Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) konstrukcja, budowa (jako proces oraz struktura) gmach, struktura; budownictwo; dzieło konstruktywistyczne; lingwistyka interpretacja, konstrukcja składniowa;
construction worker - robotnik budowlany;
put a different construction on sth - coś inaczej zinterpretować;
construction industry - przemysł budowlany;
construction set - klocki;
under construction - w budowie, w przebudowie;
construction engineer - inżynier konstruktor; inżynier budowlany;
construction permit - pozwolenie na budowę;
put a wrong construction on sth - coś źle zinterpretować;
construction loan - finanse kredyt budowlany;
construction paper - brystol, kolorowy papier do wycinanek;
construction company - biznes przedsiębiorstwo budowlane;
construction zone - roboty na drodze; teren budowy;
of simple construction - o prostej budowie lub konstrukcji;
construction works - prace budowlane;
construction site - plac budowy;
construction in progress - prace budowlane w toku;
construction equipment - maszyny budowlane;
construction and assembly works - prace budowlano-montażowe;
construction equipment - maszyny budowlane;
construction and assembly works - prace budowlano-montażowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(building, structure) konstrukcja, budowla, budynek, gmach
the road is under ~ droga jest w fazie budowy
a car of solid ~ samochód o mocnej konstrukcji.
2.
(interpretation) interpretacja, zrozumienie, ujęcie
I put a wrong ~ on the poem źle zinterpretowałem ten wiersz.
3.
(gram) konstrukcja gramatyczna, układ zdania, budowa zdania

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

budowa, konstruowanie, struktura, układ, ujęcie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

budownictwo

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

wykładnia f, konstrukcja f

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. konstrukcja, budowa
2. interpretacja, ujęcie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

budowa f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s konstrukcja, budowa
budowla

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n konstrukcja, budowa
budowla
under construction - w budowie
construction industry - przemysł budowlany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARCHITEKTURA

ZBUDOWANIE

BUDOWA

BUDOWLA

GMACH

INTERPRETACJA (CZYICHŚ SŁÓW)

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of constructing something
"during the construction we had to take a detour"
"his hobby was the building of boats")
budownictwo
synonim: building

2. (the act of constructing something
"during the construction we had to take a detour"
"his hobby was the building of boats")
wybudowanie, zbudowanie, postawienie: : synonim: building

Słownik internautów

budowa
znaczenie, interpretacja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. budowanie
budowa
zbudowanie

2. budownictwo

3. konstrukcja

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

budowakonstrukcja~, flood embankment budowa wałów powodziowych~, landfill budowa składowiska~, road budowa drogi, budowa dróg~, waste disposal facility budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów~, waste sorting plant budowa sortowni odpadów~, waste treatment plant US budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

konstrukcja
narrow construction: wykładnia ścieśniająca
jurisprudential construction: konstrukcja prawnicza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budowanie

budynek

struktura

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

budowa; budowla; bud.,inż. konstrukcja
~, aircraft - budowa samolotu, konstrukcja samolotu
~, airfield - budowa lotniska
~, all metal - konstrukcja wykonana w całości z metalu
~, all wood - konstrukcja całkowicie z drewna
~ and maintenance - budowa i utrzymanie
~ and repair - budowa i naprawa
~, bomb - budowa bomby
~, bridge - budowa mostu
~, building - budowa domu, konstrukcja budynku
~, carvel-built - mar.,żegl. poszycie karawelowe
~, castle - budowa zamku, konstrukcja zamku
~, chemical - budowa chemiczna
~, classical - konstrukcja klasyczna
~, clinker-built - mar.,żegl. poszycie nakładkowe
~, composite - konstrukcja kompozytowa
~, concrete - konstrukcja betonowa
~, dam - budowa zapór
~, decoy - budowla maskująca
~, defensive - budowla obronna; budownictwo obronne
~, engine - budowa silnika
~, falsework - konstrukcja szalowana
~, fortification - budowa umocnień
~, general - budownictwo ogólne
~, heavy weight - konstrukcja ciężka
~, high-rise - budowla wysoka
~, hull - konstrukcja kadłuba
~, integral - lotn. konstrukcja integralna
~, internal - budowa wewnętrzna
~, laminate - konstrukcja laminatowa
~, lattice(d) - konstrukcja kratowa
~, light alloy - konstrukcja z lekkich stopów
~, lightweight - konstrukcja lekka
~, load-carrying - konstrukcja transportowa
~, low-rise - budowla niska
~, machine - budowa maszyn
~, maritime - konstrukcja morska
~, masonry - budowla kamienna
~, metal - konstrukcja metalowa
~, military - budownictwo wojskowe
~, monocoque - konstrukcja skorupowa
~, naval - budowa okrętów; konstrukcja morska
~, obsolete - konstrukcja przestarzała
~, obstacle - budowa przeszkód
~ of armour, layered - konstrukcja warstwowa pancerza
~ of defences - budowa umocnień
~ of defensive positions - budowa pozycji obronnych
~ of depots and magazines - budowa składów i magazynów
~ of merchant ships - budowa statków handlowych
~ of supply facilities - budowa urządzeń dostawczych, budowa pomieszczeń na magazynowanie dostaw
~ of warning systems - budowa systemów ostrzegania
~, one piece - konstrukcja jednoczęściowa
~, pavement - budowa nawierzchni, konstrukcja nawierzchni
~, plant - budowa zakładu
~, plastic - konstrukcja z tworzyw sztucznych
~, pontoon bridge - budowa mostu pontonowego
~, prefabricated - konstrukcja prefabrykowana
~, protective - budowla ochronna, budownictwo obronne
~, prototype - konstrukcja prototypowa
~, railway - budowa linii kolejowej
~, rifle - budowa karabinu
~, riveted - konstrukcja nitowana
~, road - budowa dróg
~, rugged - konstrukcja odporna
~, ship - konstrukcja okrętowa, budowa okrętów
~, skeleton - konstrukcja szkieletowa
~, sliding - konstrukcja nasuwana
~, steel - budownictwo stalowe; konstrukcja stalowa
~, stone - budowla kamienna
~, submarine - budowa okrętów podwodnych; konstrukcja okrętu podwodnego
~, surface - drog. konstrukcja nawierzchni
~, tank - budowa czołgu
~, thick walled - konstrukcja grubościenna
~, thin walled - konstrukcja cienkościenna
~, traditional - konstrukcja tradycyjna
~, underwater - budowla podwodna
~, warship - budowa okrętów
~, welded - konstrukcja spawana
~, welded steel - konstrukcja ze stali spawanej

