Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wycyckać, zerżnąć;

(Noun) drzewce, rękojeść, trzonek; strzała, ostrze; łodyga; dyszel; promień, snop; szyb; budownictwo kolumna; technika wał, wałek; wrzeciono;
shaft of light - snop światła;
lift shaft - technika szyb windy;
ventilation shaft - technika szyb wentylacyjny;
give sb the shaft - ochrzanić kogoś;
get the shaft - dostać ochrzan;
shaft horsepower - technika moc na wale;
shaft of sunlight - promień słońca;
shaft hoist - technika wyciąg szybowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of lance or spear) drzewce.
2.
(arrow) strzała.
3.
(of light) snop.
4.
(of tool) trzonek.
5.
(of sword) rękojeść.
6.
(tech, rod) wał
(axle) oś.
7.
(of mine) szyb

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wał, wałek, szyb, dyszel, drzewce (włóczni) , trzonek, uchwyt, rękojeść, trzon (kolumny) , promień, snop (światła)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trzon wiosła

uwaga

rękojeść

stosina

nasadka

nasada

Słownik architektury angielsko-polski

wał m, komin fabryczny

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

trzon kości długiej, trzonek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s studnia, szyb
wał, oś, trzon
main rotor ~ wał wirnika nośnego
propeller ~ wał śruby (napędu śruby)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n trzon, łodyga
drzewce
dyszel
promień
snop (światła)
górn. szyb

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZYBOWY

OSTRZE

GROT

STRZAŁA

TRZONEK

TRZON KOLUMNY KOŚCI DŁUGIEJ PIÓRA ROŚLINY

DRĄŻEK

SNOP

UCHWYT

KOMIN FABRYCZNY

DYSZEL

UDERZENIE PIORUNU

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

wał

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

szyb
wał
promień
dyszel

Wordnet angielsko-polski


1. (obscene terms for penis)
fiut, kutas, chuj, koń, trzonek, pała, lacha
synonim: cock
synonim: prick
synonim: dick
synonim: pecker
synonim: tool
synonim: putz

2. (a long rod or pole (especially the handle of an implement or the body of a weapon like a spear or arrow) )
trzonek: :

3. (the hollow spine of a feather)
dudka: : synonim: quill
synonim: calamus

4. (an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect
"his parting shot was `drop dead'"
"she threw shafts of sarcasm"
"she takes a dig at me every chance she gets")
przytyk, przycinek, przymówka: : synonim: shot
synonim: slam
synonim: dig
synonim: barb
synonim: jibe
synonim: gibe

5. (a vertical passageway through a building (as for an elevator) )
szyb, szacht: :

Słownik internautów

szyb

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. promień
2. trzon

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

szyb~, drill szyb wiertniczy~, extraction górn. szyb wydobywczy~, furnace szyb pieca~, mining szyb górniczy

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

załatwić kogoś że popamięta, dać komuś mocno po nosie, dać komuś nauczkę

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drzewce

łodyga

promień

trzon

wałek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

górn. szyb; tech. wał (napędowy)
~, arrow - pióro strzały
~, distribution - wał rozrządu
~, drive - wał napędowy
~, engine - szyb maszynowy; wał silnika
~, gear - wał przekładniowy
~, propeller - wał (napędowy) śmigła; mar. wał (napędowy) pędnika, wał śruby napędowej
~, screw - mar. wał śrubowy
~, ventilating - szyb wentylacyjny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

górn. szyb
zmiana (robocza)
~, drilling - szyb wiertniczy
~, extraction szyb wydobywczy
~, mine szyb kopalni
~, mining szyb górniczy
~, output szyb wydobywczy
~, work zmiana robocza

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wał m, wałek m
2. trzon m (kolumny)
3. trzonek m
4. dyszel m
5. szyb m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For example, that a two-cylinder gas engine was used in a car with a single balancer shaft.
Na przykład, że w dwucylindrowym silniku benzynowym został użyty pojedynczy wałek balansujący.

TED

Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.
Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.

OpenSubtitles

He hath caused the shafts of his quiver to enter into my reins.
Przestrzelił nerki moje strzałami z sajdaka swego.

Jesus Army

And there are chambers carved in the rock -- concrete walls, stone, the natural rock when possible -- with the light shafts.
Tam, gdzie to możliwe skała, w pozostałych miejscach betonowe mury mieszają się ze snopami światła.

TED

The drilling of a new shaft to rescue the 33 trapped Chilean miners could be completed by tomorrow, according to the country's mining minister.

www.guardian.co.uk

They have been told to watch their weight so they will be able to squeeze through the narrow escape shaft that is being drilled, and given tape measures to ensure they keep their waists below 90cm.

www.guardian.co.uk

They will be taken to a field hospital built near the entrance to the shaft where, if they are strong enough, they will be allowed to meet three relatives each.

www.guardian.co.uk

The evacuation will begin only after they have been examined by a team of Chilean naval paramedics and mining rescue experts who will journey down the shaft to evaluate them.

www.guardian.co.uk

What if we were to open up a new shaft?
A co, jeśli otworzymy nowy szyb?

I told you there would be a shaft. –Just like on television.
Mówiłem ci, że będzie szyb. Jak w telewizji. Yuri Petrova:

You need to try to get to the elevator shaft.
Musicie spróbować się dostać do szybu windy.

If you see a panel opening in that shaft, let me know.
Jeśli zobaczysz w szybie otwierający się panel, daj mi znak.

Tell her my wife died in a mine shaft explosion.
Powiedz jej że żona zmarła w eksplozji minwego szybu.

They do if you drop them down an elevator shaft.
Znikają, jeśli zrzucisz je do szybu windy.

