Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Malta;
knight of malta - kawaler maltański; rycerz Maltański;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Malta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She went home to Malta with a necklace made out of shells from marine turtles.
Jako pamiątkę przywiozła stamtąd naszyjnik wykonany z muszli żółwia morskiego.

europa.eu

They land in Lampedusa and a few in Malta, and we are the only ones taking them in.
Uchodźcy trafiają na Lampedusę i Maltę, a my jesteśmy jedynymi, którzy ich przyjmują.

statmt.org

For 180 pills, the price in Malta is EUR 178.97 as compared to EUR 135.13 in Brussels.
Za 180 tabletek cena na Malcie wynosi 178,97 w porównaniu do 135,13 euro w Brukseli.

statmt.org

None of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
Żadna z osób, które przypływają na Lampeduzę lub Maltę, nie znalazła łodzi sama.

statmt.org

For 84 pills, the price in Malta is EUR 104.82 as compared to EUR 21.71 in Brussels.
Za 84 tabletki cena na Malcie wynosi 104,82 euro w porównaniu do 21,71 euro w Brukseli.

statmt.org

The commission is one of a slate of new shows unveiled today by the Sky1 director of programmes, Stuart Murphy, who is keen to shed a reputation for relying on foreign imports and "shifting the budget around to put terrestrial levels of spend behind our commissioned shows". Sinbad, which will start photography in Malta in February, is a 13-part series that features a 21-year-old Sinbad fleeing from his home in Basra, Iraq.
The 73-year-old, who is campaigning for a fourth term as federation president, later said he had been misunderstood and apologised. The Croatian gay rights groups Kontra and Iskorak have called for Markovic to prove the sincerity of his remorse by raising the rainbow flag, a symbol of gay rights, during Croatia's Euro 2012 qualifier against Malta this Wednesday. Markovic's remarks were followed by an appeal from a leading German player for gay players to muster the courage to come out. Mario Gomez, 25, the Bayern Munich striker, said it was time to stop treating homosexuality as a "taboo topic", adding that if players felt they could come out, they would "play as though they had been liberated".
So supporters were due to watch games officiated by referees from countries such as Luxembourg, Malta and Israel.

Whoever comes to Malta will have no choice but to remain.
Nikt, kto przybędzie na Maltę, nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko pozostać tam.

Thus far, this is still a pilot project, one that concerns Malta.
Dotychczas jest to projekt pilotażowy, który dotyczy Malty.

We have the Malta pilot project and are evaluating this.
Realizujemy projekt pilotażowy na Malcie i go oceniamy.

For sure it will be large and very significant for Malta.
Z całą pewnością będzie on ogromny i bardzo znaczący dla Malty.

In my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
W moim kraju, Malcie, szczególną uwagę poświęca się zarówno rybołówstwu, jak akwakulturze.

Other irregular immigrants who come to Malta are political refugees.
Inni nielegalni imigranci przybywający na Maltę to uchodźcy polityczni.

Cars in Malta are extremely expensive, due to a high registration tax.
Na Malcie samochody są niezwykle drogie z powodu wysokiego podatku rejestracyjnego.

The game being played in Malta is actually not very clear, and I will explain myself straight away.
Maltańska gra nie jest doprawdy zbyt czytelna, ale postaram się ją rozszyfrować.

Malta, my fault, company and have come quickly.
Malta, mój błąd, przedsiębiorstwo i chodź szybko.

These people in Malta have a lot of business in Baghdad.
Ludzie z Malty mają dużo spraw w Bagdadzie.

The pilot programme in Malta is a very good example in this direction.
Bardzo dobrym przykładem pójścia w tym kierunku jest realizowany na Malcie program pilotażowy.

Malta, my country, which at the moment has five seats, will increase to six seats.
Malta, mój kraj, która obecnie dysponuje pięcioma miejscami, zwiększy swoją reprezentację do sześciu posłów.

I am ashamed to say that in me country, Malta, the issue has not been tackled seriously.
Wstyd mi stwierdzić, że w moim kraju, na Malcie, kwestii tej nie potraktowano poważnie.

The Government of Malta has issued a position paper on the said statements.
Rząd Malty wystosował dokument odnośnie do swojego stanowiska w sprawie wyżej wspomnianych oświadczeń.

In Malta, the rape of a man by another man does not exist.
Na Malcie nie istnieje gwałt mężczyzny na innym mężczyźnie.

This sector is very important for an ever increasing number of countries, Malta being one of them.
Sektor ten jest niezwykle ważny dla coraz większej liczby krajów, w tym również Malty.

Malta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Malta nie musiałaby ponosić nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zbudowania elektrowni.

I realise that Malta, of course, with the size of the island, is under enormous pressure.
Zdaję sobie oczywiście sprawę, że Malta, wyspa tej wielkości, jest pod ogromną presją.

Nor can the funds be used to turn tiny Malta into a huge prison that will detain all these people on the island.
Nie pomogą również pieniądze i zamienienie za ich pomocą malutkiej Malty w ogromne więzienie, w którym wszyscy ci ludzie będą przetrzymywani.

