Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wartość odżywcza, pożywność; pożywienie; wsparcie, oparcie; utrzymanie;
draw sustenance from sth - czerpać wsparcie z czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U pożywienie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pożywienie, żywność, wyżywienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. pożywienie, wyżywienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYŻYWIENIE

UTRZYMANIE

ŻER

Wordnet angielsko-polski


1. (the financial means whereby one lives
"each child was expected to pay for their keep"
"he applied to the state for support"
"he could no longer earn his own livelihood")
utrzymywanie się, życie
synonim: support
synonim: keep
synonim: livelihood
synonim: living
synonim: bread and butter

2.
pożywka: : synonim: nourishment

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pokarm

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pożywność

zaopatrzenie

żywność

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Half of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.
Połowa ludności przetrwa dzięki żywności z zagranicy lub będzie cierpiała głód.

statmt.org

Money is useful for buying food, sustenance, among all its other uses.
Dzięki pieniądzom kupujemy żywność, zabezpieczamy się, wykorzystujemy je na wiele innych sposobów.

TED

Now there came a famine over all Egypt and Canaan, and great affliction: and our fathers found no sustenance.
Potem przyszedł głód na wszystkę ziemię Egipską i Chananejską, i ucisk wielki, i nie znajdowali żywności ojcowie nasi.

Jesus Army

I also think the distinction made between commercial whaling and sustenance whaling still practiced by some indigenous peoples is important.
Myślę, że ważne jest również rozróżnienie pomiędzy połowami wielorybów w celach zarobkowych oraz połowów tradycyjnych mających na celu zapewnienie utrzymania społeczności lokalnej.

statmt.org

There are other reasons for being vegetarian as the world starves - you can get much more sustenance from vegetation than from feeding that vegetation to animals and eating the meat.

www.guardian.co.uk

Wells envisaged fast-growing vegetation in which Cavor and Bedford lose their way before finding sustenance with magic moon mushrooms.

www.guardian.co.uk

Throsby will also be talking to the wider community, such as the trainers, swimmers' families and the boat pilots who offer guidance, support for swimmers in difficulty and sustenance every half hour or so: an energy drink, banana and - in her case - jelly babies.

www.guardian.co.uk

The noodle-broth combination, usually topped with vegetables, a hardboiled egg and chashu pork, originates from China but became a source of sustenance in postwar Japan.

www.guardian.co.uk

They lived like animals, with nothing but their faith to sustenance.
Żyli jak zwierzęta, nie mieli nic oprócz swojej wiary.

He provided me, recently, with a little financial sustenance.
On dostarczany mnie, ostatnio, z trochę finansowym wyżywieniem.

We also require sustenance. Supplies among our growing population are scarce.
Potrzebujemy również wsparcia, jedzenia i zapasów, gdyż nasza liczba rośnie.

And what if the five livers could provide him sustenance for that period?
A wątroby dostarczają mu przez ten czas wystarczającą ilość substancji odżywczych?

Giving him aid and sustenance whenever he wants it.
Daje mu pomoc i pożywnienie kiedykolwiek on chce.

Fear and pain were no longer my sustenance.
Ból i strach nie były już moim pokarmem.

Duty to the state that gives us sustenance, and provides for us.
Obowiązek wobec państwa, które nas karmi i zaspokaja nasze potrzeby.

Half of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.
Połowa ludności przetrwa dzięki żywności z zagranicy lub będzie cierpiała głód.

I thank thee, Lord, for providing my sustenance.
Dzięki ci, Panie, za pozwolenie na me istnienie.

Not good food, but basic sustenance.
Nie dobrego jedzenia, ale podstawowego zaopatrzenia.

You want sustenance, I want information.
Chcesz pożywienia, ja chcę informacji.

My proposal asks that assistance to asylum seekers should guarantee adequate living standards, providing them with sustenance and protecting their physical and mental health.
Mój wniosek zakłada, że pomoc dla osób ubiegających się o azyl powinna wystarczyć do zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych, w tym wyżywienia oraz ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.

To enable us to exploit the potential of biogas it would make sense to coordinate cohesion policy, opportunities provided by agricultural, rural development and framework programmes, and to promote investment in and sustenance of biogas plants.
Abyśmy mogli wykorzystać potencjał biogazu, sensownym byłoby skoordynowanie polityki spójności, środków przewidzianych w ramowych programach dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi oraz promowanie utrzymywania i inwestycji w wytwórnie biogazu.