Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dostateczny, wystarczający, dostatecznie duży; liczny, obfity; obszerny, przestronny, obfity;
ample room for sth - wystarczająco dużo miejsca na coś;
ample helping - obfita porcja;
ample time - wystarczająco dużo czasu;
ample time - wystarczająco dużo czasu;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (sufficient) wystarczający
we have ~ time mamy aż nadto czasu
(spacious) obszerny
(extensive) wyczerpujący
(abundant) suty, obfity

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przestronny, obszerny, obfity, wystarczający
wiele

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przepaścisty

przepastny

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj obszerny, obfity

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBSZERNY

OBFITY

BOGATY

HOJNY

SUTY

DOSTATNI

WYSTARCZAJĄCY

LUŹNY

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

duży
wiele

Wordnet angielsko-polski

(fairly large in size
"a sizable fortune"
"an ample waistline"
"of ample proportions")
pokaźny
synonim: sizable
synonim: sizeable

Słownik internautów

duży, pokaźny
obfity

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

duży

sowity

Słownik techniczny angielsko-polski

w pełni wystarczający

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
W trakcie naszej prezydencji daliśmy wiele dowodów na potwierdzenie tego dążenia.

statmt.org

There is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.
Więc ropa i brudna woda przedostają się tamtędy. ~~~ Ta kolonia ptaków została otoczona.

TED

Strong vigilance is also called for in the light of ample liquidity in the euro area.
Za zachowaniem wzmożonej czujności przemawia także duży zapas płynności w obszarze euro.

ECB

Liquidity in the euro area is very ample by all plausible measures.
Według wszelkich wiarygodnych miar poziom płynności w obszarze euro pozostaje bardzo wysoki.

ECB

We will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Będziemy jeszcze mieli wiele możliwości omawiania przekształceń pierwszego pakietu kolejowego.

statmt.org

But the sheer number of ramen outlets means there are ample opportunities for those of us without abdomens of iron for induction into the cult of the noodle.

www.guardian.co.uk

It has helped drug traffickers with ample "plomo y plata" - lead and silver, bullets and money - to worm through officialdom like a ripe mango.

www.guardian.co.uk

It is my experience that human nature leaves ample room for both.
Mam doświadczenie, że natura ludzka, pozostawia szerokie pole dla obu.

I have already given you ample time to recover it.
Dałem wam już wystarczająco dużo czasu na odzyskanie go.

Until I make up my mind, you should find ample diversion here.
Jednak dopóki się nie zdecyduję, nie powinieneś tu narzekać na brak rozrywek.

I'm fighting my condition with drugs, and I have an ample supply.
Walczę z moim stanem przy pomocy lekarstwa, którego mam spory zapas.

I have ample reason to ask such a question.
Miałem obszerny powód zadając takie pytanie.

Therefore, we will have ample opportunities to discuss the external issues during next year.
Zatem będziemy mieć wystarczająco dużo okazji do przedyskutowania w przyszłym roku spraw zewnętrznych.

This will provide ample scope for funding civil society actions.
Kroki te zapewnią przyzwoity zakres środków na finansowanie działań społeczeństwa obywatelskiego.

I trust you will find ample space for engaging in English traditions.
Wierzę, że znajdziesz wystarczająco miejsca na kultywowanie angielskich tradycji.

The industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
Dlatego odnośny sektor przemysłu będzie miał dostatecznie dużo czasu, żeby opracować inne, bezpieczniejsze substancje.

Surely this was ample time to count the vote and announce the result.
Z pewnością był to wystarczający okres na policzenie głosów i ogłoszenie rezultatów.

Although history has given us ample evidence that this path leads nowhere, we are following it again.
Jakkolwiek historia dostarczyła nam mnóstwo dowodów, że ścieżka ta prowadzi do nikąd, ponownie nią podążamy.

Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
W wymiarze dwustronnym istnieje duży potencjał umożliwiający rozwinięcie stosunków.

Our little demonstration on pier 30 Was ample proof of that.
Nasza mała demonstracja na nadbrzeżu 30 była tego dowodem.

There are ample resources of lumber and mines in the mountains.
obfite jest w zasoby drewna i surowce mineralne.

The killer had ample opportunity to aim and fire.
A w tym momencie zabójca miał idealną okazję, żeby wycelować i strzelić.

Naturally, we have an ample supply of electricity here.
Naturalnie, mamy tu spory zapas elektryczności.

We will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Będziemy jeszcze mieli wiele możliwości omawiania przekształceń pierwszego pakietu kolejowego.

There is ample experience to prove this, because there have actually been good experiences in Europe as well.
Dowodzi tego szerokie doświadczenie, ponieważ istnieją także w tym względzie rzeczywiście dobre doświadczenia w Europie.

She won't fall for my ample but unpretentious charms, will she?
Nie poleci na moje liczne ale bezpretensjonalne uroki, nie?

The one who saunters about with her ample bosom?
Wiesz, ta, która przechadza się tu ze swoim obfitym biustem?

I know that she has ample now.
Nie no bo teraz to ma takie jabłuszka.