However, when we ask, as Malta did, who will welcome the people that are saved from drowning, there is a profound silence.
Jednakże, gdy pytamy, podobnie jak to zrobiła Malta, kto przyjmie ludzi uratowanych od utonięcia, zapada głęboka cisza.

Our listening post in Malta intercepted that fax.
Nasza stacja podsłuchowa na Malcie przechwyciła faks.

Malta's contribution focused on the issue of irregular immigration.
Wkład Malty skupiał się na problemie nielegalnej imigracji.

I am aware that two fishing companies from Malta have used this agreement to fish in the Atlantic.
Wiem, że dwa przedsiębiorstwa rybackie z Malty skorzystały z tej umowy, aby łowić w Atlantyku.

The most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Ta najbardziej malownicza zatoka na Malcie została zniszczona, kiedy wybudowano elektrownię.

Also, as distances in Malta are small, it is feasible to use gas for the propulsion of private and commercial vehicles.
Ponieważ odległości na Malcie nie są duże, możliwe jest również wykorzystanie gazu do napędzania samochodów osobowych i dostawczych.

I hope his career goes from strength to strength and that we can welcome him back as a future prime minister of Malta very soon.
Mam nadzieję, że jego kariera będzie się rozwijać i że wkrótce będziemy mogli go przywitać z powrotem na Malcie jako przyszłego premiera.

As for Spain and Malta, their display of silence is reprehensible.
Jeśli chodzi o Hiszpanię i Maltę, to ich milczenie jest wręcz naganne.

Massive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
Masowy napływ nielegalnych imigrantów na Maltę grozi zmianą jej krajobrazu demograficznego.

On our return from Malta, we demanded that the very principle of the Dublin system be questioned.
Po powrocie z Malty zażądaliśmy zakwestionowania głównej zasady systemu dublińskiego.

The issuing of an ordinary passport in Malta incurs expenditure.
Na Malcie wystawienie zwykłego paszportu wiąże się z wydatkami.

There is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Prawdopodobnie Malta ma pod dnem morza pokłady paliw kopalnych.

None of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
Żadna z osób, które przypływają na Lampeduzę lub Maltę, nie znalazła łodzi sama.

All Member States, including Malta, had to set out their strategies to deliver growth in jobs.
Wszystkie państwa członkowskie, w tym Malta, powinny opracować własne strategie na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy.

Apart from us, only Latvia and Malta have such outstanding indicators.
Oprócz nas tylko Łotwa i Malta mają tak dobre wskaźniki.

Moreover, it is worrying that countries like Malta still do not offer any refund for medication needed by patients suffering from the disease.
Ponadto Unia Europejska obawia się, że kraje takie jak Malta ciągle jeszcze nie oferują żadnego zwrotu kosztów lekarstw niezbędnych osobom cierpiącym na tę chorobę.

God forbid, Commissioner, had the same number entered Malta, because the tragedy would have been far greater.
Boże broń, Pani Komisarz, żeby podobna liczba ludzi przybyła na Maltę, ponieważ wówczas tragedia byłaby o wiele poważniejsza.

Yeah, I could go for galletas, chicharones, malta.
Tak, skusiłbym się na galletas, chicharones, malta.

Adoption by Malta of the single currency on 1 January 2008 (vote)
Przyjęcie jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (głosowanie)

Should the use of natural gas become more widespread, it will no doubt change the policy on energy in both Malta and Gozo.
Gdyby zastosowanie gazu stało się powszechniejsze, z pewnością wpłynęłoby to na politykę energetyczną na Malcie i Gozo.

Malta is a case in point.
Przykładem jest sytuacja na Malcie.

My second point relates to the interoperability of different platforms in Malta's case, digital terrestrial and cable.
Następna kwestia to interoperacyjność różnych platform w przypadku Malty, cyfrowych, naziemnych i kablowych.

Malta is a neutral state but where terror is concerned we are not neutral.
Malta jest państwem neutralnym, ale nie w przypadku zwalczania terroryzmu.

Third: the courts in Malta are too lenient when sentencing drivers who have caused fatal accidents.
Po trzecie: wyroki maltańskich sądów w sprawie kierowców odpowiedzialnych za śmiertelne wypadki są zbyt łagodne.

This is particularly severe in Malta.
Jest ona szczególnie widoczna na Malcie.

I will soon be going to Lampedusa, as well as to Malta, to examine the situation on the ground.
Wkrótce udam się na Lampeduzę, jak również na Maltę, aby zbadać, jak wygląda sytuacja na miejscu.

Tomorrow, it will be in Malta and Crete.
Jutro może to być Malta albo Kreta.

It is in Malta's interest that Africa is seen as Europe's responsibility.
W interesie Malty leży by Afryka postrzegana była jako odpowiedzialność Europy.

We extend our warmest welcome to Malta and Cyprus.
Z radością witamy Maltę i Cypr.

I congratulate Slovenia and Malta on this landmark decision.
Gratuluję Słowenii i Malcie tej przełomowej decyzji.

Malta and Gozo have one of the highest densities of private cars per capita.
Malta i Gozo mają jeden z najwyższych odsetków prywatnych samochodów na mieszkańca.