Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autentyk;

(Adjective) rzeczywisty, realny, prawdziwy; autentyczny; szczery; matematyka rzeczywisty;
real estate register - księgi wieczyste;
real beauty - prawdziwa piękność;
have no real power - nie posiadać rzeczywistej/realnej władzy;
real thing - autentyk;
real estate - (Noun) biznes nieruchomość, majątek nieruchomy; handel nieruchomościami, pośrednictwo w handlu nieruchomościami;
real lady - prawdziwa dama;
real silver - prawdziwe srebro;
real africa - prawdziwe oblicze Afryki;
real disaster - prawdziwa katastrofa;
real france - prawdziwe oblicze Francji;
real mccoy - produkt oryginalny;
the real point is that… - Tak naprawdę chodzi o to, że…;
have a real grievance - naprawdę mieć powód do skargi/uzasadniony żal;
really - (Adverb) istotnie, w istocie, faktycznie, naprawdę, rzeczywiście, tak naprawdę;
really - (Adverb) istotnie, w istocie, faktycznie, naprawdę, rzeczywiście, tak naprawdę;

(Adverb) bardzo, naprawdę;
for real - na poważnie, na serio, naprawdę;
for real - na poważnie, na serio, naprawdę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C autentyk.adj
1.
(actual) rzeczywisty.
2.
(genuine) autentyczny.
3.
(sincere) szczery.
4.
(substantial, fundamental) istotny
in ~ life w prawdziwym życiu
~ silver prawdziwe srebro
that is not the ~ to nie jest autentyk
a ~ lady prawdziwa dama
he has a ~ grievance on naprawdę ma powód do skargi
the ~ point is that... tak naprawdę chodzi o to, że...
(legal) : ~ estate nieruchomość.adv (US, colloq) bardzo, naprawdę

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prawdziwy, realny, rzeczywisty, autentyczny, (US) naprawdę
real (jednostka monetarna używana dawniej w krajch hiszpańskojęzycznych)
for ~ w rzeczywistości, naprawdę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

odczuwalny

z prawdziwego zdarzenia

nieurojony

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. rzeczywisty, prawdziwy 2. istotny~ account rachunek faktyczny~ assets aktywa rzeczowe~ capital kapitał realny~ current assets rzeczowe aktywa obrotowe ~ deposit rates of interest realne oprocentowanie wkładów ~ disposable income dochód realny netto ~ exchange rate insurance scheme system ubezpieczenia realnego kursu walutowego ~ fixed asssets rzeczowe składniki majątku obrotowego~ GDP realny PKB~ investments inwestycje rzeczowe~ property nieruchomość~ property tax podatek od nieruchomości ~ time gross settlement system system rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym ~ yield securities papiery wartościowe z dochodem realny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. rzeczywisty, realny
2. istotny, faktyczny real action powództwo rzeczowereal assets aktywa rzeczowereal current assets rzeczowe aktywa obrotowe real deposit rates of interest realne oprocentowanie wkładów real disposable income dochód realny netto real evidence dowód rzeczowy real exchange rate insurance scheme system ubezpieczenia realnego kursu walutowego real fixed assets rzeczowe składniki aktywów trwałych real interest rate realna stopa procentowa real interest yield realny dochód z odsetek real obligation zobowiązania rzeczowe real property nieruchomość, dobra nieprzenośne real property maintenance costs koszty utrzymania nieruchomości real property tax podatek od nieruchomości real rate kurs realny real time gross settlement system system rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym real value wartość rzeczywista

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

nieruchomy, prawdziwy, rzeczowy, realny, naturalny, rzeczywisty, istotny, faktyczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj rzeczywisty, i-stotny, prawdziwy
~ estate (property) nieruchomość
~ time czas rzeczywisty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RZECZYWISTY

PRAWDZIWY

FAKTYCZNY

AUTENTYCZNY

RZETELNY

REALNY

ISTNY

ISTOTNY

EFEKTYWNY

KONKRETNY

WŁAŚCIWY

REALNOŚĆ

AUTENTYK

REALISTA

REAL (MONETA HISZPAŃSKA)

Wordnet angielsko-polski


1. (an old small silver Spanish coin)
real


2. (the basic unit of money in Brazil
equal to 100 centavos)
real, BRL: :


1. (being or occurring in fact or actuality
having verified existence
not illusory
"real objects"
"real people
not ghosts"
"a film based on real life"
"a real illness"
"real humility"
"Life is real! Life is earnest!"- Longfellow)
prawdziwy
synonim: existent

