Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) bankowy;

(Verb) brać zakręt; lotnictwo kłaść na skrzydło, wprowadzać w przechył; trafiać w bandę; deponować w banku; finanse prowadzić bank, przeprowadzać operacje bankierskie; trzymać bank; wyprofilować; spiętrzać wody; przegrodzić / przegradzać tamą; zgarnąć na kupę; obrzeżyć, obrzeżać; obwałować, obwałowywać;
bank with - mieć rachunek w;
bank on sb - liczyć na kogoś;
bank up - piętrzyć się, gromadzić się, usypywać, formować w nasyp;

(Noun) brzeg; pochyłość, zbocze, skarpa; finanse bank; wał ziemny; kopiec; mielizna; technika ława; lotnictwo przechył; skarbonka; blok; zespół; rząd, szereg; ściana; kępa; tuman; obłok; ławica, łacha; nachylenie toru; zaspa; nasyp; wał, zwał; pojemnik na odpady; pula, bank; historia rząd wioseł, ława wioślarska;
retail bank - bank zajmujący się głównie obsługą klientów indywidualnych;
the world bank - Bank Światowy;
bank staff - personel banku;
break its bank - wystąpić z brzegów;
sand bank - łacha piaszczysta;
universal bank - bank oferujący duży wachlarz usług dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
central bank - (Noun) finanse bank centralny;
domestic bank - bank krajowy;
national bank - bank państwowy;
merchant bank - bank handlowy zajmujący się głównie obsługą firm w zakresie finansowania handlu zagranicznego, fuzji i przejęć; biznes bank akceptacyjny/rembursowy, bank kupiecki, bank handlowy;
piggy bank - świnka-skarbonka;
bank loan - finanse pożyczka bankowa; kredyt bankowy;
commercial bank - (Noun) finanse bank komercyjny, bank handlowy;
bank credit - kredyt bankowy;
investment bank - (Noun) finanse bank inwestycyjny;
oyster bank - (Noun) ławica ostryg;
bank credit - kredyt bankowy;
investment bank - (Noun) finanse bank inwestycyjny;
oyster bank - (Noun) ławica ostryg;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of river) brzeg.
2.
(slope, embankment) nasyp
wał
skarpa.
3.
(sand-~) ławica piaszczysta.
4.
(mass) tuman
obłok

vt
1.
(put into a pile) obwałowywać.
2.
(accumulate) gromadzić.vi
1.
(also ~ up, of snow etc.) gromadzić się, piętrzyć się.
2.
(aeron) przechylać się przy skręcie

n C
1.
(in a row) rząd
(in tiers) blok, zespół.
2.
(bench for rower) ławka wioślarza

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bank, brzeg rzeki, skarpa, nasyp, rząd (np. krzeseł)
składać/trzymać pieniądze w banku, mieć rachunek w banku, uformować skarpę/wał, pochylać się
deposit sth with a ~ złożyć depozyt w banku
~ on liczyć na coś, spodziewać się
~ up zgarniać na kupę (śnieg, piasek)
commercial ~ bank handlowy
data ~ bank danych
national ~ bank państwowy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

brzeg rzeki lub wykopu, wał, nasyp, pojemnik na odpady, mielizna, ławica (ryb), bank, zdeponować, wpłacić do banku, trzymać w banku, liczyć na kogoś, don't ~ on it! Nie licz na to! piggi ~ skarbonka, it won't break the ~ to nikogo nie doprowadzi do ba

Nowoczesny słownik angielsko-polski

obrót wokół własnej osi (samolotu)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

