Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) władza; pełnomocnictwo, upoważnienie; autorytet;
speak with authority - wypowiadać się autorytatywnie;
on one’s own authority - według własnego uznania, z własnej inicjatywy;
the authority of the state - władza państwowa;
act under sb’s authority - działać z czyjegoś upoważnienia;
have authority over sb - mieć nad kimś władzę;
the school authorities - władze szkolne;
the hospital authorities - dyrekcja szpitala;
be in authority - mieć/sprawować władzę;
in authority - przy władzy;
in authority - przy władzy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(power, right) władza
moc
(leg) upoważnienie
~ to sign upoważnienie do podpisania
who is in ~ here? kto tutaj sprawuje władzę?
on one's own ~na własną odpowiedzialność.
2.
U (pl, US: public bodies) władze.
3.
(influence, weight) autorytet
powaga
znaczenie
to carry/have ~ mieć autorytet
he speaks with ~ (on) mówi przekonująco, pewnie.
4.
(source): I have it on good ~ wiem to z poważnego/pewnego źródła
what is your ~ for saying so? na czym się opierasz?
5.
(expert) autorytet, znawca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

władza, urząd, prawo, moc prawna, autorytet, uprawnienie, upoważnienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zwierzchność

moc

zwierzchnictwo

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. pełnomocnictwo, upoważnienie
2. władza
3. świadectwo ~ to represent upoważnienie do reprezentowania ~ to sign upoważnienie do podpisywania

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. upoważnienie, pełnomocnictwo
2. władza, zakres władzy
3. świadectwo authority by law pełnomocnictwo ustawowe authority conducting criminal proceedings organ prowadzący postępowanie karne authority of the administration of justice powaga wymiaru sprawiedliwości authority of the commune organ gminny authority of the court powaga sądu authority to contract upoważnienie do zawierania umów authority to represent upoważnienie do reprezentowania authority to sign upoważnienie do podpisywania absence of authority brak upoważnieniaabuse of authority nadużycie władzy administrative authority władza administracyjnaby superior authority nadrzędnie constructive authority pełnomocnictwo domniemane deciding authority organ decydujący disciplinary authority władza dyscyplinarna distric authority władza gminna exclusive parental authority wyłączna władza rodzicielska exercise of parental authority wykonywanie władzy rodzicielskiej lawful authority legalna władza letter of authority pełnomocnictwo pisemne limits of the authority granica upoważnienia local authority związek samorządu terytorialnego misuse of authority przekroczenie władzy parental authority władza rodzicielska person in authority osoba upoważniona police authority władza policyjna restoration of parental authority przywrócenie władzy rodzicielskiej supervision by the highest authority nadzór zwierzchni supervision over exercise of parental authority nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej supreme authority organ najwyższy suspension in parental authority zawieszenie władzy rodzicielskiej to act on sb's authority działać z czyjegoś upoważnieniato delegate authority przekazywać pełnomocnictwo to exercise authority sprawować władzę to hand over to police authority oddawać w ręce służby policyjnej

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

pełnomocnictwo, upoważ-nienie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. urząd, zakres władzy, władza
2. upoważnienie, osoba zarządzającaupełnomocniona
3. zarząd (np. portu)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s autorytet, władza, uprawnienie
upoważnienie
wiarygodne świadectwo
źródło
pl au-thorities władze
coordinating ~ organ koordynujący
port ~ mors. zarząd portu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n władza
zwierzchnictwo
autorytet
wiarygodne świadectwo
on good authority - z dobrego źródła
pl local authorities - lokalne władze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTORYTET

KOMPETENCJA

RZECZOZNAWCA

ZNACZENIE

NACZELNICTWO

POWAGA

ŚWIADECTWO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

władze
urząd
władza
autorytet
upoważnienie
mieć coś z dobrego źródła

Wordnet angielsko-polski


1. (an administrative unit of government
"the Central Intelligence Agency"
"the Census Bureau"
"Office of Management and Budget"
"Tennessee Valley Authority")
agencja
synonim: agency
synonim: federal agency
synonim: government agency
synonim: bureau
synonim: office

2. (freedom from doubt
belief in yourself and your abilities
"his assurance in his superiority did not make him popular"
"after that failure he lost his confidence"
"she spoke with authority")
samoutwierdzenie: : synonim: assurance
synonim: self-assurance
synonim: confidence
synonim: self-confidence
synonim: sureness

