Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) nękać, ciężko doświadczyć, doświadczać; historia (wy)chłostać, (wy)smagać, (u)biczować;
scourge oneself - gnębić się; biczować się;

(Noun) dopust; bicz boży, kara; plaga; historia bicz;
the scourge of famine - plaga głodu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C bicz.vt (flog) chłostać
(chastise) upom/inać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ciężko doświadczać, nękać, smagać, biczować
plaga, dopust boży, zmora, bicz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dopust boży

plaga egipska

bicz boży

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kara
plaga
hist. fig. bicz boży
vt biczować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BICZ BOŻY [PRZEN.]

DOPUST

PLAGA

BICZOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (something causing misery or death
"the bane of my life")
przekleństwo
synonim: bane
synonim: curse
synonim: nemesis

2. (a person who inspires fear or dread
"he was the terror of the neighborhood")
postrach: : synonim: terror
synonim: threat

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bicz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kara

karać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Shrimp farms are a scourge on the earth, frankly, from an environmental point of view.
Są one bardzo szkodliwe dla środowiska. ~~~ Są one bardzo szkodliwe dla środowiska.

TED

We must step up cooperation to combat this scourge more effectively.
Musimy zacieśnić współpracę, aby bardziej skutecznie zwalczać tę plagę.

statmt.org

That means giving people jobs and skills and it means tackling the scourge of poverty head on.
Oznacza to zapewnienie ludziom pracy i kwalifikacji oraz zwalczenie plagi ubóstwa.

statmt.org

Another noticeable scourge of mass sport events is the expression of racism and discrimination.
Inną zauważalną chorobą masowych imprez sportowych są objawy rasizmu i dyskryminacji.

statmt.org

If the scourge slay suddenly, He will mock at the trial of the innocent.
Jeźli biczem nagle zabija, z pokuszenia niewinnych naśmiewa się;

Jesus Army

Jon Stewart, the famously smart host of the satirical Daily Show and habitual scourge of rightwing Americans, has embraced a remarkable new role as one of the fiercest critics of President Barack Obama and someone who is spearheading a wave of liberal discontent with the Democratic party.

www.guardian.co.uk

The far more serious scourge of domestic terrorism was thought to have been eradicated in 2004, with the disbandment of the 17 November group.

www.guardian.co.uk

This was invented in 1903 as a murkily fruity weapon for the Temperance League, whose goal it was to tempt Britons from the scourge of evil liquors, presumably by making them vomit at the thought of drinking anything other than God's own cholera-piqued water.

www.guardian.co.uk

I believe this cycling revolution will tackle all sorts of problems in society: pollution, it will help to get us fitter, it will help to tackle the scourge of obesity, or Big Society, as it is sometimes confusingly known.

www.guardian.co.uk

We must join our forces against this common scourge.
Musimy zjednoczyć nasze siły przeciwko tej wspólnej pladze.

We must step up cooperation to combat this scourge more effectively.
Musimy zacieśnić współpracę, aby bardziej skutecznie zwalczać tę plagę.

Domestic violence is the greatest social scourge of our time, not only in Europe but worldwide.
Przemoc domowa jest największym społecznym problemem naszych czasów - nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

I believe that human trafficking is the greatest scourge of humanity.
Uważam, że handel ludźmi jest największą plagą nękającą ludzkość.

So we are rid of this scourge and we can build something more.
Uwolnimy się od tego bicza i będziemy w stanie zbudować trochę więcej.

We've sacrificed everything to eliminate the evil scourge that is drugs.
Poświęciliśmy wszystko, żeby wyeliminować zło, jakim jest plaga narkotyków.

The scourge has no respect for borders - none.
Plaga nie uznaje granic, żadnych granic.

President Clinton has called them to action to fight the evil Canadian scourge.
Prezydent Clinton wezwał ich do walki ze złymi Kanadyjczykami.

It is an important point because we are currently dealing with a real scourge that has ramifications for public health.
Jest to ważna kwestia, ponieważ mamy dziś do czynienia z prawdziwą plagą, która oddziałuje na zdrowie publiczne.

Finally, I cannot avoid mentioning the terrible scourge of physical, psychological and sexual violence against women.
Nie mogę nie wspomnieć o okropnej pladze przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej wobec kobiet.

The scourge of violence against women in all its forms needs to be fought with all our might.
Z całą mocą musimy walczyć z plagą wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Not only is counterfeiting an economic scourge, it also forms a threat to consumer safety and public health.
Podrabianie jest nie tylko plagą gospodarczą, ale stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów i zdrowia publicznego.

We need to wage a consistent, integrated battle, based on the best possible planning, in order to keep this scourge under control.
Musimy prowadzić konsekwentną, zintegrowaną walkę, opartą na możliwie najlepszym planowaniu, aby utrzymywać tę plagę pod kontrolą.

It is essential to pool political and financial efforts in order to put a swift end to this worldwide scourge.
Najważniejsze, aby połączyć działania polityczne i finansowe w celu położenia kresu tej ogólnoświatowej pladze.

The scourge of drugs continues to cause concern throughout the EU.
Plaga narkotykowa nieustannie budzi niepokój w całej UE.

International cooperation is an essential tool for an effective fight against this scourge, at both national and multilateral levels.
Współpraca międzynarodowa jest zasadniczym narzędziem dla efektywnej walki z tą plagą zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie.

You are all right, corruption is a scourge.
Wszyscy państwo macie rację, korupcja jest plagą.

Hunger is a scourge that is affecting increasing numbers of people.
Głód to plaga, która dotyka coraz większą liczbę ludzi.