bank ~ account konto bankowe ~ account rachunek bankowy~ account agreement umowa rachunku bankowego ~ accounting rachunkowość bankowa~ agency agencja bankowa~ agio prowizja bankowa ~ agreement uzgodnienie bankowe~ assets aktywa bankowe ~ auditor rewident bankowy ~ balance stan konta, saldo na koncie~ bill
1. banknot
2. weksel bankowy~ borrowings pożyczki bankowe~ brokerage prowizja banku ~ card karta bankowa~ charges opłaty manipulacyjne~ control record rejestr kontrolny banku~ cost accounting rachunkowość kosztów bankowych~ credit kredyt bankowy ~ credits insurance ubezpieczenie kredytów bankowych~ credit line bankowa linia kredytowa~ deposit wkład bankowy~ discount of bills bankowe dyskonto weksli~ discount rate bankowa stopa dyskontowa ~ draft (BD) trata bankowa~ endorsement indos bankowy ~ exposure ryzyko bankowe~ facilities system system usług bankowych Bank for Economic Cooperation Bank Współpracy GospodarczejBank for International Settlements (BIS) Bank Rozrachunków Międzynarodowych ~ franchising franczyza bankowa~ guarantee gwarancja bankowaBank Guarantee Fund Bankowy Fundusz Gwarancyjny~ holdings zasoby bankowe~ hours godziny otwarcia banku ~ house dom bankowy~ identification number numer bankowy, numer identyfikacji dla operacji kartami kredytowymi ~ indebtedness zadłużenie banku~ interest odsetki bankowe ~ lending pożyczki bankowe~ liquidity płynność banku~ liquidity trap pułapka płynności banku~ money pieniądz bankowy ~ money order pieniężny przekaz bankowy ~ of circulation bank emisyjny ~ of commerce bank handlowy~ of discount bank dyskontowy Bank of England Bank Anglii~ of issue bank emisyjny~ order przekaz bankowy~ paper weksel przyjmowany przez bank do dyskonta~ placements lokaty bankowe~ profitability rentowność banku~ rate (B.R) stopa dyskontowa ~ receipt wyciąg bankowy~ reconciliation uzgodnienie bankowe~ report sprawozdanie bankowe~ reserve equation wyrównanie rezerwy bankowej~ resources zasoby bankowe~ return sprawozdanie finansowe banku~ risk ryzyko bankowe~ secret tajemnica bankowa~ services usługi bankowe ~ statement wyciąg bankowy~ transaction deposits bankowe depozyty transakcyjne~ transfer przelew bankowy ~ trust accounts bankowe rachunki powiernicze~ unavailable funds zamrożone środki bankowe~ warranty US gwarancja bankowa~ withdrawal pobranie z konta ~'s loan payment guarantee gwarancja spłaty kredytu bankowegocheck ~ bank żyrowycommercial ~ bank handlowyconfirming ~ bank potwierdzający akredytywęcorrespondent ~ bank korespondentcredit-issuing ~ bank otwierający akredytywęEuropean Central Bank (ECB) Europejski Bank CentralnyEuropean Investment Bank (EIB) Europejski Bank Inwestycyjnyforeign ~ bank zagranicznyforeign exchange ~ bank dewizowyinternational ~ bank międzynarodowyInternational Bank for Reconstruction and Development Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojumercantile ~ bank handlowynotifying ~ bank awizującysettlements ~ bank rozrachunkowystate ~ bank państwowyUniform Bank Performance Rating (UBPR) uniwersalny wskaźnik rentowności bankuvirtual ~ bank wirtualnyWorld Bank Bank Åšwiatowyto draw from a ~ pobierać z bankuto have an account with ~ mieć konto w bankuto pay into the ~ wpłacać do banku

