Nowoczesny słownik angielsko-polski

słowo

Wordnet angielsko-polski

(an angry dispute
"they had a quarrel"
"they had words")
kłótnia, waśń, niesnaski, swary
synonim: quarrel
synonim: wrangle
synonim: row
synonim: run-in
synonim: dustup

Słownik internautów

słowa

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

słowa
~, action - słowa oznaczające działanie, słowa dynamiczne
~, jargon - słownictwo żargonowe, żargon branżowy
~, negative - słowa negatywne (np. ale)
~ of recognition - wyrazy uznania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"The words mean too much," she said.

www.guardian.co.uk

Invented, not part of nature, words are thrust upon us the moment we emerge from the womb.

www.guardian.co.uk

For stream of consciousness, read stream of words.

www.guardian.co.uk

"My son was really struggling in the classroom, [but] once his vision was corrected he said how great it was that the words didn't jump around on the blackboard any more.

www.guardian.co.uk

It's enough to make you shudder - not the prospect of revisiting American Psycho's axe attacks and torture scenes (or banal attention to pointless detail) but the very thought of "musical theatre", two words that fill any discerning musical, theatrical or bookish snob with disdain.

www.guardian.co.uk

In other words, we have a lot of work to do together.
Innymi słowy, mamy razem do wykonania wiele pracy.

Although 150 years old, these words still hold true today.
Mimo iż wypowiedziane 150 lat temu, słowa te nadal są prawdziwe.

Perhaps I can say a few words on each of them in turn.
Być może wolno mi będzie powiedzieć kilka słów o każdej z nich po kolei.

I would like to say a few words about myself.
Chciałem powiedzieć wam parę słów o sobie.

In other words, how are they going to use these data?
Innymi słowy, jak USA będą korzystały z tych danych?

I just want to say a few words from my heart.
Chciałbym tylko powiedzieć kilka słów z głębi serca.

When I open a book, the words turn into your face!
Jak otwieram książkę, to zdania zamieniają się w twój obraz!

His last words to me were, Tell all of my new friends.
Jego ostatnie słowa były: Powiedz moim nowym przyjaciołom...

In his own words, to the one who gave him life.
Jego własnymi słowami, do tego, który darował mu życie.

I have no idea what any of those words mean.
Nie mam pojęcia co żadne z tych słów znaczy.

Your words have been heard, and not just by me.
Nie tylko ja słyszałam Twoje słowa.

No one could think of two words to say to me.
Nikt nie pomyślał, żeby powiedzieć do mnie dwa słowa.

She probably just heard those words and doesn't know what they mean.
Ona prawdopodobnie tylko usłyszała te słowa i nie wie co znaczą.

Three years ago I said them very words, no and good.
Trzy lata temu wypowiedziałam te słowa: nie i dobrze.

The question is whether you can make words mean so many different things.
Tylko pytanie, czy pan może nadawać słowom.. aż tyle rozmaitych znaczeń.

Do you know what the last words I said to him were?
Wiecie jakie były ostatnie słowa jakie do niego powiedziałam?

Can I get more than two words out of you?
Wykrztusisz z siebie więcej niż dwa słowa?

You know a million words and how they should be used.
Znasz milion słów i wiesz, jak powinno się ich używać.

Her will to live made me think of your words.
Jej chęć do życia spowodowała, że zacząłem się zastanawiać nad twoimi słowami.

A man wants to hear three words too, but different.
Mężczyzna też chce usłyszeć dwa słowa, ale trochę inne:

My wife wants me to say some words to you.
Moja żona chce, żebym powiedział o czymś bardzo ważnym.

I'm not really sure why these words came to me.
Nie jestem właściwie pewien, dlaczego te słowa mnie naszły.

She never said two words to me or to the old man.
Nigdy nie zamieniła ze mną słowa, ani ze staruszkiem.

I lost all my good words a long time ago.
Straciłem dobre słowa dawno temu .

I would like to add a few words in terms of prices.
Chciałbym także dodać kilka słów na temat cen.

These words showed a good knowledge of the human mind.
Te słowa wskazują na niezłą znajomość ludzkiej psychiki.

In a few words, that is what I wanted to say.
Tyle pokrótce chciałem powiedzieć.

We do not want to hear nice words from you.
Nie chcemy słuchać Państwa pięknych słówek.

But her words have been passed on to each one of us.
Ale jej słowa przetrwają w każdej z nas.

Today you decided to come to school with words on your skin.
Dziś zdecydowałaś przyjść do szkoły z tymi słowami na twojej skórze

And if you agree, I want more than just words.
I jeśli zgadzasz się, potrzebuję więcej niż słowa.

How can I talk about that which has no words?
Jak można rozmawiać o czymś, na co nie ma słów?

I didn't even know how to put it into words.
Nawet nie wiedziałam, jak ubrać to w słowa.

They don't just give us books or words about this.
Nie tylko dają nam książki i słowa.

I just said the first two words that came into my head.
To były pierwsze dwa słowa, które wtedy przyszły mi do głowy.

You know what the two best words in the English language are?
Wiesz jakie są dwa najlepsze słowa po angielsku?

I wrote down the words for you on a piece of paper.
Zapisałem ci słowa na kartce. -Ok.

These are three words many of us were raised with.
Z tymi trzema słowami wiele z nas się wychowywało.

Just to never hear those words coming out of his mouth again.
Żeby nigdy więcej nie słyszeć tych słów wychodzących z jego ust.

Yeah, I've been thinking a lot about my final words.
Dużo myślałem o moich ostatnich słowach.

One of them saw two words and spent several weeks in hospital.
Jeden przypadkowo zobaczył dwa słowa i spędził kilka tygodni w szpitalu

I like us all together, but you can't use my words in our bed.
Lubię nas wszystkich, ale nie możesz używać moich słów w naszym łóżku.

I can stay at home, but words take me to different places.
Mógłbym zostać w domu, ale słowa zabierają mnie do różnych miejsc.

These 2 words are not easy to write at all.
Nie ma nic prostego w tych dwóch słowach.

We don't always need words to speak to one another.
Nie zawsze potrzeba słów, aby rozmawiać.

I found out later that those were his last words.
Potem okazało się, że były to jego ostatnie słowa.

He bring words from the people who live that way.
Przyniósł słowo od ludzi z tamtej strony.

Those are the same words written in blood above her dead body.
Te same słowa napisano krwią nad jej zwłokami.

Do you think a few words can change all that has happened?
Uważasz, że kilka słów może zmienić wszystko, co się wydarzyło?

I find two key words in this report: risk and security.
Moim zdaniem dwa kluczowe wyrazy w tym sprawozdaniu to ryzyko i bezpieczeństwo.