Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autonomia, samodzielność;
grant autonomy - nadać autonomię;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U autonomia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autonomia, niezależność

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n autonomia

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

autonomia f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s autonomia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n autonomia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAMOISTNOŚĆ

SAMORZĄD

Wordnet angielsko-polski

(immunity from arbitrary exercise of authority: political independence)
samorząd
synonim: liberty

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. autonomies)] ] samorząd
autonomia

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

autonomia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niezależność

odrębność

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

( pl. autonomies) - polit. autonomia; mar. autonomiczność okrętu;
~, limited - autonomia ograniczona
~, ship's - autonomiczność statku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Without real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
Nie zyskamy prawdziwej autonomii wydatków, bez prawdziwej autonomii dochodów.

statmt.org

Instead of granting autonomy to Kosovo, it has had to accept Kosovo's independence.
Zamiast przyznania Kosowu autonomii musiała zaakceptować jego niepodległość.

statmt.org

They pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Dążą one do osiągnięcia autonomii i organizują protesty przeciwko centralnej dyktaturze.

statmt.org

Basques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not.
Baskowie i Katalończycy mają prawo do autonomii, a obywatele Székely nie.

statmt.org

(HU) In Romania, the history of Székely Land's autonomy goes back several hundred years.
(HU) Historia autonomii Szeklerszczyzny w Rumunii liczy sobie kilka wieków.

statmt.org

Kurdish rebels fighting for autonomy in Turkey's southeast have carried out suicide bombings in the past.

www.guardian.co.uk

" For many middle-class people who hang on to their jobs, he continues, prospects are not much brighter: "In the middle-class workplace, employees' autonomy and discretion have collapsed dramatically compared with 20 years ago.

www.guardian.co.uk

Just as Catalans believe in hard work and sobriety, they have a real skill at making pacts and increasing the terms of their political autonomy incrementally.

www.guardian.co.uk

Kurdish militants fighting for autonomy in Kurd-dominated south-eastern Turkey have fought the Turkish state for more than 25 years - a campaign that has cost the lives of over 30,000 people.

www.guardian.co.uk

We work with total autonomy on the biggest, most challenging cases.
Pracujemy w totalnej autonomii w dużych, bardzo ambitnych sprawach.

And even the women who don't work want autonomy.
I nawet kobiety, które nie pracują, chcą niezależności.

We saw fit to maintain these priorities but give them autonomy.
Ustaliśmy, że priorytety te należy utrzymać, ale też dać im autonomię.

Women must be able to have full physical autonomy.
Kobiety muszą mieć całkowitą fizyczną autonomię.

That may raise questions regarding its structure and autonomy, which can be examined in the future.
To może rodzić pytania o jej strukturę organizacyjną i autonomię, które należy poddać pod rozwaę w przyszłości.

Do I have absolute autonomy and authority on this?
Mam w tym absolutną autonomię i władzę?

It is a document for true autonomy within the framework of the Chinese constitution.
Jest to dokument, w którym proponuje się rzeczywistą autonomię w ramach chińskiej konstytucji.

Yes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Tak, musimy podnieść kwestię autonomii terytorialnej Seklerów.

I want to talk today only about autonomy.
Chciałbym dziś mówić tylko o autonomii.

However, we must do this by showing an example in the areas of human rights, freedoms, self-determination and autonomy.
Jednak musimy to zrobić dając przykład w dziedzinie praw człowieka, swobód, samostanowienia i autonomii.

We will express solidarity with the people who are fighting for their cultural, linguistic and religious autonomy.
Wyrazimy naszą solidarność z ludźmi walczącymi o swoją autonomię kulturową, językową i religijną.

In its communication, the Commission refers to universities and colleges being given real autonomy.
Komisja w swoim komunikacie odnosi się do kwestii zapewnienia prawdziwej autonomii uczelniom wyższym.

I've relinquished control, Nikopol, you can have a bit of autonomy now.
A teraz, wstań i idź. Zrzekłem się kontroli, Nikopol, masz teraz chwilę niezależności.

Passion is an illusion entailing a loss of autonomy and freedom.
Nie... Namiętność jest iluzją, która powoduje utratę wolności i autonomii.

It's about helping people to build lives of dignity,stability, economic autonomy, citizenship.
To pomoc przy budowie godnego życia, trwałejsamowystarczalności, obywatelstwa. trwałej samowystarczalności,obywatelstwa.

We've taken away the autonomy of this animal.
Zabraliśmy temu zwierzęciu autonomię.

In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlament jednak ze względu na swój charakter powinien zachować autonomię.

They pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Dążą one do osiągnięcia autonomii i organizują protesty przeciwko centralnej dyktaturze.

For Tibetans, its use and development are one of the most important ways in which they exercise their de facto autonomy.
Jego używanie i rozwój są dla Tybetańczyków jednym z najważniejszych aspektów korzystania z faktycznej autonomii.

Based on its rich cultural, historical and religious traditions, Tibet certainly deserves autonomy.
Tybet zdecydowanie zasługuje na autonomię, biorąc pod uwagę jego bogate tradycje kulturowe, historyczne i religijne.

Tibetans still want a degree of cultural and political autonomy far beyond that which China is prepared to grant.
Tybetańczycy nadal chcą autonomii kulturowej i politycznej znacznie większej, niż Chiny są gotowe im przyznać.

