Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) groźba; niebezpieczeństwo; pogróżka, zagrożenie;
be under threat of sth - być zagrożonym przez coś; być zagrożonym czymś;
empty threat - czcza pogróżka;
give in to threats - poddać się groźbom, ulegać groźbom;
under threat of sth - pod groźbą czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (risk) groźba
pogróżka
there was a ~ of rain istniało niebezpieczeństwo wystąpienia opadów

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

groźba, pogróżka, zagrożenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n groźba, pogróżka threat of future injury groźba uszkodzenia ciałathreat of murder groźba morderstwa threat of punishment groźba kary threat to use arms groźba użycia broni threat to use violence goźba użycia przemocy direct threat groźba bezpośrednia illegal threat bezprawna groźba indirect threat groźba pośrednia punishable threat groźba karalna to carry out a threat spełniać pogróżkę to make an unlawful threat używać bezprawnej groźby

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

groźba f, pogróżka f, zagrożenie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s groźba
enemy ~ zagrożenie ze strony przeciwnika

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n groźba
pogróżka
fig. zagrożenie
under threat of - pod groźbą

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GROŹBA

GROZA

POGRÓŻKA

POGROŻENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a warning that something unpleasant is imminent
"they were under threat of arrest")
zagrożenie


2. (a person who inspires fear or dread
"he was the terror of the neighborhood")
postrach: : synonim: terror
synonim: scourge

3. (declaration of an intention or a determination to inflict harm on another
"his threat to kill me was quite explicit")
groźba, pogróżka: :

Słownik internautów

groźba, zagrożenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

groźba
narażenie
zagrożenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

groza (niebezpieczeństwo), groźba (zapowiedź przykrych następstw), pogróżka, zagrożenie
direct threat: groźba bezpośrednia
empty (idle) threats: czcze pogróżki
illegal threat: bezprawna groźba
indirect threat: groźba pośrednia
punishable threat: groźba karalna
threat of future injury: groŹba uszkodzenia ciała
murder threat: groŹba morderstwa
threat of punishment: groŹba kary
threat of violence: groźba użycia przemocy, groźba użycia siły
threat to use arms: groŹba użycia broni
threat to use violence: groŹba użycia przemocy
to carry out a threat: spełniać pogróżkę
to make an unlawful threat: używać groźby bezprawnej
to utter threats: wypowiadać pogróżki
unlawful threat: bezprawna groźba

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zagrażać

zagrożenie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

groźba
~ of redundancy - groźba redukcji, groźba zwolnienia
~ of violence - groźba użycia przemocy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

groźba; zagrożenie
~, accident - groźba awarii
~, air - zagrożenie lotnicze, zagrożenie z powietrza
~, airborne - zagrożenie desantem lotniczym
~, air raid - groźba nalotu
~, armoured - zagrożenie ze strony broni pancernej
~, atomic - zagrożenie atomowe
~, ballistic - zagrożenie ze strony pocisków balistycznych
~, battlefield - zagrożenie na polu bitwy
~, damage - ryzyko uszkodzenia
~, death - groźba śmierci
~, direct - zagrożenie bezpośrednie
~, domestic terrorist - zagrożenie terroryzmem wewnętrznym
~, empty - pusta groźba
~, enemy - zagrożenie ze strony nieprzyjaciela
~, external - zagrożenie zewnętrzne
~, flanking - groźba oskrzydlenia
~, foreign (military) - zagrożenie (wojskowe) ze strony obcego państwa
~, global - zagrożenie globalne
~, hostile intelligence - zagrożenie ze strony obcego wywiadu
~, immediate - zagrożenie bezpośrednie
~, imminent - zagrożenie bliskie
~, invasion - groźba inwazji
~, landing - mar. zagrożenie desantem
~, low intensity - zagrożenie konfliktem o małym natężeniu
~, military - zagrożenie wojskowe
~, missile - zagrożenie ze strony pocisków
~, natural - zagrożenie ze strony sił przyrody
~, nuclear - zagrożenie atomowe, zagrożenie jądrowe
~ of aggression - groźba agresji
~ of an armoured attack - zagrożenie atakiem pancernym
~ of being cut off and encircled - groźba odcięcia i okrążenia
~ of capture - groźba schwytania
~ of civil war - groźba wojny domowej
~ of destroying cities - groźba zniszczenia miast
~ of force - groźba użycia siły
~ of intervention - groźba interwencji
~ of massive retaliation - groźba zmasowanego odwetu
~ of nuclear employment - groźba użycia broni jądrowej
~ of nuclear retaliation - groźba odwetu jądrowego
~ of nuclear war - groźba wojny atomowej
~ of nuclear weapons - groźba użycia broni jądrowej
~ of punishment - groźba kary, groźba ukarania
~ of removal from command - groźba odebrania dowodzenia
~ of reprisals - groźba represji, zagrożenie represjami
~ of starvation death - groźba śmierci głodowej
~ of the two front war - groźba wojny na dwu frontach
~ of war - groźba wojny, zagrożenie wojną
~, pollution - groźba zanieczyszczenia
~, potential - zagrożenie potencjalne
~, recognized - zagrożenie rozpoznane
~, security - zagrożenie dla bezpieczeństwa
~, short lasting - zagrożenie krótkotrwałe
~, strategic - zagrożenie strategiczne
~, submarine - zagrożenie ze strony okrętów podwodnych
~, terrorist - zagrożenie terrorystyczne
~ to international peace - zagrożenie dla pokoju międzynarodowego
~ to liberty - zagrożenie dla wolności
~ to life - zagrożenie śmiertelne, zagrożenie życia
~ to national interests - polit. zagrożenie interesów narodowych
~ to peace - zagrożenie pokoju
~ to power - zagrożenie dla władzy
~ to security - zagrożenie bezpieczeństwa
~ to the international order - zagrożenie dla porządku międzynarodowego
~ to the rear - zagrożenie tyłów
~ to troops - zagrożenie dla wojska
~ to world peace - groźba dla pokoju światowego
~, underwater - zagrożenie podwodne, zagrożenie ze strony okrętów podwodnych
~, unexpected - zagrożenie nieoczekiwane
~, veiled - groźba zawoalowana

