Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wzniesienie, wznoszenie się, wzrost, podniesienie się; awans; podwyżka; wschód; geografia źródło;
be on the rise - wzrastać;
rise and fall - wznosić się i opadać; wzlot i upadek;
rise to fame - zdobyć sławę; dojście do sławy;
rise to power - dojść do władzy; dojście do władzy;
pay rise - podwyżka płacy/wynagrodzenia;
ask for a rise - poprosić o podwyżkę;
price rise - zwyżka/wzrost cen;
get a rise out of sb - denerwować kogoś;
rise in sth - wypływać z czegoś; podniesienie się, wzrost;
rise in sth - wypływać z czegoś; podniesienie się, wzrost;

(Verb) awansować; narastać; pojawić się; zwyżkować; przybierać, wzbierać, podnosić się; wschodzić; wzrastać, wzmagać się; zakończyć obrady;
rise up - wznosić się;
rise in sb - wzrastać, wzbierać;
rise with the lark - (Verb) wstawać o świcie, wstawać wcześnie jak skowronek, wstawać skoro świt, wstawać z kurami;
rise to the occasion - stanąć na wysokości zadania;
give rise to sth - dać początek czemuś;
be rising thirty - dobiegać trzydziestki;
rise from the ranks - militarny awansować;
rise up against sb|sth - powstawać przeciw komuś|czemuś;
rise steadily - systematycznie wzrastać;
rise through the ranks - piąć się w górę, wstępować po szczeblach kariery;
rise above sth - przekroczyć coś; przejść nad czymś do porządku dziennego; przezwyciężać; przyjąć coś zgodnie z honorem; wypływać na powierzchnię; wznosić się ponad;
rise to the top - wspiąć się na szczyt kariery;
rise to sth - dojść do czegoś, zostać kimś;
rise from the table - wstawać od stołu;
rise to the challenge - sprostać wyzwaniu;
her voice rose in anger. - W jej głosie wzbierał gniew.;
all rise - proszę wstać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(upward slope) wznoszenie się.
2.
(area of higher ground) wzniesienie.
3.
(fig, ascent) podwyższenie się.
4.
(increase) wzrost
to ask for a ~ poprosić o podwyżkę
a ~ in the standard of living wzrost stopy życiowej
to be on the ~ wzrastać.
5.
(origin) powód
to give ~ to powodować.vi (pt rose [r7uz], pp risen [ris7n] )
1.
(get up) wstać
the sun ~s słońce wschodzi
(fig, appear): the rising generation dorastające pokolenie
(fig): to ~ to the occasion stawać na wysokości zadania.
2.
(slope upwards) podnosić się: on rising ground na wzniesionym terenie
the cliffs rose sheer above them klif wyrósł tuż nad ich głowami.
3.
(increase in amount) podnosić się
rising tide przypływ
the temperature is rising temperatura rośnie
her voice rose in anger w jej głosie wzbierał gniew
the wind is rising wiatr się wzmaga
(mil): he rose from theranks awansował ze stopnia szeregowca
she is rising 50 niedługo przekroczy pięćdziesiątkę.
4.
(spring, originate) pochodzić.
5.
(rebel) urządzić powstanie
the people rose (up) in arms ludzie powstali z bronią w ręku

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podnosić się, wstawać, wschodzić, wznosić się, rosnąć, wyrastać, wzrastać, przybywać, tworzyć się, powstawać, zwyżkować (ceny) , dochodzić (do władzy) , sprostać (wyzwaniu) , brać początek (rzeka) , kończyć posiedzenie/sesję (sąd, parlament)
wzniesienie (terenu) , wschód (słońca) , wzrost (cen) , podwyżka, dochodzenie, dojście (do władzy) , rozkwit, awans, wzlot, poprawa
~ above sth przeciwstawiać się czemuś
~ against buntować się przeciw, podnosić bunt
~ up wschodzić (o słońcu, księżycu)
give ~ to powodować, być przyczyną
~ from the dead/grave zmartwychwstać
~ to the requirements stanąć na wysokości zadania
early ~r poranny ptaszek (osoba wcześnie wstająca)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wzrastać, rosnąć, podnosić się, wschodzić, wznosić się, awansować, unosić się, wzbijać się, nasilać się, stawać dęba, powstawać, mieć początek,
wzrost, wzniesienie (np. terenu), wschód (np. słońca), awans, podwyżka, wzlot
~ and shine pobódka!
~ through the ranks piąć się po szczeblach kariery
~ to fame zdobycie sławy
~ from the dead zmartwychwstać
early ~s osoba wcześnie wstająca

