Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zawód, zatrudnienie; zajęcie; zajmowanie, użytkowanie; okupacja;
be under occupation - być okupowanym;
ready for occupation - gotowy do zamieszkania;
army of occupation - armia okupacyjna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(taking possession) wejściew posiadanie
(forcible ~ of building etc.) : the house is ready for immediate ~ dom jest gotów do zamieszkania.
2.
(mil-conquest) okupacja
army of ~ armiaokupacyjna.
3.
(holding, inhabiting as owner or tenant) dzierżawa.
4.
(way of spending time) zajęcie.
5.
(employment) zawód, zatrudnienie
what is his ~? kim jest z zawodu?

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zawód, zajęcie, zatrudnienie, zajmowanie terytorium, okupacja

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

okupacja f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zajęcie n, zawód m, okupacja f, praca f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s okupacja
zajęcie
zawód
zajmowanie (lokalu itd.)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zajęcie
zawód
zajmowanie (lokalu)
polit. okupacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAJĘCIE

ZAWÓD

ZATRUDNIENIE

FACH

PROFESJA

PRACA

STAN

POSIADANIE

OKUPACJA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zawód
zajęcie
okupacja

Wordnet angielsko-polski


1. (the period of time during which a place or position or nation is occupied
"during the German occupation of Paris")
okupacja


2. (the principal activity in your life that you do to earn money
"he's not in my line of business")
praca, zatrudnienie, robota: : synonim: business
synonim: job
synonim: line of work
synonim: line

3. (the act of occupying or taking possession of a building
"occupation of a building without a certificate of occupancy is illegal")
okupacja: : synonim: occupancy
synonim: moving in

4. (the control of a country by military forces of a foreign power)
zajmowanie: : synonim: military control

Słownik internautów

okupacja
zawód, zajęcie
obejmowanie w posiadanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. zajęcie
zawód
2. okupacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyznanie

zajmowanie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

zawód
zajęcie
~, fixed - zajęcie stałe
~, shortage - zawód deficytowy
~, temporary - zajęcie tymczasowe

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zajęcie; zajmowanie; zawód; wojsk. okupacja
~, fire position - zajęcie stanowiska ogniowego
~, hazardous - zajęcie niebezpieczne
~, invaders' - panowanie zaborców
~, military - okupacja wojskowa, zajęcie przez wojsko
~ of defensive positions - zajęcie pozycji obronnych
~ of firing positions - zajęcie pozycji ogniowych
~ of gun positions - zajęcie pozycji ogniowych
~ of positions - zajęcie pozycji
~ of the capital - zajęcie stolicy
~ of the enemy territory - okupacja terytorium nieprzyjaciela
~, peacetime - zajęcie pokojowe (okresu pokoju)
~, soldierly - zajęcie żołnierskie
~, target temporary - czasowe zajęcie celu
~, territory - zajęcie terenu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Bulwersujące jest również zachowanie tureckich sił okupacyjnych na Cyprze.

statmt.org

Fishing, breeding, farming are still the world's foremost human occupations.
Rybołóstwo, hodowla, i rolnictwo wciąż są podstawowymi ludzkimi zajęciami.

TED

Farmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Rolnicy często zarzucają działalność z powodu zbyt niskich dochodów.

statmt.org

As a result, 17 of the 27 EU Member States were dragged into the attack and occupation of Iraq.
Na skutek tego 17 z 27 państw członkowskich zaatakowało Irak i rozpoczęło jego okupację.

statmt.org

Part of it is under occupation and is being supported by external forces.
Jego część jest okupowana i wspierana przez siły zewnętrzne.

statmt.org

The occupation began at 12.

www.guardian.co.uk

Though a determined lefty as far as Palestine goes - he is against the occupation of Palestinian territories - he believed that Israel had a right to defend itself against Hezbollah which, unlike the majority of Palestinians, is committed solely to destroying Israel.

www.guardian.co.uk

Ahmadinejad was accompanied on his trip by his wife, Azam Farahi, who visited the southern village of Mleeta, where Hezbollah recently opened an outdoor museum displaying captured Israeli tanks and replicas of underground tunnels used by militants in their fight against the Israeli occupation of south Lebanon, which ended in 2000.

www.guardian.co.uk

In a BBC interview in 2002 Reid said the occupation was "the only logical effective form" of opposition to closure.

www.guardian.co.uk

A man should always have an occupation of some kind.
Mężczyzna powinien zawsze mieć jakieś zajęcie

I'm not the same man I was during the occupation.
Nie jestem już tym samym człowiekiem, jakim byłem podczas okupacji.

It'll be interesting when they ask about his father's occupation.
Ciekawe co się stanie, jak zapytają go... o zawód ojca.

Do you think that is missing work me in occupation?
Myślisz, że brakuje mi pracy w zawodzie?

I understand you came here from Paris during the occupation.
Wiem, że przybył pan tu z Paryża w czasie okupacji.

We can no longer negotiate about the end of occupation.
Nie możemy dłużej negocjować zakończenia okupacji.

If it weren't for me, the occupation would've been much worse.
Gdyby nie ja, okupacja byłaby o wiele cięższa.

Instead of a combat unit, we became an occupation force.
Zamiast agresywnej jednostki bojowej, staliśmy się okupantami.

The truth is that the occupation as it exists today cannot continue any longer.
Prawdą jest, że trwająca obecnie okupacja nie może dłużej mieć miejsca.

