Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cecha ogólna; pojęcie ogólne; filozofia powszechnik;
universals - (Noun) filozofia uniwersalia, powszechniki;

(Adjective) powszechny; uniwersalny; ogólny;
universal resource locator - (Noun) informatyka ujednolicony/uniwersalny lokalizator zasobu ;
universal resource locator - (Noun) informatyka ujednolicony/uniwersalny lokalizator zasobu ;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
powszechny
uniwersalny: ~ suffrage powszechne prawo wyborcze.
2.
ogólnoświatowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uniwersalny, wszechstronny, powszechny, światowy, wszechświatowy, ogólny

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

zobacz @@U

) adj (O filmie) Bez ograniczeń Cinemas: Exeter Odeon - Spider-Man [12] 3pm,
4.35pm,
5.50pm,
7.40pm,
8.40pm
Monsters Ball [15]
4.50pm, 9pm
Ice Age [U] 1
2.05pm. (Repertuar kin. Kino Exeter Odeon: "
Spider-Man"
[od lat 12-tu] 15: 00, 16: 35, 17: 50, 19: 40, 20: 40
"
Monster Ball"
[od lat 15-tu] 16: 50, 21: 00
"
Ice Age"
[bez ograniczeń] 12: 05) - Exeter Express and Echo (2002)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. uniwersalny, powszechny, generalny universal authority generalne pełnomocnictwo universal heir spadkobierca generalny Universal Product Code US Uniwersalny Kod Produktów, numer SWWuniversal service usługa powszechnie dostępna universal service obligation obowiązek świadczenia usług powszechnie dostępnych universal share certificate powszechne świadectwo udziałowe universal time czas uniwersalny, czas średni południka zerowego (Greenwich)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj uniwersalny, powszechny
~ joint przegub uniwersalny
~ military training powszechne szkolenie wojskowe
~ product code (skr. UPC) międzynarodowy kod kreskowy wyrobu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GENERALNY

WSZECHŚWIATOWY

OGÓLNOŚWIATOWY

OGÓLNY

POJĘCIE (OGÓLNE)

Wordnet angielsko-polski

(of worldwide scope or applicability
"an issue of cosmopolitan import"
"the shrewdest political and ecumenical comment of our time"- Christopher Morley
"universal experience")
globalny
synonim: cosmopolitan
synonim: ecumenical
synonim: oecumenical
synonim: general
synonim: worldwide
synonim: world-wide

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. powszechny
uniwersalny
światowy
ogólnoświatowy
ogólnoludzki

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

powszechny (ogólny)
universal heir: spadkobierca generalny
universal share certificate: powszechne świadectwo udziałowe

Słownik audio-video Montevideo

bez ograniczenia wiekowego widzów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nagminny

wszechstronny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. ogólnoludzki; ogólny; powszechny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. uniwersalny, wszechstronny
2. wszechświatowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

One of the main advantages of this system is the use of universal hazard pictograms.
Jedną z głównych zalet tego systemu jest użycie uniwersalnych piktogramów zagrożenia.

statmt.org

It is quite true that we cannot allow universal rules on trade to be broken.
Prawdą jest, że nie możemy pozwolić na łamanie powszechnych reguł dotyczących handlu.

statmt.org

They have demonstrated that democracy and human rights can be universal values.
Świadczą one o tym, że demokracja i prawa człowieka mogą być wartościami powszechnymi.

statmt.org

It is the movement from the search for universals to the understanding of variability.
Medycyna nie szuka już mechanizmu raka, ale tego, czym twój rak różni się od mojego.