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

raIzn Podwyżka (zarobków, podatków, itp.) The poor postmen, firemen and ambulance men, who have less clout, slink home without a decent rise (Biedni listonosze, strażacy i kierowcy karetek pogotowia, którzy nie mają wystar-czającego przebicia, wracają do domu bez znaczącej podwyżki) - Jilly Cooper (1980) The plan aims to trim the budget deficit through tax rises (Plan zakłada obniżenie deficytu budżetowego przez podwyżki podatków) - Weekly Telegraph (2002) Fewer American workers will get pay rises in the next few months (Przez następne kilka miesięcy mniej robotników amerykańskich otrzyma podwyżki) - Economist (2002)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. wzrost
2. podwyżka~ in rates podwyżka stawek taryfowych~ in spending wzrost wydatków~ in the bank rate podwyżka stopy dyskontowej~ of prices podwyżka cencost-of-living ~ wzrost kosztów utrzymaniaprice ~ zwyżka kursówwage ~ podwyżka płac

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n wzrost, zwyżka, podwyżkarise in equity prices zwyżka kursów akcji rise in orices zwyżka kursówrise in quotations zwyżka notowań rise in standards podwyższenie standardów rise in wages podwyżka płacto be on the rise zwyżkowaćto buy for a rise spekulować na zwłokęto speculate on a rise grać na zwyżkęvt
1. wzrastać, rosnąć
2. doprowadzać do czegoś to rise above sth przekraczać cośto rise in value rosnąć na wartości

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n wzniesienie da oceanu

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi wstawać, podnosić się
wzrastać
s wzrost
podniesienie się
wzniesienie
wschód (słońca)
to give ~ dać początek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSCHODZENIE

PODNIESIENIE SIĘ

UNOSZENIE SIĘ

WZNIESIENIE SIĘ

WZLOT

PODWYŻSZENIE

WYNIOSŁOŚĆ

WYRADZANIE SIĘ

WYDŹWIGNIĘCIE SIĘ

WZROST

ROZKWIT

PODWYŻKA

DOWIERZCHNIA

HOSSA

POCZĄTEK

POWSTANIE

POWSTAWANIE

POWÓD

PRZYBÓR

PRZYROST

UNIEŚĆ

PODNIEŚĆ SIĘ

WSTAĆ Z ŁÓŻKA

STAĆ

UNIEŚĆ SIĘ

STANĄĆ

WSTAĆ

OBRADA: ZAMKNĄĆ OBRADY

WSCHODZIĆ

ŚWITAĆ

GÓROWAĆ

PODLECIEĆ

WZRASTAĆ

DORASTAĆ

ROSNĄĆ

WYRASTAĆ

ŚMIGAĆ

PIĄĆ SIĘ

PRZYBRAĆ

WEZBRAĆ

WYNIEŚĆ

WYWINDOWAĆ SIĘ

ZWYŻKOWAĆ

BUNTOWAĆ

POWSTAĆ

CHWYCIĆ

WYDOBYĆ

DŹWIGAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (increase in price or value
"the news caused a general advance on the stock market")
podwyżka
synonim: advance

2. (increase in price or value
"the news caused a general advance on the stock market")
podnoszenie, podwyższanie: : synonim: advance

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

powstanie
narodzenie
początek
przyrost
astr. wschód

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podnosić

ryż

utworzenie

wspinać

zwyżka

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

wzrost
podwyżka
~ in unemployment - wzrost bezrobocia
~, pay - wzrost płacy, podwyżka płacy
~, remuneration - podwyżka wynagrodzeń, wzrost wynagrodzeń
~, salary - podwyżka pensji, podwyżka wynagrodzeń
~, wage - podwyżka zarobków