Słownik internautów

autorytet
pełnomocnictwo
władza
administracja
pozwolenie
prawo

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. autorytet

2. władza

3. organ

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

władzauprawnieniepr. organ~, administration organ administracji~, appeal~, appellate organ odwoławczy~, approving jednostka uzgadniająca, organ dokonujący uzgodnień~, competent organ kompetentny, organ właściwy~, decision-making organ decyzyjny~, enforcement, ~ enforcing~, executive organ egzekucyjny, organ wykonawczy, organ o uprawnieniach egzekucyjnych/wykonawczych~, environmental (protection) organ ochrony środowiska~, inspecting~, inspection organ kontrolny, organ kontroli~, licencing organ wydający zezwolenia~, local organ administracji samorządowej~, local regulatory organ samorządowy sprawujący nadzór~, permitting organ udzielający pozwolenia~, pollution control organ ochrony środowiska~, provincial organ administracji wojewódzkiej~, provincial pollution control organ wojewódzki ochrony środowiska~, regulatory organ sprawujący nadzór, organ nadzorujący~, relevant stosowny organ, właściwy organ~, statutory organ statutowy~, territorial organ administracji terytorialnej~, waste planning organ do spraw planowania gospodarki odpadami~, waste regulation organ decyzyjny w zakresie gospodarki odpadami

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

władza, uprawnienie, pełnomocnictwo, upoważnienie, polecenie, kompetencje, moc, organ władzy, powaga
rzeczoznawca
absence of authority: brak upoważnienia
abuse of authority: nadużycie władzy, bezprawie (czyn sprzeczny z prawem)
administrative authority: władza administracyjna, organ administracyjny
authorities in occupation: władze okupacyjne
authority by law: pełnomocnictwo ustawowe
authority conducting criminal proceedings: organ prowadzący postępowanie karne
authority empowered to hear cases of a given kind: organ powołany do rozpoznawania spraw danego rodzaju
authority of the administration of justice: powaga wymiaru sprawiedliwości
authority of a commune: organ gminy
authority of the court: powaga sądu
authority to accept: upoważnienie do akceptacji
authority to contract: upoważnienie do zawarcia umowy
authority to represent: upoważnienie do reprezentowania
authority to sell: upoważnienie do sprzedaży
authority to sign: upoważnienie do podpisu
by superior authority: nadrzędnie
central authorities: władze centralne
civic authorities: władze cywilne
competent State authority: właściwy organ państwowy
constructive authority: pełnomocnictwo domniemane
court authority: władza sądowa
deciding authority: organ decydujący
disciplinary authority: władza dyscyplinarna
district authority: władza gminna
employee of State authorities: pracownik organów władzy państwowej
exclusive parental authority: wyłączna władza rodzicielska
executive authority: organ egzekucyjny, władza wykonawcza
exercise of parental authority: wykonywanie władzy rodzicielskiej
fiscal authorities: władze podatkowe
governmental authorities: władze państwowe
guardianship authority: władza opiekuńcza
immigration authorities: władze imigracyjne
judicial authorities: władze sądowe
lawful authority: władza legalna
legislative authorities: władze ustawodawcze
letter of authority: pełnomocnictwo, upoważnienie, pełnomocnictwo pisemne
limits of authority: granica upoważnienia
local authority: związek samorządu terytorialnego
misuse of authority: nadużycie władzy, przekroczenie władzy, nadużycie prawa
of the authorities: administracyjny
parental authority: władza rodzicielska
person in authority: osoba upoważniona
police authority: władza policyjna
restoration of parental authority: przywrócenie władzy rodzicielskiej
special authority: pełnomocnictwo szczególne
state authority: władza państwowa
superior authority: nadrzędność
supervision by the highest authority: nadzór zwierzchni
supervision over exercise of parental authority: nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej
supervisory authority: władza nadzorcza
supreme authority: organ najwyższy
suspension in parental authority: zawieszenie władzy rodzicielskiej
to act on sb's authority: działać z czyjegoś upoważnienia
to delegate authority: przekazać pełnomocnictwo
to delegate one's authority to sb: udzielić komuś pełnomocnictwa
to exercise authority: sprawować władzę
to hand over to police authorities: oddać w ręce służby policyjnej
to invoke the chairman's authority: powołać się na autorytet przewodniczącego
to petition the authorities: wnieść petycję do władz
unlimited authority: pełnomocnictwo nieograniczone
use of undue authority: nadużycie władzy

