Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

analysis
(badanie) study
analiza danych: data analysisanaliza działalności (np. firmy) : functional analysisanaliza działalności gospodarczej: business analysisanaliza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: functional analysis of a firmanaliza gospodarstwa domowego: household analysisanaliza kosztów: cost analysisanaliza przypadku: case studyanaliza wstępna: preliminary analysis

Wordnet polsko-angielski


1. (the use of closed-class words instead of inflections: e.g., `the father of the bride' instead of `the bride's father')
analysis


2. (an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole)
analysis: :

3. (an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole)
analysis: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

analysis, examination
~ czynności (pracownika na stanowisku roboczym) work study
~ dokumentacyjna abstract
~ ilościowa quantitative analysis
~ instrumentalna instrumental analysis
~ możliwości wykonania feasibility study
~ obrazu (TV) scanning
~ podpisu (charakterystycznych cech obiektu - wojsk.) signature analysis
~ przypadku case study
~ rentgenowska X-ray analysis
~ rynku market analysis
~ sieciowa network analysis
~ widmowa/spektralna/spektroskopowa spectrum analysis
~ zdarzenia post factum hindsight

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C analysis: ~ krwi blood test
~ węglem carbon-dating

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

analysis~ bilansu - balance examination/audit~ celowości realizacji projektu - feasibility study~ danych - review~ dowodów - examination of evidence (pr.) / vouchers (ks.) ~ drzewa decyzyjnego - decision tree analysis~ dynamiki - dynamics analysis~ działalności gospodarczej - business analysis~ ekonomiczna - economic analysis~ finansowa - financial analysis~ inwestycji kapitałowej - due diligence~ konta - analysis of an account~ kosztów - analysis of expenses, cost analysis~ i korzyści inwestycji - cost-benefit analysis~ własnych - cost price analysis~ krwi - blood analysis/test~ metod księgowania - book-keeping method analysis~ możliwości kredytobiorcy - credit scoring~ pionowa bilansu - balance vertical analysis~ poddawać szczegółowej analizie zeznanie - to dissect a testimony~ porównawcza - comparative analysis~ portfelowa - porfolio analysis~ prawna - legal analysis~ przyczynowa - analysis of causes~ punktu krytycznego - analysis of critical point~ relacji koszty-produkcja - cost-production analysis~ relacji koszty-zysk - cost-benefit analysis~ rynku - market analysis~ ryzyka - risk analysis~ ruchu i czasu - time and motion study~ skuteczności - cost effectiveness analysis~ sprawozdań finansowych - analysis of financial statements~ struktury - structural analysis~ wartości - value analysis~ warunków wykonania - feasibility study~ wieku należności - ageing schedule~ wrażliwości - sensitivity testing~ wskaźnikowa (relacji) - ratio analysis~ wykonania planu - budget performance analysis~ wykonalności - feasibility report/study~ zbytu - sales analysis

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

analysis~ bilansu balance sheet analysis ~ cyklów cycles analysis~ danych data analysis ~ decyzyjna decision analysis~ dekompozycji decomposition analysis ~ dynamiczna dynamic analysis ~ dynamiczno-przekrojowa dynamic and sectional analysis~ ekonomiczna economical analysis~ finansowa financial analysis~ fundamentalna basic analysis ~ funkcjonalna functional analysis ~ ilościowa quantitative analysis ~ inwestycyjna investment analysis ~ jakościowa qualitative analysis ~ kapitału własnego equity analysis~ kompleksowa complex analysis ~ konkurencji analysis of competition ~ korelacji correlation analysis ~ kosztów cost analysis ~ kosztów i korzyści cost-benefit analysis ~ kosztów ogólnych Overhead Value Analysis (OVA) ~ kredytowa credit analysis ~ luki gap analysis ~ marginalna marginal analysis ~ międzyzakładowa intercompany analysis ~ nakładów i wyników input-output analysis~ normatywna standard analysis ~ odchyleń variance analysis~ odcinkowa sectional analysis~ ogólna general analysis ~ okresowa periodic analysis ~ opisowa i analityczna desriptive and analitical study ~ otoczenia przedsiębiorstwa analysis of business environment ~ pasywów liabilities analysis ~ pionowa vertical analysis ~ pozioma horizontal analysis ~ prawna i ekonomiczna due diligence ~ progu rentowności breakeven analysis, time-series analysis ~ prospektywna prospective analysis~ przekrojowa cross-section analysis ~ przepływów funduszy funds flow analysis~ przychodów income analysis ~ rentowności profitability analysis~ rozwiązań solution analysis~ sprawozdań finansowych financial statement analysis ~ struktury kapitału metodą EBIT-EPS EBIT-EPS approach to capital structure~ systemowa system analysis~ SZW (struktura, zachowanie i wyniki) SBR (structure, behaviour and results) analysis ~ techniczna technical analysis~ techniczno-ekonomiczna technical and engineering analysis~ tendencji zmian trend analysis~ wartości value analysis ~ wewnętrzna internal analysis ~ wiekowa należności ageing of debtors~ wpływu budżetu budgetary impact analysis~ wrażliwości sensitivity analysis~ wskaźnikowa ratio analysis ~ wstępna bilansu preliminary analysis of the balance sheet~ wykonalności feasibility study ~ wyniku finansowego financial result analysis ~ wzorcowa benchmark analysis~ zachowania się kosztów cost behaviour analysis~ zależnościowa dependance analysis~ zamknięcia rocznego analysis of yearly closing the books~ zapadalności maturity analysis~ zewnętrzna external analysis

