Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) połączenie, zlanie się, roztopienie się; biznes fuzja;
conglomerate merger - biznes fuzja przedsiębiorstw różnych branż;
merger proposal - propozycja fuzji;
merger plan - plan połączenia się;
merger talks - rozmowy w sprawie fuzji;
merger accounting - finanse rachunkowość fuzji;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U połączenie
(comm) fuzja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fuzja, połączenie się przedsiębiorstw

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. łączenie
2. połączenie
3. fuzja~ control kontrola połączeń, kontrola łączenia się firm~ of companies łączenie się spółek ~ proposal propozycja fuzji

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. połączenie się, fuzja 2. łączeniemerger accounting metoda łączenia udziałów merger agreement porozumienie w sprawie fuzji merger control kontrola połączeń, kontrola łączenia się firmmerger of companies łączenie się spółek merger plan plan fuzji merger premium premia z tytułu fuzji przedsiębiorstw merger probe badania w sprawie fuzjimerger proposal propozycja fuzji merger talks rozmowy w sprawie fuzji Merger Treaty układ o fuzji bank merger fuzja bankówrash of mergers duża liczba fuzjito decide on merger decydować się na połączenieto probe into merger przeprowadzać badania w sprawie fuzjito sign a merger podpisywać decyzję o fuzji

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fuzja, połączenie (się)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WŁĄCZENIE

FUZJA

SCALENIE

SCAŁKOWANIE

KUMULACJA

Wordnet angielsko-polski


1. (the combination of two or more commercial companies)
konsolidacja
synonim: amalgamation
synonim: uniting

2. (an occurrence that involves the production of a union)
unifikacja: : synonim: fusion
synonim: unification

Słownik internautów

łączenie, połączenie, fuzja
scalanie gruntów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

połączenie, fuzja
merger agreement: porozumienie w sprawie fuzji
merger company: spółka powstała w wyniku połączenia
merger of companies: łączenie się spółek, połączenie się wspólników

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łączenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
Komisja planuje na przyszły rok stworzenie ram prawnych dla połączeń funduszy.

statmt.org

Reporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (

statmt.org

With regard to taxation, the rapporteur has mentioned the implications for fund mergers.
W kwestii podatków sprawozdawca wspomniał o skutkach dla łączenia funduszy.

statmt.org

The Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
Rada osiąga zasadnicze porozumienie w kwestii połączenia organów wykonawczych.

europa.eu

Formation by merger is available only to public limited companies from different Member States.
Łączenie ogranicza się do spółek akcyjnych z różnych państw członkowskich.

europa.eu

Let me know if you hear anything about the merger.
Dać mi znać, czy słyszysz cokolwiek o połączeniu.

Today is a very important day for me I have the merger meeting.
To bardzo ważny dzień dla mnie To ostateczne połączenie firm.

Is there anything you can tell us about the merger?
Jest cokolwiek o czym możesz powiedzieć nam połączenie?

I've had to move a lot of things around for this merger.
Poruszyłem wiele rzeczy, w związku z tą fuzją.

But the merger was fresh. I don't know your situation.
Ale ta fuzja jest świeża, nie znam sytuacji.

That's right, it looks like we are about to have a merger!
Tak, wygląda na to, że będziemy mieć fuzję!

Speaking of the merger, are you rich and famous yet?
A propos fuzji, czy jesteś już bogaty i znany?

So she's probably sucking up to you to get through the merger.
Więc ona prawdopodobnie podlizuje się tobie aby przejść przez połączenie.

Merger looked good before, but now we have you on the ropes.
Wtedy fuzja wydawała się dobrym pomysłem, ale teraz mamy was w garści.

The merger isn't about a that might be obsolete in a year.
Fuzja nie ma związku z który będzie przestarzały za rok.

Yeah, but why are they disguising it as a merger?
Tak, ale dlaczego robią to pod przykrywką fuzji?

No efficiency savings as a result of the merger are in sight.
Nie ma widoków na oszczędności wynikające ze wspomnianej fuzji.

With my brother dead, it's an ideal opportunity for a strategic merger.
Po śmierci mojego brata, to doskonała okazja na strategiczną fuzję.

I thought it had to do with the merger.
Myślałem, że ma to związek z fuzją.

Wrong time to make a mistake, with the merger.
Zły czas na błędy, biorąc pod uwagę fuzję.

