Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jesień;
autumn fashions - moda jesienna;
in autumn - jesienią;
autumn colours - kolory jesieni;
autumn colours - kolory jesieni;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U jesień
in ~ jesienią
(attrib) jesienny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jesień

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'O: t@mn Jesień Earlier this autumn in Manchester I visited some of the Emergency Services, whose concerns day in and day out are based on concern for others (Wczesną wiosną odwiedzieliśmy służby ratownicze w Manchesterze, których codzienną troską jest bezpieczeństwo innych) - Queen Elizabeth II (1999) It looks as though it will take place early in the autumn (Wygląda na to, że odbędzie się wczesną jesienią) - Exeter Express and Echo (2002)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bryt. jesień (am. fall)
adj attr jesienny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jesień
adj attr jesienny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JESIENNY

Wordnet angielsko-polski

(the season when the leaves fall from the trees
"in the fall of 1973")
jesień
synonim: fall

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

klim. jesień

Słownik środowiska angielsko-polski

jesień f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Seed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
Jesienne zasiewy, ze względu na nieustający deszcz utrudniający dostęp do pól, były niemożliwe.

statmt.org

Since the autumn of 2002 Stückl has been manager at the Munich Volkstheater. Related links
W sezonie 2003/04 został dyrektorem monachijskiego Volkstheater.

Goethe Institut

It was when I was on holiday last early autumn in France.
Zdarzyło się to podczas moich wakacji we Francji.

TED

I sincerely hope the promise of an early autumn referendum will mean early October at the very latest.
Mam szczerą nadzieję, że obietnica wczesnojesiennego referendum będzie oznaczała najpóźniej początek października.

statmt.org

The autumn sun still has some strength, and causes beads of perspiration to form on the brow of the retired border guard.
Jesienne słońce mocno grzeje i wyciska emerytowanemu pogranicznikowi krople potu na czole.

Goethe Institut

An election was originally set for autumn but had to be called early to replace President Lech Kaczynski, who died in a plane crash in Smolensk, Russia, along with 95 other Poles on 10 April.

www.guardian.co.uk

Amundsen's UK lecture tour in the autumn of 1912 was a success and there was feeling that the best man had won.

www.guardian.co.uk

Celebrity jeweller Theo Fennell is to target the average consumer this autumn with pieces starting from Â?70.

www.guardian.co.uk

Nonetheless, it is very clear that of all the autumn trends, one in particular has got off to a flying start.

www.guardian.co.uk

I remember our past when we were in the autumn days.
Wspominam z przeszłości jesienne dnie gdy byliśmy razem.

Who would ever question 1956, 1989 or the autumn of 2006?
Kto mógłby zakwestionować wydarzenia z roku 1956, 1989 czy z jesieni 2006 roku?

You told me about that when I came in early autumn.
Wspominałaś coś o tym, kiedy zaszedłem wczesną jesienią.

But one of their most unusual began on an early autumn morning.
Ale jedna z niezwykłych rozpoczęła się we wczesny, jesienny poranek.

Of course, this is only the start; we are not ready yet and first reading will take place in the autumn.
Jest to oczywiście początek; nie jesteśmy jeszcze gotowi, a pierwsze czytanie odbędzie się jesienią.

But you people, making me homeless in the dead of autumn?
Ale Wy ludzie, robicie mnie bezdomnym w środku jesieni?

Some proposals have been on the table since autumn last year.
Niektóre wnioski są już dyskutowane od jesieni zeszłego roku.

The results of this study will be presented in autumn 2010.
Wyniki tego studium zostaną przedstawione jesienią 2010 roku.

And now that it was autumn, the school year had begun.
Że ponieważ to była jesień, to zaczął się już rok szkolny.

And in the autumn, there will be nothing to harvest.
And w jesieni, nie będzie nic, by zebrać zboże.

But I understand this has been quite a mild autumn?
Ale jesień jest chyba dość łagodna?

First day of autumn, I settle up for that past year, see?
Pierwszego dnia jesieni płacę mu za wszystkie zlecenia z minionego roku.

We hope that this will be operational by autumn 2009.
Mamy nadzieję, że zostanie on wdrożony do jesieni 2009 roku.

Autumn, can we do this tonight, at, like, a club or something?
Autumn, możemy to zrobić dziś w nocy, w klubie lub gdzie indziej?

The Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.

There are two other areas where we must make decisive progress this autumn.
Istnieją dwa dodatkowe obszary, w których musimy zrobić zdecydowany postęp tej jesieni.

I'd love to see this town in the autumn.
Lubię oglądać to miasto w czasie jesieni.

The same autumn he sent them to another place.
Tej jesieni wysłał ich do innego miejsca.

