Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Preposition) bez obrazy, z całym szacunkiem dla; niech wybaczy;

(Noun) krok, chód, bieg; rytm; tempo, szybkość; sport podium; biologia inochód, skrocz;
gather pace - nabierać tempa, przyśpieszyć, nabrać rozpędu;
show one’s paces - popisywać się, (za)demonstrować własne umiejętności;
10 paces away - w odległości 10 kroków;
the film lacks pace - akcji filmu brakuje tempa;
go at a good pace - iść szybko;
at twenty paces - z daleka;
military pace - militarny krok marszowy;
at one’s own pace - we własnym w swoim tempie;
geometric pace - miara długości odpowiadająca stopom;
roman pace - miara długości odpowiadająca stopom rzymskim;
snail-like pace - ślimacze tempo;
set the pace - nadawać tempo, dyktować tempo;
measure by paces - przemierzać;
go the pace - iść z dużą prędkością; trwonić pieniądze;
keep pace with sb - dotrzymywać komuś kroku, nadążać;
go the pace - iść z dużą prędkością; trwonić pieniądze;
keep pace with sb - dotrzymywać komuś kroku, nadążać;

(Verb) chodzić; biologia iść inochodem; przemierzać; ustalać tempo;
pace the floor - chodzić po podłodze;
pace oneself - ustalić sobie tempo; działać bez pośpiechu;
pace out the distance - odmierzyć krokami odległość;
pace up and down - chodzić tam i z powrotem;
pace out - iść odliczając kroki, odmierzać krokami;
pace out - iść odliczając kroki, odmierzać krokami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(step) krok.
2.
(speed of progression) tempo, szybkość
to keep ~ with sb dotrzymywać komuś kroku, nadążać
at a snail's ~w żółwim tempie.vt
1.
(measure out, traverse in ~s) przemierzać
boy ~d the floor chłopiec chodził po podłodze
she ~d out the distance odmierzyła krokami odległość.
2.
(set the ~ for) nadawać tempo.vi chodzić

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krok, chód, tempo, szybkość, podium
chodzić, przemierzać, ustalać tempo
niech wybaczy (gdy ktoś się nie zgadza z opinią kogoś innego)
keep ~ (with sth/sb) dotrzymywać kroku (czemuś/komuś)
walk at one's own ~ iść z dogodną dla siebie prędkością
stand the ~ wytrzymać tempo
force the ~ of sth przyspieszać działanie czegoś
go through/show one's ~s wykazywać się osiągnięciami
put a person through his ~s sprawdzać czyjeś zdolności/możliwości
go at a good ~ iść szybko
go the ~ iść z dużą prędkością, trwonić pieniądze
set the ~ nadawać tempo
~ out/off iść odliczając kroki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bez obrazy

z całym szacunkiem

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

krok m

kroczyć vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

krok, kroczyć

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s krok
chód
to keep ~ with sb dotrzymywać komuś kroku
~ setter dyktujący tempo (marszu)
vt vi kroczyć

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n krok
tempo
to keep pace with sb - dotrzymywać komuś kroku
to set the pace - dyktować tempo
vt vi kroczyć, stąpać

2. - prep łac. form. za pozwoleniem, z całym szacunkiem (wyrażając odmienne zdanie)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KROK

CHÓD

STĄPANIE

BIEG

JEDNOCHÓD U KONIA

PRZEMIERZAĆ (POKÓJ KROKAMI)

KROCZYĆ

STĄPAĆ

TEMPO: NADAĆ TEMPO [SPORT.]

JEDNOCHÓD: IŚĆ JEDNOCHODEM (O KONIU)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N tempo
N krok
V chodzić
V dotrzymywać czemuś kroku
V dobrym tempem
V robić coś własnym tempem
V przejść kroki
N stymulator serca

Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of length equal to 3 feet
defined as 9
1.44 centimeters
originally taken to be the average length of a stride)
jard, yard
synonim: yard

2. (the relative speed of progress or change
"he lived at a fast pace"
"he works at a great rate"
"the pace of events accelerated")
tempo: : synonim: rate

3. (the relative speed of progress or change
"he lived at a fast pace"
"he works at a great rate"
"the pace of events accelerated")
tempo: : synonim: rate

