Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) agresja; agresywność; napaść, pogwałcenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U agresja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agresja, agresywność

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

napaść f, agresja f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

agresja f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n napaść, agresja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AGRESJA

NAPAD

NAPAŚĆ

ZACZEPKA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

agresywność
agresja

Wordnet angielsko-polski


1. (a feeling of hostility that arouses thoughts of attack)
agresja
synonim: aggressiveness

2. (a disposition to behave aggressively)
agresja, agresywność: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. agresja
napad

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

agresja, napaść
act of aggression: zaczepka (napaść), akt agresji
indirect aggression: agresja pośrednia
means of preventing aggression: sposoby zapobiegania agresji
to prevent aggression: zapobiegać agresji

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

agresja
~, alleged - rzekoma agresja
~, imperialist - agresja imperialistyczna
~, military - agresja wojskowa
~, propaganda - agresja propagandowa
~, unjustified - agresja nieusprawiedliwiona
~, unprovoked - agresja niesprowokowana

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.
Podczas konferencji w Kampali trzeba popracować nad definicją pojęcia "wojny agresywnej”.

statmt.org

Another characteristic of Pollesch Theatre is the high level of aggression.
Następnym wyznacznikiem teatru Pollescha jest jego agresywność.

Goethe Institut

Yet, in Europe, many women and young girls continue to live in the shadow of aggression or exploitation.
Wiele kobiet i dziewcząt w Europie nadal jednak żyje w mroku przemocy lub wyzysku.

statmt.org

So the route to maximising market share involves including emotions that men are more willing to accept in a commercial sex relationship - anger, aggression and domination.

www.guardian.co.uk

The linen-shirted, floppy-fringed 27-year-old who bounds on to the over-lit stage has none of the passive aggression that normally accompanies the music of London's desolate pre-dawn.

www.guardian.co.uk

Emotional benefits include reduced aggression and increased happiness.

www.guardian.co.uk

He keeps his own aggression at arm's length these days in the boxing gym.

www.guardian.co.uk

You are clearly in it because of your aggression issues.
Ty najwyraźniej jesteś tutaj przez problemy z agresją.

Problem with kids today, they don't know how to channel aggression.
Problem z dzieciakami jest taki, że nie wiedzą jak ukierunkować agresję.

So all this anger and aggression you were talking about.
Co do tego gniewu i agresji, o których wspominałeś.

If our intent were aggression, you would not be here now.
Jeżeli byłby to akt agresji, nie byłoby was już tutaj.

For all those that have suffered at the hands of aggression.
Za wszystkich tych, którzy ucierpieli z rąk agresji

I don't know what it is or its connection to my aggression.
Nie wiem, co to jest, ani nie znam związku z moją agresją.

We need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
Musimy jasno powiedzieć Rosji: agresja się nie opłaca.

She doesn't need any more hostility or aggression in her life.
Ona nie potrzebuje w życiu więcej wrogości i agresji.

Now it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Dziś zapalenie papierosa podczas spotkania towarzyskiego jest niemal wyrazem agresji.

Aggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Wzmaga się agresja w szkołach, zarówno ze strony uczniów, jak i ich rodziców.

All efforts must be made to curb violence and aggression in schools.
Należy wszelkimi sposobami ograniczyć przemoc i agresję w szkole.

You'd think that the Human side of him would temper his aggression a bit.
Pomyślałaś, że jego ludzka część stłumi trochę jego agresję. Tak.

Russia must not be allowed to benefit from this aggression.
Ta agresja nie może się Moskwie opłacać.

Steroids can increase aggression, but that only happens in about 5% of the population.
Sterydy mogą powodować wzrost agresji, ale to spotyka jedynie 5% populacji.

In matters of aggression we have given them absolute power over us.
W przypadku napotkania agresji... daliśmy im do dyspozycji absolutną władzę do podejmowania dowolnych działań.

We just don't Know if it was an act of aggression or self-defense.
Nie wiemy tylko czy to był akt agrasji czy samoobrony.

I'll make a note to deal with passive aggression at our next session.
Zapiszę, żeby zająć się postawą pasywno-agresywną na naszej kolejnej sesji.

Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.
Oczywiście, ten paradygmat współzawodnictwa może często skutkować agresją i przemocą.

In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Zdaniem Rosji najlepszym instrumentem ochrony praw człowieka jest agresja militarna.

Psychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psychologowie twierdzą, że agresja jest dużo bardziej powszechna w czasach kryzysu.

Or some of us down here call it the war of Northern aggression.
Niektórzy z nas nazywają ją też wojną z północną agresją.

But because of oil, it feels like war of aggression.
Ale przez ropę to wygląda jak napaść.

And instead of clearly condemning this aggression what does Parliament do?
Zamiast jednoznacznie potępić tę agresję, co robi Parlament?

Well, her team went to the aggression lab to lock down the security breach.
Udała się z zespołem do laboratorium aby zająć się naruszeniem bezpieczeństwa. A co? Aagh.

We must defend our island from foreign aggression. Stop.
Musimy obronić naszą wyspę od obcej agresji. Stop.

Look at the monitor, you'il see it was more than aggression.
Popatrz na monitor, to będziesz widział, że to coś więcej niż agresja.

That's where feelings of aggression And violence come from.
To stąd pochodzą uczucia agresji i przemocy.

Now we must stand together and resist this aggression.
Teraz musimy trzymać się razem i stawić czoła agresji.

And don't argue with me 'cause I got a lot of pent-up aggression.
I nie kłóć się ze mną, bo jestem trochę agresywny.

On top of all that now comes Russia's aggression against Georgia.
Do tego wszystkiego dochodzi teraz agresja Rosji przeciwko Gruzji.

For during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
W czasach kryzysu gospodarczego wzrasta bowiem agresja w stosunku do Romów.

Harnessing that aggression into a team effort to achieve perfection!
Zaprzęganiu agresji w drużynowy wysiłek. Do osiągnięcia perfekcji.

Drink, young Keiki, and you will feel the last of your aggression melt away.
Pij, młody Keiki, poczujesz się jakby ostatki twojej agresji ulotniły się.

How many instances of external interference and aggression does that reflect?
Jak wiele przypadków zewnętrznej interwencji i agresji on odzwierciedla?

We must fight this disease on all fronts, with strong aggression and endless determination.
Musimy walczyć z tą chorobą na wszystkich frontach, z ogromną agresją i nieskończoną determinacją.

Sir, American aggression gets more intolerable by the day.
Sir, amerykańska agresja narasta z każdym dniem.

This act of aggression must be met with swift and cruel ferocity.
Ten akt agresji spotka się z szybką i ostrą odpowiedzią.

He's challenging their masculinity to enhance aggression. That's coach talk.
Podważa ich męskość, by wywołać agresję. – Gadka trenera.

Your skill should only be used to counter aggression, or...
Twoje umiejętności powinny być wykorzystywane wyłącznie przeciwko agresji, lub...

I see you have some serious aggression issues.
Widzę, że miałeś poważne agresywne kwestie .

Just think of all the discrimination and aggression against minority youngsters or school shootings.
Proszę tylko pomyśleć o wszystkich przejawach dyskryminacji i agresji przeciwko młodzieży należącej do grup mniejszości, czy o strzelaninach w szkołach.

I mean, taming unchecked aggression, that was my personal favorite.
Czyli np. opanowanie niekontrolowanych wybuchów agresji...to był mój osobisty faworyt.

Those weapons are our only defense against aggression!
Ta broń jest naszą jedyną obroną przeciwko agresji!

Was it an act of aggression or not?
To był akt agresji czy nie?

This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Ta agresja nie jest traktowana na Węgrzech w odpowiedni sposób i musi zostać potępiona.

Yet, in Europe, many women and young girls continue to live in the shadow of aggression or exploitation.
Wiele kobiet i dziewcząt w Europie nadal jednak żyje w mroku przemocy lub wyzysku.

These acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
Od początku 2011 roku te akty agresji powtórzyły się dwukrotnie.

Luke, my mom has a tenth degree black belt in passive aggression.
Luke, moja mama ma czarny pas w biernej agresji.

Will you remove all your aggression at work?
Czy usuniesz całą twoją agresję przy pracy?

This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Jest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.