Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kłótnia, sprzeczka, spór, waśń, różnica zdań; powód do niezgody, zarzut, pretensja; strzała do kuszy, bełt;
have a quarrel with sb - pokłócić / posprzeczać się z kimś;

(Verb) kłócić się, sprzeczać się, szukać zaczepki/zwady;
quarrel with sth - kwestionować, nie zgadzać się z czymś, skarżyć się na coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(altercation, contention) kłótnia
spór
zwada.
2.
(cause for complaint) powód do skargi
he has no ~ with her nic do niej nie ma.vi (contend, dispute) kłócić się
sprzeczać się
(take issue) skarżyć się
krytykować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(with sb) (about sth) kłócić się (z kimś) (o coś), sprzeczać się, spierać
kłótnia, sprzeczka, spór

Nowoczesny słownik angielsko-polski

swary

zaczepka

scysja

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n spór, kłótnia family quarrel spór rodzinny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

spór m, kłótnia f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kłótnia
vi kłócić się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KŁÓTNIA

WAŚŃ

SPÓR

SPRZECZKA

ZWADA

ZATARG

WOJNA

HANDRYCZENIE SIĘ

BEŁT

TRZEĆ

SKŁÓCIĆ SIĘ

PORÓŻNIĆ SIĘ

CZUBIĆ SIĘ

POSPRZECZAĆ SIĘ

HANDRYCZYĆ SIĘ

SPRZECZAĆ SIĘ

ŻREĆ SIĘ

UJADAĆ SIĘ

UJADAĆ

DRZEĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N sprzeczka
N obiekcje
V sprzeczać się
V kwestionować

Wordnet angielsko-polski


1. (an arrow that is shot from a crossbow
has a head with four edges)
bełt


2. (an angry dispute
"they had a quarrel"
"they had words")
kłótnia, waśń, niesnaski, swary: : synonim: wrangle
synonim: row
synonim: words
synonim: run-in
synonim: dustup

Słownik internautów

kłócić się

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kłótnia
sprzeczka

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

spór, kłótnia
family quarrel: spór rodzinny
quarrel at law: spór sądowy
to try to pick a quarrel: szukać zaczepki

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

awantura

czubić

kłócić

swar

waśnić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kłótnia
~, drunken - kłótnia po pijanemu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Countries are quarrelling and negotiating about how the seabed might be divided up.
Kraje kłócą się i negocjują potencjalne sposoby podziału dna morskiego.

statmt.org

We have been told here today that the report deals with 'certain national quarrels in Spain'.
Wspomniano tutaj dziś, że sprawozdanie dotyczy "pewnych sporów narodowościowych w Hiszpanii”.

statmt.org

Regrettably, all too often, the quarrels still reflect attitudes that sustain the subjugation of women.
Niestety, aż nazbyt często spory wciąż odzwierciedlają postawy, które utrwalają podporządkowanie kobiet.

statmt.org

but consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me.
Uważcie proszę, a obaczcie, że szuka przyczyny na mię.

Jesus Army

Therefore it is essential that the EU does not become entangled in the bilateral quarrels between Gazprom and Naftogaz.
Jest zatem sprawą o zasadniczym znaczeniu, aby UE nie uwikłała się w dwustronne spory pomiędzy Gazpromem a Naftogazem.

statmt.org

He has no quarrel with the fact that the occupation was badly handled.

www.guardian.co.uk

For they always quarrel and you never know which one is right.
Wiecznie się kłócą i nie wiadomo, która ma rację.

Your quarrel is with me. You let these people go.
Spierasz się ze mną, pozwól tym ludziom odejść.

But you did quarrel with the man and minutes later he was dead.
Ale kłóciliście się a kilka minut później on zginął.

Are we going to quarrel about things that cannot be changed?
Nie kłóćmy się o to, czego nie można zmienić.

We had a quarrel, but with time everything is forgotten.
Kłóciliśmy się, ale z czasem wszystko się zapomina.

But the quarrel is between our masters and us their men.
W tej całej waśni biorą udział tylko nasi panowie i my, ich ludzie.

I'm not going to quarrel with them over my own signature.
Nie będę się z nimi spierał o jeden podpis.

Can't leave the bedroom after a quarrel unless you've made up.
Nie można opuszczać sypialni po kłótni małżeńskiej dopóki nie nastąpi zgoda.

Then they quarrel because one of them has a straight lover.
Kłócą się, bo jedna miała związek heteroseksualny.

I have no quarrel with you, my brothers in fiction!
Nie chcemy się z wami zatargu, moi bracia w fikcji!

The diplomatic quarrel is therefore the least of our worries.
Z tego względu spór dyplomatyczny to najmniejsze z naszych zmartwień.

It's not to quarrel that I've come to you, but with a humble offer.
Nie przyszedłem się z wami bić ani sprzeczać się. Z prośbą przyszedłem.