Słownik internautów

krok
kroczyć
tempo
mierzyć krokami
odległość

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

tempo

Słownik audio-video Montevideo

tempo akcji
szybkość realizacji
tempo, szybkość, krok

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

tempo
~, breakneck - zwariowane tempo
~, relentless - nieubłagane tempo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tempo; krok
~ backwards - krok do tyłu
~ forwards - krok do przodu
~, marching - tempo marszu
~ of changes - tempo zmian
~ of life - tempo życia
~ of research - tempo badań
~, snail like - przen. tempo ślimacze
~, walking - tempo marszu

Słownik techniczny angielsko-polski

podium m

mierzyć odległość krokami

Słownik częstych błędów

F tempo/pace

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Looking ahead, the Governing Council expects real GDP to expand at a moderate pace.
Na najbliższy okres Rada Prezesów przewiduje umiarkowany wzrost realnego PKB.

ECB

The EU's response to the negotiating difficulties is that we must step up the pace.
W obliczu trudności negocjacyjnych odpowiedź UE brzmi: musimy przyspieszyć.

statmt.org

Overall, the underlying pace of monetary expansion thus remains moderate.
Tym samym aktualna tendencja ekspansji monetarnej pozostaje umiarkowana.

ECB

It's all hidden in this code, and it's starting to be understood at breakneck pace.
Wszystko to jest ukryte w kodzie i coraz szybciej zaczyna być rozumiane.

TED

At the same time, the underlying pace of monetary expansion continues to be moderate.
Aktualna tendencja ekspansji monetarnej jest przy tym nadal umiarkowana.

ECB

Consequences of the decision taken to reduce the deficit at what I believe to be an irresponsible pace and scale.

www.guardian.co.uk

McMahon combines a thriller writer's grip, pace and punch with the true novelist's depth and warmth of feeling.

www.guardian.co.uk

Throughout the recession Obama has appeared insufficiently impatient and distraught at the pace of improvement and the toll it is taking on ordinary families.

www.guardian.co.uk

Robinson, whose charity has been described by Cameron as "one of Britain's most inspiring community organisations", writes: "Forcing an unsustainable pace on a barrage of uncoordinated cuts that hit the poorest hardest is not an act of God.

www.guardian.co.uk

If you can stand the pace and all them women.
Jeśli wytrzymacie hulanki i wszystkie te kobiety.

I have to set the pace time. That might be hard.
Muszę ustawić poprzeczkę, a to może być trudne.

I can't even find a secretary who can keep pace.
Nie mogę nawet znaleźć sekretarki, która by nadążyła. - Słucham?

Sometimes we need a change in pace to see life as it really is.
Czasami potrzebujemy zmiany tempa by zobaczyć życie takim, jakie na prawdę jest.

I therefore call on you to keep up the pace and to make every effort.
Dlatego wzywam Państwa do utrzymania tempa i dołożenia wszelkich starań.

You're each going to progress through this course at your own pace.
Każde z was będzie osiągało nowe umiejętności w swoim. własnym tempie.

However, Europe must not stop or slow down the pace.
Jednakże Europie nie wolno zatrzymać się, lub spowolnić kroku.

These are different processes, and each has its own pace.
To różne procesy i każdy ma swoje odrębne miejsce.

Takes a lot of medicine to keep up this pace.
Trzeba wielu leków, żeby utrzymać takie tempo.

Should I try to make things romantic, or let him set the pace?
Czy powinnam nalegać na romantyczne miejsce, czy pozwolić mu wybrać?

I see you've been working hard, but can you finish at this pace?
Widzę, że ciężko pracujesz, ale czy zdążysz w tym tempie?

However, we must always look ahead at the same time, to be able to keep pace with developments.
Jednak jednocześnie musimy wciąż wybiegać myślą w przyszłość, aby być w stanie dotrzymać kroku postępowi.

That old fool could not be on the pace alone.
Nie potrafi się zachowywać przyzwoicie jak jest sam.

I wanted to move back to give my family a better, slower pace.
Wróciłem tu z rodziną by trochę zwolnić tempo

I expect most of the others to follow suit, at their own pace.
Spodziewam się, że większość pozostałych pójdzie w ich ślady, działając we własnym tempie.

Hey, Pace, you sure this trip is such a good idea?
Ej, Pacey, jesteś pewien, że ta wyprawa to dobry pomysł?

