Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) burżuj, mieszczuch, drobnomieszczanin; mieszczanin; burgos;

(Adjective) drobnomieszczański, burżujski, mieszczański;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (middleclass person) burżuj
bogacz
mieszczanin

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

burżuj, mieszczanian
mieszczański, burżuazyjny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BURŻUAZYJNY

BURŻUJ

BURGOS

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj mieszczański
Adj burżuazyjny
N burżuj

Wordnet angielsko-polski

borgis, burgos
synonim: galliard

Słownik internautów

burżuazja, klasa średnia
burżuazyjny, mieszczański

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Life doesn't belong to us... and we take to ridiculous extremes the bourgeois definition of private property
Życie nie należy do nas... i popadamy w śmieszną skrajność burżuazyjnej definicji prywatnej własności.

OpenSubtitles

The decisions by the European Union and the bourgeois governments of its Member States move in this direction.
W tym kierunku zmierzają decyzje Unii Europejskiej i burżuazyjnych rządów jej państw członkowskich.

statmt.org

And I went to visit Louise Bourgeoise, who's also still working, and I looked at her sink, which is really amazing, and left.
I odwiedziłam Louise Bourgeoise, nadal pracującą, i popatrzyłam na jej zlew, który jest naprawdę wspaniały, i wyszłam.

TED

The ECB has acted as the bourgeois assistant of the plutocracy in shifting the burden of the crisis on to the workers' shoulders.
EBC działał jako asystent mieszczańskiej plutokracji w przenoszeniu ciężaru kryzysu na barki ludzi pracujących.

statmt.org

Barnett Newman had a famous quote that "the impulse of modern art is the desire to destroy beauty" -- which was considered bourgeois or tacky.
Zdaniem Barnetta Newmana napędem sztuki współczesnej jest pragnienie zniszczenia piękna, kojarzonego wtedy z burżujstwem i tandetą.

TED

He was also unimpressed by talk of an assembly of self-indulgent, bourgeois moaners: time and again, he said, he had bumped into people from such northern towns as Bradford and Wakefield, who were students at FE colleges, angered to the point of fury by the government's axing of the educational maintenance allowance - the means-tested benefit that has enabled so many people to take up post-16 education without being a drain on the family budget.

www.guardian.co.uk

" To which he replied, "Crime against humanity is a bourgeois notion.

www.guardian.co.uk

You can guess which one my bourgeois parents pushed me towards.
Możesz zgadywać, do której dziedziny zmusili mnie moi bogaci rodzice.

You probably think it's very bourgeois to cook for somebody on the first date.
Żartujesz sobie ze mnie. Myślisz, że to mieszczańskie gotować na pierwszej randce.

The landowners and the bourgeois keep the people in ignorance.
W ten sposób burżuje i obszarnicy trzymają naród w ciemnocie.

Your woman is trying to overcome her petty bourgeois conditioning.
Twoja kobieta stara się przezwyciężyć jej drobnomieszczeńskie uwarunkowania.

Here I am to rescue her from bourgeois hell.
No i jestem, żeby wyciągnąć ją z tego piekła.

But I am the proletarian of the pianoforte while you are the bourgeois.
Ale ja jestem proletariuszem pianoforte... ...podczas gdy ty burżujem!

Your words reveal your true nature as a petit bourgeois.
Twoje słowa pokazują twoją naturę burżuja.

I object that you are such a bourgeois.
Sprzeciwiam się temu, że jest Pan burżujem.

Hungary's first railway line preceded the French bourgeois revolution of 1848 by two years, and more or less the same people were behind both events.
Pierwsza węgierska linia kolejowa o dwa lata wyprzedziła francuską rewolucję burżuazyjną z 1848 r., a za tymi wydarzeniami stali mniej więcej ci sami ludzie.

Yet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
Po raz kolejny rozgrywa się farsa między politycznymi przedstawicielami właścicieli kapitału a burżuazyjnymi rządami, której celem jest manipulowanie ludźmi.

Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughter
Burżuazja odwróci się bez wstrętu od rzezi, choć ofiarą będzie jej syn i córka

So, I must choose between a poor nobleman... or a rich bourgeois like you.
Muszę więc wybrać pomiędzy ubogim szlachcicem, a bogatym mieszczaninem jak ty.

Where does the bourgeois get it all?
Skąd burżuj to wszystko ma?

Because deep down you're an optimistic bourgeois modernist.
Bo w głębi duszy jesteś optymistycznym burżujem modernistą.

All of us here are revolting... against the bourgeois way of living.
My wszyscy tutaj buntujemy się przeciw burżuazyjnemu stylowi życia.

In this new socialistic paradise, marriage will merely be another bourgeois, capitalistic memory.
W tym nowym raju socjalistycznym... małżeństwo będzie tylko kolejnym burżujskim, kapitalistycznym wspomnieniem.

Affecting everyone around her so obvious, so bourgeois, so boring.
Wpływająca na wszystko dookoła niej taka oczywista, taka burżuazyjna, taka nudna.

They're quite good, despite their bourgeois repertoire.
Całkiem nieźle grają, pomijając ich burżuazyjny repertuar.