Whose sole occupation for the last thousand years has been war.
Których jedynym zajęciem przez ostatnich 1000 lat była wojna.

There have been 35 years of illegal suffering and occupation.
Bezprawne zadawanie cierpień i okupacja trwają już 35 lat.

And I have found you occupation with the livestock on the farm.
Znalazłam ci zajęcie przy żywym inwentarzu, na farmie.

Well. It seems a very silly occupation for a grown man.
Wydaje się, że to bardzo głupi zawód dla dorosłego mężczyzny.

The fact is, what I do is not a bad occupation.
Jest faktem, że to co robię to nie jest zły zawód.

I would suggest you find another occupation and a new tailor.
Powinien pan znaleźć sobie inne zajęcie i innego krawca.

An occupation for which many people feel I'm well qualified, by temperament and training.
Zajęcie, do jakiego wg wielu jestem dobrze wykwalifikowany, z charakteru i przeszkolenia.

No occupation of a sovereign state by another is acceptable under law.
Prawo nie zezwala na okupację suwerennego państwa.

Gaza has become the dominant picture, but the occupation continues every day.
Gaza znalazła się w centrum zainteresowania, ale okupacja ma miejsce każdego dnia.

The essence of the conflict in our region is the Israeli occupation.
Istotą konfliktu w naszym regionie jest izraelska okupacja.

Because if this is not a military occupation, then what is it?
Jeśli bowiem nie jest to okupacja wojskowa, to co to jest?

I had no particular reason to choose my occupation.
Nie miałem szczególnego powodu wyboru mojej okupacji.

When will the illegal military occupation of Cyprus be brought to an end?
Kiedy skończy się bezprawna wojskowa okupacja Cypru?

Your presence here is a crime, a foreign occupation.
Wasz obecność tutaj to zbrodnia. To jest obca okupacja.

Missing masterpiece lost during the early occupation of Poland in 1939.
Brakujące tajemnicze dzieło zagubione w trakcie okupacji Polski w 1939.

I'm grateful to you for providing my niece with some occupation.
Jestem ci wdzięczna, że starasz się czymś zająć moją siostrzenicę.

Well, the ability to sneak around was a prerequisite of my former occupation.
Zdolność do skradania się była warunkiem wstępnym wykonywania mojego poprzedniego zawodu.

In other words, Israel's occupation must be brought to an end or there will never be peace.
Innymi słowy, okupacja izraelska powinna być zakończona lub nigdy nie zapanuje tam pokój.

That's a good occupation. And you live here, alone?
To dobre zajęcie. l mieszkasz tu sam?

Those of us in journalism never even looked at the issue of occupation.
Ci z nas w fachu dziennikarskim nigdy nawet nie spojrzeli na kwestie okupacji.

Please rise and give your name, age, occupation and address.
Proszę wstać i podać imię i nazwisko... ...wiek, zawód i adres.

No, I'm afraid my occupation allows me little time for the finer arts.
Obawiam się, że moje zajęcia zostawiają mi mało czasu na sztukę wyższą.

Do they ask about the nature of the occupation, the prospects it offers for the future, or making a fast buck?
Czy pytają o charakter pracy, perspektywy, jakie oferuje na przyszłość, czy chcą szybko zarobić pieniądze?

The occupation was bad in every way; only that song was nice.
Okupacja była pod każdym względem zła, tylko ta piosenka była miła.

That means security from violence and an end to occupation; but it also means better conditions of life.
Oznacza to bezpieczeństwo przed przemocą i zakończenie okupacji, ale też lepsze warunki życia.

Having a child who is sick is a full-time occupation.
Mieć chore dziecko to praca na okrągło.

Welsh people often add an occupation to a name.
Walijczycy często dodają zawód do nazwiska.

The occupation, the separation wall, the siege of Gaza - the list goes on.
Okupacja, separujący mur, oblężenie Strefy Gazy - można tak jeszcze wymieniać dalej.

At the beginning of 1990, when the occupation ended, Latvians accounted for only 51%.
Na początku roku 1990, gdy okupacja się zakończyła, Łotysze stanowili zaledwie 51%.

Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
Rybołówstwo - podobnie jak rolnictwo - jest bardzo niepewnym zajęciem.

He asked how I got into the occupation.
Pytał, w jaki sposób dostałem się pod okupację.

It's enemy occupation, and you've fought in occupied territory before.
To wroga okupacja. A walczyłeś już na okupowanym terytorium.

His occupation had something to do with music.
Jego zawód miał coś wspólnego z muzyką.

Farmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Rolnicy często zarzucają działalność z powodu zbyt niskich dochodów.

In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged.
W większości państw europejskich segregacja na zawody i sektory utrzymuje się w niemal niezmienionym kształcie.

For us it was not just the date of liberation, but also the start of occupation.
Dla nas była to nie tylko data wyzwolenia, ale również rozpoczęcia okupacji.

There is thus no justification for continuing the occupation.
Nie ma zatem usprawiedliwienia dla dalszej okupacji.

A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Krótka uwaga na temat licencji na wykonywanie zawodu.

Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Cypr wbrew prawu międzynarodowemu w dalszym ciągu pozostaje pod turecką okupacją wojskową.

Part of it is under occupation and is being supported by external forces.
Jego część jest okupowana i wspierana przez siły zewnętrzne.

France bears particular responsibility for encouraging Morocco to continue with the occupation.
Francja ponosi szczególną odpowiedzialność za zachęcanie Maroka do kontynuowania okupacji.