We cannot allow ourselves to slow down the pace of our efforts.
Nie możemy dopuścić do spowolnienia tempa naszych działań. Musimy osiągnąć sukces do dla dobra Europy.

The pace of change has been, and will continue to be, extremely rapid.
Tempo zmian jest i będzie niezwykle szybkie.

With all due respect, Lieutenant, we know our own pace.
Z całym szacunkiem, poruczniku... Znamy nasze możliwości.

I would therefore urge the Commission to step up the pace.
Dlatego też apeluję do Komisji, by przyśpieszyła kroku.

Yet it was only a change of pace, or a slightly longer pa use.
A jednak, to tylko zmiana tempa, lub nieco dłuższa pauza.

We're riding at a fast, even pace on a flat road.
Jedziemy szybko i równomiernie na równej drodze.

It's kinda hard to believe that Pace will be six when you get out.
Trochę trudno uwierzyć, że Pace będzie miało sześć lat, kiedy wyjdziesz.

And I'm just trying to focus on my pace.
A ja próbuję skupić się na moim tempie.

Keeping that pace has blocked out other parts of yourself.
Nadążanie za tym zablokowało w tobie inne części ciebie.

I walk behind you at the same pace as you.
Chodzę za tobą w tym samym tempie.

I will escort him home at a pace his wounds allow.
Ja odeskortuje go do domu w tempie, na jakie pozwalają jego rany.

If you'd like, I could help slow it down to a more manageable pace.
Jeśli chcesz, mogę pomóc je zwolnić, by krok stał się bardziej znośny.

It works at the pace of a tortoise, and we want action now.
Pracuje ona w tempie żółwia, a my chcemy działać już.

We know that the markets move at a much faster pace than democracy.
Wiemy, że rynki ewoluują znacznie szybciej od demokracji.

If I can keep up this pace, so can you.
Jeśli ja utrzymuję to tempo, wy też możecie.

They should reach the city tomorrow, even at their leisurely pace.
Powinni dotrzeć do miasta jutro, nawet w wolnym tempie.

I really need the two of you to pick up the pace. okanks.
Naprawdę potrzebuję dwóch z was żeby podnieś to pick up the pace. okanks.

This world has existed before Earth, and it's evolving at its pace.
Ten świat istniał nawet przed powstaniem ziemi i to stale sam poznaje.

It was thus inevitable that there would be these problems linked to the pace of work.
Tak więc pojawiły się nieuniknione problemy związane z tempem prac.

You will advance at a walking pace behind the barrage.
Będziecie szli krokiem marszowym za ogniem zaporowym.

Unless I can think of something very quickly. Company, one pace forward!
Chyba że bardzo szybko coś wymyślę. Kompania, krok naprzód!

To me, the pace of political changes is too slow, toogradual.
Dla mnie jednak tempo politycznych zmian jest za wolne, załagodne.

There is only one reason that she quickens her pace.
Jest tylko jeden powód, dla którego lwica przyśpiesza kroku.

If it proves possible to bring that date forward, we are willing to try to up the pace.
Jeżeli okaże się możliwe przyspieszenie tego terminu, jesteśmy skłonni zwiększyć tempo.

They were young and walking at a fast pace.
Byli młodzi i szli szybkim krokiem.

Our world is defined by the pace of change.
Nasz świat jest definiowany przez tempo zmian.

You know, we're on pace to make twice as much money as last year.
Wiecie, jesteśmy na dobrej drodze, by w tym roku zarobić dwa razy więcej pieniędzy.

I am therefore asking you to set the pace.
Z tego względu zwracam się do państwa o zwiększenie tempa.

The pace certainly needs to be stepped up, too.
Z pewnością należy również zwiększyć tempo przemian.

If we keep up this pace, we'il be there in 20 minutes!
W takim tempie będziemy za 20 minut.

However, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
Same jednak nie wystarczą, by nadać nowy impet reformom.

Europe, it seems, has set the pace and the world has followed.
Można sądzić, że Europa narzuciła tempo, a reszta świata podążyła za nią.

In Mediterranean countries, these new technologies are not spreading at the same pace.
W krajach śródziemnomorskich technologie te nie rozpowszechniają się w tym samym tempie.

These young boys, full of bright ideas, but they cannae stand the pace.
Ci młodzi chłopcy, pełni błyskotliwych pomysłów, ale nie mogą wytrzymać tempa.