Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przerażenie, paniczny strach; terror;
holy terror - postrach, diabeł wcielony; urwis;
scream in terror - krzyczeć z przerażenia;
reign of terror - rządy terroru;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U~
1. (fear) terror
przerażenie
paniczny strach
trwoga.
2.
(colloq, esp of a naughty child) postrach.~ cpd ~ stricken adj przerażony.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

terror, przerażenie, strach, postrach
go/be in ~ of one's life być w obawie o własne życie
live/go in ~ of sth żyć pod strachem czegoś, obawiać się czegoś
stroke ~ into sb napełnić kogoś strachem/przerażeniem

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

terror m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s terror, groza, przerażenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n terror, przerażenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZERAŻENIE

PANICZNY (STRACH)

TRWOGA

POSTRACH

GROZA

Wordnet angielsko-polski


1. (a person who inspires fear or dread
"he was the terror of the neighborhood")
postrach
synonim: scourge
synonim: threat

2. (an overwhelming feeling of fear and anxiety)
panika: : synonim: panic
synonim: affright

3. (a very troublesome child)
dzieciak, bachor, dzieciuch, pętak, bąk, pędrak: : synonim: brat
synonim: little terror
synonim: holy terror

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

terror
postrach
przemoc
przerażenie
strach paniczny
trwoga

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

groza (lęk), terror

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bojaźń

strach

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

terror

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

terror; przemoc; strach paniczny; przerażenie
~, bomb - terror spowodowany bombardowaniem
~, mortal - przerażenie śmiertelne
~, Nazi - hist. terror nazistowski
~ of demasking oneself - paniczny strach przed zdemaskowaniem się
~, physical - terror fizyczny
~, psychical - terror psychiczny
~, wartime - terror okresu wojny, terror wojenny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

in writing. - Since 11 September 2001, America has led a global war on terror.
na piśmie. - Od 11września 2001 r. Ameryka prowadzi światową wojnę z terroryzmem.

statmt.org

This is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!

statmt.org

This would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
Byłoby to kolejne użyteczne narzędzie w walce z terroryzmem i przestępczością.

statmt.org

It was 25 minutes of absolute terror that thousands of people across the U.S. felt.
To było 25 minut absolutnego przerażenia, które odczuły tysiące osób w Stanach.

TED

But for African Americans in this country, that was an era defined by terror.
Nie wiemy o tym zbyt wiele, ale dla Afro-amerykanów w USA był to okres terroru.

TED

"The awarding of the Nobel peace prize to 'dissident' Liu Xiaobo was nothing more than another expression of this prejudice, and behind it lies an extraordinary terror of China's rise and the Chinese model," said the Global Times.

www.guardian.co.uk

The terror threat comes as Greek authorities endure a summer of strikes and escalating upheaval.

www.guardian.co.uk

One of the most powerful figures in the ruling centre-left Congress party coalition, Chidambaram delivered his ultimatum after the Australian prime minister said travel to India was an individual decision for athletes owing to the 14 major terror attacks in Delhi in the past 10 years.

www.guardian.co.uk

Swedish police said today that last night's explosions were the result of "terror crimes".

www.guardian.co.uk

"We are investigating this as terror crimes according to Swedish law.

www.guardian.co.uk

Can I say first, we support your war of terror.
Chcę najpierw powiedzieć, że popieramy waszą wojnę terroru.

Do you want to win the war against the terror?
Co? Czy chcesz wygrać wojnę z terrorem?

What is your campaign of terror based on if not fear?
Czym jest kampania terroru na razie nie bać?

For how long are they going to live in terror?
Jak długo będą jeszcze żyć w strachu?

On the other hand, terror is also used when necessary.
Jednak terror jest wykorzystywany, gdy jest konieczny.

This could be a test run for a potential terror attack.
To mógł być test dla potencjalnego ataku terrorystycznego.

Now, what has all this to do with the reality of political terror?
W takim razie, co to wszystko ma wspólnego z rzeczywistością politycznego terroru?

The terror in our town has found a new victim.
Ej! Cisza! Terror w naszym mieście potwierdzenie nowej ofiary...

The war on terror is bigger than any two lives.
Wojna z terroryzmem jest ważniejsza niż jakiekolwiek dwa życia, Stark, posłuchaj...

But this season of terror is drawing to a close.
Ale w tym sezonie terror dobiega końca.

Always remember that terror is also a form of communication.
Pamiętaj, że strach także jest formą komunikacji.

We need one of you to become a terror suspect.
Potrzebuję kogoś z was, aby został podejrzanym o terroryzm.

Of course, the place hasn't been occupied since the Terror.
Oczywiście, miejsce jest niezamieszkane od czasu Terroru.

And what about the terror if he catches her really alone?
A co z terrorem, jeśli naprawdę ją schwyta, gdy będzie sama?

