Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) awangardowy;
the avant-garde - awangarda;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl awangarda.adj awangardowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

awangarda
awangardowy

Wordnet angielsko-polski

(radically new or original
"an avant-garde theater piece")
awangardowy
synonim: daring

(any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given field (especially in the arts) )
awangarda
synonim: vanguard
synonim: van
synonim: new wave

Słownik internautów

awangardowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

awangarda

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It has often been the avant-garde in European integration.
Często było to na bakier z ideami integracji europejskiej.

statmt.org

Some people will say it's for avant-garde marketing research.
Może do awangardowych badań marketingowych.

TED

I wanted to become an avant-garde artist -- and Punch and Judy was certainly not where I wanted to go.
Chciałem zostać artystą awangardowym -- a Kulfon i Monika z całą pewnością nie były kierunkiem, który chciałem obrać.

TED

The creation of a European watchdog on gender violence is an avant-garde proposal which the women of Europe support and applaud.
Utworzenie stanowiska europejskiego obserwatora ds. przemocy związanej z płcią, które Europejki popierają i któremu przyklaskują.

statmt.org

In unsuccessful productions his fragile actor theatre then has the effect of unfinished improvisations from the avant-garde museum.
W inscenizacjach nieudanych, kruchy teatr aktorski Gotscheffa funkcjonuje jednak jak nieprzygotowana improwizacja rodem z muzeum awangardy.

Goethe Institut

I just dread to think what the governors would say seeing these avant-garde designs.
Aż boję się myśleć, co powiedzą członkowie zarządu, gdy zobaczą te awangardowe projekty.

It has often been the avant-garde in European integration.
Często było to na bakier z ideami integracji europejskiej.

This isn't one of those avant-garde things, is it?
To nie jest chyba jeden z tych awangardowych kawałków?

So, fasten your seatbelts, we're about to take a trip into the avant-garde.
Zapnijcie więc pasy, gdyż wybierzemy się na wycieczkę w świat awangardy.

But it's not exactly avant-garde science, is it?
To nie jest do końca awangardowa nauka, prawda?

He recognised Topaz from some avant-garde etchings she modelled for.
Rozpoznał Topaz z jakiś awangardowych akwafort, do których pozowała.

This is why Europe has adopted quite an avant-garde approach by supporting the idea of making air transport join the emissions trading system.
Właśnie dlatego Europa przyjęła całkiem awangardowe podejście popierając ideę przystąpienia transportu lotniczego do systemu handlu uprawnieniami do emisji.

It was avant-garde at its best.
To była awangarda w najlepszym wydaniu.

He's doing this, like, amazing avant-garde production of The Glass Menagerie.
On robi to, jak, niesamowite awangardowy produkcja The Glass Menagerie.

They're avant-garde protest and nothing more.
Nic więcej jak awangardowy protest.

The picture's terribly interesting. Very avant-garde.
Bardzo ciekawy obraz powstał Bardzo avant-garde.

We're supposed to be sensitive, happy, vivacious, tolerant... The avant-garde of humanity.
Mamy ma być wrażliwe, szczęśliwa, pełna życia, tolerancji ... awangardy ludzkości.

Susan Davis calls this retro avant-garde.
Susan Davis wymyśliła tę awangardę w stylu retro.

The creation of a European watchdog on gender violence is an avant-garde proposal which the women of Europe support and applaud.
Utworzenie stanowiska europejskiego obserwatora ds. przemocy związanej z płcią, które Europejki popierają i któremu przyklaskują.

Yeah, we're gonna need them after An Evening of Avant-Garde Russian Theater.
Tak, będziemy ich potrzebować po An Evening of Avant-Garde Russian Theater.

But even after that, we cannot rest on our laurels, happy that we have a nice piece of legislation that has a lot of technical details that are very avant-garde.
Lecz nawet potem nie możemy spocząć na laurach, szczęśliwi, że mamy przepisy zawierające wiele technicznych szczegółów o nowatorskim charakterze.