Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) przeprowadzić sekcję zwłok;

(Noun) autopsja, sekcja zwłok; szczegółowa analiza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C autopsja, sekcja zwłok

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autopsja

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n oględziny zwłok, obdukcja, sekcja

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

autopsja f, sekcja zwłok

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Badanie zwłok

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sekcja zwłok

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SEKCJA ZWŁOK

OBDUKCJA

Wordnet angielsko-polski

(an examination and dissection of a dead body to determine cause of death or the changes produced by disease)
sekcja, autopsja, sekcja zwłok
synonim: necropsy
synonim: postmortem
synonim: post-mortem
synonim: PM
synonim: postmortem examination
synonim: post-mortem examination

Słownik internautów

autopsja, sekcja zwłok

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

oględziny zwłok, obdukcja, sekcja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And then they decide what to do in the real physical autopsy after that.
I decydują co zrobić w przypadku prawdziwej, fizycznej autopsji.

TED

You see the autopsy table, morgue trays, x-ray machines and even used utensils, which you see on the autopsy table.
Widzimy stół do sekcji zwłok, szuflady na zwłoki, rentgen, a nawet zużyte narzędzia operacyjne na stole.

TED

A time for even grimmer stuff than that, like autopsies and embalmings in Isabel Allende's "The House of the Spirits."
To pora spraw jeszcze bardziej przygnębiających, jak sekcje zwłok lub balsamowanie w książce Izabeli Allende "Dom duchów".

TED

So this is from a virtual autopsy.
To jest obraz otrzymany za pomocą wirtualnej autopsji.

TED

This is not a person that is being studied at autopsy.
Nie ktoś badany podczas sekcji.

TED

Now you want me to run off and do another autopsy?
A teraz chcesz abym zabrała się za kolejną autopsję ?

Let me know what the autopsy shows up. All right.
Daj mi znać jak będą wyniki autopsji.

We don't have the final result of the autopsy yet.
Nie mamy jeszcze ostatecznych badań z sekcji zwłok.

Mark the time and take him down for an autopsy.
Zapiszcie czas i dajcie go na dół na autopsję.

Autopsy reports will be ready in just a few days.
Raport z autopsji będzie gotów za kilka dni.

So they had an autopsy and she didn't get away with it.
Więc zrobili autopsję i nie darowali jej tego.

Director, the only thing that's cold is that body in autopsy.
Dyrektorze, jedyne co jest zimne to ciało w kostnicy.

For that I got to send the body back to autopsy.
To wciąż nie daje mi kul z ciała.

There was something in that autopsy report we didn't tell you about.
W raporcie z autopsji było jeszcze coś, o czym ci nie powiedzieliśmy.

I only learned from the autopsy that he was on drugs.
Ale dowiedziałem się podczas sekcji zwłok, że był naćpany.

I think what it must do a complete autopsy in this body.
Myślę, że musisz zrobić pełną autopsję tego ciała.

You know, these autopsy photos I saw all got me thinking.
Widzisz, te zdjęcia z autopsji... widziałem je i zacząłem się zastanawiać.

Second, in the interest of public health, I am performing an autopsy.
Po drugie, w interesie zdrowia publicznego przeprowadzam sekcję zwłok.

Which is odd, Because they took it out for the autopsy.
Co jest dziwne, bo wyjęto je z twojego ciała podczas autopsji.

There is certainly no possibility of doing a full autopsy on them.
Na pewno nie będzie możliwości zrobienia im pełnej autopsji.

The autopsy showed the children were never infected. He shot himself a week later.
Kiedy okazało się, że dzieci nie były zarażone zastrzelił się tydzień później.

Blair, I'd like you to start an autopsy right away.
Blair, chciałbym żebyś zaraz zaczął sekcję.

Both autopsy report and girl tell same thing, it's suicide.
Zarówno autopsja, jak i dziewczyna potwierdziły, że było to samobójstwo.

Yes, well, I'd be most willing to provide a free autopsy.
Tak dobrze, jestem skłonny przeprowadzić darmową autopsję.

I was in his lab, lying on the autopsy table.
Leżałem na jego stole do sekcji.