Bobby knows how busy are you with elections in autumn.
Wie, jaki jesteś zajęty przed wyborami.

So I know how to make an autumn pizza that your teen will love.
I wiem jak zrobić jesienną pizzę, którą pokocha moje nastoletnie dziecko.

Experience has taught us to expect the first outbreaks in late summer and autumn.
Doświadczenie nauczyło nas, że należy oczekiwać pierwszych wybuchów choroby późnym latem i jesienią.

A second referendum should be called during the autumn of next year, possibly in October.
Powtórne referendum winno odbyć się jesienią przyszłego roku, być może w październiku.

By autumn, people thought the doctors should have solvedthis already.
Do jesieni ludzie myśleli, że lekarze powinni już rozwiązaćten problem.

This autumn, I realized that my prayers had been answered.
Tej jesieni, uświadomiłam sobie, że moje modlitwy zostały wysłuchane.

I think that in the Iate autumn be very beautiful.
Myślę, że późną jesienią byłby bardzo piękny.

Should this not be possible, it will be the autumn.
Jeżeli to się nie uda, zrobimy to jesienią.

Standing on the other side, a man was looking at the autumn trees,
Stoję po drugiej stronie, i widzę tam mężczyznę, który również patrzy na te drzewa,

As you know, the Commission intends to table legal proposals in the autumn.
Jak Państwu wiadomo, jesienią Komisja zamierza przedłożyć wnioski ustawodawcze.

I am sure that such a statement will, fortunately, be forthcoming later in the autumn.
Jestem pewien, że na szczęście takie stanowisko zostanie opracowane późniejszą jesienią.

Between summer to autumn, the tanuki faced some serious problems.
Pomiędzy latem a jesienią, tanuki stanęły twarzą w twarz z poważnym problemem.

Legal assurances will not be enough for the Irish to vote 'yes' in the autumn of next year.
Gwarancje prawne nie wystarczą, by przekonać Irlandczyków do głosowania na "tak” jesienią następnego roku.

And by the time autumn arrived, Rory had all but forgotten about the book.
I jak przyszła jesień, Rory nie pamiętał już o książce.

And the grapes growing purple in the kisses of the autumn sun.
I winogron dojrzewających do purpury w pocałunkach jesiennego słońca.

As became evident in the autumn, Europe needs a financial market that functions effectively.
Jesienią okazało się niezbicie, że Europa potrzebuje rynku finansowego, który funkcjonowałby w sposób efektywny.

This autumn, the Commission will present a study to this effect.
Jesienią bieżącego roku Komisja przedstawi badanie dotyczące skutków.

Confess that you and Eva had an affair last autumn.
Przyznaj się-ty i Eva mieliście romans jesienią.

Deep inside both of us Could feel the autumn chill
W głębi nas, czujemy oboje chłód jesieni.

Perhaps once we get a buyer, we will tell them to wait until autumn.
Może, kiedy będziemy mieli kupca, każemy mu czekać aż do jesieni.

The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.

There is no need whatsoever to wait until autumn.
Nie ma najmniejszej potrzeby czekania do jesieni.

Now we need to devote the autumn to discussing continued measures to take us through the crisis.
Jesienią musimy omówić dalsze środki, które przeprowadzą nas przez kryzys.

The framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Ta dyrektywa ramowa pojawi się gdzieś pomiędzy jesienią 2010 roku a wiosną 2011 roku.

In autumn 2007, I addressed a question to the Commission.
Jesienią 2007 roku skierowałem pytanie do Komisji.

This autumn we are seeking agreement with the Council on a package of energy efficient measures.
Tej jesieni będziemy chcieli dojść do porozumienia z Radą w sprawie pakietu środków na rzecz efektywności energetycznej.

So the follow-up to the economic and financial crisis has, quite naturally, been another main priority throughout this autumn.
Dlatego nie jest niczym niezwykłym, że kolejnym podstawowym priorytetem stały się tej jesieni działania następcze wobec kryzysu gospodarczego i finansowego.

We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Powinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.

If all goes well, Serbia should receive the opinion this autumn and candidate status after that.
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Serbia powinna otrzymać jesienią opinię, a później status kraju kandydującego.

The purpose of his spring ceremonies was to ensure a plentiful autumn.
Celem jego poczynań było upewnić się że doczeka obfitych plonów jesienią.

I hope that, by the first Budget reading in the autumn, we will submit constructive proposals for this field.
Mam nadzieję, że do czasu pierwszego czytania budżetu tej jesieni złożymy w tej dziedzinie konstruktywne wnioski.

No doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
Bez wątpienia powinniśmy odbyć ożywioną dyskusję okolicznościową tej jesieni.