Słownik częstych błędów

Rzeczownik threat oznacza zagrożenie. Kiedy chcemy powiedzieć o poważnym zagrożeniu, używamy serious threat. Podobnie - serious damage (poważne uszkodzenie), serious danger (poważne niebezpieczeństwo)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, currently, these are all under serious threat with the present regime.
Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.

statmt.org

Unfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Niestety wydaje się, że działania organów krajowych zagrażają pańskiemu motto.

statmt.org

One final word: I find the threat with the Treaty of Lisbon utterly disgraceful.
Jedno ostatnie zdanie: uważam grożenie traktatem lizbońskim za całkowicie haniebne.

statmt.org

What is the Council doing to protect this minority, whose existence is under threat?
Co Rada robi w celu ochrony tej mniejszości, której egzystencja jest zagrożona?

statmt.org

We also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.
Ponadto obie strony są zagrożone terroryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem.

statmt.org

So curators in London are paying close attention to an Iranian threat not to return the famous Cyrus Cylinder - now embroiled in political intrigue in the Islamic Republic.

www.guardian.co.uk

Thompson was addressing a Royal United Services Institute conference on the future of the "critical national infrastructure" - utilities such as gas, water and the National Grid - a day after Iain Lobban, director of GCHQ, the government's eavesdropping and encoding centre, warned of a "real and credible" threat of cyber attack on Britain's infrastructure.

www.guardian.co.uk

She gradually convinces him of the existence of a great threat to America which, as every Tea Party activist will instantly guess, has its source in the government.

www.guardian.co.uk

According to Beck himself, the book will feature a heroic citizens' group called the Founders Keepers, whose name sounds a lot like the Oath Keepers, a real-life conservative group of police officers and soldiers founded last year who believe their own government is a growing threat to freedom.

www.guardian.co.uk

Blair accepted that, because she was able to show the threat had increased.

www.guardian.co.uk

I have to tell them you're not a threat to us.
Muszę im powiedzieć, że nie jesteś dla nas zagrożeniem.

Not a big threat if you see them coming first.
Nie są dużym zagrożeniem, jeśli pierwsza je zauważysz.

We're considered a threat to the rest of the population.
Jesteśmy uważani za zagrożenie dla reszty populacji.

They think the boy may be a threat to national security.
Myślą, że chłopiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

They thought the book was a potential threat to national security.
Myśleli, że książka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Not a threat, but you should be able to work soon.
Nie ma zagrożenia, będziesz mogła. niedługo rozpocząć pracę nad nim.

We're getting what we need to really become a threat to her.
Mamy wszystko co chcieliśmy, aby stać się dla niej prawdziwym zagrożeniem.

So in other words, they are a threat, just like my father said.
Więc, są zagrożeniem, tak jak mówił mój ojciec.

I always have to ask, is he a threat to himself or others?
Zawsze muszę zadać pytanie, czy on jest zagrożeniem dla siebie, czy dla innych?

One of the men behind this threat is someone you know.
Jedna z osób, która za tym stoi jest kimś kogo znasz.

He has the will and means to make good on that threat.
Jest zdeterminowany i ma środki, aby to zrobić.

I mean, this could finally show the threat is real.
Może w końcu dowieść tego, że zagrożenie jest realne.

