Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wiarygodny, prawdziwy, autentyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autentyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autentyczny, prawdziwy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. prawdziwy, rzeczywisty, autentyczny authentic act akt prawomocny authentic document autetyczny dokumentauthentic interpretation wykładnia autentyczna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj autentyczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRAWDZIWY

NIEFAŁSZYWY

Wordnet angielsko-polski

(not counterfeit or copied
"an authentic signature"
"a bona fide manuscript"
"an unquestionable antique"
"photographs taken in a veritable bull ring")
prawdziwy, autentyczny, autentystyczny
synonim: bona fide
synonim: unquestionable
synonim: veritable

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autentyczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

prawdziwy (rzeczywisty), autentyczny, oryginalny
authentic act: akt obowiązujący, prawomocny akt
authentic document: dokument autentyczny
authentic interpretation: wykładnia autentyczna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wiarygodny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.

statmt.org

Mr Medina Ortega has presented us with an excellent report on the European Authentic Act.
Przedstawił on doskonałe sprawozdanie na temat europejskiego aktu urzędowego.

statmt.org

Specifically on the subject of the authentic act, I think one point needs to be clarified.
Uważam, że zwłaszcza w zakresie aktów urzędowych należy wyjaśnić jedną rzecz.

statmt.org

We need to make progress in relation to the movement and the recognition of authentic acts.
Musimy osiągnąć postępy w zakresie przepływu i uznawania aktów urzędowych.

statmt.org

They help to make human relations between people more honest and authentic.
Pomagają one w tworzeniu bardziej szczerych i bardziej autentycznych relacji międzyludzkich

statmt.org

It's like the internet, or cable TV - there's never any centre, there's no communal agreement, there's just a trillion bits of distracting noise- All the real things, the authentic things, the honest things, are dying off.

www.guardian.co.uk

The USSR's pioneering computer scientists were heavily involved, and so was the authentic genius Leonid Kantorovich, nearest Soviet counterpart to John Von Neumann and later to be the only ever Soviet winner of the Nobel prize for economics.

www.guardian.co.uk

He said: "To hold our own, we need to maintain our party's identity and our authentic voice.

www.guardian.co.uk

Many of the forgeries have fake labels from galleries or collections to give a further authentic touch, suggesting past exhibitions.

www.guardian.co.uk

What about the piece we did on living an authentic life?
A co z tym kawałkiem o życiu prawdziwym życiem?

I feel like I'm being authentic for the first time in my life.
Po raz pierwszy w życiu czuję, że jestem sobą.

Do you want a safe life or an authentic one?
Chcesz mieć życie bezpieczne? Czy autentyczne?

It's important to be an authentic person if at all possible.
Ważne, aby być autentyczną osobą na tyle, na ile jest to możliwe.

The spirit and the color until nothing authentic is left.
Duch i barwa, aż nie zostanie nic autentycznego.

The fire had to be authentic for me to protect you.
Pożar musiał być autentyczny, bym mógł cię chronić.

I don't know what you have, but my product is authentic.
Nie wiem, co masz, ale mój produkt to autentyk.

Tell me one good reason why either of these photos is authentic.
Podaj jeden powód, dlaczego te fotografie maja być autentyczne.

You don't even think that authentic love gives life meaning?
Nie sądzisz, że prawdziwa miłość nadaje życiu znaczenie?

Cause when you´re dying, your life suddenly really does become very authentic.
Bo kiedy się umiera, życie nagle staje się bardzo realne.

You're more authentic than all these people who worship you.
Jesteś prawdziwsza od tych, którzy cię uwielbiają.

They help to make human relations between people more honest and authentic.
Pomagają one w tworzeniu bardziej szczerych i bardziej autentycznych relacji międzyludzkich

Now, I could be wrong, but these marks look authentic to me.
Mogę się mylić, ale te oznaczenia wyglądają mi na autentyczne.

We now have official confirmation that the photo is not authentic.
Mamy teraz oficjalne potwierdzenie że zdjęcie nie jest autentyczne.

I need to prove it's authentic. Makes it worth more.
Na dowód, że jest prawdziwy. Będzie więcej wart.

Patients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.
Pacjent musi mieć absolutną pewność, że lekarstwa, które zażywa są autentyczne.

When you declare something authentic, you're under risk of being proven wrong.
Kiedy stwierdzasz,że coś jest autentyczne, ryzykujesz, że ktoś udowodni, że tak nie jest.