I will not tolerate this kind terror in my city.
Nie będę tolerował takiej kreatury w moim mieście.

Let me speak to you about the anatomy of terror.
Pozwól, że opowiem ci o anatomii terroru.

I ask myself: Why do new terror units always develop?
Stawiam sobie pytanie: dlaczego ciągle powstają nowe grupy terrorystyczne?

A threat that needs to be fought by a war on terror.
Groźba, która musi zostać zwalczona przez wojnę z terroryzmem.

We see what she sees and her terror is ours.
Zobaczymy to co i ona a jej przerażenie będzie naszym.

It will all collapse without me. There'll be nothing but terror.
Beze mnie wszystko się załamie nie bedzie niczego tylko terror

We will not change our lives to suit their campaigns of terror.
Nie będziemy zmieniać naszych żyć, żeby przekonać się, czy istnieje przerażenie.

We simply cannot allow their form of evil and terror to spread.
Nie możemy pozwolić, by zło i terror się rozprzestrzeniało.

We want to cooperate with our partners in the fight against terror.
Chcemy współpracować z naszymi partnerami w walce z terroryzmem.

No, she's lived with terror and intimidation her whole life.
Nie, żyła wśród terroru i zastraszenia przez całe swoje życie.

For the night is dark and full of terror.
Albowiem noc jest ciemna i pełna strachów.

I hear she was a terror to work with.
Pewnie to był horror z nią pracować.

Indeed, it is when we feel too secure that terror strikes again.
W rzeczywistości terroryści uderzają właśnie wtedy, gdy czujemy się zbyt bezpieczni.

But I want to stay sane enough to recognize the terror.
Ale chcę pozostać na tyle przytomny by rozpoznać strach.

The workers feel I brought this terror since it didn't begin till my arrival.
Pracownicy czują że ja przyniosłem ten terror z chwilą mojego przyjazdu.

A terror to the living world, so it is.
To terror dla żyjącego świata.

Blind terror in a fight can easily pass for courage.
Ślepy terror podczas walki łatwo uchodzi za odwagę.

Now this, this is not an end to the war on terror.
To nie jest koniec wojny z terrorem.

The opposite is actually the case: the rule of terror in China has intensified.
Stało się wręcz odwrotnie - obserwujemy nasilenie terroru w Chinach.

We will use these to strike terror into the hearts of our enemies.
Użyjemy ich aby zasiać terror w sercach naszych wrogów.

Because in this time of terror, there is one thing we all need:
Bo w tych czasach terroru, to jest jedna rzecz, której wszyscy potrzebujemy:

Simply we cannot allow that form wickedness and terror to spread.
Nie możemy pozwolić, by zło i terror się rozprzestrzeniało.

You can understand, terror is the best of guards.
To przerażenie było, pan rozumie, najlepszym strażnikiem.

My father was a great scientist, but all he created brought unhappiness, terror.
My ojciec był wielkim uczonym. Ale wszystko, co stworzył przyniosło nieszczęście i przerażenie.

It was pitch-dark, of course, and my eyes were closed in terror.
Było ciemno oczywiście i moje oczy były zamknięte ze strachu.

What are your thoughts on the global war on terror?
Co myślisz o globalnej wojnie z terrorem?

And yet your novels are filled with romance, danger, terror.
Ale powieści pani wypełniają romase, niebezpieczeństwa, groza...

Didn't my eyes close from a sorrow and terror?
Czyżby moje oczy nie zamknęły się, od boleści i koszmaru?

She tries to be so self-possessed, but look at the terror in her face.
Próbuje się opanować, Lecz spójrz na jej budzący terror wyraz twarzy.

These positive trends have been quickly reversed, however, in a country where terror is spreading.
Te pozytywne tendencje zostały jednakże szybko odwrócone w kraju, gdzie rozpowszechnia się terror.

Death only loses its terror when one has consummated one's life.
Śmierć tylko traci swoje przerażenie kiedy ktoś skonsumuje swoje życie.

I'm changing the terror level from orange to red pinata.
Zmieniam poziom terroru z pomarańczowego na czerwoną pińatę.

It can free us from the terror and anxiety which might...
Może uwolnić nas od strachu i zmartwień, które

Finally, I would also like to mention the danger that we have seen with regard to the so-called war on terror.
Na koniec pragnę wspomnieć o zagrożeniu, które zaobserwowaliśmy w odniesieniu do tzw. wojny z terroryzmem.

This case is, for us, a particularly conspicuous act of terror, because it was carried out against a parliament.
W tym przypadku jest to dla nas szczególnie znamienny akt terroru, bo został dokonany na Parlamencie.

Thou shalt not be afraid for the terror by night.
Nie będziecie się bać terroru w nocy.