TED

Ever since, Guernica has been a universal symbol for peace and resistance.
Od tej pory Guernica jest ogólnoświatowym symbolem pokoju i ruchu oporu.

statmt.org

Really? His universal system rolling up housing benefit is bound to create losers: Beveridge failed to solve housing benefit, the killer problem with rents in south and north simply not amenable to "universal" treatment.

www.guardian.co.uk

And he defended the decision to maintain universal benefits for the elderly, such as free bus passes, regardless of their income brackets, because he said means testing would have ended up being too costly.

www.guardian.co.uk

I don't personally think undermining the universal welfare state is the right thing to do.

www.guardian.co.uk

There is as yet no universal provision against those who insist, often in active collaboration with others, on being young people in public view.

www.guardian.co.uk

Health is not only a universal right, but also a part of economic development.
Zdrowie to nie tylko prawo powszechne, ale również element rozwoju gospodarczego.

It says in the book, nine is a universal number.
W księdze jest napisane, że 9 to uniwersalna liczba.

I always wanted to know how a universal remote works.
Zawsze chciałem wiedzieć jak działa pilot uniwersalny.

And children have greater need of these universal values than adults do.
I dzieci bardziej potrzebują tych uniwersalnych wartości niż dorośli.

I believe that human rights are universal and not relative.
Uważam, że prawa człowieka są powszechne, a nie względne.

You have the ability to tap into the universal energy.
Nie potrafisz dopasować się do uniwersalnej energii.

Unfortunately, the universal right to health care is still very far from being a reality.
Niestety, powszechne prawo do opieki zdrowotnej cały czas bardzo odbiega od rzeczywistości.

It's a universal theme, and every good story needs one.
To temat uniwersalny, każda dobra powieść jej potrzebuje.

At Universal, we used to shoot one or two scenes a day.
W Universalu, kręciliśmy jedną lub dwie sceny każdego dnia.

The world needs governance that is based on universal values.
Świat potrzebuje rządów opartych na powszechnych wartościach.

Question 2 also refers to a universal right to housing.
Pytanie 2 również dotyczy powszechnego prawa do mieszkania.

Universal access to quality public services must be the basic political criterion.
Podstawowym kryterium politycznym musi być powszechny dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

We are therefore a long way from a horizontal and universal approach to workers' rights.
W związku z tym przed nami wciąż długa droga do zbudowania horyzontalnego i uniwersalnego podejścia do kwestii praw pracowników.

It is quite true that we cannot allow universal rules on trade to be broken.
Prawdą jest, że nie możemy pozwolić na łamanie powszechnych reguł dotyczących handlu.

They're charged, but the only thing working is the universal translator!
Są naładowane, a jedyne co działa to uniwersalny tłumacz!

The latest, greatest universal remote not even on the market yet.
Jest to najwspanialszy uniwersalny pilot, który jeszcze nawet nie jest na rynku.

He says you need to have your universal translator adjusted.
Powiedział, że musisz sobie - dopasować swojego uniwersalnego tłumacza.

Universal seemed to be looking everywhere except to Wells' story.
Universal szukał pomysłów wszędzie, tylko nie w powieści Wellsa.

How to enhance European foreign policy to project what we consider universal values to the world?
Jak skuteczniej realizować europejską politykę zagraniczną, aby promować na świecie wartości, które uznajemy za uniwersalne?

However, this also involves the rule of law with universal standards.
Oznacza to jednak również rządy prawa, wraz z jego uniwersalnymi normami.

They have demonstrated that democracy and human rights can be universal values.
Świadczą one o tym, że demokracja i prawa człowieka mogą być wartościami powszechnymi.

As if it would have a universal and memorable ending.
Tak jakby to miało uniwersalne, zapadające w pamięc zakończenie.

At the same time a sound legal framework has been put in place to guarantee universal services.
Jednocześnie stworzone zostały solidne ramy prawne dla zabezpieczenia usług powszechnych.

What we expect is a minimum acceptance of universal values.
To, czego oczekujemy, to minimalna akceptacja wartości uniwersalnych.

The main aim of the programme should be to achieve basic universal rights for all those people.
Głównym celem programu powinny być powszechne prawa dla wszystkich ludzi.

