Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) brać udział w przesłuchaniu; przesłuchiwać;

(Noun) przesłuchanie;
hold auditions for sth - prowadzić przesłuchania do czegoś;
audition for hamlet - przesłuchanie do roli Hamleta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (trial hearing) przesłuchanie (próba)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przesłuchiwać
próba, przesłuchanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

audycja

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

słuch m, słyszenie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

słuch, słyszenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁUCH

PRÓBA (GŁOSU)

PRZESŁUCHANIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N próba
V przesłuchiwać

Wordnet angielsko-polski

(the ability to hear
the auditory faculty
"his hearing was impaired")
słuch
synonim: hearing
synonim: auditory sense
synonim: sense of hearing
synonim: auditory modality

Słownik internautów

audycja
przesłuchanie, casting

Słownik audio-video Montevideo

próba, przesłuchanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

próba

słuchanie

spróbować

Słownik techniczny angielsko-polski

słuch m

Słownik częstych błędów

Rzeczownik audition oznacza przesłuchanie (konkursowe), zdolność słyszenia, np. After a marvellous audition she was hired at the theatre (Świetnie zaprezentowała się na przesłuchaniu i została zatrudniona w teatrze). Wyraz audycja po angielsku to broadcast, np. I have my favourite radio broadcasts (Mam swoje ulubione audycje radiowe). Programme zaś oznacza program (jakiegoś wydarzenia), plan (np. zajęć), także program (telewizyjny, w gazecie). Natomiast program (kanał telewizyjny) to (TV) channel, np. Switch channels - do you pick any change? (Zmień program - czy widzisz jakąś różnicę?)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
W tym utworze było także solo sopranowe, więc zrobiłem przesłuchanie.

TED

And so when it comes to this idea of restoring beauty to somebody's life, we have a long way to go when it comes to audition.
Więc jeśli chodzi o wprowadzanie piękna z powrotem do czyjegoś życia, mamy wiele do zrobienia w kwestii słuchu.

TED

How was the Dysfunction audition?
Jak tma przesłuchanie do Dysfunction?

OpenSubtitles

This is the audition for "King Kong." ~~~ (Laughter) People always ask me, where do you get your ideas, how do your ideas come?
Casting do filmu "King Kong" (śmiech) Ciągle zadają mi pytania o inspirację, o źródła moich pomysłów.

TED

Around the same time, I was going through an audition -- the first ever open audition by national television in China -- with another thousand college girls.
W okolicy tego samego czasu przechodziłam przez przesłuchanie -- pierwsze w historii przesłuchanie przez państwową telewizję w Chinach - z tysiącem innych studentek.

TED

We went to see a film director. to do an audition.
Byliśmy zobaczyć się z reżyserem, na przesłuchaniu.

The guy doing the audition was also a student at your school.
Facet który Cię przesłuchiwał, był studentem w Twojej szkole.

And she's the one who told me to go on the audition today.
I to ona mi powiedziała, żebym poszedł na to przesłuchanie.

You're going to California to audition for a record company?.
Jedziesz do Kalifornii na przesłuchanie do wytwórni płytowej ?.

Yes, I wanted to talk to you about your audition.
Tak, chciałem porozmawiać z tobą o przesłuchaniu.

I've got my final audition in a couple of days.
Za kilka dni mam finałowe przesłuchanie.

By the end of all this, they got to audition me.
Ejjjj, zanim to się skończy Sidney, muszisz mnie umówić na przesłuchanie.

The audition wasn't enough, he wants to see me again.
Przesłuchanie trzeba powtórzyć, chce się znowu spotkać.

That you need to stay and go to the audition.
Ze musisz pójść na to przesłuchanie.

Can we not talk about it now, I need to get to an audition.
Możemy o tym teraz nie rozmawiać, muszę się dostać na casting.

If you could get me an audition, it'd change my life.
Gdybyście mi załatwili przesłuchanie, moje życie by się odmieniło.

I'm also sorry if sometimes I go to the wrong audition.
I czasami chodzę na nie to przesłuchanie.

Well, I may have talked my way into an audition for it.
Możliwe, że miałam rozmowę na przesłuchaniu do tego.

Well, I have to go get some rest for my audition tomorrow.
Muszę nieco odpocząć przed moim jutrzejszym przesłuchaniem.

They're going to send me the lines for another audition.
Zamierzają wysłać mi tekst do następnego przesłuchania.