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. bank
2. skład
3. rezerwa bank account konto bankowe bank advice awizo bankowe bank agio prowizja bankowa bank assets aktywa bankowe bank at home prowadzenie operacji bankowych z miejsca zamieszkania bank auditing nadzór bankowy bank auditor rewident bankowy bank balance stan konta, saldo na konciebank bill banknotbank bill of exchange trata bankowa bank book książeczka bankowa bank branch oddział bankubank brokerage prowizja banku bank capital adequacy adekwatność kapitałowa bankubank card karta bankowabank cash ratio współczynnik płynności banku bank cashier kasjer w banku bank chairman przewodniczący bankubank charges opłaty manipulacyjnebank cheque czek bankowybank clearings rozliczenia bankowebank clerk urzędnik bankowy bank commission prowizja bankowabank counter okienko bankowebank credit kredyt bankowy bank creditility wiarygodność bankubank debt dług bankowy bank deposit wkład bankowybank deposit money pieniężny wkład bankowy bank discount dyskonto bankowe bank discount rate bankowa stopa dyskontowa bank draft przekaz bankowybank earnings wpływy bankowe bank endorsement indos bankowy bank facilities system system usług bankowych bank failure upadek bankuBank for International Settlements (BIS) Bank Rozrachunków Międzynarodowych bank funds fundusze bankowebank guarantee gwarancja bankowabank guarantee fund act ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym bank holding holding finansowy bank holiday dzień wolny od pracy, całodzienne zawieszenie operacji bankowych bank hours godziny otwarcia banku bank identification number numer bankowy, numer identyfikacji dla operacji kartami kredytowymi bank interest odsetki bankowe bank ledger księga bankowabank legislation ustawodawstwo bankowebank liability zobowiązanie bankowebank liquidity trap pułapka płynności banku bank management zarząd bankubank manager dyrektor banku bank money order pieniężny przekaz bankowy bank of circulation bank emisyjny bank of deposit bank depozytowy bank official urzędnik bankowy bank of issue bank emisyjnybank order przekaz bankowybank overdraft przekroczenie konta bankowego bank payment płatność przez bank bank post placówka bankowabank president prezes bankubank rate stopa procentowa od pożyczki bankowejbank receipt wyciąg z konta bank reconciliation uzgodnienie salda księgowego i bankowego bank records rejestr operacji bankowychbank report sprawozdanie bankowebank reserve rezerwa bankowabank resources zasoby bankowebank runs masowe wycofywanie depozytów z banku bank savings oszczędności bankowebank secrecy tajemnica bankowabank security gwarancja bankowa bank services usługi bankowe bank shareholder akcjonariusz bankowybank statement wyciąg z konta lub rachunkubank stock kapitał emisyjny banku, kapitał akcyjny banku bank stockholder akcjonariusz banku bank supervision department wydział nadzoru bankowego bank teller kasjer bankowy bank term loan bankowa pożyczka terminowa bank transfer przelew bankowy bank vault skarbiec bankowybank wire bankowy przekaz telegraficzny lub elektroniczny bank withdrawal pobranie z konta acceptance bank bank akceptacyjnyadvising bank bank awizującyagricultural bank bank rolnybanker's bank bank centralnybogus bank bank fałszywybranch bank bank filialnycentral bank bank centralny city bank bank miejskiclearing bank bank rozrachunkowycollecting bank bank inkasującycommercial bank bank handlowyco-operative bank bank korespondentcorporate bank bank przedsiębiorstwacredit bank bank kredytowycreditor bank bank wierzycielskidebtor bank bank dłużniczydeposit bank bank depozytowydiscount bank bank dyskontowydrawee bank bank trasatendorsement bank bank żyrowyEuropean Central Bank (ECB) Europejski Bank CentralnyEuropean Investment Bank (EIB) Europejski Bank Inwestycyjnyexport bank bank eksportowyexport-import bank bank eksportowo-importowyFederal Reserve Bank bank Bank Rezerwy Federalnejforeign bank bank zagranicznygovernment bank bank państwowyhealthy bank bank o dobrej kondycji finansowejincorporate bank bank akcyjnyInternational Bank for Reconstruction and Development Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojuinvestment bank bank inwestycyjnyissuing bank bank otwierający akredytywęjoint-stock bank bank akcyjnyloan bank bank pożyczkowylocal bank bank lokalnymember bank bank członkowskimerchant bank bank kupieckimortgage bank bank hipotecznymultinational bank bank wielonarodowymunicipal bank bank miejskimutual savings bank bank pożyczkowo-oszczędnościowynational bank bank narodowyparent bank bank macierzystypayee's bank bank remitentaprime bank bank pierwszorzędnyprivate bank bank prywatnyreimbursement bank bank rembursowyremitting bank bank dokonujący przelewusavings bank bank oszczędnościowysickly bank bank o słabej pozycji finansowejspecialized bank bank specjalistycznystate bank bank państwowythe bank is holding …. USD w banku jest … USDtrust bank bank powierniczyUniform Bank Performance Rating (UBPR) uniwersalny wskaźnik rentowności bankuvirtual bank bank wirtualnyWorld Bank Bank Åšwiatowyto advise a bank powiadamiać bank to approach the bank zwrócić się do bankuto boost bank's credibility bank zwiększać wiarygodność bankuto draw from a bank pobierać z bankuto establish a bank zakładać bankto have an account with bank mieć konto w bankuto look after the bank trzymać bankto pay into the bank wpłacać do bankuto place money at a bank lokować pieniądze w bankuto send a notice to the bank powiadamiać bankto take from a bank pobierać z bankuto withdraw money from the bank wycofywać pieniądze z bankuvt
1. lokować pieniądze w banku
2. kierować bankie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. wał, nasyp
pochyły brzeg
2. ławica piasku, mielizna
3. ek. bank
4. ławka wioślarska
5. ilość wioseł dla jednej ławki