Our bourgeois Iife in this civilized place.
Naszym burżuazyjnym życiu w tym cywilizowanym miejscu.

The decisions by the European Union and the bourgeois governments of its Member States move in this direction.
W tym kierunku zmierzają decyzje Unii Europejskiej i burżuazyjnych rządów jej państw członkowskich.

But the irreversible time of bourgeois economics... extirpates these survivals, throughout the entire world.
Nieodwracalny czas mieszczańskiej ekonomii oczyszcza z tych przeżytków całą powierzchnię świata.

Heit is a bourgeois and did something, that...
On jest mieszczaninem i zrobił coś bardzo złego.

Look at you, you bourgeois pig.
Spójrz na siebie, ty burżujska gnido.

Like the bourgeois writer Chekhov said...
Jak mawiał burżuazyjny pisarz Czechow...

Of course, you're a disingenuous, deceitful, untrustworthy, two-faced piece of bourgeois trash.
Oczywiście, że jesteś nieszczera, oszukańcza... niegodna zaufania, dwulicowa, kawałek burżuazyjnego śmiecia.

So obvious, so bourgeois, so boring.
Taka piękna, taka szlachetna, taka nudna...

Neapolitana, or being bourgeois, being radical, being Italian, or being...
Neapolitanka, czy bycie arystokratką, radykałem, Włoszką czy...

The ECB has acted as the bourgeois assistant of the plutocracy in shifting the burden of the crisis on to the workers' shoulders.
EBC działał jako asystent mieszczańskiej plutokracji w przenoszeniu ciężaru kryzysu na barki ludzi pracujących.

The workers' struggle through the labour movement aims to overturn the anti-popular policy of the EU and the bourgeois governments of the Member States.
Walka prowadzona przez pracowników w ramach ruchu pracowniczego ma na celu odwrócenie kierunku skierowanej przeciwko społeczeństwu polityki UE i burżuazyjnych rządów państw członkowskich.

It supports all the barbaric measures against the working and grassroots classes applied by the bourgeois governments in all the Member States of the EU.
Jest tam i miejsce na poparcie wszystkich tych barbarzyńskich działań przeciw klasie pracującej i zwykłym obywatelom, podjętych przez burżuazyjne rządy we wszystkich państwach członkowskich UE.

The war against the workers, the self-employed and small-scale farmers is a strategic choice by the bourgeois governments and the EU in order to support the profitability of capital.
Wojna przeciwko pracownikom, samozatrudnionym i drobnym rolnikom jest strategicznym wyborem burżuazyjnych rządów oraz UE, by utrzymać zyskowność kapitału.

Mr President, these reports are along the same anti-grassroots lines as the strategic plans of the monopoly groups in the European Union and of the bourgeois governments that serve them.
Panie Przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdania idą tym samym antyobywatelskim torem, co plany strategiczne grup monopoli w Unii Europejskiej i służących im burżuazyjnych rządów.

The EU budget for 2011 is designed to underpin the profitability of big business and the savage attack by the monopolies and bourgeois governments on workers' labour and social rights.
Budżet UE na 2011 rok został opracowany z myślą o wzmocnieniu zysków wielkich przedsiębiorstw oraz o dzikim ataku monopoli i burżuazyjnych rządów na prawa robotnicze i socjalne.

The anti-grassroots policy of the EU, of the bourgeois governments, of the IMF and of other imperialist bodies, is striking a blow at the rights won by women.
Antyludowa polityka UE, burżuazyjnych rządów, MFW i innych imperialistycznych organów jest ciosem w prawa zdobyte przez kobiety.

The motion for a resolution calls for the package of capitalist restructurings being imposed by the disreputable, anti-grassroots political system of the bourgeois parties in the country, in cooperation with the EU, to be stepped up and promoted.
W przedmiotowym projekcie rezolucji wezwano do zintensyfikowania i wspierania realizacji pakietu kapitalistycznych zmian restrukturyzacyjnych narzuconego Albanii przez niecny, antyrobotniczy system polityczny burżuazyjnych partii tego kraju, we współpracy z UE.

The strategic objective of the European Union, of the bourgeois governments and of capital is not only to shift the burden of the crisis on to the workers, but to pare the workforce down to a minimum, in order to safeguard the profit margins of the monopoly groups.
Celem strategicznym Unii Europejskiej, burżuazyjnych rządów i kapitału jest nie tylko przerzucenie ciężaru kryzysu na ludzi pracujących, ale także zredukowanie siły roboczej do minimum, w celu zapewnienia wysokiej marży zysku grupom monopolistycznym.

On the contrary, this type of 'citizens' initiative', guided and manipulated by the mechanisms of capital and the bourgeois political system, may be used by EU bodies to present the most anti-grassroots and reactionary choices of the EU and the monopolies as an apparently 'popular request'.
Tego rodzaju "inicjatywa obywatelska”, sterowana i manipulowana za pomocą mechanizmów kapitalistycznego i burżuazyjnego systemu politycznego, może być wykorzystywana przez organy UE do prezentowania skrajnie antyobywatelskich i reakcyjnych wyborów UE i monopolistów jako pozornie "obywatelskich wniosków”.