Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Uganda;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Uganda

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.
W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

TED

Taking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
Kontynuowanie prac nad nim byłoby równoważne z powrotem Ugandy do warunków kolonialnych.

statmt.org

Luckily nothing happened, but it marked the beginning of increasing homophobia in Uganda.
Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale był to początek coraz większej fobii w Ugandzie.

statmt.org

Because it is true that there was a decline in prevalence in Uganda in the 1990s.
To prawda, że nastąpił spadek w zachorowaniach w Ugandzie w latach 90.

TED

Why do young people from Mali, Uganda and Lesotho learn German at all?
Dlaczego młodzież z Mali, Ugandy, Lesotho w ogóle uczy się niemieckiego?

Goethe Institut

But first, we had to get through Uganda's capital city.
Ale najpierw musieliśmy przejechać przez stolicę Ugandy.

If you ever find yourself in Uganda, come and say hello.
Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w Ugandzie, wpadnij się przywitać.

So for example, one guy from Uganda says this.
Na przykład pewien facet z Ugandy powiedział:

Human dignity will have no meaning in Uganda if such a law is adopted.
Godność ludzka nie będzie nic warta w Ugandzie, jeśli taka ustawa zostanie przyjęta.

If you call us to do your work in Uganda, please give us courage.
Jeśli wezwiesz nas na misję w Ugandzie, dodaj nam odwagi.

You're trying to help your people, I understand that, but Uganda isn't ready, sir.
Ale Uganda nie jest na to gotowa.

It will be like this in Uganda now.
Właśnie tak będzie teraz w Ugandzie.

Taking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
Kontynuowanie prac nad nim byłoby równoważne z powrotem Ugandy do warunków kolonialnych.

We also call on Uganda to revise its legislation.
Wzywamy też Ugandę do zmiany przepisów prawa.

Uganda is a party to this, and this agreement very clearly sets out the need to respect human rights.
Uganda jest jej stroną, a w umowie tej bardzo wyraźnie wskazuje się na potrzebę przestrzegania praw człowieka.

Why should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Dlaczegóż zatem parlamentarzyści ugandyjscy mieliby się decydować na odrzucenie tych wszystkich wartości?

Luckily nothing happened, but it marked the beginning of increasing homophobia in Uganda.
Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale był to początek coraz większej fobii w Ugandzie.

Uganda has made many great strides in the past two decades and, in some ways, can be seen as a model for Africa's development.
Uganda na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci wykonała wiele wspaniałych kroków naprzód i pod pewnymi względami może być postrzegana jako model dla rozwoju Afryki.

Tomorrow, presidential elections will take place in Uganda.
Jutro w Ugandzie odbędą się wybory prezydenckie.

So we end up travelling to Uganda.
Więc skończyło się na podróżowaniu po Ugandzie.

Compare that to this woman from Uganda.
Porównajcie z tą kobietą z Ugandy.

I therefore call on the Commission to rethink our involvement with Uganda if this bill is adopted.
Wzywam zatem Komisję do ponownego przemyślenia naszych stosunków z Ugandą w przypadku przyjęcia tego projektu.

David Kato will be a great loss to the global community of human rights defenders and to Uganda.
Śmierć Davida Kato jest ogromną stratą dla światowej społeczności obrońców praw człowieka oraz dla Ugandy.

The criminalisation of homosexuality, as foreseen in the draft Uganda bill, goes against international human rights standards.
Kryminalizacja homoseksualizmu, przewidziana w projekcie ustawy ugandyjskiej, jest wbrew międzynarodowym normom praw człowieka.

As we headed further West, we discovered that rural Uganda
Jak ruszyliśmy dalej na zachód, odkryliśmy, że wiejska Uganda

Uganda is yet again in the news for the extremism and hysteria of some of its legislators.
Uganda po raz kolejny pojawia się w wiadomościach z uwagi na ekstremizm i histerię części swoich prawodawców.

Just one year ago, we called on Uganda not to follow through on its plans for a law to criminalise homosexuals.
Zaledwie rok temu wezwaliśmy Ugandę, by nie realizowała swoich planów legislacyjnych mających na celu uczynienie homoseksualistów przestępcami.

I just wanted to say that here in this House we have passed a motion on what is happening in Uganda.
Chciałbym tylko powiedzieć, że tu, na tej sali, przegłosowaliśmy projekt rezolucji w sprawie tego, co dzieje się w Ugandzie.

