczech dowiodło swej wartości.

There has been the recent deportation by the Government of Pakistan of another returning civilian politician, Nawaz Sharif.
Niedawno doszło również do deportacji przez rząd Pakistanu innego powracającego cywilnego polityka, Nawaza Sharifa.

In my view, the Directive takes due account of humanitarian concerns about the deportation process, notably through the introduction of a maximum detention period of six months.
Moim zdaniem, dyrektywa ta w należyty sposób uwzględnia obawy dotyczące kwestii humanitarnych związane z procesem deportacji, w szczególności poprzez wprowadzenie maksymalnego okresu detencji o długości sześciu miesięcy.

International agencies are reporting cases of the inhumane treatment of Burmese refugees and of their brutal deportation, which is synonymous with sentencing them to certain death.
Międzynarodowe agencje informują o przypadkach nieludzkiego traktowania birmańskich uchodźców oraz ich brutalnego wydalania, co jest jednoznaczne ze skazaniem ich na pewną śmierć.

To what extent does mass deportation of Afghan refugees on the part of Iran have a destabilising impact on the western part of Afghanistan?
W jakim stopniu dokonywane przez Iran masowe deportacje afgańskich uchodźców destabilizują sytuację w zachodniej części Afganistanu?

Deporting an illegal immigrant costs EUR 6 500 and, under Dublin II, the country of entry is responsible for their deportation.
Deportacja nielegalnego imigranta kosztuje 6 500 euro, a na mocy rozporządzenia Dublin II odpowiedzialny jest za nią kraj wjazdu.

Let me start by with a farewell letter written by a 14-year-old boy, Robert Reinhard, in 1943 before his deportation to Auschwitz from a German children's home.
Pragnę zacząć od listu pożegnalnego napisanego przez 14-letniego chłopca, Roberta Reinharda, w 1943 roku, przed wywiezieniem go do Auschwitz z niemieckiego domu dziecka.