Słownik audio-video Montevideo

uprawnienie, upoważnienie, pełnomocnictwo
władza, zakres kompetencji
organ władzy
autorytet, powaga, znaczenie
świadectwo, precedens sądowy

upoważnienie, udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia
autoryzacja, sankcja, zezwolenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mocodawca

prawo

władać

zarząd

zdolność

źródło

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

władza

Słownik religii angielsko-polski

władza f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

( pl. authorities) - autorytet; uprawnienie; władza
~, airport - zarząd portu lotniczego
~, air space control - dowódca kontroli przestrzeni powietrznej
~, central supply - centralny organ zaopatrzenia
~, command; ~, commanding - uprawnienia dowódcze, władza dowodzenia
~, commander's - autorytet dowódcy
~, conscription and recruiting - komenda uzupełnień
~, constitutional - władza konstytucyjna
~, co-ordinating - jednostka koordynująca
~, executive - władza wykonawcza
~, exercising - uprawnienia egzekucyjne
~, Fire - organ. Straż Pożarna
~, harbour - mar. zarząd portu
~, imperial - władza cesarska
~, law and order keeping - organ porządkowy
~, legal - moc prawna
~, legislative - władza legislacyjna
~, licensing - organ udzielający licencji
~, life and death - władza życia i śmierci
~, naval - organ marynarki wojennej; autorytet w sprawach marynarki wojennej
~, personal - autorytet osobisty
~, port - mar. zarząd portu
~, safety - organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo
~, Soviet - władza sowiecka
~, state - władza państwowa
~, statutory - organ statutowy
~, superior; ~, supreme - władza zwierzchnia, zwierzchność
~ to arrest - uprawnienia do aresztowania
~, unlimited - władza nieograniczona

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pr. władza
organ
~, administrative - organ administracji
~, appeal
appellate
organ odwoławczy
~, appropriate odpowiedni organ
~, approving organ dokonujący uzgodnień
~, building władza budowlana, organ budowlany
~, charging organ nakładający opłaty
~, competent organ kompetentny, organ właściwy
~, decision making organ decyzyjny
~, enforcement
~, enforcement
organ egzekucyjny, władza wykonawcza
inspektorat
~, environmental organ (do spraw) ochrony środowiska
~, environmental enforcement UK inspektorat ochrony środowiska, organ egzekwujący przepisy/wymagania ochrony środowiska
~, executive organ egzekucyjny, władza wykonawcza
~, harbour władze portowe
~, highway zarząd autostrad
~, inspecting organ kontrolny
~, inspection organ kontrolny
~, licencing organ udzielający zezwoleń
~, litter służba komunalna
~, local organ samorządowy
~, local government organ administracji samorządowej
~, municipal władza miejska
~, national water organ administracji rządowej do spraw gospodarki wodnej
~, permitting organ udzielający pozwoleń
~, planning organ do spraw planowania, władza planistyczna
~, provincial organ administracji wojewódzkiej
~, provincial pollution control organ wojewódzki ochrony środowiska
~, regulatory organ nadzorujący
~, relevant odnośny organ, organ stosowny, organ właściwy
~, river purification UK zkocja zarząd zlewni rzecznej
~, state władza państwowa
~, statutory organ statutowy
~, supervisory organ nadzorujący
~, territorial organ administracji terytorialnej
~, water UK zarząd zlewni rzecznej, władza wodna
~, water (administration) organ administracji wodnej
~, water management organ do spraw gospodarki wodnej, organ gospodarki wodnej, organ zarządzający gospodarką wodną

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (

statmt.org

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

statmt.org

YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.

europa.eu

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.
Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

statmt.org

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.
Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

statmt.org

This was bad enough when editorial departments had the authority to buy manuscripts themselves.

www.guardian.co.uk

Armed UN peacekeepers reinforced the heavy Haitian police guard at the electoral authority headquarters.

www.guardian.co.uk

" An anchor on the state-run Nigerian Television authority gave a death toll of 30 to viewers this evening.

www.guardian.co.uk

The FSA is the UK authority responsible for accepting novel food applications.

www.guardian.co.uk

Who has the authority to add security to your wife and daughter?
Kto może zlecić dodatkową ochronę dla twojej żony i córki?

The Authority can do whatever they want with you and your body.
Zwierzchnictwo może zrobić co tylko chce z tobą i twoim ciałem.

If anyone doesn't, you have the authority to bring them to me.
Jeśli ktoś nie będzie takiej miał, to masz autorytet, by przyprowadzić go do mnie.

Which one of you has the most natural authority in your own relationship?
Które z ciebie ma najbardziej naturalnych władza w twojej własnej relacji?

With such a large force, he has so little authority as a man.
Ma tak wielką władzę, jednak tak nikły autorytet jako mężczyzna.

House has to believe that I have authority over him.
House musi uwierzyć, że mam nad nim władzę.

And he gave me authority over it for a reason.
I dał mi nad nimi pełnomocnictwo z jakiegoś powodu.

As you can see, I have no problem with female authority.
Jak widzisz - kobieca władza nie stanowi dla mnie problemu.

You no longer have any authority in this department. Go home.
Nie masz już żadnych praw w tym wydziale, jedź do domu!

Even if there are others in my department, they don't have authority.
Nawet gdyby byli w moim wydziale, to nie mieliby uprawnień.

I will only talk to the person who has the authority to take decisions.
Będę rozmawiał tylko z osobą, która może wydawać decyzje.

