Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

terror
akt terroru: act of terror

Wordnet polsko-angielski

(a state of forcible subjugation
"the long repression of Christian sects")
repression
synonim: represja
synonim: ucisk
synonim: prześladowanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

terror

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U terror

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

terror~ wojna z terrorem - war against terror

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m terror stosować ~ to employ terror

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m terrorism

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

moonlighting

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dosłownie siali terror z przestworzy: dla każdego Afgańczyka niebo jest źródłem lęku.
The sky: every Afghan sees the sky as a source of fear.

TED

These positive trends have been quickly reversed, however, in a country where terror is spreading.
Te pozytywne tendencje zostały jednakże szybko odwrócone w kraju, gdzie rozpowszechnia się terror.

We wish to have a society that is free from the mental contagion that is terror.
Chcemy mieć społeczeństwo wolne od skażenia psychicznego, jakim jest terror.

Terror is a filthy sewer, filled with hatred and bile that threatens our shores.
Terror to szambo, wypełnione nienawiścią i goryczą, które zagrażają naszym brzegom.

The workers feel I brought this terror since it didn't begin till my arrival.
Pracownicy czują że ja przyniosłem ten terror z chwilą mojego przyjazdu.

She tries to be so self-possessed, but look at the terror in her face.
Próbuje się opanować, Lecz spójrz na jej budzący terror wyraz twarzy.

That is why we must identify Jihadist terror as the key challenge and state this in the report.
Dlatego też musimy zidentyfikować terror związany z Dżihadem, jako główne zagrożenie i umieścić to w sprawozdaniu.

A country where violence, terror and rape on a large scale are everyday, non-punishable events.
Krajem, w którym przemoc, terror i gwałty na wielką skalę stanowią codzienne, niepodlegające karze zdarzenia.

We must also remember that all of this began with a terror attack, and now we have to root out the terror element.
Pamiętajmy też, że wszystko zaczęło się od ataku terrorystycznego i teraz musimy terror wykorzenić.

Human rights are being brutally violated before our eyes, and we are seeing terror of a kind we have not had to deal with for decades.
Na naszych oczach brutalnie łamane są prawa człowieka, obserwujemy terror, z jakim nie mieliśmy do czynienia od dekad.

Your brain short-circuits, your body shuts down, and you feel, what's the word, terror?
Twój mózg się spina, ciało kurczy, a ty czujesz, jakby to nazwać, terror?

Simply we cannot allow that form wickedness and terror to spread.
Nie możemy pozwolić, by zło i terror się rozprzestrzeniało.

One who is only cloaked in peace, but who will deliver terror.
Ten, który ukrywając się za pokojem, przyniesie tylko terror.

We will use these to strike terror into the hearts of our enemies.
Użyjemy ich aby zasiać terror w sercach naszych wrogów.

Just imagine a Member State of the EU in which terror has reigned for 25 years.
Proszę sobie tylko wyobrazić państwo członkowskie UE, w którym przez 25 lat panowałby terror.

European integration was a direct response to the war and the terror caused by totalitarian regimes on the continent of Europe.
Integracja europejska była bezpośrednią reakcją na wojnę i terror, spowodowane przez reżimy totalitarne na kontynencie europejskim.

It is Mr Mubarak's troops which have brought terror to the square, today, in Egypt, not the demonstrators!
To wojska prezydenta Mubaraka spowodowały obecny terror na ulicach Egiptu, a nie demonstranci!

But first I must end the terror, because I'm partly to blame for it.
Ale najpierw muszę zakończyć terror, ponieważ częściowo jestem za niego odpowiedzialny

Robert Mugabe, once a politically skilled fighter for the rights of the black population, is today a brutal dictator and responsible for the collapse of the economy, famines and political terror in his country.
Robert Mugabe, kiedyś polityczny bojownik o prawa czarnej ludności, dzisiaj jest bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za zapaść gospodarki, głód i polityczny terror w swoim kraju.

State terrorism is being imposed in Turkish-occupied Cyprus by Turkey and the occupying army, at the expense of the Orthodox Christians, especially the few remaining Greek Cypriots trapped there.
Turcja wraz ze swoją armią na okupowanym przez siebie terytorium Cypru stosuje terror wobec ortodoksyjnych chrześcijan, zwłaszcza nielicznej grupy uwięzionych tam Greków cypryjskich.