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

budowa
budowla
konstrukcja
budownictwo
~, borehole - konstrukcja odwiertu
~, bridge budowa mostu
~, dam budowa tamy, budowa zapór
~, damming budowla piętrząca
~, engineering konstrukcja inżynierska, budowla inzynierska
~, flood bank
~, flood embankment
budowa wałów powodziowych
~, hydrotechnical budowla hydrotechniczna
~, obsolete konstrukcja przestarzała
~, petrol station budowa stacji paliw
~, plant budowa zakładu
~, plastic konstrukcja z tworzywa sztucznego
~, power plant budowa elektrowni
~, reservoir budowa zbiorników
~, sewage treatment plant budowa oczyszczalni ścieków
~, sewerage budowa kanalizacji
~, steel budowla stalowa
~, supporting konstrukcja wsporcza

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Very quickly concrete blocks became the most-used construction unit in the world.
Bardzo szybko betonowe pustaki stały się najpopularniejszym budulcem na świecie.

TED

The EU must help organise elections and the construction of democratic institutions.
UE musi pomóc w zorganizowaniu wyborów oraz budowaniu instytucji demokratycznych.

statmt.org

The essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.
Podstawą podejścia socjaldemokratycznego jest zbudowanie społecznej Europy.

statmt.org

According to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
Zdaniem ekspertów, w roku 2011 na rynku budowlanym nie nastąpi zmiana na lepsze.

statmt.org

It will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.
Niezbędne będzie także danie dobrego przykładu w publicznych projektach budowlanych.

statmt.org

Partly to do with the gendered division of labour, partly to do with the construction of the gendered body.

www.guardian.co.uk

He said it had been dogged by "massive overspends, tragic delays, botched construction projects and needless bureaucracy".

www.guardian.co.uk

The 10-month moratorium on new building in settlements ended at midnight tonight, after Netanyahu had earlier called on Jewish settlers to show restraint, a move that suggested he intended the freeze to expire and for small-scale construction to resume tomorrow.

www.guardian.co.uk

The construction plans were approved.

www.guardian.co.uk

Next week you don't have to go back to construction job.
Zaczynamy od przyszłego tygodnia nie będziesz już musiał iść na budowę.

Maybe it had something to do with his construction company?
Może miało to związek z jego firmą budowlaną?

But tell me you would never consider going to work construction with your father.
Nie chciałbyś pracować na budowie z ojcem?

One is under construction by the Chinese and the other 11belong to us.
Jeden jest właśnie budowany przez Chiny, a pozostałe 11należy do nas.

What time are you meeting with the construction company that found this?
O której spotykasz się z firmą budowlaną, która to znalazła?

My guess is that our girl lives near a construction site.
Zgaduję że nasza dziewczyna mieszka w pobliżu terenu budowy.

We need a window where those construction guys can see it.
Musimy powiesić go w oknie, które widzą pracownicy.

My theory is that you're looking for somebody in construction.
Moim zdaniem szukamy kogoś kto pracuje na budowie.

We're a construction company and you haven't sold a single piece of land.
Jesteśmy firmą budowlaną, a ty nie potrafisz sprzedać kawałka ziemi.