Felix, this is no time to have a domestic quarrel.
Felix, nie ma czasu na domową kłótnię.

What's that for? You and ash bear got no wrong quarrel.
Ty i i jesionowy niedźwiedź nie macie już nic do siebie.

The boy is your quarrel, we just need food.
Chłopak to twoja sprawa, my po prostu potrzebujemy pożywienia.

This is one lover's quarrel we cannot get involved in, my dear.
To jest kłótnia kochanków, w którą nie będziemy się wtrącać.

I have no quarrel with you, Darwin, but mankind must pay.
Nie mam nic do ciebie, Darwin, ale ludzkość musi ponieść karę.

I would not have senseless quarrel open gap between us.
Nie chcę, by bezsensowna sprzeczka utworzyła wyrwę między nami.

But I am pretty sure, actually her quarrel is with someone else. '
Ale jestem pewna, że faktycznie kłóci się z kimś innym.

We have no quarrel with the Arabs, only with their leaders.
Nie mamy sprzeczek z Arabami, tylko z ich przywódcami.

We got no quarrel with none of you folks.
Nie zadarliśmy z żadnym z was.

You came here alone, did you have a quarrel with Pie?
Przyszłaś tu sama. Pokłóciłaś się z Pie?

Quarrel, how soon can you get us over to Crab Key?
Quarrel, jak szybko możesz nas przetransportować do Crab Key?

Oh, Anna, why do we always have to quarrel?
Oh, Anna, dlaczego ciągle się kłócimy?

Strife without reason, a quarrel pursued for its own sake.
Spór bez powodu. Kłótnia prowadzona dla samej sobie.

It's foolish to quarrel with fate when ours is so clearly in his hands.
To jest głupie kłócić się z losem, kiedy nasz leży w jego rękach.

Takes a bit of handling... but we quarrel no worse than others.
Wymaga trochę ogłady... ale kłócimy się nie więcej, niż inni.

That day, you hear me quarrel with Zack, you're shock, right?
Tego dnia, słyszysz mnie kłótnia z Zack, jesteś szok, prawda?

I quarrel with me loss of his world.
Ja ujadać ze mną utraty jego świat.

We're deserters, No one has a quarrel with you.
Jesteśmy dezerterami, a was nikt się nie czepiał.

The quarrel between you and the President should stay within the Party
Kłótnie między tobą a prezydentem powinny pozostawać wewnątrz partii.

Somebody has other than a quarrel with it.
Ktoś z tego coś ma.

As a matter of fact, our last conversation terminated in a rather frightful quarrel.
Prawdę mówiąc, nasza ostatnia rozmowa zakończyła się raczej koszmarną kłótnią.

This is not time to fall to quarrel!
To nie czas na kłótnie!

Everytime I quarrel with you, you'il bring up the past.
Za każdym razem kiedy kłótnia z tobą, to przywołać przeszłość.

The girl, witnessing the scene, assumes it to be a lovers' quarrel.
Dziewczyna, będąc świadkiem sceny, zakłada, że to kłótnia kochanków.

This isn't the place for a family quarrel.
To nie miejsce na rodzinne sprzeczki.

You don't have to explain to me because I have no quarrel with you.
Nie musi pan mi tłumaczyć, bo ja nie mam do pana urazy.

I seek no quarrel with you, my stout fellow.
Nie, nie chcę się z tobą kłócić, kolego.

Bu if I say the opposite, we will quarrel.
Ale jeśli powiem na odwrót będziemy się kłócić.

If you want to quarrel about Tanguy every day, you won't see us again.
Jeżeli chcesz kłócić się o Tanguya za każdy razem, nie zobaczysz nas więcej.

There must be two parties to a quarrel, Copperfield.
Musi być dwóch do kłótni, panie Copperfield.

It's wrong of us to quarrel like this.
Nie jest dobrze się sprzeczać.

Brothers, we have no time to argue and quarrel
Bracia, nie ma czasu na sprzeczki i kłótnie.

Clayton, my bold friend, I've no quarrel with you.
Clayton, mój dzielny przyjacielu, to cię nie dotyczy.

My first job would be finding the man who killed Strangways and Quarrel.
Moje pierwsze zadanie polegałoby na znalezieniu człowieka, który zabił Strangwaysa i Quarrela.

A man has a quarrel with another man and kills him. '
Jeden człowiek kłóci się z drugim i zabija go.

Ted and Marion began to quarrel... about the best route back to the hotel.
Ted i Marion posprzeczali się o najkrótszą drogę do hotelu.

He is the force behind this mission, and he is not someone where you quarrel would like to have.
On jest siłą za tę misją, i on nie jest kimś, gdzie ty kłótnia chciałaby mieć.

Yet this is not a mere domestic quarrel between you and Chancellor Merkel.
Nie jest to jednak kwestia wewnętrznej sprzeczki między Panem a panią kanclerz Merkel.