Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) strona bierna;
in the passive - w stronie biernej;

(Adjective) bierny, pasywny;
passive disobedience - odmowa współpracy, bierny opór;
passive voice - lingwistyka strona bierna;
passive debt - finanse dług spłacany bez odsetek;
passive resistance - bierny opór;
passive management - zarządzanie pasywne;
passive balance - finanse saldo ujemne/debetowe, bilans ujemny; saldo ujemne; bilans pasywny;
passive balance - finanse saldo ujemne/debetowe, bilans ujemny; saldo ujemne; bilans pasywny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (gram): the ~strona bierna.adj bierny, pasywny
(gram): ~ voice strona bierna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bierny, pasywny
strona bierna

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pasywny, bierny~ balance ujemny bilans ~ bonds pasywne obligacje~ investing pasywne inwestowanie~ management pasywne zarządzanie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. pasywny, biernypassive debts pasywa passive income dochody pasywnepassive investing pasywne inwestowanie passive management pasywne zarządzanie środkami inwestycyjnymi banków passive participation bierny udział, współuczestnictwo bierne passive resistance opór bierny passive share of a shareholder udział bierny wspólnika

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bierny adj., pasywny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj bierny
~ air defence bierna obrona przeciwlotnicza
~ homing guidance bierne (pasywne) samonaprowadzanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BIERNY

PASYWNY

BEZWOLNY

BEZPROCENTOWY [HANDL.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

bierny
strona bierna

Wordnet angielsko-polski

(the voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is the recipient (not the source) of the action denoted by the verb
"`The ball was thrown by the boy' uses the passive voice"
"`The ball was thrown' is an abbreviated passive")
strona bierna, passivum
synonim: passive voice


1. (peacefully resistant in response to injustice
"passive resistance")
bierny, pasywny
synonim: peaceful

2. (lacking in energy or will
"Much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself"- George Meredith)
bierny, pasywny: : synonim: inactive

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bierny
psywny
bezwolny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bierny
passive participation: bierny udział, współuczestnictwo bierne
passive power of attorney: pełnomocnictwo bierne
passive resistance: opór bierny
passive share (of a shareholder) : udział bierny (wspólnika)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. bierny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We can only drive it underground. ~~~ We can't make our kids passive again.
Nie powstrzymamy działalności dzieci, możemy ją tylko zepchnąć do podziemia.

TED

It's pacific, coordinated civil action, which doesn't mean passive action.
To pokojowe, zorganizowane, obywatelskie działanie, które nie oznacza biernego oporu.

TED

The present text calls for a package of passive and active safety systems.
Niniejszy tekst wzywa do ustanowienia pakietu biernych i czynnych systemów ochrony.

statmt.org

Unfortunately, Europe's passive attitude has helped Putin to draw closer to this goal.
Niestety z powodu biernej postawie Europy Putin jest coraz bliżej tego celu.

statmt.org

The linen-shirted, floppy-fringed 27-year-old who bounds on to the over-lit stage has none of the passive aggression that normally accompanies the music of London's desolate pre-dawn.

www.guardian.co.uk

"Obscene tattoos on men were often tattooed forcibly on passive homosexuals, or people that lost at cards," says Murray.

www.guardian.co.uk

Because my thing a lot of the time is - I get quite enthusiastic about stuff, and I kind of feel like, 'This is great, we should do this and we should do that' - equally, I'm very keen to listen and think about how we should do something - but my absolute frustration is when I'm met with - a kind of passive resistance.

www.guardian.co.uk

" Minelik Alemu Getahun, one of Ethiopia's negotiators, said all the upstream states saw the move by Egypt (Sudan has a more passive role) as "tantamount to an insult".

www.guardian.co.uk

And he's not passive, like a lot of the other ones.
I on nie jest bierny, jak wielu innych.

I think most people assume that plants lead a rather passive life.
Myślę, że większość ludzi zakłada, że rośliny wiodą pasywny żywot.

That's a pretty passive approach for the daughter of an alcoholic.
Dosyć pasywne podejście jak na córkę alkoholika.

We cannot allow them to simply be passive participants or even victims of such processes.
Nie możemy pozwolić, aby były jedynie biernymi uczestnikami lub ofiarami tego procesu.

Of these, 80 000 deaths are due to passive smoking.
Spośród nich 80 tysięcy osób umiera z powodu biernego palenia.

I'll make a note to deal with passive aggression at our next session.
Zapiszę, żeby zająć się postawą pasywno-agresywną na naszej kolejnej sesji.

I cannot agree that the Council is passive when it comes to migration.
Nie mogę się zgodzić, że Rada jest bierna w obszarze migracji.

This is therefore the last opportunity to depart from a passive policy.
Dlatego dziś jest ostatni moment na odejście od polityki pasywnej.

The present text calls for a package of passive and active safety systems.
Niniejszy tekst wzywa do ustanowienia pakietu biernych i czynnych systemów ochrony.

Passive smoking is a moral problem, because those who suffer have no choice.
Bierne palenie to problem natury moralnej, ponieważ ci, którzy cierpią, nie mają wyboru.

Plants may seem passive and inactive, but, in fact, they move.
Rośliny mogą wydawać się pasywne i aktywne, ale w rzeczywistości się poruszają.

The European Union must not be passive in this situation.
Unia Europejska nie może być bierna w takiej sytuacji.

Passive smoking is a huge problem, particularly for children.
Bierne palenie stanowi ogromny problem, szczególnie w odniesieniu do dzieci.