2. (having substance or capable of being treated as fact
not imaginary
"the substantial world"
"a mere dream, neither substantial nor practical"
"The wind was violent and felt substantial enough to lean against")
substancjalny, substancjonalny: : synonim: substantial
synonim: material

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

faktyczny, prawdziwy (rzeczywisty), autentyczny, rzeczowy
agricultural real estate: nieruchomość rolna
commensurate detriment to the real estate: niewspółmierny uszczerbek nieruchomości
compulsory real estate mortgage: hipoteka przymusowa
dominant real estate: nieruchomość władnąca
expropriation of real estate: wywłaszczenie nieruchomości
mortgage upon a real estate: hipoteka na wierzytelności hipotecznej
neighbouring real estate: nieruchomość sąsiednia
ordinary real estate mortgage: prawna hipoteka zwykła
partition of real property into severalty: podział majątku na własności indywidualne
real assets: środki trwałe
real capital: kapitał w środkach trwałych
real chattel: prawo majątkowe na nieruchomości
real claim: roszczenie rzeczowe
real concurrence of offences: realny zbieg przestępstw
real contract: umowa rzeczywista
real contradiction: sprzeczność realna
real damages: odszkodowanie rzeczywiste
real estate broker: pośrednik przy sprzedaży nieruchomości
real estate mortgage ordered by court: hipoteka sądowa
real estate mortgage proceedings: postępowanie hipoteczne
real estate mortgage securing an existing or future claim: hipoteka kaucyjna, hipoteka zabezpieczająca obecne lub przyszłe roszczenia
real estate (property) : własność nieruchoma, majątek trwały, nieruchomość
real-estate register: księgi wieczyste
real estate spacial development plan of a town: plan zagospodarowania przestrzennego miasta
real estate tax: podatek od nieruchomości
real income: dochód rzeczywisty
real jurisdiction: jurysdykcja rzeczowa
real loss: strata rzeczywista
real value: wartość rzeczywista
real wages: płace rzeczywiste
voluntary partition of real estate: dobrowolny podział nieruchomości

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

naprawdę
bardzo
prawdziwy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

naturalny

rzeczowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. rzeczywisty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.

statmt.org

The financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumenty finansowe takie jak JESSICA, JEREMIE i JASPERS bardzo w tym pomagają.

statmt.org

This is probably the first real press release by a victorious army that we've got.
To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.

TED

The litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.

statmt.org

And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
I ponownie osoba standardowych rozmiarów unijnych, aby mieć wyobrażenie skali.

TED

" The moral of the story is that "it wasn't as real" as she thought it was.

www.guardian.co.uk

It's to Crosley's credit that it is, at least, so real in the re-telling.

www.guardian.co.uk

At that age it's all new - there's a naivety which leaves room for real emotion.

www.guardian.co.uk

The archbishop's book is an absorbing critical account of Dostoevsky's work which uses his real understanding of how Christian ideas shaped Dostoevsky's world and people.

www.guardian.co.uk

Tell us the real story.

www.guardian.co.uk

"Well when my book comes out you'll get a picture of what really happened.

www.guardian.co.uk

The problem you have raised is a very real one.
Poruszyła pani rzeczywisty problem.

I have always said that trade is the real means of development.
Zawsze twierdziłem, że prawdziwą metodą osiągania rozwoju jest handel.

The real test is whether we make a difference on the ground.
Prawdziwy test polega na tym, czy zdołamy dokonać zmian w sferze realiów.

But I don't want you to get a real job.
Ale ja nie chcę żebyś miała prawdziwą pracę.

But I am certain you have yet to feel a real man.
Ale jestem pewny, że prawdziwego faceta jeszcze nie miałaś.

But i didn't even want to think about the real price.
Ale nawet nie chciałem myśleć o prawdziwej cenie.

But the real story is how I got the car.
Ale prawdziwa historia to ta, jak zdobyłem ten samochód.

But most of us have been in the real world a long time.
Ale większość z nas była od dawna w prawdziwym świecie.

Not one real moment since i've been on the show.
Ani jednego autentycznego momentu, odkąd w tym gram.

You want to see what a real man looks like?
Chcesz zobaczyć jak wygląda prawdziwy mężczyzna?

I want you to be a real father to my child.
Chcę, byś był prawdziwym ojcem mojego dziecka.