The directive will make very ample provision for seasonal patterns, production peaks and the needs of certain activities.
W dyrektywie przewidziane zostaną znaczące rezerwy na sezonowy rozkład pracy, spiętrzenia produkcji oraz potrzeby w zakresie określonych działań.

Five seconds should be more than ample.
Pięć sekund to więcej niż potrzeba.

Great. A healthy combination of couple-friendly activities, ample down time...
Połączenie zajęć w parach z dużą ilością czasu wolnego.

All he now requires is ample sleep.
Wszystko, czego mu teraz trzeba, to dużo snu.

I would point out that there is still room for improvement; ample work remains to be done in building stronger interinstitutional cooperation.
Pragnę zauważyć, że nadal istnieje pole do poprawy; pozostało jeszcze do wykonania sporo pracy w budowaniu silniejszej współpracy międzyinstytucjonalnej.

There will be ample time for loving recriminations.
będzie duży czas dla kochania rekryminacji.

'Wait a while with your reforms - there is ample time' is a message that no one should be receiving from here.
"Poczekajcie trochę z waszymi reformami - macie mnóstwo czasu” - to komunikat, którego nikt nie powinien od nas otrzymywać.

However, I would like to assure you that the Commission will pursue the ample opportunities to deal with this issue at a later stage.
Chciałabym jednak zapewnić państwa, że Komisja wykorzysta wszystkie możliwości, aby rozwiązać tę kwestię na późniejszym etapie.

Being here gave her ample opportunity.
Bycie tutaj daje jej dużo możliwości -

They pray for ample rain and plentiful harvest.
Modlą się o Deszcz i obfite żniwa

So there are ample grounds for optimism.
Są zatem solidne podstawy do optymizmu.

No, a simple thanks is ample.
Nie, proste dzięki jest wystarczajce..

There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
W trakcie naszej prezydencji daliśmy wiele dowodów na potwierdzenie tego dążenia.

We have ample speaking time in debates, shared out proportionally to every group in accordance with their size.
Mamy dostatecznie dużo czasu na zabranie głosu podczas debat, który jest podzielony proporcjonalnie pomiędzy wszystkie grupy, odpowiednio do ich wielkości.

Ample power for our needs.
Wystarczająco dużo energii dla naszych potrzeb.

I'd say ample for a regiment.
Powiedziałbym, że obfity jak dla całego pułku.

And pray for ample return.
I módl się o pokaźny zwrot.

Well, the evidence is, unfortunately, ample.
Cóż, te dowody są, niestety, pokaźne.

However, whilst there has been ample progress, this accord is not perfect and there are also numerous flaws.
Jednakże, chociaż postępy są znaczne, porozumienie nie jest doskonałe i wciąż zawiera wiele wad.

I am satisfied that ample attention has been paid to the energy performance of buildings; initiatives in this regard must be undertaken at European level also.
Cieszę się, że kwestii poprawy charakterystyki energetycznej budynków poświęcono obszerną uwagę; niezbędne jest jednak podjęcie inicjatyw w tym zakresie także na szczeblu europejskim.

We are to describe the European semester in the legal text including the ample involvement of Parliament in the process.
Europejski semestr ma zostać opisany w dokumencie prawnym, w którego stworzenie wydatny wkład wniesie Parlament.

It's so pretty and ample
Są takie piękne i obfite.

be ample time for you to express your regrets, Mr. Ch'u.
Będzie pan miał mnóstwo czasu na wyrażanie żaIu.

The incentives for reforms in the spheres of security, freedom and justice could bear ample fruit if there is a spirit of commitment on both sides.
Bodźce do reform w obszarze bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości mogą zaowocować, jeżeli obie strony będą działały w duchu zaangażowania.

Do not resist when his strong hands grab your ample behind... ...and squeeze tight.
Nie stawiaj oporu gdy jego ręce złapią cię od tyłu... ...i zacznie cię ściskać.

This is ample reason, Commissioner, to insist on the immediate scrapping of this section in official documents with your Turkish interlocutor.
Jest to, panie komisarzu, poważny powód, by domagać się od strony tureckiej natychmiastowego usunięcia tych informacji z dokumentów urzędowych.

The presence of such important and skilled individuals in the region already provides ample illustration of the ability of Taiwanese people to integrate into our society.
Obecność tak ważnych i tak dobrze wykwalifikowanych ludzi w naszym regionie już samo w sobie stanowi wystarczające potwierdzenie zdolności Tajwańczyków do integrowania się w naszym społeczeństwie.

Ensuring regular, reliable supplies of ample Turkmen hydrocarbon resources will diminish Europe's current overdependence on Russia.
Zapewnienie stałych, pewnych, wystarczających dostaw z turkmeńskich źródeł węglowodorowych zmniejszy obecną zależność Europy od Rosji.

Mr President, there is ample proof that Moldova's commitment to European values and standards is genuine and effective.
Panie przewodniczący! Nie brakuje dowodów, że zaangażowanie Mołdawii na rzecz europejskich wartości i standardów jest autentyczne i skuteczne.