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bank m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wał, nasyp
brzeg
zaspa śnieżna
skarpa
river ~ brzeg, nabrzeże
sand ~ mielizna
vi skręcać, przechylać się

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n bank
the World Bank - Bank Światowy
adj attr bankowy
bank draft - przekaz bankowy
bank account - konto bankowe
bank charges - opłaty bankowe
bank overdraft - przekroczenie stanu konta
bank transfer - przelew bankowy
vt składać w banku
vi trzymać pieniądze w banku
to bank on sth (sb) - polegać na czymś (kimś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BANKOWY

NASYP

ŁAWICA PIASZCZYSTA

BRZEG

NACHYLENIE TORU NA ZAKRĘCIE

WAŁ

ZASPA

BANK

PULA

ŁAWKA

KLAWIATURA ORGANÓW

OBWAŁOWAĆ

TOR: PODNIEŚĆ TOR Z JEDNEJ STRONY NA ZAKRĘCIE

DOSYPAĆ ŚWIEŻEGO WĘGLA DO OGNISKA

PIENIĄDZE: SKŁADAĆ PIENIĄDZE W BANKU

RACHUNEK: MIEĆ RACHUNEK W OKREŚLONYM BANKU

BANK: PRACOWAĆ Z OKREŚLONYM BANKIEM

BANK: TRZYMAĆ BANK W GRACH HAZARDOWYCH

POSTAWIĆ NA KOGOŚ LUB COŚ

POKŁADAĆ NADZIEJE W KIMŚ LUB CZYMŚ

Wordnet angielsko-polski


1. (a financial institution that accepts deposits and channels the money into lending activities
"he cashed a check at the bank"
"that bank holds the mortgage on my home")
bank
synonim: depository financial institution
synonim: banking concern
synonim: banking company

2. (a building in which the business of banking transacted
"the bank is on the corner of Nassau and Witherspoon")
bank: : synonim: bank building

3. (a slope in the turn of a road or track
the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force)
przechyłka: : synonim: cant
synonim: camber

Słownik internautów

bank
brzeg
skarpa, nasyp
mieć konto w banku

Słownik nieruchomości angielsko-polski


1. brzeg
2. wał, skarpa

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

brzegnasypwałdosł. i przen. bankodp. pojemnik~, bottle pojemnik na butelki~, clothing pojemnik na odzież~, data bank danych~, earth wał ziemny~, flood wał powodziowy~, papier pojemnik na papier, pojemnik na makulaturę~, soil zwałowisko ziemi, nasyp ziemny~, waste górn. zwałowisko

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gromadzić

ławica

przechylić

skarpa

składać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

bank, instytucja bankowa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

1. nasyp; wał; 2. ławica; 3. ek. bank; 4. nawig. pochylenie; przechylenie; przechył; 5. geogr.,topogr. brzeg
~, aircraft - przechył samolotu
~, cloud - meteo. wał chmur
~, data - inf. bank danych
~, earth - nasyp ziemny, wał ziemny, zwałowisko ziemi
~, fishing - ławica ryb
~, flood - wał przeciwpowdziowy
~, flower - kwietnik, klomb
~, gravel - ławica żwirowa; brzeg żwirowy
~, home - brzeg własny
~, longshore - ławica przybrzeżna
~ of oars - rząd wioseł
~ of rowers - rząd wioślarzy
~, river - brzeg rzeki
~, shingle - ławica żwirowa
~, soil - nasyp ziemny, zwałowisko ziemi
~, submarine - ławica podmorska
~, undercut - brzeg podcięty
~, waste - górn. zwałowisko