I find it unbelievable that the European Union is still giving aid to Uganda.
To nie do wiary, że Unia Europejska wciąż udziela pomocy Ugandzie.

The second question is as follows: it goes without saying that Uganda does not lead the field in respect for human rights in Africa.
Kwestia druga: oczywiście Uganda nie jest prymusem przestrzegania praw człowieka w Afryce.

We must demand the immediate withdrawal of this draconian bill; otherwise there will be consequences for economic and political cooperation with Uganda.
Musimy żądać natychmiastowego wycofania tego drakońskiego projektu ustawy; w przeciwnym razie wystąpią konsekwencje dla gospodarczej i politycznej współpracy z Ugandą.

Our adventure began in Uganda where,
Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Ugandzie, gdzie

Homosexuality is illegal in Uganda as it is in many African countries.
Homoseksualizm jest nielegalny w Ugandzie, podobnie jak w wielu krajach afrykańskich.

The next item is the debate on six motions for a resolution on the anti-homosexual draft legislation in Uganda.
Kolejny punkt porządku obrad to debata nad sześcioma wnioskami o podjęcie rezolucji w sprawie projektu ustawodawstwa przeciwko homoseksualizmowi w Ugandzie.

NGOs say that 500 000 of the 32 million inhabitants of Uganda are gay.
Organizacje pozarządowe twierdzą, że 500 tys. spośród 32 milionów mieszkańców Ugandy to homoseksualiści.

Uganda must respect its obligations in accordance with international humanitarian law and with the Cotonou Agreement.
Uganda musi przestrzegać swoich zobowiązań zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz umową z Kotonu.

Uganda has ratified these conventions.
Uganda ratyfikowała te konwencje.

This is unquestionably not so much Uganda's problem as a wider problem involving the whole continent and African culture.
Jest to absolutnie nie tyle problem Ugandy, co szerszy problem tego kontynentu i kultury afrykańskiej.

Uganda: the New Forest Company, replanting and redevelopingtheir forests. Why is that important?
Uganda: the New Forest Company, sadzenie i restauracja ichlasów. Dlaczego jest to ważne?

Text: Uganda ratified the Convention Against Torture in1986.
Tekst: Uganda ratyfikowała Konwencję w sprawie zakazustosowania tortur w 1986r.

Firstly, the fact of the matter is that Uganda is not an island of discrimination in a sea of respect for human rights.
Po pierwsze, tak naprawdę to Uganda nie jest wyspą dyskryminacji w tym obszarze na oceanie przestrzegania praw człowieka.

Uganda loves me... because I am loyal... and I am fair.
Uganda kocha mnie, gdyż jestem lojalny i uczciwy.

These horrors have been part of the conflict in the neighbouring countries of Rwanda, Burundi and Uganda.
Te okrucieństwa stały się częścią konfliktu w sąsiadujących krajach: Rwandzie, Burundi i Ugandzie.

For years, however, Washington has focused its interest on the Great Lakes region, particularly by supporting Uganda and Rwanda.
Jednakże przez lata Waszyngton skupiał swoje zainteresowanie na regionie Wielkich Jezior, zwłaszcza poprzez popieranie Ugandy i Rwandy.

Uganda's proposal at the UN Security Council meeting on 16 November was however both legitimate and desirable.
Propozycja złożona na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 16 listopada przez Ugandę była jednak uprawniona i pożądana.

Mr President, Uganda is one of the African states where homosexuality is still severely repressed.
Panie Przewodniczący! Uganda jest jednym z państw afrykańskich, w których homoseksualiści są nadal obiektem poważnych prześladowań.

We call on Uganda firstly to hold an independent investigation into the murder of David Kato and not to arrest just anybody for the crime.
Wzywamy Ugandę do tego, by przede wszystkim przeprowadzono niezależne śledztwo w sprawie morderstwa Davida Kato, a nie aresztowano pierwszej z brzegu osoby.

Uganda: murder of David Kato (
Uganda: morderstwo Davida Kato (

Help prevent Romania from being transformed into Idi Amin's Uganda.
Proszę zapobiec sytuacji, w której Rumunia zamieni się w Ugandę Idi Amina.

Many of the people who have been displaced have gone into Uganda, which means there have already been effects on the regions surrounding Kenya.
Wiele osób wysiedlonych udało się do Ugandy, co oznacza już teraz skutki dla regionów otaczających Kenię.

Uganda: anti-homosexual draft legislation
Uganda: projekt ustawy skierowanej przeciwko homoseksualizmowi