Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pomocnik; lingwistyka czasownik posiłkowy; urządzenie pomocnicze;

(Adjective) pomocniczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (assistant) pomocnik
(gram, ~verb) czasownik posiłkowy
(mil
pl) posiłki.adj (helpful
supporting) pomocniczy
(additional) dodatkowy
(in reserve) posiłkowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dodatkowy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj pomocniczy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pomocniczy
~ motor silnik pomocniczy
~ ship (vessel) mors. okręt pomocniczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POSIŁKOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N pracownik pomocniczy
Adj pomocniczy
Adj posiłkowy (o czasowniku)

Wordnet angielsko-polski

(furnishing added support
"an ancillary pump"
"an adjuvant discipline to forms of mysticism"
"The mind and emotions are auxiliary to each other")
pomocniczy, posiłkowy, służebny
synonim: accessory
synonim: adjunct
synonim: ancillary
synonim: adjuvant
synonim: appurtenant

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pomocniczy

pomocnik; adj. pomocniczy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pomocniczy, posiłkowy
auxiliary competence: właściwość posiłkowa
auxiliary prosecutor: oskarżyciel posiłkowy

Słownik audio-video Montevideo

dodatkowe wejścia/wyjścia urządzeń audiowizualnych

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zapasowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. pomocniczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
Dobrze to ilustruje stereotyp, że kobiety zajmują się dodatkowymi, pomocniczymi pracami.

statmt.org

In this regard I consider Mr Sterckx's report, for which I had the honour of being the rapporteur's auxiliary, to be a particularly good one.
Z tego punktu widzenia uznaję jako szczególnie dobre sprawozdanie pana Sterckxa, gdzie miałem zaszczyt być sprawozdawcą posiłkowym.

statmt.org

I also ask you to make your influence count to ensure that the auxiliary troops there can provide humanitarian assistance.
Zwracam się również z prośbą o wykorzystanie pani wpływów dla zapewnienia, aby wojska zagraniczne mogły w tym kraju świadczyć pomoc humanitarną.

statmt.org

2.3 million people work directly in it and another 10-12 million in auxiliary sectors.
Przedsiębiorstwa tego sektora zatrudniają bezpośrednio 2,3 miliona osób, a kolejne 10-12 milionów osób pracuje w przedsiębiorstwach z nimi współpracujących.

statmt.org

It is not, therefore, a rigid solution which imposes geographical criteria of this type when recruiting staff for the future service, but a flexible and auxiliary measure.
Nie jest to więc rozwiązanie sztywno narzucające tego rodzaju kryteria geograficzne przy obsadzie przyszłej kadry służby, ale elastyczne i stosowane posiłkowo.

statmt.org

A mother-of-two who worked as a nursing auxiliary in the north-eastern French city of Douai has been charged with the murder of eight of her newborn babies, sources said, as police pushed forward with their investigations into France's apparently worst ever infanticide.

www.guardian.co.uk

However, that approach would leave strikers exposed to a lockout, with BA operating with auxiliary crew for the entire strike period.

www.guardian.co.uk

This month, Unite's assistant general secretary, Len McCluskey, urged BA to seek an "honourable" settlement in a dispute over staff cuts that has mutated into a row over the treatment of strikers and the use of auxiliary crew.

www.guardian.co.uk

Instead, I cooked myself a fish finger and processed cheese sandwich, with an auxiliary bag of onion rings.

www.guardian.co.uk

Call in auxiliary cops if you have them. All right.
Proszę wezwać resztę ludzi, jeśli ich pan ma.

To set up an auxiliary control room below the damaged areas.
Aby ustawić pomocniczą kontrolę pokój pod damaged obszarami.

Please. I finally figured out what the police auxiliary in this town is for.
No proszę, w końcu dowiedziałem się, jaka pomocna jest policja w tym mieście.

Pledge your service to the auxiliary And join us in our campaign!
Wstąpcie do auxilii i przyłączcie się do naszej kampanii.

We only had one auxiliary pump left to get water into the core.
Tylko dzięki zapasowej pompie doprowadziliśmy wodę do rdzenia.

Down one flight of stairs, you'll enter auxiliary corridor seven.
Znajdziecie tam schody. Wejdźcie do siódmego korytarza zapasowego.

We have access to a few auxiliary systems.
Wszystko, co mamy, to dostęp do kilku systemów pomocniczych.

The stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
Dobrze to ilustruje stereotyp, że kobiety zajmują się dodatkowymi, pomocniczymi pracami.

I also ask you to make your influence count to ensure that the auxiliary troops there can provide humanitarian assistance.
Zwracam się również z prośbą o wykorzystanie pani wpływów dla zapewnienia, aby wojska zagraniczne mogły w tym kraju świadczyć pomoc humanitarną.

Pump 1000 from number one auxiliary to sea.
Pompuj od 1000, opróżnić pomocniczy numer jeden.