Słownik środowiska angielsko-polski

brzeg m, brzeg rzeki, wał

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

1. - geogr. brzeg
ławica
2. wał
nasyp
~, accumulated brzeg nadbudowywany
~, computer data komputerowy bank danych
~, data bank danych
~, earth nasyp ziemny, wał ziemny, zwałowisko ziemi
~, environmental data bank danych o środowisku
~, fishing ławica rybna
~, flood brzeg powodziowy (rzeki)
~, gravel ławica żwirowa
~ of earth wał ziemny
~, reed brzeg porośnięty trzciną
~, river brzeg rzeki
~, sand ławica piaszczysta ~, sediment ławica rumowiska
~, silt ławica namułów
~, soil nasyp ziemny, zwałowisko ziemi
~, spill (naturalny) wał brzegowy rzeki
~, stabilized brzeg uregulowany
~, undercut brzeg podcinany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These amounts may be offset against the national central banks ' monetary income.
Jego kwota może być potrącona z dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych.

EU Constitution

This situation will have benefits both for the banking sector and for consumers.
Ta sytuacja przyniesie korzyść zarówno sektorowi bankowemu, jak i konsumentom.

statmt.org

Parliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlament wezwał do lepszego wzajemnego zrozumienia między tymi dwoma bankami.

statmt.org

The essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.

ECB

Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.
W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.

statmt.org

The bank, unlike the bailed-out Lloyds banking Group and Royal bank of Scotland, is able to pay dividends.

www.guardian.co.uk

It also says that an investment of little more than $10m by the bank Merrill Lynch, the conservation group Flora and Fauna International and an Australian carbon trading company could generate more than $430m, over 30 years, from a project to protect 750,000ha of forest in Aceh province, Indonesia.

www.guardian.co.uk

Hundreds of Climate Camp activists have occupied land at the Royal bank of Scotland's headquarters in Edinburgh, in protest at its multi-billion pound loans to the oil and mining industries.

www.guardian.co.uk

A bank of England spokesman said: "The governor has a very effective working relationship with both the chancellor and the prime minister.

www.guardian.co.uk

The guys at the bank want to take my house away.
Ci goście z banku chcą mi zabrać dom.

Who do you think I am, your personal bank or something?
Co ty sobie wyobrażasz, że ja jestem bank czy co?

She and you are all I've got to bank on.
Irene Jansen. Tylko na nią i na ciebie mogę liczyć.

And you can use your bank to get more money.
I możesz go użyć aby mieć więcej pieniędzy.

Who ever heard of having a bank in the country?
Kto kiedykolwiek słyszał, że ten kraj ma bank?

I think the bank could go one day without me.
Myślę że bank da sobie radę beze mnie jeden dzień.

Of course, you made me put the money in the bank.
Oczywiście, to ty kazałaś mi włożyć pieniądze do banku.

They got to be at every bank all the time.
Oni muszą pilnować każdego banku... cały czas.

You know how important the food bank is to her.
Wiesz, jak ważny jest dla niej bank żywności.

We have enough of his type in the blood bank.
W banku mamy wystarczającą ilość jego krwi.

I feel like some old on the bank of a public park.
Czuję się jak jakaś staruszka na ławce w parku miejskim.

You're not how much money you have in the bank.
Ilość pieniędzy, jaką masz w banku, to nie ty.

You think I come by here to check up on the bank?
Myślisz, że przychodzę tu, aby sprawdzić bank?

I know the right bank, They do work with me.
Znam ten bank. Pracowali ze mną.

And what makes you think your bank manager's a man?
I co da ci do myślenia twojego dyrektora banku człowiek?

