Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zdolny, utalentowany, kompetentny, sprawny;
capable of sth - zdolny, pojętny, uzdolniony; będący w stanie coś zrobić;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(gifted) uzdolniony, zdolny.
2.
(~ of) zdolny (do czegoś) .
3.
(susceptible) dopuszczający możliwość
podatny
the situation is ~ of improvement są szanse na polepszenie sytuacji

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(of) zdolny (do), będący w stanie (np. coś zrobić), pojętny, uzdolniony

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sprawny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. zdolny
2. mający zdolność prawną
3. dopuszczający capable of change dopuszczający zmiany capable of contracting zdolny do zawierania umów

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. zdolny
2. mający zdolność prawną
3. dopuszczający

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj zdolny, nadający się (of sth do czegoś), podatny (of sth na coś)
uzdolniony

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDOLNY

UZDOLNIONY

SPOSOBNY

DOPUSZCZAJĄCY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zdolny
zdolny

Słownik internautów

zdolny, zdolny do

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. zdolny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

mający zdolność prawną, posiadający zdolność prawną, zdatny
able to inherit: zdolny do dziedziczenia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kompetentny

pojemny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. zdolny; nadający się
~, air defence - adj. zdolny do obrony przeciwlotniczej
~, full mission - lotn. stan gotowości urządzeń do wykonania pełnego zakresu zadania
~, mission - lotn. zdolny do wykonania zadania
~ of carrying nuclear warheads - adj. zdolny do przenoszenia głowic jądrowych
~ of fighting - adj. zdolny do walki
~ capable of firing - adj. zdolny do strzelania, nadający się do strzelania/odpalenia
~ of flying - adj. zdatny do lotu
~ of military service - adj. zdolny do służby wojskowej
~, partial mission - adj.,lotn. stan gotowości urządzeń do wykonania minimalnego zakresu zadania

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. zdolny
~ of causing pollution - zdolny do powodowania zanieczyszczeń
~ of storing water zdolny do magazynowania wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the EU, not even two thirds of those who are capable of work are in work.
W UE jedynie niecałe dwie trzecie zdolnych do pracy osób faktycznie pracuje.

statmt.org

Such credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.

statmt.org

The economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
Kryzys gospodarczy: Czy Europa potrafi pobudzić wzrost na skalę europejską?

statmt.org

We want to show that we are capable of giving an answer on this compromise.
Chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na temat tego kompromisu.

statmt.org

Ensure that the energy market is both transparent and capable of being monitored.
Zapewnijcie, by rynek energetyczny zarówno był przejrzysty, jak i dał się monitorować.

statmt.org

He wrote: "One could always draw stoic comfort from the possibility that perhaps in the course of time the new vacuum would sustain, if not life as we know it, at least some structures capable of knowing joy.

www.guardian.co.uk

And the story is often cited as proof that a) murderers are too dangerous ever to let out of prison and b) that those who believe them capable of reform (as Lord Longford also did, with Myra Hindley) are at best naive and at worse dangerous meddlers.

www.guardian.co.uk

Officials in Britain and the US were trying to ascertain what the devices were capable of and what the terrorists intended.

www.guardian.co.uk

I realised that Tybalt knew what he was capable of and that's what enabled him to win the competition.

www.guardian.co.uk

And not even I know what he is capable of.
I nawet ja nie wiem do czego jest zdolny.

I don't even want to know what else would have we been capable of.
I nie chce wiedzieć, do czego jeszcze bylibyśmy zdolni.

Your brother is not capable of having a relationship with you.
Pański brat nie jest zdolny do utrzymywani jakichkolwiek stosunków z panem.

I would show him what a man with cause is capable of.
Pokażę mu, do czego zdolny jest człowiek oddany sprawie.

I know what my body is and isn't capable of.
Wiem, do czego moje ciało jest zdolne, a do czego nie.

I've been around long enough to know anyone is capable of just about anything.
Żyję wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że każdy jest zdolny niemal do wszystkiego.

But I had no idea, what he is capable of.
Ale nie masz pojęcia do czego on jest zdolny.

Do you think he's capable of having a real relationship?
Jak myślisz, czy on jest zdolny do życia w prawdziwym związku?

As you see, I was capable of coming all the time.
Jak widzisz, przez cały czas byłem zdolny tu dojść .

People have no idea what the human mind is capable of.
Ludzie nie mają pojęcia, do czego zdolny jest mózg człowieka.

I'm looking for a capable and strong man to be my husband.
Szukam zdolnego i silnego mężczyzny, który zostanie moim mężem.