Throughout the discussion we have had many concerns about universal postal services.
W trakcie całej dyskusji podnosiliśmy wiele obaw w związku z europejskimi usługami pocztowymi.

It is vital to ensure universal access to high quality public services.
Niezbędne jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.

Universal access to viable and high quality public services is a vital political issue.
Powszechny dostęp do rentownych i wysokiej jakości usług publicznych jest bardzo ważnym zagadnieniem politycznym.

When acid is added to the universal indicator, what color does it turn?
Kiedy kwas jest dodany do wskaźnika uniwersalnego , jaki kolor przybiera?

A norm becomes a law based on universal approval of the people.
Norma staje się prawem na podstawie powszechnej akceptacji ze strony obywateli.

Universal access to these services is a very important principle, and that cannot be emphasised enough.
Powszechny dostęp do tych usług stanowi bardzo ważną zasadę i jest nie do przecenienia. Panie pośle Harbour!

A couple of years later, I had a direct experience of universal energy.
Kilka lat później miałem bezpośrednie doświadczenie z uniwersalną energią.

The green moon on the side, that's the universal symbol for hospitals.
Zielony księżyc na ścianie, oznacza uniwersalny symbol szpitali.

In a democracy political responsibility is a universal and fundamental principle.
W demokracji odpowiedzialność polityczna to zasada uniwersalna i fundamentalna.

Human universal -- so you spend money on other people,you're being nice to them.
Ludzkie uniwersalia - wydaje się pieniądze na innych ludzi,jest się dla nich miłym.

Turns out that all around the world, that love is universal.
Okazuje się, że na całym świecie, ta miłość jest uniwersalna.

Democratic basic rights and the universal value system apply on the Asian continent as well.
Podstawowe prawa demokratyczne i uniwersalny system wartości mogą również odnosić się do kontynentu azjatyckiego.

Another issue is the financing of the universal service.
Inna sprawa to finansowanie powszechnej usługi.

Universal access to electricity is one of the most important goals set by the governments in developing countries.
Powszechny dostęp do elektryczności jest jednym z najważniejszych celów wyznaczonych przez rządy krajów rozwijających się.

Or perhaps what is arguably the most universal of all languages: mathematics.
Czy też w czymś, co być może jest najbardziej uniwersalnym językiem: matematyce.

The employment of children who are often under ten is universal, for example to work in brickworks.
Powszechne jest zatrudnianie dzieci, mających często mniej niż dziesięć lat, na przykład do pracy w cegielniach.

We should say exactly the same thing if a different minority were involved, because all human rights are indivisible and universal.
Powinniśmy mówić to samo, gdyby sprawa dotyczyła innej mniejszości, ponieważ wszystkie prawa człowieka są niepodzielne i uniwersalne.

A minimum income should be a universal right, and not depend on contributions made.
Minimalne wynagrodzenie powinno być prawem powszechnym i nie mieć charakteru składkowego.

Comparative universal theology used to be a hobby of mine.
Teologia porównawcza była moim hobby.

I believe universal love is the only path towards peace
Wierzę w powszechną miłość. To jedyna droga do pokoju.

We should know that the universal application of principles is the best basis to start and build relationships.
Powinniśmy wiedzieć, że powszechne stosowanie zasad jest najlepszą podstawą do tworzenia i budowania relacji.

You wanted a universal remote control that remote-controls your universe.
Chciałeś uniwersalnego pilota. Który kontroluje twoje uniwersum.

There is near universal access to electricity in North Africa.
W Afryce Północnej dostęp do energii elektrycznej stał się nieomal powszechny.

While access to healthcare must be universal, the ability to pay remains in itself limited to the industrialised nations.
O ile dostęp do opieki zdrowotnej musi być powszechny, to zdolność do płacenia ogranicza się do państw uprzemysłowionych.

Freedom of religion or belief is a universal human right that must be protected everywhere.
Wolność religii czy wyznania to jedno z powszechnych praw człowieka, które należy wszędzie chronić.