We're going to have to discuss this merger later.
Będziemy musieli omówic tę fuzję nieco później.

Margo says he's going to make a big announcement about the merger next week.
Margo mówi, że ma ogłosić coś ważnego dotyczącego fuzji, w przyszłym tygodniu.

We should not only be discussing whether a merger should take place.
Powinniśmy omawiać nie tylko kwestię połączenia agencji.

I'm hearing your merger went belly-up, and you said it was a sure thing.
Słyszałem, że twoja firma zbankrutowała, a mówiłeś, że to pewna sprawa.

Considering the merger, I thought you should get this at home:
Ze względu na fuzję, pomyślałem że powinienem ci to wysłać do domu.

Oh, Harvey, there should be no winners or losers in a merger.
W fuzji nie powinno być zwycięzców ani przegranych.

Pretty convenient that we're working on a hotel merger.
To dosyć wygodne, że pracujemy nad fuzją hoteli.

You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.
Ty, który ludzie potrzebują, byś zatrzymał z Sąd Ostateczny i scenariusze połączenia mroku.

All those in favour of a town merger with Majestic say aye.
Wszyscy za połączeniem z Majestic mówią tak.

Both parties have fully agreed that this merger can only result...
Obie strony zgadzają się, że skutkiem tej fuzji może być tylko...

It is a magnificent symbol of our new merger.
To wspaniały symbol naszej fuzji.

Well, I value the terms of our merger.
A ja cenię sobie warunki naszej fuzji.

We need strong department heads to oversee this merger.
Potrzebni nam będą silni szefowie działów.

They may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
Mogą oni ucierpieć, na przykład w przypadku, gdy później dochodzi do unieważnienia takiej fuzji.

I'd like to know more about this merger.
Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tej Fuzji.

We are very excited about the merger with Sabre.
Jesteśmy podekscytowani fuzją z Sabre.

Please, we are here to discuss the merger.
Jesteśmy tu, by dyskutować o fuzji.

Majority want the merger, it's a done deal.
Większość chce fuzji, taka jest umowa. - Co?

Each hour, the merger of the realms grows closer.
Z każdą godziną zbliża się połączenie światów.

He was in town overseeing a considerable telecommunications merger.
Był tu, by nadzorować jakąś większą fuzję w sektorze telekomunikacji.

I mean, it's like a merger between us.
To taka jakby fuzja między nami.

The parties have to fully comply with the commitments in order to legally implement the merger.
Aby fuzja była legalna, strony muszą w pełni wywiązać się z tych zobowiązań.

However, there is no need for an analysis of the draft terms of merger to be carried out by an independent expert.
Nie ma jednak potrzeby, aby analiza planowanych warunków łączenia się była przeprowadzana przez niezależnego eksperta.

Flying over Wyoming, I thought the merger was dead.
Kiedy leciałem nad Wyoming, myślałem, że fuzja upadła.

It's a merger it is not a clash.
To fuzja a nie kolizja.

Hey, you on your way to meet Lady Eloise to discuss that merger, right?
Masz spotkanie z Lady Eloise w sprawie fuzji, tak?

If anyone's safe in this merger, it's you.
Jeśli ktoś jest bezpieczny, to na pewno ty.

I got this from very high up. AoL and Time warner are talking merger.
To mogłoby być dobre źródło, Time i Warner łączą się.

But this merger is so balance-positive for American consumers, that ultimately Justice wants it.
Ale ta fuzja jest tak bardzo sprzyjająca dla konsumetnów, że ostatecznie Ministerstwo popiera to.

Going to bury it until the merger?
Chcesz to ukryć, aż do fuzji?

I want this merger to go smoothly.
Chcę by ta fuzja poszła gładko.

We understand your objection to the merger.
Rozumiemy wasz sprzeciw, jeśli chodzi o fuzję.

So he announces a merger, and then he shuts himself in his office all day
Więc on ogłasza połączenie i wtedy on zamyka siebie w jego biurze całego dnia

The Council cannot venture an opinion as to whether the merger plans, as they currently stand, are in accordance with that part of the conclusions.
Rada nie może ryzykować wydaniem opinii stwierdzającej, czy obecne plany związane z połączeniem, są zgodne z tą częścią wniosków.

When you told me about the merger,
Kiedy powiedziałeś mi o połączeniu