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dojście; narodziny; pojawienie się; wzrost; podniesienie; podnoszenie; wznoszenie; pojawienie się; powstanie; astr. wschód; wzejście
~ and fall - powstanie i upadek; podnoszenie się i opadanie
~ and fall of seawater - podnoszenie się i opadanie wody morskiej
~, drag - fiz. wzrost oporu
~ in international tensions - wzrost napięć międzynarodowych
~ in power - wzrost potęgi
~ in sea level - podniesienie poziomu morza
~ in pulse rate - med. wzrost tempa pulsu; tech. wzrost natężenia impulsów
~, numerical - wzrost liczebny
~ of Hitler - hist. pojawienie się Hitlera, dojście Hitlera do władzy
~ of mass armies - narodziny armii masowych
~ of pressure - wzrost ciśnienia
~ of Prussia - hist. powstanie Prus, narodziny Prus
~ of water, annual - wezbranie coroczne
~, temperature; ~, thermal - podniesienie temperatury, wzrost temperatury
~ to power - dojście do władzy
~, water - przybór wody

Słownik środowiska angielsko-polski

ryż m bot.

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wzrastać, podnosić się, wznosić się
2. rosnąć

Słownik częstych błędów

Patrz raise / rise

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He says inflation will be higher than last expected in 2011 on the back of the VAT rise in January but then will fall back significantly the year after.

www.guardian.co.uk

As he says "Whereas crises appear suddenly, they fade only gradually.

www.guardian.co.uk

BA also resumed its attack on a planned increase to the air passenger duty, which rises again from Monday with the levy on some long-haul flights increasing by more than 50%.

www.guardian.co.uk

In one of the changes coming in on Monday, band B on the APD tax, which applies to US flights, will rise from Â?45 to Â?60 for economy-class trips and from Â?90 to Â?120 in premium classes.

www.guardian.co.uk

"The actual cost of cotton as a proportion of the garment consumers buy isn't huge, so a significant rise in the price of cotton would be a few pence extra on the end product.

www.guardian.co.uk

Ferries at Bandar-Abbas on the Persian Gulf were not operating in protest against the steep rise in petrol prices.

www.guardian.co.uk

People rise and fall based on how hard they work.
Ludzie wypływają i toną w zależności od tego, jak ciężko pracują.

If we include the new ones the total would rise to 20.
Jeżeli uwzględnimy te nowe, to ich liczba zwiększy się do 20.

Our first act calls himself a star on the rise.
Nasz pierwszy talent mówi o sobie Wschodząca Gwiazda.

Rise up and fight for what I say is right.
Powstań i walcz o prawdę moich słów.

One that can rise by the force of his own will.
Taki, który może wzrastać w siłę dzięki własnej woli.

So that all the dead of the earth will rise.
Tak by wszyscy zmarli mogli zmartwychwstać.

It's people like you who should rise in its place.
Niech partia spłonie w płomieniach. to ludzie jak ty powinni rządzić tym miejscem.

This is not the first time I've seen the sun rise at a party.
To nie pierwszy raz, jak wychodzę z imprezy o 8 rano.

In other areas, however, there has actually been a rise, which is quite simply not good enough.
Jednakże w innych dziedzinach doszło faktycznie do wzrostu, co po prostu nie jest wystarczająco dobrym wynikiem.

We don't like it when beautiful women rise to the top.
Nie lubimy kiedy piękna kobieta dostanie się na szczyt.

Do you even have the authority to offer me a pay rise?
Czy ty właściwie masz odpowiednie kompetencje, aby zaoferować mi podwyżkę?

Now, in our world it's possible to fall up and to rise down.
W naszym świecie, można spaść w górę i wznieść się w dół.

The sun is setting and they are going to rise.
A kiedy słońce się kładzie, oni wstają.

If only we could stay out all night and watch the moon rise.
Gdybyśmy tylko mogły zostać tu całą noc i patrzeć na wzejście księżyca.

You'd think these folks never saw a guy rise from the dead!
Myślałby kto, że nigdy nie widzieli, jak facet wstaje z umarłych!

I expect the people who work for me to rise to a challenge.
Oczekuję od ludzi, którzy dla mnie pracują, żeby podejmowali wyzwania.

He liked to watch the sun rise over the city.
Lubił oglądać wschód słońca nad miastem.

You know, people think a great mix has to rise and fall.
Ludzie myślą, że dobry mix powinien mieć szybkie i wolne kawałki.