This economic scourge is destroying many manufacturing sectors that work in compliance with the rules.
Ta gospodarcza plaga niszczy wiele sektorów produkcyjnych funkcjonujących zgodnie z przepisami.

Falsified medicinal products are a scourge that has long been ignored.
Sfałszowane produkty lecznicze są plagą, której nie można dłużej ignorować.

The scourge has few weaknesses such as deathly aversion to alcohol.
Bicz ma niewiele słabości, jedną jest wstręt do alkoholu.

That scourge of mankind that will plunge the world into darkness?
Ten bicz Boży na ludzkość, który ma za zadanie pogrążyć świat w ciemności?

That is why a proactive approach to creating jobs and addressing the scourge of poverty are essential.
Dlatego zasadnicze znaczenia ma przyjęcie aktywnego podejścia na rzecz tworzenia miejsc pracy i zwalczania plagi ubóstwa.

Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
Ponadto, wielooporne jej odmiany nie dają specjalnie nadziei położenia kresu tej pladze w krótkiej perspektywie.

We must work to find better solutions to combat this scourge and mitigate its effects, for the sake of these people.
Musimy pracować nad znalezieniem lepszych rozwiązań na rzecz walki z tą plagą i łagodzić jej skutki, dla dobra tych ludzi.

In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
W kapitalistycznym świecie pojęcie "niekonkurencyjny" jest równoznaczne z plagą społeczną.

We must scourge our flesh, wash Florence clean with the wine of our blood!
Musimy biczować swe ciała, umyjemy Florencję do czystości, winem z naszej krwi!

And the scourge of society-- as everybody agrees-- is violence.
Zmorą społeczeństwa - jak każdy się zgodzi - jest przemoc.

Beyond symbolic situations, such as that in the eastern Congo, violence against women still represents a global scourge.
Niezależnie od sytuacji o znaczeniu symbolicznym, takich jak wydarzenia we wschodnim Kongo, przemoc wobec kobiet pozostaje w dalszym ciągu ogólnoświatowym problemem.

The answer to this scourge must be twofold.
Rozwiązanie problemu tej plagi powinno obejmować dwa elementy.

Yet now people are acting as if they are the scourge of the European Union.
Dziś jednak wszyscy zachowują się, jakby agencje były plagą UE.

They've been the scourge of two galaxies.
Były plagą dwóch galaktyk.

Europe has to face up to its responsibilities and take on the scourge of the mafia gangs that are trading in human misery.
Europa musi wziąć na siebie odpowiedzialność i wypowiedzieć wojnę mafijnym gangom, które handlują ludzkim nieszczęściem.

Terrorism is the scourge of our age.
Terroryzm jest plagą naszego wieku.

Should you not make the fight against the scourge of poverty and exclusion the centrepiece of the 2020 Strategy?
Czy nie powinien pan umieścić walki z plagą ubóstwa i wykluczenia społecznego centrum strategii 2020?

This is more than just a worrying trend: we need to fight this scourge with all the means at our disposal.
To coś więcej niż niepokojąca tendencja, to prawdziwa plaga, z którą musimy walczyć wszelkimi dostępnymi sposobami.

Let us therefore combat this scourge together.
Zatem razem walczmy z tą plagą.

Building a political Europe involves the ability to eradicate the scourge of terrorism; we are still very wide of the mark.
Integracja polityczna Europy wiąże się z możliwością wykorzenienia plagi terroryzmu; ciągle nam daleko do tego celu.

Another noticeable scourge of mass sport events is the expression of racism and discrimination.
Inną zauważalną chorobą masowych imprez sportowych są objawy rasizmu i dyskryminacji.

Regrettably, no part of the world is spared from the scourge of religious intolerance.
Godne ubolewania jest to, że plaga nietolerancji religijnej nie omija żadnego zakątka świata.

This is a scourge for which those of us in human medicine no longer have an effective antibiotic: we do not know how to cure it.
Jest to plaga, na którą w leczeniu ludzi nie mamy już żadnego skutecznego antybiotyku - nie wiemy jak ją leczyć.

I hope that this summer we do not suffer the scourge of fires, droughts and floods of other years.
Mam nadzieję, że tego lata nie będziemy świadkami zniszczeń powodowanych przez pożary, susze i powodzie, takich jak w ubiegłych latach.

Mr Demetriou, you mentioned the scourge that terrorism represents, and which we need to combat.
Panie Demetriou! Wspomniał pan, że terroryzm jest plagą, którą musimy zwalczać.

Indeed, I believe that the European Parliament has a crucial role to play in the fight against this major scourge.
Parlament Europejski rzeczywiście odgrywa ważną rolę w walce z plagą handlu ludźmi.

But, you are a M'Baka, scourge of the Namibian plain.
Jesteś M'Baka! Zmora namibijskich równin. A ja?

Inflation is a scourge which redistributes assets unfairly.
Inflacja jest to plaga powodująca nierówny podział dóbr.

That means giving people jobs and skills and it means tackling the scourge of poverty head on.
Oznacza to zapewnienie ludziom pracy i kwalifikacji oraz zwalczenie plagi ubóstwa.

Even D.A. Scanlon is quiveringat the feet of this scourge.
Nawet prokurator Scanlon drży przed tą zmorą.

Labour inspectorates will be able to deal with unregistered labour, which is the scourge of legitimate employment.
Inspektoraty pracy będą mogły radzić sobie z niezarejestrowaną siłą roboczą, która jest zmorą legalnego zatrudnienia.

The successive wars between 1993 and 1999 did nothing to improve the situation, and opened the floodgates to the scourge of corruption.
Kolejne wojny w latach 1993-1999 nie pomogły poprawić sytuacji i otwarły wrota pladze korupcji.