Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) waleczność, męstwo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C dzielność, męstwo, walecz­ność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) valor bohaterstwo, odwaga, męstwo, waleczność

Nowoczesny słownik języka angielskiego

męstwo, odwaga, waleczność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIELNOŚĆ

WALECZNOŚĆ

BITNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the qualities of a hero or heroine
exceptional or heroic courage when facing danger (especially in battle)
"he showed great heroism in battle"
"he received a medal for valor")
bohaterstwo, bohaterskość, heroizm, heroiczność
synonim: heroism
synonim: gallantry
synonim: valor
synonim: valorousness
synonim: valiance
synonim: valiancy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bohaterstwo

męstwo

odwaga

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

męstwo
~, personal - męstwo osobiste
~, soldierly - męstwo żołnierskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The highest American decoration for military valour, the Medal of Honor has been awarded only eight times, all posthumously, since 1973.

www.guardian.co.uk

Perhaps you're not the same man who earned those commendations of valour.
Może nie jesteś już tym człowiekiem, który otrzymał odznaczenia za męstwo.

Where is the honour, the valour, the old, old virtues?
Gdzie podział się honor, męstwo i dawne, dawne cnoty?

You want a test of valour and courage?
Chcecie, aby igrzyska były próbą zręczności i odwagi?

Your valour is known all over the capital
O twoim męstwie mówią w stolicy.

Please, please, it was nothing, really. Just run-of-the-mill valour... and extraordinary courage, you know.
No więc to nie było nic szczególnego... tylko zwykłe przeciętne męstwo i wyjątkowa dzielność.

This nation jealously guards its highest award for valour, the Congressional Medal of Honor.
Ten naród zazdrośnie strzeże swojej najwyższej nagrody za męstwo, Kongresowego Medalu Honoru.

Truth, justice, valour.
Prawda, sprawiedliwość, męstwo.

Major Jay Gatsby, for Valour Extraordinary.
Majorowi Jayowi Gatsby'emu, za niezwykłe męstwo.