Insurance company requires an autopsy, they note the pattern on his right hand.
Firma ubezpieczeniowa wymaga autopsji, zauważają wzór na jego prawej ręce.

You need to contact the police in Berlin and to require an autopsy.
które Musisz skontaktowaæ siê z policj¹ w Berlinie i wymagaæ autopsji.

Get consent from the next of kin for an autopsy.
Bierzemy zejściowego pacjenta, którego rodzina zgadza się na sekcję

Short of an autopsy, it's a very difficult disease to diagnose.
Choroba jest bardzo trudna do zdiagnozowania.

Or the mom agrees to an autopsy so I can prove it.
Albo matka zgodzi się na autopsję i będę mógł to udowodnić.

Body or no body, you were here doing an autopsy.
Było ciało czy nie, ale byłaś tu i robiłaś sekcję.

I have the preliminary autopsy results on the first two victims, Sir.
Mam już wstępne wyniki autopsji dwóch pierwszych ofiar.

You can actually almost see as well as a traditional autopsy.
Możesz praktycznie widzieć tak dobrze jak przy tradycyjnej autopsji.

First, what does that have to do with our autopsy,
Po pierwsze, co robimy z naszą autopsją,

It must have been a difficult autopsy for you.
To musi być trudna autopsja dla ciebie.

Well, there was an autopsy, and the clinic wasn't at fault.
Cóż, przeprowadzono sekcję, i nie była to wina kliniki.

You going to write that in the autopsy report?
Tak napiszesz w raporcie z sekcji zwłok?

After the case is adjudicated, you can have access to the autopsy reports.
Że co? Po zamknięciu sprawy, będzie miał pan dostęp do raportu z autopsji.

Don't know yet. have to wait for the autopsy.
Jeszcze nie wiem... musimy poczekać na autopsję.

Being a pathologist, I am used to the autopsy routine.
Będąc patologiem traktuję autopsję jako rutynę.

Yeah, but the autopsy report said she wasn't shot.
Taa, ale raport sekcji mówi, że nie była postrzelona.

But the autopsy report showed no recent or preexisting injuries.
Ale autopsja nie wykazała, żadnych nie dawnych uszkodzeń.

When we perform the autopsy we will know for sure.
Kiedy zakończymy autopsje będziemy wiedzieć na pewno.

Autopsy wouldn't have caught it if it was early enough.
Autopsja mogłaby tego nie wykryć, jeśli byłoby zbyt wcześnie.

The autopsy report noted an unusual animal bite in his side.
Raport z autopsji stwierdzał nietypowe ugryzienie zwierzęcia na jego boku.

The government says no autopsy when the evidence says otherwise.
Rząd mówi żadnej sekcji zwłok, ale dowody twierdzą inaczej.

I once conducted an autopsy on a man who drowned in his kitchen sink.
Kiedyś przeprowadzałem sekcję zwłok mężczyzny, który utonął w zlewie.

But he sent over some scan data to perform a virtual autopsy.
Nie mógł wiele powiedzieć. Ale przesłał dane z tomografu do przeprowadzenia wirtualnej sekcji.

Hard to tell who he was till the autopsy.
Nie da się w ogóle powiedzieć kto to jest. do czasu autopsji.

The guys below Want the autopsy results before noon.
Faceci z dołu chcą wyników autopsji przed północą.

The parents begged me not to autopsy their children.
Ich rodzice błagali mnie bym nie przeprowadzał autopsji.

Apparently, since she denied the autopsy, insurance is trying to deny the claim.
Najwidoczniej, odkąd nie wyraża zgody na autopsję ubezpieczenie próbuje odmówić roszczenia.

Through their autopsy, we've been able to justify eight wounds from two bullets.
Z autopsji tej wynika, iż dwie kule zadały osiem ran.

That must be page 5 of Ali's autopsy report.
To musi być strona 5 z autopsji Ali.

I wonder if I could perform a live autopsy on myself.
Zawsze jak trzymam skalpel, zastanawiam się, czy mógłbym zrobić sobie sekcję na żywca.