I wanted my daughter to hear them call you your real name.
Chciałem, żeby moja córka usłyszała twoje prawdziwe imię.

He wanted his son to feel like a real man.
Chciał, by syn stał się prawdziwym mężczyzną.

I never had a real friend until you came along.
Dopóki się nie zjawiłaś nigdy nie miałem prawdziwego przyjaciela.

When we were together, you made me feel like a real person.
Gdy byliśmy razem, czułam się przy tobie jak prawdziwa osoba.

When you come across a real man like your father.
Gdy spotkasz prawdziwego mężczyznę, takiego jak twój tata.

And you better take real good care of things while I'm gone.
I lepiej o wszystko zadbaj, gdy mnie nie będzie!

For the first time, we might have the real deal.
I po raz pierwszy możemy mieć coś konkretnego.

I am going to focus on what is real, right?
Ja skupię się na tym co jest prawdziwe, dobrze?

The one real thing you have is in the room next door.
Jedyna rzecz, jaką jeszcze masz, jest w pokoju obok.

You are the only real thing I've ever had in my life.
Jesteś jedyną prawdziwą rzeczą którą miałem w życiu.

I'm having a real hard time looking at her right now.
Jest mi teraz naprawdę ciężko, patrząc na nią.

Bring your American to the market, to see some real food!
Już idziemy. Zabierz swojego Amerykanina na rynek, by zobaczył prawdziwe jedzenie.

Probably not a good idea to use your real name.
Lepiej nie podpisywać się prawdziwym nazwiskiem.

I had the power to do real big things, you know?
Miałem siłę robić naprawdę wielkie rzeczy, wiesz?

Have you ever really needed to do something real bad, man?
Miałeś kiedyś potrzebę zrobienia czegoś naprawdę złego, stary?

They could be a real problem in 20 or 30 years.
Mogą być prawdziwym problemem za jakieś 20 - 30 lat.

We needed to show what real change could look like.
Musieliśmy pokazać, jak mogłaby wyglądać prawdziwa zmiana.

We had to make sure you brought the real thing.
Musieliśmy się przekonać, że przywiozłeś prawdziwą rzecz.

I have to be here so my real parents can take me home.
Muszę tu być, wtedyprawdziwi rodzice zabiorą mnie do domu.

He won't remember you or anything about his real life.
Nie będzie pamiętał pana ani niczego z jego dotychczasowego życia.

I'm not used to doing business with a real man.
Nie mam zwyczaju załatwiać interesów z prawdziwym mężczyzną.

I have no idea what his real name is, though.
Nie wiem, jak się naprawdę nazywa.

You've never wanted to try with a man in real life?
Nigdy nie chciałeś spróbować z mężczyną w prawdziwym życiu?

So you've actually never been to a real school before?
Nigdy wcześniej nie byłaś w prawdziwej szkole?

We should really learn how to play the real way.
Powinniśmy się nauczyć jak naprawdę w to grać.

I am just saying our love is based on something real.
Po prostu twierdzę, że nasza miłość bazuje na czymś rzeczywistym.

The real future is in the hands of one group.
Prawdziwa przyszłość jest w rękach jednej grupy.

And from the land behind the wall was real money.
Prawdziwe pieniądze nadchodziły z kraju za murem.

The real question is, what are you guys doing here?
Prawdziwe pytanie brzmi, co wy tutaj robicie?

What I have to go through to become a real live boy!
Przez co ja muszę przechodzić aby stać się prawdziwym chłopcem!

The real problem is to find a good guy for the father.
Rzecz w tym jak znaleźć odpowiedniego ojca.

My only real plan for now is to be a good person again.
Teraz planuję jedynie, żeby znów być dobrym człowiekiem.

Now all I have to do is make them work for real.
Teraz wszystko co muszę zrobić to ostro wziąć się do pracy.

These are real people we're trying to figure out here.
To są prawdziwi ludzie, próbujemy się czegoś tutaj dowiedzieć.

Well, we have to come up with a real plan soon.
Więc, musimy szybko znaleźć realny plan. - On jest.

Then you are going to know what real love is.
Wtedy dowiesz się czym jest prawdziwa miłość.

But real friends don't just talk about their problems all the time.
W porządku, ale prawdziwy przyjaciel nie gada ciągle o swoich problemach.

I always wanted to be part of the real world.
Zawsze chciałem być częścią realnego świata.

Know his real name or where I can find him?
Zna pan może jego prawdziwe nazwisko, lub gdzie mogę go znaleźć?