The elevator shaft gets you close, but the only direct access is through security.
Szyb windy jest zamknięty. Jedyny bezpośredni dostęp jest przez ochronę.

Or you'd end up fighting them alone in an elevator shaft.
Albo skończysz walcząc z nimi w pojedynkę w szybie windy.

But I have to climb 30 metres inside a shaft.
ale muszę wspiąć się na 30 metry do środka szybu.

You're sure it took him into the air shaft?
Jestem pewien, że zabrało go do szybów wentylacyjnych.

The guard by the elevator shaft has a little Hitler for a son.
Strażnik przy szybie windy ma małego Hitlera za syna.

Once you get out of this main shaft, there's no overheads.
Jak się wychodzi z tego głównego szybu, to nie ma już oświetlenia.

Some kind of wooden shaft is connecting the head to the spine.
Jakiś rodzaj drewnianego trzonka łączy głowę z kręgosłupem.

Couldn't you straighten the shaft without taking the boat up on shore?
Potrafiłbyś wyprostować wał bez wyciągania łodzi na brzeg?

Did you know this house was built over this shaft?
Wiedziałeś, że ten dom został zbudowany nad tym?

Now, this air shaft may work to our advantage.
Dobra, ten szyb wentylacyjny może działać na nasza korzyść.

But we went down to some old, forgotten shaft.
Mimo tego poszliśmy na sam dół jakimś zapomnianym, starym szybem.

Good. You get the dynamite, meet me at the entrance of the mine shaft.
Dobra, weź dynamit i spotkajmy się przy wejściu do sztolni.

I'm telling you, salted or not, there's something at the bottom of that shaft.
Mówię ci, sfałszowane czy nie, coś jest na dnie tego szybu.

So he must be heading for the southern shaft.
Musi zmierzać do południowego szybu.

Superintendent Andrews would like you to report to vent shaft 22.
Inspektor Andrews chce, aby się pan zgłosił do szybu wentylacyjnego 22.

No, I need tools for a broken drive shaft.
Nie. Potrzebne mi narzędzia do zepsutego wału.

Did you climb down an elevator shaft to torment me?
Zszedłeś szybem windy po to, żeby mnie dręczyć?

I can see where the shaft walls collapsed before.
Widzę gdzie ściany szybu się przedtem zawaliły.

Who tries to hide a body by throwing it down an elevator shaft?
Kto próbuje ukryć ciało, wrzucając je do szybu?

They have also drilled a shaft deep inside the ice elsewhere on the continent.
Oni też wywiercili szyb głęboki wewnątrz lód gdzie indziej na kontynencie.

Now right above my head is a very thick ceiling... with an air shaft.
Dokładnie nad moją głową, sufit jest bardzo cienki. Tam jest tunel wentylacyjny.

There's no way we make it to Allied air cover creepin' along on one shaft.
Tam jest żadne drogi my robimy te do sprzymierzony powietrza pokrywamy creepin na jednym szybie .

So the Queen's office is here, The elevator shaft get you close.
Gabinet królowej jest tutaj. Szyb windy jest zamknięty.

Plastic and other synthetic waste goes into the shaft.
Plastik i inne syntetyczne odpady idą do maszyny.

This beam was over the elevator shaft that had a drop of 400 meters.
Wiązka światła pokazała się nad szybem windy który miał 400 metrów wysokości.

Will that shaft take me directly to sub-level 28?
Czy ten szyb prowadzi bezpośrednio na poziom 28?

Right now, I want to get Hodgins down that shaft.
Teraz chcę, żeby Hodgins zszedł do tego szybu.

Bravo Team found a hole at the bottom of the shaft
Drużyna Bravo znalazła otwór na dnie szybu.

How about a little penis... that says down the shaft, plan ahead?
Może mały penis... który na trzonku ma napis planuj z wyprzedzeniem?

Further more, the elevator shaft is rigged with motion detectors.
Szyb windy pełen jest detektorów ruchu.

Enter it from the utility shaft in the yard.
Wejdziecie do niego szybem z podwórza.

The roof is guarded. - Help me get into the shaft.
Dach jest strzeżony. - pomóż mi dostać się do szybu.

I'll use the emergency shaft and call the electrician.
Wyjdę szybem awaryjnym i wezwę elektryka.

Stupid enough to jam someone down an elevator shaft?
Wystarczająco głupiego, żeby wepchnąć kogoś w dół szybu windowego.

There 's aventilation shaft to the roof in the ballroom.
Jest kanał wentylacyjny na dach w sali balowej.

The bow thrusters are two large wheels connected by a small shaft.
Śruby na dziobie to dwa duże koła połączone małym wałem.

She put on the girl all braces and has itself in the elevator shaft...
Założyła na siebie ortopedyczny szkielet dziewczynki i wskoczyła do szybu windy.

There's no way through. This... shaft is like a house of cards.
Tamtędy stąd się nie wydostaniemy Szyb jest jak domek z kart.

The central wiring shaft should be up ahead.
Główny szyb z kablami leży tuż przed nami.

A group of hearing-impaired children have plummeted into an abandoned mine shaft.
Grupa głucho-niemych dzieci wpadła do opuszczonego szybu kopalni.

We can get there by the cooling shaft.
Możemy się tam dostać przez wentylację.

And sometimes it's stuck in a tree shaft.
A czasami... nawet w samym pniu drzewa.

What if there´s nobody in that lift shaft?
A jeśli w szybie nikogo nie ma?

My daddy was never near that mine shaft.
Mój tato nigdy nie zbliżył się do tamtego szybu górniczego.