I want auxiliary units to cover... all possible getaway routes.
Jednostki pomocnicze mają obstawić możliwe drogi ucieczki.

Nikita, you'il have four seconds until the auxiliary power kicks in.
Nikita, masz cztery sekundy do czasu gdy włączy się zasilanie pomocnicze.

Isolate one and re-route it through the auxiliary processor.
Wybierz jeden i obejdź blokady przez procesory zapasowe.

Its defences and auxiliary weapons will remain intact.
Jego systemy obronne i działa pomocnicze pozostaną nietknięte.

2.3 million people work directly in it and another 10-12 million in auxiliary sectors.
Przedsiębiorstwa tego sektora zatrudniają bezpośrednio 2,3 miliona osób, a kolejne 10-12 milionów osób pracuje w przedsiębiorstwach z nimi współpracujących.

Agent Moss, this is Davis at auxiliary gate 6.
Agencie Moss, tu Davis. Jestem przy bramie 6.

Their selection of auxiliary gear was obviously nonregulation.
Ich selekcja pomocniczego biegu była oczywiście rozregulowana.

An auxiliary exit that leads directly outside.
O dodatkowym wyjściu, które prowadzi prosto na zewnątrz.

The auxiliary verbs, nu and su within the text are...
Czasowniki posiłkowe nu i su w tekście mogą...

All auxiliary power to forward shields.
Cała zapasowa moc do przednich osłon.

Our first priority is auxiliary power.
Nasz priorytet to zasilanie pomocnicze.

Not to mention mobilizing three auxiliary Sections?
Nie wspominając mobilizacji trzech pomocniczych Sekcji?

Transferring primary search function to auxiliary display.
Transferuję funkcję wyszukującą na wyświetlacz pomocniczy.

And the Ladies Auxiliary has made dessert.
A panie Auxiliary zrobiły deser.

I'm authorizing you to recruit auxiliary officers.
Upoważniam cię do zatrudnienia dodatkowych policjantów.

Auxiliary tanks are fueled and ready.
Zbiorniki zapasowe zatankowane i gotowe.

It's an auxiliary power unit valve.
To zawór pomocniczego zespołu zasilania.

Vital systems are on auxiliary.
Vital systemy są na pomocniczy.

Everything else is auxiliary.
Wszystko inne jest pomocnicze.

It was Wallenberg... with his auxiliary police squadron.
Był to Wallenberg... i pomagający mu oddział policji.

Must be an auxiliary lab.
To musi być laboratorium pomocnicze.

No response from the auxiliary
Brak odpowiedzi z zapasowych modułów zasilania.

My auxiliary troop has arrived
Przybyły moje pomocnicze wojska.

Of all things, your book was a selection for our Ladies' Auxiliary Book Club.
Ze wszystkich rzeczy, twoja książka została wybrana przez panie z Pomocniczego Klubu Książki.

Activate auxiliary computer circuits through manual shut-off.
Zaktywować pomocnicze obwody komputera przez ręczne odcięcie.

Captain, armeazã torpedoes. auxiliary energy deviate from nacelle larboard in front shields.
Kapitanie, armează torpedy. pomocnicze energii odbiegają od Nacelle bakburta w tarcze z przodu.

Oh, yeah? You wanna tell Mr. Lee he's not getting his auxiliary fixed, huh?
Chcesz powiedzieć panu Lee, że nie pozwoliłeś naprawić układu pomocniczego?

It is not, therefore, a rigid solution which imposes geographical criteria of this type when recruiting staff for the future service, but a flexible and auxiliary measure.
Nie jest to więc rozwiązanie sztywno narzucające tego rodzaju kryteria geograficzne przy obsadzie przyszłej kadry służby, ale elastyczne i stosowane posiłkowo.

Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
Wprowadzanie go do obrotu jest zasadniczo przewidziane do celów produkcji wyrobów farmaceutycznych, rozpuszczalników i substancji pomocniczych, produktów do usuwania farb i do produkcji klejów.

In this regard I consider Mr Sterckx's report, for which I had the honour of being the rapporteur's auxiliary, to be a particularly good one.
Z tego punktu widzenia uznaję jako szczególnie dobre sprawozdanie pana Sterckxa, gdzie miałem zaszczyt być sprawozdawcą posiłkowym.

May I also ask him whether in the case of contract agents, or auxiliary staff as they were once known, the previous years of employment will count as years of service?
Chciałabym jeszcze zapytać czy w przypadku pracowników kontraktowych lub personelu pomocniczego, jak wcześniej ich określano, lata doświadczenia we wcześniejszej pracy będą się liczyły jako lata uprawniające do emerytury.

There are almost 300 000 Poles in Lithuania, in regions where they make up 60-80% of the population, but they are not entitled to use their mother tongue as an auxiliary language in official situations.
Prawie 300 tysięcy Polaków na Litwie w rejonach, gdzie stanowią oni 60-80 % ludności, nie ma prawa do publicznego posługiwania się językiem ojczystym jako pomocniczym.