Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wywoływać podziw, respekt lub szacunek; napawać lękiem;

(Noun) strach, trwoga; respekt, szacunek;
watch in awe - patrzeć z podziwem;
fill sb with awe - wywoływać czyjś podziw;
listen in awe - słuchać z podziwem;
with awe - z nabożną czcią, z podziwem;
listen in awe - słuchać z podziwem;
with awe - z nabożną czcią, z podziwem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U groza
trwoga
strach
respekt
he stands in ~ of his teacher (on) boi się swojego nauczyciela.~ cpds adj ~-inspiring budzący grozę
adj ~-struck wstrząśnięty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

atencja, poważanie, respekt, szacunek, cześć

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s strach, trwoga
vt na-pawać trwogą

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n strach, trwoga
vt napawać trwogą

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GROZA

STRACH

TRWOGA

WZBUDZAĆ STRACH

NAPAWAĆ TRWOGĄ

STERRORYZOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

trwoga
zatrwożyć się czymś

Wordnet angielsko-polski

(a feeling of profound respect for someone or something
"the fear of God"
"the Chinese reverence for the dead"
"the French treat food with gentle reverence"
"his respect for the law bordered on veneration")
rewerencja
synonim: fear
synonim: reverence
synonim: veneration

Słownik internautów

respekt

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

groza
strach

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obawa

postrach

trwożyć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.

Jesus Army

They rumble the belly and leave even photographers in awe watching the spectacle.
Ich piorunujące loty budzą respekt nawet wśród fotografów, którzy obserwują spektakl.

TED

Today's awe-inspiring general strike in Greece will send a strong fighting message ...
Dzisiejszy godny podziwu strajk generalny w Grecji będzie silnym sygnałem do walki ...

statmt.org

I am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter.
Cały czas podziwiam sposób, w jaki ujęła szczegóły tego bardzo złożonego zagadnienia.

statmt.org

Princes have persecuted me without a cause; But my heart standeth in awe of thy words.
Książęta mię prześladują bez przyczyny; wszakże słów twoich boi się serce moje.

Jesus Army

In response to questions asked this month by Green party MP Caroline Lucas, the Ministry of Defence revealed that since 2006 there have been four incidents at awe Aldermaston where the Royal Berkshire Fire and Rescue Service has been requested to attend.

www.guardian.co.uk

I was so in awe of the work, its aura and mastery - it was like a rapture.

www.guardian.co.uk

When Blake shudders in fearful awe before the tiger, don't be fooled into thinking that he's contemplating nature.

www.guardian.co.uk

In fact, so many appliances were needed at awe that the service had only one pump available to tackle any subsequent fires across the whole of Reading.

www.guardian.co.uk

A friend who is in awe of your powerful magic.
Przyjacielem pełnym szacunku dla twej potężnej magii.

I think the last award was so moving that we are still a little in awe of what has happened.
Ceremonia wręczania nagrody była tak wzruszająca, że chyba wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tego, co się wydarzyło.

Try playing up the awe and the reverence a bit.
Spróbuj zagrać z nieco większym podziwem i szacunkiem.

I saw something in your eyes. I thought it was awe.
Widziałem coś w twoich oczach Myślałem, że to trwoga.

I was, like, so in awe of the natural beauty
I to, jak, to w bojaźni naturalne piękno

I've always been in awe of the power they unknowingly possess.
Zawsze byłem pełen podziwu wobec potęgi, którą kobiety nieświadomie posiadały.

I thought she was in awe of me.
Wydawało mi się, że mnie wielbi.

Always live in awe of the glorious mechanism of the human body.
Żyjcie w lęku przed cudownym mechanizmem ludzkiego ciała.

Makes me nostalgic for the good old Shock and Awe days.
To przez tęsknotę za starymi dobrymi czasami walki i strachu.

The sort of cross between fear and awe.
Coś między strachem a zachwytem.

I have always listened to you with awe, Oxenstierna.
Zawsze słuchałam ciebie z szacunkiem, Oxenstierna.

Once again, I'm in awe of the kidnapper's tactical brilliance.
Raz jeszcze, pełen jestem podziwu dla taktycznego geniuszu porywacza.

I'm in awe of you every day, son.
Martwię się o ciebie każdego dnia synu.

Throughout human history, this majestic wonder has been a constant source of comfort, awe and worship.
Poprzez historię człowieka ten majestatyczny cud był stałym źródłem otuchy, trwogi i wielbienia.

I am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter.
Cały czas podziwiam sposób, w jaki ujęła szczegóły tego bardzo złożonego zagadnienia.

They will pray again, and you will bathed in their awe and fear.
A ty będziesz pławił się w ich uwielbieniu i strachu.

And they ran back in terror and in awe.
I oni uciekali w panicznej trwodze i przerażeniu.

I am in awe of your accomplishment.
Jestem w strachu twojego osiągnięcia.

You and the others, you owe me awe!
Wy wszyscy winni mi jesteście respekt!

Looking at you with quiet awe.
Patrzę na ciebie z cichy podziwem.

Gonna use the shock and awe to our advantage.
Zamierzam użyć wstrząsu i trwogi wynikającej z naszej przewagi.

But now comes a mullah who'il awe and shock me...
Ale oto idzie mułła, który zszokował i przeraził mnie...

Make this bed with awe.
I ściel je w bojaźni.

Your grace holds me in awe.
Twa gracja napełnia mnie podziwem.

I have seen with... wonder and awe the strength of the Great Red Dragon.
Ujrzałem, pełen podziwu i zachwytu, siłę Wielkiego Czerwonego Smoka.

I'd also be in awe.
Też bym był w strachu.

Total shock and awe, Mr. President.
Absolutny szok i trwoga, panie prezydencie.

Honestly, ladies, the strength... that this man has exhibited is... it's awe inspiring.
Naprawdę, drogie panie, siła, którą... pokazał ten człowiek, jest inspirująca...

Awe, it hurts... and it smells like shit.
To boli... i śmierdzi jak gówno.

Rangers, huh? - Shock and Awe, Iraqi Freedom?
Oddzialy specjalne, co? Szok i trwoga, operacja Iracka wolnosc?

On the European side, it has been common to be in awe of the size, population and military might of Russia and frightened of Russian expansionism.
Europa na ogół spoglądała na Rosję z respektem dla jej rozległego terytorium, liczby ludności i potęgi militarnej, ale też ze strachem przed rosyjskim ekspansjonizmem.

I have been following with awe the tough contest for the title of European Capital of Culture 2013 between the four Slovak candidates of Košice, Martin, Nitra and Prešov.
Z podziwem śledziłam zagorzałe współzawodnictwo o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2012 r. pomiędzy Koszycami, Martinem, Nitrą i Preszowem.