A world so stifling and violent for the diversity of different peoples that the only response is another kind of violence, one that is obviously equally unacceptable: terror.
Rzeczywistości tak ograniczonej i brutalnej wobec różnorodności narodów, że jedyną odpowiedzią jest inny rodzaj przemocy, która w sposób oczywisty jest równie niedopuszczalna: terror.

I shall make the terrors... that dwell in his own mind destroy him.
Sprawię, że terror... który zamieszka w jego własnym umyśle, zniszczy go.

I can practically smell the terror coursing through your veins.
Praktycznie mogę poczuć terror płynący w twoich żyłach.

Fear will be our breakfast, and stark-raving terror our daily luncheon.
Strach będzie naszym śniadaniem a skrajny terror naszym lunchem.

I wonder if that's terror or grim determination.
Zastanawiam się czy to jest terror czy nieubłagana determinacja.

It will all collapse without me. There'll be nothing but terror.
Beze mnie wszystko się załamie nie bedzie niczego tylko terror

Blind terror in a fight can easily pass for courage.
Ślepy terror podczas walki łatwo uchodzi za odwagę.

So terror itself is staged as a musical.
Terror sam w sobie jest przedstawiony jako musical.

A sustainable structure cannot be built based on fear and terror or against civil and political liberties.
Nie można stworzyć trwałej struktury w oparciu o strach i terror, czy też w sprzeczności z wolnościami obywatelskimi i politycznymi.

I hope it will mean the rejection of a policy that repaid terror with terror and crime with crime, one that, ultimately, rode roughshod over international law.
Mam nadzieję, że będzie to oznaczało odrzucenie polityki, w której za terror odpłacano terrorem, a za zbrodnię zbrodnią; polityki, która ostatecznie podeptała prawo międzynarodowe.

These are in effect a manifestation of the practice by criminal and evil people of exercising terror on fellow citizens by using religion - in this case Islam - as an excuse.
Są one w gruncie rzeczy przejawem działań ludzi złych i przestępców, którzy stosują terror wobec współobywateli, wykorzystując religię - w tym przypadku islam - jako pretekst.

But this season of terror is drawing to a close.
Ale w tym sezonie terror dobiega końca.

Horror and moral terror are your friends.
Koszmar i moralny terror to twoi przyjaciele.

Atrocity and terror are not political weapons.
Zbrodnia i terror to nie broń polityczna.

(EL) Madam President, terrorism against workers with the support of repressive state mechanisms is now a standard approach in the slave workplace.
(EL) Pani przewodnicząca! W miejscach pracy niewolniczej stosuje się obecnie na zasadzie standardowego podejścia terror wobec pracowników, wspierany represyjnymi mechanizmami państwowymi.

The terror in our town has found a new victim.
Ej! Cisza! Terror w naszym mieście potwierdzenie nowej ofiary...

I know the nameless terrors which they fear most.
Znam bezimienny terror, którego się obawiają.

She was nominated for Terror Train.
Była nominowana za Terror w pociągu.

On the other hand, terror is also used when necessary.
Jednak terror jest wykorzystywany, gdy jest konieczny.

Marvelous cure for sea-sickness... blind terror.
Cudowny lek na chorobę morską... ślepy terror.

The terror in pseudesthesia and psychological barrier couldn't break through the reality.
terror w pseudesthesia i psychologiczna bariera nie mógłby przedzierać się przez rzeczywistość.

Terror from Detroit almost took it to the house...
W Terror z Detroit przebiegł prawie 50 jardów...

You all better tune in and watch the Trailer Park of Terror.
Lepiej włączcie odbiorniki... i oglądajcie Trailer Park of Terror.

Orchestra - terror Conductor - death
Orkiestra - terror, dyrygent - śmierć!

Absolute terror reigned in the country.
W kraju panował zupełny terror.

The absolute terror of confronting one's death.
Absolutny terror w obliczu śmierci.

We will respond to terror with terror.
Będziemy reagować na terror terrorem.

Our greatest threat is terror.
Jedynym poważnym zagrożeniem jest terror.

The terror is real, Michael.
Ten terror jest prawdziwy, Michael.

Father's terror always ruled the house.'
Terror ojca zawsze rządził domem.

Terror will soon strike the palace
Terror wkrótce uderzy w pałac.