Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kaprys, zachcianka, fantazja, fanaberia;
on a whim - pod wpływem kaprysu;
be swayed by whim - być kapryśnym/zmiennym, mieć humory;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kaprys
zachcianka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kaprys, zachcianka, fantazja, fanaberia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

widzimisię

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s grymas, zachcianka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n grymas, zachcianka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FANTAZJA

KAPRYS

WYSKOK

WYBRYK

FANABERIA

CHIMERA

Wordnet angielsko-polski


1. (an odd or fanciful or capricious idea
"the theatrical notion of disguise is associated with disaster in his stories"
"he had a whimsy about flying to the moon"
"whimsy can be humorous to someone with time to enjoy it")
wymysł
synonim: notion
synonim: whimsy
synonim: whimsey

2. (a sudden desire
"he bought it on an impulse")
kaprys: : synonim: caprice
synonim: impulse

Słownik internautów

zachcianka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chętka

grymas

Słownik techniczny angielsko-polski

kołowrót wyciągowy konny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Substances must not, of course, be included in such a list on a mere whim.
Oczywiście umieszczanie substancji na tej liście nie może być czysto przypadkowe.

statmt.org

If it is a game, a whim, you can say no, but it is business as usual.
Jeśli to gra, kaprys, to można powiedzieć "nie”, lecz działać "jak gdyby nigdy nic”.

statmt.org

No one emigrates on a whim: it is always out of necessity.
Nikt nie emigruje dla kaprysu: dzieje się tak zawsze z konieczności.

statmt.org

Along with this lawyer, 500 million European citizens have become hostages to the whims of our President.
Teraz obok wspomnianego prawnika zakładnikami kaprysów naszego prezydenta stało się 500 milionów Europejczyków.

statmt.org

We cannot entertain the thought for one moment that the whim of some leader can prevail over the will of the majority.
Nawet przez chwilę nie możemy dopuścić myśli, że kaprys jednego przywódcy może zagłuszyć wolę większości.

statmt.org

Russia, Japan and the US, backed by powerful vested interests, have pursued a selfish agenda which has opened the door to a hazardous system where emissions targets would be decided on the whim of politicians, rather than by science.

www.guardian.co.uk

24am: CNN has talked to a fairly long list of Burma experts, who all seem to take pretty much the same line: we really don't know when the release will come as it's entirely at the whim of the junta.

www.guardian.co.uk

In July, however, after reviewing evidence submitted by lawyers representing 102 survivors of British military detention facilities, the high court ruled: "There is an arguable case that the alleged ill-treatment was systemic, and not just at the whim of individual soldiers.

www.guardian.co.uk

The court said it could be argued that "the alleged ill-treatment was systemic, and not just at the whim of individual soldiers".

www.guardian.co.uk

On a whim, you write saying there's no love lost!
Na kaprysie, piszesz że nie ma żadnej miłości !

I'm not some little city girl who got into farming on a whim.
Nie jestem małą dziewczynką z miasta, która chce się zająć rolnictwem dla kaprysu.

You need someone who would cater for your every whim.
Potrzebujesz kogoś, kto zaspokoi twoje wszystkie fantazje.

While you are there, please feel free to indulge your every whim.
Kiedy już tam będziecie, oddajcie się każdej zachciance.

Our lord does not do this just to satisfy a whim.
Nasz pan nie zażądał tego, by zaspokoić swój kaprys.

Substances must not, of course, be included in such a list on a mere whim.
Oczywiście umieszczanie substancji na tej liście nie może być czysto przypadkowe.

How about, doesn't obey me orders, goes off on his own whim?
Co powiesz na: nie słucha rozkazów, robi to, na co ma kaprys?

You are a corpse that, by some whim of fate, still remains standing.
Jesteś trupem, który przez kaprys losu... nadal stoi.

A man who would never see you harmed by whim or circumstance.
Który nie pozwoliłby skrzywdzić cię przez jakiś kaprys lub okoliczność.

My schedule is not subject to the whim of lunatics.
Mój harmonogram nie jest podporządkowany kaprysom szaleńców.

You always thought it was a whim of mine!
Zawsze myślałaś, że to moja zachcianka!

No one emigrates on a whim: it is always out of necessity.
Nikt nie emigruje dla kaprysu: dzieje się tak zawsze z konieczności.

The whim of a madman. I like that.
Na łasce szaleńca. To mi się podoba.