There's no way to verify that the painting is authentic.
Nie ma sposobu, by zweryfikować autentyczność tego obrazu.

I want to say a couple of things on the Authentic Act.
Chciałam powiedzieć parę słów na temat aktu urzędowego.

He alone will be the authentic god of war.
On sam będzie autentycznym Bogiem Wojny.

Authentic people are so much better than cartoons or robots.
Autentyczni ludzie są lepsi niż kreskówki albo roboty.

I wanted to make sure that I had an authentic second chance.
Chciałem być pewien, że będę miał autentyczną drugą szansę.

Specifically on the subject of the authentic act, I think one point needs to be clarified.
Uważam, że zwłaszcza w zakresie aktów urzędowych należy wyjaśnić jedną rzecz.

There are countries where the system of the European authentic act issued by a public official does not exist.
Są kraje, w których nie obowiązuje system europejskich aktów urzędowych wydawanych przez urzędnika publicznego.

It would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Wzrost bezpieczeństwa ułatwi również przepływ aktów urzędowych.

He could give you handmade authentic items made by his grandmother.
Mógłby sprzedać wam rzeczy zrobione ręcznie przez jego babcię.

But you're lucky, because you were born with the gift of authentic impulse.
Ale masz szczęście, bo urodziłaś się z darem automatycznego impulsu.

Inside every one of us is one true, authentic swing.
Każdy z nas ma w sobie to wyczucie.

I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.

We need to make progress in relation to the movement and the recognition of authentic acts.
Musimy osiągnąć postępy w zakresie przepływu i uznawania aktów urzędowych.

Indeed, and above all, it should be specified that the concept of the authentic act does not exist in common law systems.
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że koncepcja aktu urzędowego nie istnieje w systemach common law.

Cheap 8-ounce denim, instead of the 14-ounce in our authentic jeans.
Tani dżins, 8 uncji. W autentycznych V-6 Jeans używamy 14 uncjowego.

In order to lose someone, you must first experience... authentic attachment.
Aby kogoś stracić, musisz najpierw czuć z nim więź.

You were there, it's authentic, and I would be lucky to have you.
Byłaś tam, to jest autentyczne, byłbym rad gdybym miał Cię w zespole.

That is the authentic thrashing voice of American culture.
To jest autentyczny miażdżący głos amerykańskiej kultury.

I mean, his voice does have that authentic ring of pants-wetting terror.
Myślę, że jego głos ma ten prawdziwy dźwięk moczącego-spodnie przerażenia.

What we need is authentic government, if we want to be true to the will of the founding fathers.
Potrzebujemy rządu z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chcemy być wierni idei ojców założycieli.

Is it authentic enough for you back here?
Czy to jest prawdziwe jak na plecy?

I thought you might have something more authentic, a little more...
Myślałem, że macie może coś bardziej autentycznego, coś...

Always like to use that authentic American language.
Zawsze lubię używać tego prawdziwego, amerykańskiego języka.

Hodgins is very authentic when it comes to his reconstructions.
Hodgins jest bardzo skrupulatny, gdy chodzi o jego rekonstrukcje.

Maybe she's an authentic clairvoyant, and we're luckier than we think.
Może naprawdę jest jasnowidzem i mamy więcej szczęścia, niż nam się wydaje.

I have never met a boy as authentic as you, Lázaro.
Nigdy nie poznałem chłopca tak autentycznego jak Ty.

We just need you to be authentic and real and say, We'resorry.
Potrzebujemy zwyczajnie, abyście byli autentyczni iprawdziwi i abyście potrafili powiedzieć: Przykro nam.

You have to admit, they look pretty authentic.
Musi pan przyznać, że wyglądają jak prawdziwe.

I want to see real You're authentic. want more real than that?
Ty jesteś autentyczny i nic więcej nam nie potrzeba.

Thus, food-quality schemes do not only provide consumers authentic products but can also support rural development.
Dlatego też systemy jakości żywności nie tylko zapewniają autentyczne produkty konsumentom, lecz także wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

This is an official, authentic, genuine ticket to ride.
To mi wygląda na autentyczny bilet na niezłą przejażdżkę.

You just keep swingin' that club until your authentic swing-
Machaj, aż staniesz się częścią tego, co cię otacza.

Using his authentic passport, we pulled his Social Security number.
Jego prawdziwy paszport dał nam numer jego ubezpieczenia socjalnego.