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f analysis, study ~a bilansu balance sheet analysis ~a celowości realizacji projektu feasibility study ~a czynnikowa factor analysis ~a danych data analysis ~a działalności gospodarczej przedsiębiorstwa firm activity analysis ~a ekonomiczna economical analysis ~a finansowa financial analysis ~a fundamentalna basic analysis ~a ilościowa quantitative analysis ~a jakościowa qualitative analysis ~a inwestycyjna investment analysis ~a kapitału własnego equity analysis ~a konkurencji analysis of competition ~a kosztów cost analysis ~a kosztów i korzyści cost-benefit analysis ~a kredytowa credit analysis ~a marginalna marginal analysis ~a nakładów i wyników input-output analysis ~a normatywna standard analysis ~a odchyleń variance analysis ~a opisowa i analityczna desriptive and analitical study ~a organizacji i metod organization nad methods ~a pionowa vertical analysis ~a pozioma horizontal analysis, time-series analysis ~a problemu problem analysis ~a produkcji production analysis ~a produktu product analysis ~a progu rentowności breakeven analysis, time-series analysis ~a przedsięwzięcia project analysis ~a przekrojowa cross-section analysis ~a regresji regression analysis ~a relacji koszty-produkcja-zysk cost-volume-profit analysis ~a rentowności profitability analysis ~a ruchu i czasu time and motion study ~a rynku market analysis ~a ryzyka risk analysis ~a sektorowa sector-by-sector analysis ~a sprzedaży sales analysis ~a stanowiska job analysis ~a statystyczna statistical analysis ~a SWOT SWOT analysis ~a systemów systems analysis ~a techniczna technical analysis ~a wartości value analysis ~a wieku należności
1. aged debtors analysis
2. aging schedule ~a wpływu budżetu budgetary impact analysis ~a wrażliwości sensitivity analysis ~a wskaźnikowa ratio analysis ~a wykonalności feasibility study Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (HACCP) UE Hazard Analysis and Critical Control Points ~a zapadalności maturity analysis przeprowadzić ~ę make an analysis

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

analysis n, assay n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANALYSIS

ASSAY

RESOLUTION

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

analysis testing

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f analysis
~ celu target analysis
~ kryptogra-ficzna cryptoanalysis
~ systemowa systems analy-sis

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

analysis (pl. analyses)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

evaluation

examination

parse

Nowoczesny słownik polsko-angielski

breakout

break-out

scrutiny

breakdown

testing

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Każdy projekt jest oceniany w oparciu o analizę oddziaływania na środowisko.
Each project is evaluated on the basis of an environmental impact assessment.

statmt.org

Ogromną zaletą tego sprawozdania jest analiza zagadnienia z punktu widzenia rolników.
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.

statmt.org

Istnieje więc konieczność pogłębienia analiz i podjęcia działań osłonowych.
We must therefore study the problem in greater depth and take protective action.

statmt.org