Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Malta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Malta składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
The Council agrees on reducing the debt of African, Caribbean, Pacific (ACP) states.

europa.eu

Niedawno mieszkańców Malty i wyspy Gozo poruszył przypadek Jamiego Zammita.
Recently the Maltese and Gozitan people were moved by the case of Jamie Zammit.

statmt.org

25 sierpnia udało się ostatecznie uratować 57 Ertytrejczyków, którzy długo dryfowali w wodach Malty.
On 25 August, 57 Eritrean migrants were finally rescued after a lengthy spell in Maltese waters.

statmt.org

Malta is a neutral state but where terror is concerned we are not neutral.
Malta jest państwem neutralnym, ale nie w przypadku zwalczania terroryzmu.

Malta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Malta nie musiałaby ponosić nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zbudowania elektrowni.

I realise that Malta, of course, with the size of the island, is under enormous pressure.
Zdaję sobie oczywiście sprawę, że Malta, wyspa tej wielkości, jest pod ogromną presją.

However, when we ask, as Malta did, who will welcome the people that are saved from drowning, there is a profound silence.
Jednakże, gdy pytamy, podobnie jak to zrobiła Malta, kto przyjmie ludzi uratowanych od utonięcia, zapada głęboka cisza.

Malta, my country, which at the moment has five seats, will increase to six seats.
Malta, mój kraj, która obecnie dysponuje pięcioma miejscami, zwiększy swoją reprezentację do sześciu posłów.

This energy, on reaching Malta, would be in the form of electricity and the negative aspects associated with nuclear plants would not be an issue.
Dzięki temu Malta otrzymywałaby gotową energię elektryczną i nie doświadczałaby negatywnych aspektów związanych z działaniem elektrowni jądrowych.

All Member States, including Malta, had to set out their strategies to deliver growth in jobs.
Wszystkie państwa członkowskie, w tym Malta, powinny opracować własne strategie na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy.

There will be few improvements in countries such as Malta, where the majority of those in detention are asylum seekers, who are not covered by the directive.
Będzie kilka ulepszeń w takich krajach jak Malta, gdzie większość zatrzymanych to ubiegający się o azyl, których ta dyrektywa nie dotyczy.

It is commendable that a new article in cases where states do not have divorce laws, as in the case of Malta, has been taken into consideration.
Na pochwałę zasługuje to, że nowy artykuł został uwzględniony w przypadku państw, które nie mają prawa rozwodowego, takich jak Malta.

There is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Prawdopodobnie Malta ma pod dnem morza pokłady paliw kopalnych.

Apart from us, only Latvia and Malta have such outstanding indicators.
Oprócz nas tylko Łotwa i Malta mają tak dobre wskaźniki.

Yet, Malta cannot extend any further.
Ale Malta nie jest w stanie poszerzyć swojego terytorium.

I am going to ask you something specific: Malta made a proposal in the Council on the division of the burden, on burden sharing.
Chciałbym zadać panu specjalne pytanie: Malta przedłożyła Radzie wniosek dotyczący podziału obciążenia.

Malta and Gozo have one of the highest densities of private cars per capita.
Malta i Gozo mają jeden z najwyższych odsetków prywatnych samochodów na mieszkańca.

I am informed that Malta was considering the importation of energy generated from nuclear plants in France.
Dowiedziałem się, że Malta rozważa możliwość importu energii wytwarzanej w elektrowniach jądrowych we Francji.

Cyprus and Malta are still today among the top five flags of convenience in terms of the number of vessels lost.
Cypr i Malta do dziś należą do czołowej piątki tanich bander pod względem liczby utraconych statków.

The call for voluntary action to help islands such as Lampedusa and Malta has fallen on deaf ears.
Apel o dobrowolne działania, by pomóc takim wyspom jak Lampedusa i Malta, trafił w próżnię.

Malta prefers to keep it as it is so that it can keep its request for contributions from the European Union high as well.
Malta woli utrzymać je w obecnym kształcie, aby mogła także żądać wysokich nakładów finansowych ze strony Unii Europejskiej.

They have avoided the painful but necessary restructuring that, for example, the German and the Spanish shipyards have undertaken and which Malta is also preparing for at this moment.
Uniknęli oni bolesnej, lecz koniecznej restrukturyzacji, którą przeszły na przykład stocznie niemieckie i hiszpańskie, i do której przygotowuje się w tej chwili Malta.

Malta since the 1970's has continuously campaigned for this approach, but at the time the majority of European Leaders did not have the necessary foresight.
Malta prowadzi kampanię na rzecz takiego podejścia od lat 70. XX w., lecz wówczas większość przywódców europejskich nie była wystarczająco dalekowzroczna.

To date, a small island Member State close to Libya has helped in all the ways it could: Malta.
Jak dotychczas pomoc niosło na wszelkie możliwe sposoby jedynie małe wyspiarskie państwo członkowskie leżące blisko Libii - Malta.

Not 12, but 14 Member States have joined the enhanced cooperation procedure - Malta and Portugal have also joined.
Nie 12, a 14 państw członkowskich przystąpiło do mechanizmu wzmocnionej współpracy (dołączyła Malta i Portugalia).

When it comes to countries such as Malta - a small country that is massively affected and which has no hinterland - then we are currently practising solidarity.
W stosunku do takich krajów jak Malta - mały kraj będący pod ogromną presją, bez zaplecza w postaci lądu stałego - solidarność okazujemy już teraz.

There is a challenging facing Lampedusa and Malta.
Lampeduza i Malta w istocie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji.

We must support the other Member States, such as Malta, Greece and Italy, but not these hypocrites.
Musimy wspierać inne państwa członkowskie, takie jak Malta, Grecja i Włochy, ale nie tych hipokrytów.

