Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rzemieślnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C rzemieślnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rzemieślnik

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rzemieślnik

Wordnet angielsko-polski

(a skilled worker who practices some trade or handicraft)
rzemieślnik
synonim: craftsman
synonim: journeyman
synonim: artificer

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A programme for supporting small-scale, artisanal coastal fisheries;
program wspierania drobnego rybołówstwa przybrzeżnego;

statmt.org

In the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
Jeśli zaś chodzi o Morze Śródziemne, to przybrzeżne profesjonalne rybołówstwo ma obecnie możliwość korzystania z odstępstw.

statmt.org

I continued studying craft traditions and collaborating with artisans, next in Lithuania with lace makers.
Kontynuowałam studiowanie tradycji rzemieślniczych, współpracując z rzemieślnikami, a później, na Litwie, z twórcami koronek.

TED

It states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
Stanowi ona, że plan będzie realizowany z uwzględnieniem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i praw historycznych.

statmt.org

Is she an artisan or an artist?
Jest rzemieślnikiem czy artystką?

TED

And as she is the editor of The Archers, the rural radio soap loved by much of middle-class middle Britain, we are talking award-winning artisan cheese.

www.guardian.co.uk

Tourists arrive by coach to soak in the atmosphere amid displays of game, British cheese, organic fruits, artisan breads and cold-pressed olive oils, while the market's cobbled streets and covered walkways have been used as the backdrop to films such as Bridget Jones's Diary and Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

www.guardian.co.uk

Comparatively few tourists stroll down here, and those who do find not only a serene and quiet Byzantine building but an adjacent garden with a cafe and small artisan shops selling old pictures and hand-painted images of the city.

www.guardian.co.uk

It was always unlikely that one of the country's finest artisan cheesemongers would have a crap cafe, and, so, happily, it proved.

www.guardian.co.uk

Well, he going to meet us over at Artisan Park in, like, 15 minutes.
Więc, spotka się z nami w Artisan Park iza jakieś 15 minut.

It is in fact very difficult to control any kind of self-employed worker, artisan or small entrepreneur.
Trudno jest w istocie kontrolować jakiegokolwiek pracownika pracującego na własny rachunek, rzemieślnika czy małego przedsiębiorcę.

I'm not like you, you see, Reggie, you're an artist, I'm an artisan.
Nie jestem taki jak ty, Reggie. Jesteś artystą, ja rzemieślnikiem.