Look, I'm just a whim to you, a way of getting back at Ray.
Posłuchaj, jestem dla ciebie tylko kaprysem, żeby dostać się znów do Ray'a.

A whim. Maybe not such a good idea.
Może to jednak nie był dobry pomysł.

No, I just came out on a whim.
Nie, wyszłam tylko na chwilkę.

Accommodating House's every whim is not my job anymore.
Ciągłe zaspokajanie zachcianek House'a nie należy już do moich obowiązków.

I don't like masquerading but I decided to give in to your whim.
Nie lubię maskarad, ale postanowiłam spełnić twój kaprys.

He'il tell me that acting's a whim, and I should forget it.
Powie, że aktorstwo to tylko chwilowa zachcianka i powinienem o tym zapomnieć.

It's not something you do on a whim.
Tego nie robi się dla kaprysu.

I do not like masquerades but I gave in to your whim.
Nie lubię maskarad, ale postanowiłam spełnić twój kaprys.

I can't just change it on a whim.
Nie mogę tego zmienić dla byle zachcianki.

I've always made major decisions on a whim.
Zawsze podejmowałam główne decyzje z kaprysu.

Are you sure that your descendants should satisfy your every whim.
Jesteś pewna, że twoi potomkowie powinni spełniać wszystkie twoje zachcianki, prawda?

Health, housing and education are services which should obviously be provided on a universal basis and not simply at the whim of the market.
Zdrowie, mieszkalnictwo i edukacja to usługi, które zdecydowanie powinny być świadczone na zasadzie powszechności, a nie skazane na kaprysy rynku.

On a whim, you give me a bracelet?
Na kaprys, dajesz mi bransoletkę ?

Macclay: the president must not be allowed To remove cabinet officers on whatever whim.
Prezydentowi nie może być wolno odwoływać członków gabinetu wedle kaprysu.

Your husband arrives then abandons you on a whim.
Szybciutko przyjechał twój mąż, który zaraz później się zwinął.

Here we are, because of one woman's whim.
Jesteśmy tu, ponieważ miała taką zachciankę.

You shouldn't get a tattoo on a whim.
Tatuażu nie robi się z byle powodu.

It's not a masquerade, nor is it a whim.
To nie jest ani maskarada, ani zachcianka.

If it is a game, a whim, you can say no, but it is business as usual.
Jeśli to gra, kaprys, to można powiedzieć "nie”, lecz działać "jak gdyby nigdy nic”.

This is only a whim for you.
Dla ciebie to tylko kaprys.

This is not a prank or a whim.
To nie jest wybryk ani kaprys.

Combating climate change must not be treated as a whim of wealthy countries which want to force their point of view on others.
Walka ze zmianami klimatycznymi nie może być traktowana jako kaprys bogatych państw, które chcą narzucić swój punkt widzenia pozostałym.

Passengers also lose out because, among other things, aeronautical safety will tend to be left to the whim of cost/benefit considerations by companies.
Pasażerowie też tracą, między innymi dlatego, że bezpieczeństwo lotnicze uwarunkowane jest coraz bardziej aspektami kosztów i korzyści przedsiębiorstw.

Every minute spent at your own whim.
Każda minuta, to spełnienie Twoich marzeń i kaprysów.

They bow to his whim, love serving him
Oni uginają się pod jego wolą i kochają mu służyć !

But to kill on a whim!
Ale zabić dla kaprysu!

Was that just a whim then?
Czy to był tylko kaprys?

It was a whim, I guess.
Bo to było dla niego, jak sądzę.

You can't decide on a whim.
Nie możesz zdecydować się dla kaprysu.

Pick Waterloo for battle on a whim.
Dla kaprysu wybrać Waterloo na miejsce bitwy.

The waves obey my every whim!
Fale są posłuszne każdemu mojemu kaprysowi!

He caters to my every whim.
Spełnia wszystkie moje zachcianki.

All subject to his whim.
Zależnie od jego kaprysu.

That was just my girlish whim!
To był tylko taki mój dziewczęcy kaprys!

It wasn't a thrill or whim.
To nie był dreszcz lub wtrząs.

On a whim... that human can touch another and the ghost can cross over
Zaś człowiek ten może dotknąć innego człowieka, i duch przejdzie do innego ciała.

It was this wacky, nutty whim.
To był szalony, obłędny kaprys.