We can assume that Malta, Greece and Spain, too, will be confronted by this problem in the foreseeable future.
Możemy założyć, że w możliwej do przewidzenia przyszłości tego samego problemu doświadczą również Malta, Grecja i Hiszpania.

Now what counts are the true facts: Lampedusa and Malta and others are carrying a terrible burden.
Teraz liczą się tylko prawdziwe fakty: Lampeduza, Malta i inni dźwigają straszny ciężar.

I am thinking in particular of Mr Busuttil, who mentioned the difficult situation Malta faces in this matter.
Mam na myśli zwłaszcza pana posła Busuttila, który wspomniał o ciężkiej sytuacji, w jakiej znajduje się pod tym względem Malta.

I feel that they do not fully reflect and precisely interpret the complex and difficult situation of small Member States like Malta.
Uważam, że nie odzwierciedlają one w pełni i nie dość precyzyjnie interpretują skomplikowaną i trudną sytuację małych krajów, takich jak Malta.

Or did Libya, Italy and Malta simply come along and you accepted them without making any other requests?
Czy może Libia, Włochy i Malta po prostu się do pana zgłosiły, a pan przyjął je, nie wysuwając żadnych innych żądań?

Moreover, it is worrying that countries like Malta still do not offer any refund for medication needed by patients suffering from the disease.
Ponadto Unia Europejska obawia się, że kraje takie jak Malta ciągle jeszcze nie oferują żadnego zwrotu kosztów lekarstw niezbędnych osobom cierpiącym na tę chorobę.

Cyprus, Malta and Luxembourg have no rights, in just the same way as some other Member States which do not have bus routes that are longer than 250 kilometres.
Cypr, Malta, Luksemburg nie mają żadnych praw, podobnie jak kilka innych państw członkowskich, w których nie istnieją trasy autobusowe dłuższe niż 250 km.

Malta, my fault, company and have come quickly.
Malta, mój błąd, przedsiębiorstwo i chodź szybko.

Ladies and gentlemen, following Hungary's ratification of the Treaty of Lisbon, Slovenia and Malta ratified the Treaty yesterday.
Szanowni państwo! Po ratyfikowaniu traktatu lizbońskiego przez Węgry wczoraj traktat ratyfikowały także Słowenia i Malta.

In Europe there are only three states where divorce is not achievable: the Vatican, Andorra and Malta.
W Europie są tylko trzy takie państwa: Watykan, Andora i Malta.

Brazil, however, still requires a visa from the nationals of four Member States (Estonia, Cyprus, Malta and Latvia) to enter its territory.
Brazylia tymczasem wciąż wymaga posiadania wiz przez obywateli czterech państw członkowskich (Estonia, Cypr, Malta i Łotwa), aby mogli wjechać na jej obszar.

So, how'd you like Malta?
Więc, jak ci się podobała Malta?

Tomorrow, it will be in Malta and Crete.
Jutro może to być Malta albo Kreta.

Malta and Cyprus joined the European Monetary Union on 1 January.
Dnia 1 stycznia 2008 r. Malta i Cypr przystąpiły do Europejskiej Unii Walutowej.

The Maroni line is approved by Malta, Greece and Cyprus, and by those who live near the southern frontier of our country.
Linię Maroniego popiera Malta, Grecja i Cypr oraz ci, którzy mieszkają blisko południowej granicy naszego kraju.

Would it be out of place to state openly the hypocrisy of states such as Germany, Spain, France, Italy or Malta?
Czy nie na miejscu byłoby otwarcie wytknąć hipokryzję państw takich, jak Niemcy, Francja, Włochy czy Malta?

However, Estonia, Latvia, Malta and Cyprus have not signed any kind of agreement and their citizens are not exempt from visa requirements.
Jednak Estonia, Łotwa, Malta i Cypr nie podpisały takich umów, a ich obywatele nie są zwolnieni z obowiązku wizowego.

We know what the instruments are, but I have to ask you candidly, when it comes to Malta, Lampedusa and the Canaries, what is the implementation?
Wiemy jakie są narzędzia, ale muszę zapytać państwa szczerze, jak ma wyglądać ich wdrożenie w takich miejscach jak Malta, Lampedusa czy Wyspy Kanaryjskie.

Greece, Italy and Malta are obviously not in a position to secure their external borders and newcomers to the Schengen Group often relax their efforts after accession.
Grecja, Włochy i Malta naturalnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich granic zewnętrznych, a nowi członkowie grupy Schengen po przystąpieniu często przestają dokładać starań na dotychczasowym poziomie.

Malta is against abortion.
Malta jest przeciwna aborcji.

The most recent arms export report - more like a list of sins - clearly shows that Italy, Malta and Germany supplied the most weapons to Gaddafi.
Z najnowszego sprawozdania w sprawie wywozu broni - które przypomina raczej listę grzechów - jasno wynika, że najwięcej broni Kadafiemu dostarczyły Włochy, Malta i Niemcy.

Other countries have followed the example of the Czech Republic: Memoranda of Understanding (MoUs) have already been signed by Estonia, Latvia, Hungary, Slovakia and Malta.
Inne kraje poszły za przykładem Czech: protokoły ustaleń podpisały już Estonia, Łotwa, Węgry, Słowacja i Malta.

in writing. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
na piśmie. - Malta jest jedynym państwem UE, w którym nie ma możliwości wzięcia rozwodu.

in writing. - Malta is one of the main EU states with a substantial tonnage on its register books.
na piśmie. - Malta należy do państw członkowskich UE, w których zarejestrowany jest pokaźny tonaż statków.

However, four EU countries - Estonia, Latvia, Malta and Cyprus - have not signed agreements of this type.
Jednak cztery państwa członkowskie UE - Estonia, Łotwa, Malta i Cypr - nie podpisały takich umów.