Maybe he wants us to find the bodies quickly, like at the construction site.
Może chce żebyśmy szybko znaleźli ciała jak wtedy na budowie.

Sometimes I go to the construction site just to hang out.
Czasami chodzę na budowę, żeby się rozerwać.

I thought we like it there after all the planning, the construction.
Myślałam, że je lubimy. Po całym tym planowaniu i budowie.

So, I wrote songs at night and did construction work by day.
Pisałem piosenki w nocy a w dzień pracowałem na budowie.

So, I have come up with a little construction project for us this weekend.
Wychodzę z małym projektem budowlanym na ten weekend.

My father made most of his fortune in the construction business.
Mój ojciec zarobił fortunę w budownictwie.

No, I'm more into real estate and construction these days.
Nie, ja jestem bardziej w nieruchomości i budownictwa w tych dniach.

It says here that you were hurt on a construction job earlier this year.
Tu jest napisane, że został pan ranny na budowie w tym roku.

I love how solid all this old construction stuff is.
Uwielbiam to jak solidne są te wszystkie stare graty.

But I think our construction standards are really very liberal.
Ale nasze standardy budowlane są bardzo liberalne.

My construction job is ending and I won't have any more money coming in.
Praca na budowie się kończy i nie będę miał źródła pieniędzy.

So why were you throwing him around at his construction site?
To, dlaczego bawiliście się panowie z nim na terenie budowy?

I stopped by my house, and they were doing construction on the roof.
Zatrzymałam się koło swojego domu, budowali coś na dachu.

But, of course, the entrance to the 101 is closed for construction.
Ale wjazd na 101 jest zamknięty z powodu przebudowy.

And then they kill each other here over construction contracts.
A potem zabijaja sie tutaj o kontrakty budowlane.

No, I sleep in an old pipe on a construction site.
Nie, śpię w starej rurze na budowie.

That construction work we passed about a mile back Wasn't real.
Te roboty drogowe, które mijaliśmy jakąś milę temu, nie były prawdziwe.

We are under construction, as you can see, so we're a little upside down.
Jak widzisz jesteśmy w trakcie przebudowy, więc jesteśmy troche wywróceni do góry nogami

He wants to make sure there are no more protesters at the construction site.
Chce się upewnić, że nie będzie więcej protestów na placu budowy.

Road construction and maintenance are not the only cost factors.
Budowa i utrzymanie dróg nie stanowią jedynych czynników kosztów.

Only big business and major construction interests stand to gain.
Zyskać może tylko duży biznes i znaczące interesy związane z budownictwem.

The construction industry is, in fact, one of the biggest economic factors throughout Europe.
Branża budowlana jest rzeczywiście jednym z najistotniejszych czynników oddziałujących na stan gospodarki w całej Europie.

I've already told you who is behind the maritime construction.
Już ci powiedziałem, kto stoi za wodnymi konstrukcjami.

Well, my treasure is under construction right now, so. Oh!
Mój skarb jest teraz w budowie więc...

I do construction at night, so no time for public baths.
Pracuję nocą na budowie. Nie mam czasu się umyć.

Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.

It would not then be necessary to wait several years for construction or repair work to take place.
Nie czekało by się na budowę czy remont drogi kilku lat.

He says to hire more workers and hurry the construction.
Powiedział, że macie zatrudnić więcej ludzi i przyspieszyć budowę.

You took the construction job to get your hands on some dynamite!
Później robiłeś na budowie. Tak długo, aż dorwałeś się do dynamitu.

I heard he did a little roofing, some construction work.
Słyszałem, że zajmował się dachami, Jakimiś pracami budowlanymi.

And now the kids gotta pay back the construction company somehow.
I teraz dzieciaki muszą jakoś się odegrać na przedsiębiorstwie budowlanym.

The castle is under construction. They will lead us to a guest house.
Oni mówią, że na zamku jest remont, więc zaprowadzą nas do pawilonu dla gości.

You may be the carpenter, but I am the construction worker around here.
Ty możesz być cieślą ale to ja jestem tutaj robotnikiem budowlanym.

The construction of the remaining 26 satellites will take between two and three years.
Budowa pozostałych 26 satelitów zajmie od dwóch do trzech lat.

A possible solution could be the construction of a safe, modern nuclear power plant.
Możliwym rozwiązaniem byłaby budowa bezpiecznej, nowoczesnej elektrowni atomowej.

Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
Czy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?

What kind of construction are you doing back here?
Co pani buduje tutaj z tyłu?

Maybe I'il make her a heart out of construction paper.
Może wytnę jej serce z papieru.

He and his men disguised themselves As a construction crew.
On i jego ludzie udawali ekipę budowlaną.

I'll take you out to see the construction site.
Pierwsze, co zrobię jutro to zabiorę cię na plac budowy.

Well, I was working at my new construction site.
Byłem w pracy na mojej nowej budowie.