I also understand that this figure will rise to over 60 000 in the next few months.
Rozumiem również, że ta liczba może wzrosnąć do ponad 60 000 w ciągu następnych kilku miesięcy.

As a result, the cost of making cuts will rise again.
W efekcie koszty redukcji ponownie wzrosną.

I do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.
Nie mam jeszcze pewności, czy to się uda, ale musimy sprostać temu wyzwaniu.

But you said that only after falling can a person rise higher.
Ale mówił pan że tylko po upadku można się podnieść wyżej.

Suggest that they must rise above it as you have done.
Zasugeruj, by wynieśli się ponad nie, jak ty.

They buried these things so the South could rise again.
Zakopali je, żeby Południe nie mogło znowu powstać.

But I also know that those left alive are ready to rise against him.
Ale wiem też, że ci, którzy przeżyli, gotowi są powstać przeciwko niemu.

Today you get to witness a year old city rise from the dead.
Dziś będziecie świadkami powstania z martwych miasta, mającego 3000 lat.

But there is heat enough in this world for a new species to rise!
Lecz w tym świecie dość jest ciepła, by nasz gatunek odrodził się na nowo.

We should rise to the challenge and address this problem.
Powinniśmy stanąć na wysokości zadania i zająć się tą sprawą.

Potential for growth is rising, although we would like it to rise further.
Potencjał wzrostu zwiększa się, mimo to chcielibyśmy, aby wzrósł w jeszcze większym stopniu.

Today's double standards will give rise to even more problems in the future.
Dzisiaj stosowane dwulicowe metody przyczynią się do jeszcze liczniejszych problemów w przyszłości.

The fight against cancer is a difficult challenge, but one to which Europe and the world must rise.
Ta walka to trudne, ale konieczne wyzwanie dla Europy i świata.

And now I'm going to rise out of your world altogether.
A teraz całkiem wyjdę z twojego świata.

I suppose I'm just trying to say that we can rise above our problems.
Chcę tylko powiedzieć, że możemy wznieść się ponad nasze problemy.

I've read their letter and a pay rise is only an excuse.
Czytałam ich list i podwyżka to tylko wybieg.

They did not understand the Scripture which said he must rise from death.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma które mówi, że On ma powstać z martwych..

When I touch his hand, you get a sharp rise.
Kiedy dotknęłam jego dłoni, wykres się podniósł.

Then why do your hormone levels rise when you are around each other?
To dlaczego poziom waszych hormonów wzrasta, gdy jesteście blisko siebie?

Go back to Kent and tell your men to rise up.
Wróć do hrabstwa Kent i powiedz swoim ludziom, aby powstali.

It looks like the rise of the machines is still a few years off.
Wygląda na to, że bunt maszyn nadal jest kilka lat przed nami.

I am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.
Jestem przekonany, iż dokonana w ubiegłym tygodniu podwyżka stop procentowych była słuszną decyzją.

I now ask you all to rise for a minute's silence.
Teraz proszę państwa o powstanie i uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy.

I would ask you to rise to honour the memory of these people.
Chciałbym prosić państwa o powstanie i uczczenie pamięci tych osób.

In my own nation, for example, our budget contributions will rise by 60% over the next 12 months.
Na przykład w moim kraju daniny publiczne wzrosną o 60 % w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.

The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.

From now on, the number of those aged 60 and over will rise by two million people every year for the next 25 years.
Począwszy od teraz, przez najbliższe 25 lat, liczba osób powyżej sześćdziesiątki będzie się zwiększać każdego roku o dwa miliony.

At dawn, don't you want to see the sun rise?
A o świcie, czy nie chciałbyś zobaczyć zachodu słońca?

The prophet said this man will rise from the house of David.
Proroctwo mówi, że ten człowiek zrodzi się z rodu Dawida.

Increasing traffic, however, has given rise to serious social problems.
Wzrastający ruch uliczny spowodował jednak wiele poważnych problemów społecznych.

This gives rise to serious consequences, not only legal but also financial.
Rodzi to poważne konsekwencje nie tylko prawne, ale również finansowe.

Recent times have also seen a rise in production costs, especially fuel and energy prices.
W ostatnim okresie nastąpił również wzrost kosztów produkcji, w szczególności cen paliw i energii.