A man of your position and authority - why have you never got married?
Człowiek z twoją pozycją i autorytetem - dlaczego nigdy się nie ożeniłeś?

Do you even have the authority to offer me a pay rise?
Czy ty właściwie masz odpowiednie kompetencje, aby zaoferować mi podwyżkę?

When will this council give me the authority to do what must be done?
Kiedy ta rada da mi pozwolenie na zrobienie tego, co konieczne?

Who will have the authority to read my love letters?
Kto będzie miał prawo czytać moje listy miłosne?

What more do you need to see to recognize the true authority here?
Czego więcej potrzeba byś ujrzał, kto ma tu faktyczną władzę?

We have a moral authority to do something about it.
Mamy moralne prawo, by coś z tym zrobić.

In any event, judge, you got no authority to try a capital case.
W każdym razie, sędzio, nie ma pan uprawnień do orzekania w sprawach o morderstwo.

Who gives you the authority to put me in charge?
A kto ci dał prawo mianować mnie dowódcą?

You're scared to question authority because what if they're wrong?
Boisz się pytać autorytetów, bo co jak się mylą? Co jeśli nie ma Boga?

When, however, someone comes with his own authority, you receive him.
Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu to byście go przyjęli

What exactly is the scope of your authority as president?
Jaki jest dokładnie zakres pana władzy jako przewodniczącego?

No one tells me what to do. I'm an authority figure.
Nie będzie mi mówił, co mam robić.

He didn't figure anyone would show up to contest his authority.
Nie wyobrażał sobie, że ktoś mógłby podważyć jego autorytet.

Of course, the army has no authority over you gentlemen.
Oczywiście Armia nie ma władzy nad wami panowie.

Clearly, these people recognise natural authority when they see it!
Wygląda na to, że ci ludzie rozpoznają wrodzoną władzę, jak tylko ją dojrzą.

And without it, you don't have any authority to access the trust.
Bez tego, nie masz żadnych uprawnień do dostępu.

I'm next in authority to the governor, and you're my friend.
Jestem zastępcą gubernatora, a ty jesteś moim przyjacielem.

There is only one authority we can trust on this island.
Jest tylko jeden organ władzy i zaufania na tej wyspie.

At the end, those without authority will be the losers.
Na końcu, ci bez autorytetu będą przegranymi.

I come as the king's servant and with his authority.
Przybywam jako sługa króla... z jego całą władzą.

This is a high priority situation, I have full authority.
To jest poważna sytuacja, mam pełne poparcie ze strony

Nixon: I understand that you have a problem with authority.
Jak rozumiem, masz problemy z respektowaniem autorytetu.

There is urgent need for a true world political authority.
lt;i>„Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej. - Benedykt

What are you telling the board of the Jerusalem local authority, then?
Jaka jest więc wiadomość dla rady miasta Jerozolima?

I'll need a short statement I can forward to the proper authority.
Będę potrzebował krótkiego oświadczenia w celu przedłożenia odpowiednim organom.

I'm not sure you have the authority to do that to a federal installation.
Nie jestem pewien, czy ma pan prawo zrobić to z instalacją federalną.

Yes, I know. but by whose authority, are you here questioning me?
Tak, wiem. Ale z czyjego upoważnienia zadajesz mi pytania?

I have it on good authority that Peter is staying here.
Z dobrego źródła wiem, że Peter tu jest.

By whose authority do you condemn me? God is my only judge.
Czyją władzą mnie potępiasz? Bóg jest mym jedynym sędzią.

Fair to say he misses his former position of authority.
Mogę powiedzieć, że brakuje mu dawnej władczej pozycji.

I do not have the authority to grant such assistance.
Nie mam takiej władzy, aby udzielić wam pomocy.

It is unnecessary to set up yet another European authority.
Utworzenie kolejnego urzędu europejskiego jest niepotrzebne.

Whenever other people are being opposed, the authority is in place.
Kiedy jednak chodzi o sprzeciwienie się innym ludziom, uprawnienia są wystarczające.

But it would be prudent of you to start to share your authority.
Ale , było by miło gdybyś zaczął dzielić sie swoją władzą z innymi

Your sermon today has called into question my authority and that of the King.
Wasze kazanie dzisiaj podważyło moją władzę i władzę Króla.

He has full clearance, we didn't have the authority to stop him.
Ma wszelkie pozwolenia, nie mieliśmy władzy, by go powstrzymać.

You have an authority that nobody else has to say who Danny is.
Ty jesteś autorytetem, aby powiedzieć, kim naprawdę jest Danny.

The Agency, however, does not have the authority to examine the effect of national laws.
Jednakże Agencja nie ma uprawnień do badania skutków ustaw krajowych.