English language can be passive voice and present tense.
Język angielski może mieć stronę bierną i czas teraźniejszy.

Each year 80 000 people die from passive smoking.
Co roku 80 000 osób umiera na skutek biernego palenia.

It is excellent that we are adopting a clear position against passive smoking.
To wspaniałe, że przyjmujemy jasne stanowisko względem biernego palenia.

We can no longer remain passive observers of these vigorous protests.
Nie możemy dłużej pozostawać biernymi obserwatorami tych żywych protestów.

The whole situation in was characterized by quiet anticipation and passive panic.
Sytuację w można by scharakteryzować jako ciche wyczekiwanie i bierną panikę.

It is therefore not acceptable in our model of thinking and acting to adopt a passive view.
A w naszym modelu myślenia i działania bierne stanowisko jest nie do przyjęcia.

The authorities themselves seem to be remaining rather passive.
Same władze wydają się raczej bierne.

I want to say this once again; this is passive marketing.
Pragnę powiedzieć jeszcze raz: chodzi o marketing pasywny.

However, it is no different to what has been laid down here in the section relating to passive marketing.
Takie właśnie przepisy wprowadza jednak sekcja odnosząca się do marketingu pasywnego.

The mobility of workers is going to require that transferring passive rights from one country to another will not be a problem.
Mobilność pracowników będzie wymagać łatwego przenoszenia pasywnych praw z jednego kraju do drugiego.

But you just lay there - passive - like a lox.
Ale ty tylko tak leżysz - bez ruchu - jak kłoda.

But why do the Commission and the Council remain passive in this matter?
Ale dlaczego Komisja i Rada pozostają w tej sprawie bierne?

Other people are neither passive, nor any less gifted.
Inni nie są ani bierni, ani mniej zdolni.

For too long we have adopted a passive attitude.
Zbyt długo hołdowaliśmy postawie pasywnej.

At the same time, I do not think that Europe can afford to be passive in the face of such events.
Jednocześnie uważam, że Europa nie może być bierna wobec takich zdarzeń!

The West cannot simply be a passive observer of such macabre acts.
Zachód nie może być jedynie biernym obserwatorem tych makabrycznych aktów.

But even the best passive design wouldn't help.
Ale nawet najlepszy projekt pasywny nie pomoże.

The powers that be want us to be passive observers.
Mają siłę i czynią z nas jedynie biernych obserwatorów.

It is still possible to place unregulated products on the internal market by using passive distribution.
Na rynek wewnętrzny nadal będzie można wprowadzać produkty niepodlegające regulacji dzięki pasywnej dystrybucji.

We need to move very quickly to a passive house or 'zero carbon' standard, with no net energy requirement.
Powinniśmy szybko przejść do budowania domów pasywnych, bezemisyjnych, bez żadnych wymagań węglowych.

Unfortunately, it is my impression that the Commission has adopted a passive attitude in this case.
Niestety mam wrażenie, że w tym przypadku Komisja zachowała się biernie.

And my daughter is such a passive soul.
A moja córka to taka uległa dusza.

Luke, my mom has a tenth degree black belt in passive aggression.
Luke, moja mama ma czarny pas w biernej agresji.

In fact, their role will change from being passive beneficiaries of a service to becoming active players in the market.
W rzeczywistości ich rola zmieni się: przestaną być biernymi beneficjentami usług, a staną się aktywnymi graczami na rynku.

A majority in Parliament would have liked very strict control over passive marketing, or even its prohibition.
Większość posłów do Parlamentu życzyłaby sobie bardzo ścisłej kontroli nad marketingiem pasywnym lub nawet jego zakazu.

You are the passive consumer of that meaning.
A ty jesteś biernym konsumentem tych treści.

I don't fight with them, I'm so passive. Bit of a patsy!
Nie walczę z nimi, jestem taki pasywny.

Serious iIlnesses can be cured even if you're passive.
Poważną chorobę można wyleczyć, nawet gdy chory jest bierny.

All they can do is chew and grind, and that's passive.
Mogą jedynie żuć i mielić, a to jest bierne.

In the next mode, Rezero is passive, and we can move himaround.
W następny Rezero jest bierny i możemy przesuwaćrobota.

Even amongst non-smokers there are 19 000 deaths a year from passive smoking.
Nawet wśród osób niepalących mamy do czynienia z 19 tysiącami zmarłych w wyniku biernego palenia.

I share the concern, through this resolution, of making progress in the battle against passive smoking imposed on those who do not smoke.
Ja także, poprzez tę rezolucję, podzielam obawy dotyczące postępów w bitwie przeciw paleniu biernemu, narzuconemu tym, którzy nie palą.

Are you familiar with the concept Passive smoking?
Jest ci znane pojecie Biernego Palenia?

We can't make our kids passive again.
Nie sprawimy, by nasze dzieci znów były bierne;

Passive smoking inflicts great harm on public health and entails costs for the European economy.
Bierne palenie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia publicznego, kosztuje też dużo gospodarkę europejską.

Thousands of passive houses are now being built in Europe but, unfortunately, only in a few countries and regions.
Obecnie w Europie buduje się tysiące takich domów, ale niestety, tylko w niektórych krajach i regionach.

Secondly, internationally: Europe cannot take part in the international arena in a passive way.
Po drugie, na płaszczyźnie międzynarodowej: Europa nie może być pasywnym podmiotem na arenie międzynarodowej.