The audition's in a couple hours, and I don't understand the game.
Przesłuchanie jest za kilka godzin, a ja nawet nie rozumiem tej gry.

This audition is not only about finding you a wife.
Ten kasting ma nie tylko znaleźć ci żonę.

And look, I was thinking, maybe you should audition, too.
I popatrz, myślałem, może powinieneś Przesłuchanie, too.

But you're really good, and your audition tape is great.
I wasza taśma demonstracyjna jest naprawdę świetna.

She died in a car accident trying to get to my audition.
Zginęła w wypadku samochodowym starając dotrzeć na moje przesłuchanie.

The audition was this morning, and I didn't get it.
Ale przesłuchanie było dziś rano i nie dostałem tej roli.

And the guy behind her, he's late for an audition, right?
A facet za nią jest spóźniony na przesłuchanie?

I guess I'll see you tomorrow at the audition, then.
W takim razie widzimy się jutro na przesłuchaniu.

I have this big audition in two days, and I've never played worse.
Za dwa dni przesłuchanie, a ja gram fatalnie, jak nigdy dotąd.

Cut school tomorrow and come down to station to audition.
Zerwijcie się ze szkoły i przyjdźcie do nas na przesłuchanie.

I'm fresh off what was possibly the best audition of my life.
Jestem świeżo po prawdopodobnie najlepszym przesłuchaniu w moim życiu.

I've got one more chance of getting into and I can't blow the audition.
Mam jeszcę jedną szanse dostania się do i nie mogę popsuć przesłuchania.

Breeze Loo, what do you think about today's part of the audition?
Breeze Loo, co sądzisz o dzisiejszej części przesłuchania?

I'm going to audition for this commercial, and get it, by God.
Idę na casting do tej reklamy, i dostanę tę rolę.

Where was all this confidence when you needed it in the audition?
Gdzie była ta pewność, gdy potrzebowałaś jej na przesłuchaniu?

Maybe we're not ready for the talent show audition tomorrow.
Może nie jesteśmy gotowe na jutrzejsze przesłuchanie do konkursu talentów.

I went to audition, but they weren't interested in my dancing.
Poszedłem na casting, ale nie obchodził ich mój taniec.

Just bring what you brought here, and you'll crush this audition.
Po prostu pokaż to, co pokazałaś tam a rozkochasz w sobie publiczność.

Yeah, but if they don't pay to audition, it could be dangerous.
Jeśli nie płacą za przesłuchanie, mogą być niebezpieczne.

I've always been ahead of the curve, and my audition needs to show that.
Zawsze wychodziłem przed szereg, wyróżniałem się, i mój występ musi to pokazać.

She learned that song from your grandmother, for the audition.
Nauczyła ją tego babcia na przesłuchanie do chóru.

The procedure is simple. We begin with the singing audition.
Procedura będzie bardzo prosta... ...zaczniemy od przesłuchań śpiewu.

I have to buy Harper a dress for the audition.
Muszę kupić Harper sukienkę na przesłuchanie.

Yeah, but we can't enter the audition without a captain.
Tak, ale nie możemy przystąpić do przesłuchania bez kapitana.

Why should I have to persuade my agent to get me an audition?
Dlaczego muszę przekonywać mojego agenta do załatwienia mi przesłuchania?

I guess it's silly to cast someone after the first audition.
Wydaje mi się, że to głupie, żeby angażować kogoś po pierwszym przesłuchaniu

I called for the pairs audition, and you didn't respond.
Wołałam na przesłuchania par, a ty nie odpowiedziałeś.

I was on the way to my daughter's audition.
Była w drodze na przesłuchanie mojej córki.

What did you have to play for the audition?
Co musiałaś grać podczas przesłuchania?

He probably wants to know how my audition went.
Pewnie chciał wiedzieć, jak poszło mi na castingu.

He could've said no and not let me audition.
Powiedział nie i nie dopuścił mnie do przesłuchania.

I have an audition for a Japanese whisky commercial tomorrow.
Jutro mam przesłuchanie do reklamy japońskiej whisky.

I got youthe audition, the rest is up to you.
Załatwiłem ci przesłuchanie, ale reszta zależy już od ciebie.

Those wishing to audition must understand that time is of the essence.
Chętni do przesłuchania muszą zrozumieć, że czas jest esencją.

He said one of us would pass the audition.
Powiedział że jedna z nas przejdzie to przesłuchanie.