Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) odżywczy;

(Noun) substancja odżywcza, składnik pokarmowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n składnik pokarmowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

składnik pokarmowy, środek odżywczy
odżywczy, pożywny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

substancja odżywcza

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

czynnik odżywczy, środek odżywczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŻYWNY

ODŻYWKA

Wordnet angielsko-polski

(of or providing nourishment
"good nourishing stew")
pożywny
synonim: alimentary
synonim: alimental
synonim: nourishing
synonim: nutritious
synonim: nutritive

(any substance that can be metabolized by an animal to give energy and build tissue)
substancja odżywcza
synonim: food

Słownik internautów

pożywny, odżywczy
odżywka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odżywczy

pokarm

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

środek odżywczy; składnik pokarmowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There's one called TOR, which is another nutrient sensor, like the insulin pathway.
Istnieje jeden, zwany TOR, jest kolejnym sensorem odżywczym, podobnie jak szlak insulinowy.

TED

And the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.
Jeśli jednak robi się zbyt ciepło glony nie mogą wyprodukować cukru.

TED

59,999 miles that are basically bringing nutrients and taking waste away.
59 999 mil żył dostarcza składników pokarmowych i odprowadza zbędne produkty przemiany materii.

TED

They help in the digestion of essential nutrients, and they protect you against certain diseases.
Pomagają w trawieniu podstawowych składników. ~~~ Chronią przed niektórymi chorobami.

TED

In ecosystems, the waste from one organism becomes the nutrient for something else in that system.
W ekosystemach, resztki jednego organizmu, stają się pożywką dla czegoś innego.

TED

"A certain level of intake is necessary to prevent nutrient deficiencies, but intakes above that level do not make the relavant tissues 'super healthy'.

www.guardian.co.uk

Now perhaps you'll understand what an inexpensive nutrient will mean.
Teraz zapewne rozumiecie, że ten koncentrat oznacza tanią żywność.

It is not possible to produce nutrient profiles for all foodstuffs.
Przedstawienie informacji o wartościach odżywczych dla wszystkich środków żywieniowych nie jest możliwe.

And years of tobacco farming drained the land of nutrient.
I lata uprawiania tytoniu wyssały z ziemi środki odżywcze.

That nutrient you gave me for my body... what the hell was it?!
Ta substancja, którą mi dałeś... Co to, do cholery, było?

It grows in nutrient poor soils, so has to find nitrogen and minerals in another way.
Rośnie na glebach ubogich w składniki odżywcze, więc musi znaleźć azot i inne minerały w inny sposób.

Deemer's speciality is nutrient biology.
Specjalnością Deemera jest biologia żywieniowa.

In particular, overfertilisation and algal blooms caused by excess nutrient run-off are threatening the ecological equilibrium of the Baltic Sea.
Równowadze ekologicznej Morza Bałtyckiego zagrażają w szczególności nadmiar związków odżywczych i wykwity alg wywołane nadmiernym wypłukiwaniem nawozów.

EFSA, the European Food Safety Authority, has now stated that it cannot see itself being able to provide nutrient profiles for all products.
EFSA, czyli Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności oświadczyła teraz, że nie uważa, aby była w stanie przedstawić informacje o wartościach odżywczych dla wszystkich produktów.