It seems your boy is not a threat to us any more.
Wydaje się, że twój syn nie jest już dla nas zagrożeniem.

You have any idea what kind of a security threat this is?
Masz pojęcie jakie to zagrożenie dla bezpieczeństwa?

At the same time, however, there has been a threat to health.
Jednakże jednocześnie pojawiło się zagrożenie dla zdrowia.

People have died, and many are still under the threat of what might happen to their health.
Zginęli ludzie, a wielu nadal obawia się o swoje przyszłe zdrowie.

However, you are the first one to make that threat to get in here.
Ale ty jesteś pierwszą, która chce wejść do środka.

The threat could come from any one of 8 million people in this city.
Zagrożeniem może być każdy z ośmiu milionów mieszkańców tego miasta.

The development of the common security and defence policy is a threat to peace.
Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony stanowi zagrożenie dla pokoju.

But right now my job is to protect American lives from any threat.
Ale moim zadaniem jest chronić Amerykanów przed każdym zagrożeniem.

They feel safe with us because we're not a threat.
Czują się z nami bezpiecznie bo jesteśmy bezpieczni.

You're like the others. You see me as a threat.
Jest pani taka jak inni, widzi pani we mnie zagrożenie.

We could only view your nation as a threat to the world's safety.
Możemy wtedy tylko uznać wasz naród za zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego. Zagrożenie?

So I don't think you're too much of a threat.
Więc nie sądzę, byś była zagrożeniem.

Or the threat of force. I couldn't live like that.
Albo groźba Nie mogłabym tak żyć.

And 3 days into the trial, the judge received a death threat.
A 3 dni przed procesem, sędziemu grożono śmiercią.

He's a major threat to my brother, that much I know.
Wiem, że jest zagrożeniem dla mojego brata.

I do not believe that we can continue to stand back in the face of this very serious threat to their lives.
Nie mogę uwierzyć, że możemy pozostawać bierni w obliczu tak bardzo poważnego zagrożenia ich życia.

What should the West in fact be doing to prevent the threat?
Co powinny zrobić kraje zachodnie, aby zapobiec tej groźbie?

This freedom would now be under serious threat, which cannot and must not happen.
Teraz wolność ta byłaby poważnie zagrożona, co nie może się zdarzyć i do czego nie wolno dopuścić.

We need, in the face of this major threat, to take direct action right now.
W obliczu tak poważnego zagrożenia musimy natychmiast podjąć bezpośrednie działania.

A shadow and a threat has been growing in my mind.
Cień i groźba rośnie w moim umyśle.

A patient makes a threat, you should always be concerned.
Jak pacjent wyraża groźbę, zawsze trzeba się przejmować.

The only person Billy would ever be a threat to is himself.
Jest zagrożeniem tylko dla siebie samego.

Are you telling me he's not a threat to this agency?
Mówisz mi, że nie jest zagrożeniem dla Agencji?

Not if the suspect is clearly a threat to others.
Nie, jesli podejrzany jest wyraznym zagrozeniem dla innych.

This could be the greatest threat the world has ever known.
To może być największe zagrożenie w historii tego świata.

They forget the Soviet threat was real and close by.
Zapominieli o realnej groźbie ze strony Sowietów i o tym jak była blisko.

I don't think they're the threat everyone thinks they are.
Nie sądzę, żeby byli zagrożeniem, jak wszyscy uważają.

Already today, numerous ways of life are under serious threat.
Już obecnie poważnie zagrożonych jest wiele sposobów życia.

I was put out on the street with a threat to not shift again.
Wywalili mnie na ulicę i zagrozili, żebym już nigdy nie próbował zmieniać.

I'd rather not talk about it here but trust me, she's no threat to anyone.
Wolałabym nie mówić o tym tutaj ale wierz mi, nie stanowi zagrożenia dla nikogo.

So, yes, the situation is serious but we are better prepared than ever to meet this threat.
Tak więc sytuacja jest poważna, ale jesteśmy przygotowani lepiej niż kiedykolwiek, by stawić czoła zagrożeniu.

Without the Federation, the others are no threat to us.
Bez Federacji inni nie są dla nas zagrożeniem.

They are taking this threat on her life very seriously.
Jej życie jest poważnie zagrożone.

He is a threat to society. See his own errors.
Jest zagrożeniem dla społeczeństwa... nie widzi swojego złego postępowania

I could present it as a threat to our survival.
Mógłbym przedstawić ten przypadek jako zagrożenie dla naszego przetrwania.

Begin with the nearest threat, and then on to the next.
Zacznijcie od najbliższego zagrożenia, a potem przejdźcie do następnego.

You've taken care of everyone who posed a threat to your friends.
Zająłeś się wszystkimi, którzy stanowili zagrożenie dla twoich przyjaciół.