Do you have any idea what my father is capable of?
Wiesz, do czego zdolny jest mój ojciec?

I only knew your parents and what they were capable of.
Znałam tylko twoich rodziców i wiedziałam, do czego byli zdolni.

Although it goes beyond anything I'd have thought him capable of.
Chociaż to przechodzi moją najgorszą opinię o tym, do czego jest zdolny.

I think we both know you're more capable than that.
Myślę, że oboje wiemy, że stać cię na wiele więcej niż to.

I wasn't capable of it for a very long time.
Nie byłam do tego zdolna przez bardzo długi czas.

He was my friend, do not believe him capable of it.
Był moim przyjacielem. Nie wierzę w to.

Are you saying they're no longer capable of doing that?
Chcesz powiedzieć, że nie jest już w stanie tego robić?

I think I'm capable of getting your kid to school.
Chyba jestem w stanie zawieźć małego do szkoły.

One is a capable leader with a strong sense of justice.
Jeden jest liderem z silnym poczuciem sprawiedliwości.

Father, what do you think this woman is capable of?
Ojcze, jak myślisz co ta kobieta jest w stanie zbroić?

After what that man has been through, he's capable of anything.
Po tym co ten człowiek przeszedł, jest gotowy na wszystko.

Do you really think she's capable of doing something like this?
Serio myślisz, że ona byłaby zdolna do czegoś takiego?

I don't want to think what you're capable of making me say.
Nie chcę myśleć do powiedzenia czego możesz mnie doprowadzić.

You can't give me what i want because you're not capable of it.
Nie możesz mi dać tego, co chcę, bo nie jesteś w stanie.

Just so we're clear, I know who you are and what you're capable of.
Wiem, kim pan jest i do czego jest pan zdolny.

Look in to my eyes and tell me you're capable of doing this.
Spójrz mi prosto w oczy i powiedz, że jesteś do tego zdolny.

I had a man like you once. Capable of any task.
Miałem takiego człowieka jak ty, zdolnego do każdego zadania.

Are you really capable of putting yourself in my position?
Na pewno potrafisz postawić się w mojej sytuacji?

You neither, because you're not capable of anything without me.
Ty też nie, bo beze do niczego się nie nadajesz.

There may be other things it's capable of making you believe.
Może jest w stanie nakłonić cię do wiary w inne rzeczy.

Please, you don't know what these people are capable of.
Proszę, nie wiesz do czego ci ludzie są zdolni.

Sure, and you wonder if you're capable of making others happy?
Sure, i zastanawiasz się, czy jesteś zdolny uszczęśliwiać innych?

Right now, you have no idea what I'm capable of.
Właśnie teraz, nie masz pojęcia do czego ja jestem zdolny.

If you think that I am capable of doing this, then go ahead.
Jeśli uważasz, że jestem do tego zdolny, to proszę!

Look, we all know who this guy is and what he's capable of.
Wszyscy wiemy, kim on jest i do czego jest zdolny.

I am a woman now, and I'm capable of making my own decisions.
Jestem już kobietą i potrafię podejmować decyzje za siebie.

Nobody would ever believe That you'd be capable of doing what you've done.
Nikt nigdy nie uwierzy, że byłeś zdolny zrobić, tego co zrobiłeś.

I'm capable of more, but it has to be something that makes me happy.
Stać mnie na więcej, ale to musi być coś, co mnie uszczęśliwi.

At last, it has a president capable of taking decisions.
Ma w końcu prezydenta zdolnego do podejmowania decyzji.

Do you think he is capable of listening to reason?
Czy myślisz, że jest zdolny do wysłuchania perswazji?

Why be capable of feelings if we're not to have them?
Dlaczego mamy być zdolni do uczuć, skoro nie możemy ich odczuwać?

Do you really want to think that your own father is capable of murder?
Naprawdę sądzisz, że twój własny ojciec jest zdolny do morderstwa?

I don't know if my men are capable of killing.
Nie wiem czy moi ludzie są zdolni do zabijania.

The police already know it's you who is capable of murder.
Policja wie, że to ty jesteś zdolna do morderstwa

How do you know he's even capable of killing her?
Zabiłby ją. Skąd wiesz, że jest do tego zdolny?

With the right diet and training, who knows what you're capable of?
Z właściwą dietą i treningiem... kto wie do czego jesteś zdolny?

And I don't think it can explain what his mind is capable of either.
I nie wydaje mi się, żeby wytłumaczyła do czego jeszcze jest zdolny.

Imagine what you'd be capable of if you just put your heart into it.
Wyobraź sobie, co będziesz mógł robić, jeśli włożysz w to serce.