Throughout the years of your presidency, the Commission has shown itself to be incapable and lacking in autonomy.
Przez wszystkie lata pańskiej kadencji Komisja przejawiała nieudolność i brak autonomii.

The media, rule of law, the opposition, the autonomy of the state administration, have all been affected.
Media, rządy prawa, opozycja, autonomia administracji państwowej, wszystkie na tym ucierpiały.

Finally, we would like to point out that party autonomy is of the utmost importance in commercial contract law and it should also remain so.
Wreszcie, chcemy podkreślić, że autonomia stron jest sprawą najwyższej wagi w prawie umów handlowych, i taką również powinna pozostać.

I'm not gonna lie, it has been difficult giving up some of my autonomy.
Nie będę kłamać, - było trudno porzucić pewną niezależność.

Autonomy: the urge to direct our own lives.
Autonomia: pragnienie, by kierować naszym własnymżyciem.

We expect an outcome that boosts cultural autonomy and human rights in Tibet.
Oczekujemy umocnienia kulturowej autonomii i praw człowieka w Tybecie.

There must be autonomy here, too, as for the European Research Council.
Musi być pewna autonomia, tak jak w Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych.

Secondly, the schools themselves would like more autonomy.
Po drugie, same szkoły chciałyby mieć większą autonomię.

So in Google, there's a lot of autonomy.
W Google, mamy wiele samodzielności.

He's been given full autonomy and access.
Ma pełen dostęp i autonomię.

Autonomy could provide a solution to similar historical and ethnic conflicts in many other countries in the world.
Autonomia mogłaby zapewnić rozwiązanie podobnych konfliktów historycznych i etnicznych w wielu innych krajach świata.

I am convinced that we would now have an agreement if it had been left to collective autonomy to arrange and organise working time.
Jestem przekonany, że mielibyśmy teraz porozumienie, gdyby zbiorowej autonomii pozostawiono uzgodnienie i zorganizowanie czasu pracy.

They should enjoy autonomy so that they are able to make their essential contribution to Europe's development.
Uczelnie powinny zachować autonomię, aby móc istotnie przyczyniać się do rozwoju Europy.

They must also have sufficient autonomy to enable the operation of programmes for children with uniqueness and creativity.
Muszą mieć one także wystarczająco dużo autonomii, aby w sposób niezależny i twórczy mogły realizować programy dla dzieci.

We give them autonomy Because we trust their experience and--
Daliśmy im całkowitą swobodę, bo ufamy ich doświadczeniu i...

Second, to equip Europe with the policies, financial resources and equipment needed to ensure its strategic autonomy on the international stage.
Po drugie, to konieczność zapewnienia Europie polityki, środków finansowych oraz wyposażenia koniecznego do zachowania przez nią strategicznej autonomii w wymiarze międzynarodowym.

I have repeatedly expressed the view here in the European Parliament that autonomy has no place within our common space.
Wielokrotnie tutaj w Parlamencie Europejskim wyrażałam pogląd, że w naszej wspólnej przestrzeni nie ma miejsca dla autonomii.

The European Parliament does not, in other words, accept games with territorial and regional autonomy.
Innymi słowy Parlament Europejski nie zgadza się na gierki z autonomią terytorialną i regionalną.

The report encourages the use of cultural, territorial and regional forms of autonomy.
W sprawozdaniu zachęca się do stosowania takich rozwiązań, jak samorząd osobowo-kulturowy, terytorialny i autonomia regionalna.

Are we on the side of token autonomy or real autonomy?
Czy jesteśmy po stronie symbolicznej autonomii, czy rzeczywistej autonomii?

In the past, of course, building regulations were, to some extent, a core domain of national autonomy.
Oczywiście w przeszłości regulacje dotyczące budownictwa - do pewnego stopnia - należały zasadniczo do domeny autonomicznych decyzji na szczeblu krajowym.

The use of violence compromises the health, dignity, security and autonomy of its victims.
Stosowanie przemocy godzi w zdrowie, godność, bezpieczeństwo i autonomię ofiar.

For this reason the Social Fund must be strengthened, its autonomy retained and the available resources increased.
Z tego względu należy skupić się na wzmocnieniu Funduszu Społecznego, utrzymaniu jego autonomii i zwiększeniu dostępnych zasobów.

Instead, sport should govern itself as far as possible in order to retain its independence and autonomy.
Sport powinien rządzić się sam w możliwie największym stopniu, aby zachować niezależność i autonomię.

In terms of cooperation, we are keen to stress the need for coherence, effectiveness, autonomy and flexibility.
Pod względem współpracy podkreślamy potrzebę zapewnienia spójności, skuteczności, niezależności i elastyczności.

All this will serve not only to reduce defence expenditure but also to increase the autonomy of the European Union on the international scene.
To wszystko przyczyni się nie tylko do zmniejszenia wydatków na obronę, ale też to zwiększenia samodzielności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

As this resolution points out, the priority of the international community should be to ensure food autonomy and self sufficiency for developing countries.
Jak podkreślono w rezolucji, priorytetem dla międzynarodowej społeczności powinno być zapewnienie autonomii żywnościowej i samowystarczalności krajów rozwijających się.

But the individual Lanterns have complete autonomy.
Ale każda Zielona Latarnia ma całkowitą swobodę.

Understand, administering client databases improves the resolution of the autonomy of clients.
Zrozum, zarządzanie bazami danych klienta poprawia rozwiązanie niezależności klientów.