You are the woman from the bank, the one who took her house.
Jesteś tą kobietą z banku, która zabrała jej dom.

Anyone who works in a bank will tell you that.
Każdy kto pracuje w banku ci to powie.

We have money in the bank, our son's getting married.
Mamy pieniądze w banku, nasz syn się żeni.

I got a pretty good idea what your bank account looks like.
Mam całkiem niezłe pojęcie o stanie twojego konta.

We need to open up a bank account for you.
Musimy otworzyć dla ciebie konto w banku.

He was with those guys at the bank that day.
Tego dnia był z nimi w banku.

Now, we just needed to find our guy in Price's bank.
Teraz tylko potrzebowaliśmy znaleźć gościa w banku Price'a

We know that 8 people are still being held in the bank.
Wiemy, że 8 ludzi jest wciąż przetrzymywanych w banku.

But the bank needs four or five hours more to get the money together.
Ale bank potrzebuje cztery do pięciu godzin, aby zebrać pieniądze.

Because that is what the bank will give me against my house.
Bo tyle mi da bank, gdy pod zastaw dam mój dom.

She wants to form the bank to better the camp.
Chce utworzyć bank dla dobra obozu.

Which could mean that the money never left the bank.
Co znaczy, że pieniądze mogą wciąż być w banku.

You go to the same kind of bank, and talk to the police.
Idziesz sam do tego samego banku, i gadasz z policją.

It must be from some place he went before the bank. Yeah.
Musi pochodzić z jakiegoś miejsca, gdzie poszedł przed napadem.

He just sold everything and moved on to the next bank.
Nie, sprzedawał wszystko i ruszał na kolejny bank.

You're not the only one who had money in that bank.
Nie tylko ty miałeś pieniądze w tym banku. Już się stało!

This line is for people who have money with the bank only.
Ta kolejka jest dla ludzi, którzy mają pieniądze w banku.

The building plans of the office, when it was still a bank.
Z lochów nikt nie wychodzi żywy. Mam plany urzędu gdy był jeszcze bankiem.

Does this have anything to do with her being at the bank today?
Czy to ma coś wspólnego z tym, że była dzisiaj w banku?

I said, You'd better open the bank and give me my money.
Lepiej otwórz ten bank i dawaj pieniądze.

The bank will soon open in and then it's time for show.
Niedługo otwierają bank. Potem czas na przedstawienie.

He sent money to my mother through your bank and she never got it.
Ojciec wysyłał pieniądze mojej matce i ona nigdy ich nie dostała.

We go to the bank, and you force me to open the safe.
Pójdziemy do banku i zmusisz mnie do otwarcia sejfu.

The guy at the bank said we can take a line of credit.
W banku powiedzieli że możemy wziąć kredyt. Wystarczy nie tylko na sam zabieg.

The two guys who really pulled that bank job know it too.
Ci dwaj faceci, którzy obrabowali ten bank, też to wiedzą.

Can I for one minute tell you about this bank?
Czy mogę przez jedną minutę opowiedzieć ci o tym banku?

Maybe I did not know he had no bank card.
Nie wiem, może nie ma karty bankomatowej.

I had gone to the bank to meet my son for lunch.
Poszłam do banku, by spotkać się z moim synem ze względu na lunch.

Whatever I do, there's never more than $200 in the bank.
Cokolwiek robię, nigdy nie mam więcej niż 200$ w banku

If the bank calls tell them we never got their letters.
Jeśli bank zadzwoni, powiedz im, że nigdy nie otrzymaliśmy ich listów.

We could have a wonderful week with £1 million in the bank.
Moglibyśmy spędzić cudowny tydzień z milionem na koncie.

You bought into the bank. They never used to do that.
Nie zdarzało się to, zanim pan nie wkupił się do banku.

This phone is going to be a direct line into the bank.
Ten telefon będzie połączony bezpośrednio z bankiem.

It is like money in the bank you can end up spending.
To nie tak jak pieniądze w banku, które możesz wydać.

When you leave the bank you'll be in front of an old theater.
Kiedy wyjdziesz z banku... ...będziesz miał przed sobą stary teatr.