Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Marek;

(Verb) znakować, zaznaczać, zaznaczyć, znaczyć, oznaczać; robić plamy na, zostawiać ślady na; plamić się, brudzić się; wyznaczać, wyznaczyć (pozycję), stanowić; wskazać, wskazywać; opatrywać napisem/adnotacją; upamiętniać; piętnować, cechować; liczyć punkty; oceniać pracę pisemną, poprawić, poprawiać; zapamiętać; sport pilnować, kryć; charakteryzować;
mark sth - zwracać uwagę, wyznaczać, upamiętniać;
mark you - zauważ;
mark off sth - (Verb) oddzielać, odgradzać;
mark my words! - zapamiętaj moje słowa;
mark sb out - wyróżniać / wyróżnić kogoś;
mark down - zapisywać, obniżać ocenę, oznaczać;
be marked as sth - cechować, charakteryzować się czymś;
mark sth off - (Verb) oddzielać, odgradzać;
mark sth down - biznes zredukować cenę czegoś; notować;
mark sb down as absent - wpisać komuś nieobecność;
mark sb|sth (as sth) - nadawać komuś/czemuś cechę lub charakter, charakteryzować kogoś/coś;
be marked as sb - być uznawanym za;
mark sb|sth off (from sb|sth) - odróżniać, rozróżniać kogoś/coś;
mark sth out - odhaczyć, oznaczać, znakować, wytyczać; wyróżnić;
mark one’s place - zaznaczyć / zaznaczać miejsce;
mark time - maszerować w miejscu; oczekiwać na coś zabijając czas;
mark time - maszerować w miejscu; oczekiwać na coś zabijając czas;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(surface imperfection
stain, spot etc.) skaza
plama
znamię.
2.
(trace) ślad.
3.
(sign, symbol) znak
punctuation ~s znaki przestankowe
question ~ znak zapytania
as a ~ of goodwill na znak dobrej woli
(indication, feature, symptom) oznaka, cecha.
4.
(for purpose of distinction or identification) oznaczenie
(fig) : tomake one's ~ wyróżnać się
(as signature) : she could not write his name but made his ~nie umiała się podpisać, ale postawiła krzyżyk
(on an industrial product) znak firmowy
(fig, stamp) : it bears the ~ of hurried work (to) nosi oznaki pracy w pośpiechu.
5.
(reference point) linia, poziom
(fig, standard) : ha's not quite up to the ~ today nie jest dzisiaj w formie
he come up to the ~ być odpowiednim/na odpowiednim poziomie
(fig) : to oversteped the ~ przebrał miarkę.
6.
(starting-line) start
to get off the ~wystartować
(fig) : to be quick/slow off the ~ szybko/wolno kojarzący/działający
on your ~s, get set, go! do biegu, gotowi, start!
7.
(assessment of performance) ocena, stopień.
8.
(target) cel
(lit, fig) : to hit the ~ trafiać
to miss (orfall wide of) the ~spudłować
you're way off the ~ znacznie się mylisz.vt
1.
(stain, scar, scratch etc) brudzić, plamić, znaczyć
features ~ed by grief rysy naznaczone cierpieniem.
2.
(for recognition purposes) znaczyć
~ed cards znaczone karty
~ing-ink atrament do znakowania
(with price) : all the goods are ~ed na wszystkich produktach są (zaznaczone) ceny.
3.
(distinguish) wyróżniać
she called for champagne to ~ the occasion zamówiła szampana, aby uczcić tę okazję.
4.
(indicate) zaznaczać.
5.
(record) notować, pamiętać
(football etc.: follow closely) obstawiać, kryć (zawodnika) .
6.
(assign ~s to
assess) oceniać.
7.
(mil) : ~ time maszerować w miejscu
(fig) przeczekiwać. Phrasal verbs: ~ to ~ down vt (reduce price of) : all the goods were ~ed down for the sale wszystkie towary zostały przecenione
(give low ~ to) : he was ~ed down for bad spelling obniżono mu ocenę za błędy ortograficzne
~ to ~ off vt wyznaczać, wydzielać, oddzielać
an area was ~ed off for the guests wydzielono miejsce dla gości
~ to ~ out vt: a tennis court had been ~ed out wytyczono granice kortu tenisowego
(preselect, destine) : he was ~ed out for promotion został wyznaczony do awansu
~ to ~ up vt (raise
raise price of) podwyższać (cenę)
(record) : who will ~ up the score? kto zanotuje wynik?
~ cpd ~-up n podwyżka
marża

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

plama, ślad, znak, znamię, piętno, stempel, blizna, cecha, punkt, stopień, ocena, poziom, dowód (oznaka) , wyróżnienie, granica, marka (waluta)
plamić (się), zostawiać ślad, znakować, oznaczać, wyznaczać, zaznaczać, cechować, oceniać, charakteryzować, etykietować, uczcić, uhonorować, upamiętniać, stanowić
on your ~s! na stanowiska! (przed startem do zawodów)
slow/quick off the ~ spóźniać się/być chętnym do pomocy
make a/one's ~ stać się znaną osobą
leave a/one's ~ pozostawić po sobie ślad
on/off the ~ całkowicie w porządku/błędny, mylny
be wide off the ~ być dalekim od prawdy, być niedokładnym
up to the ~ na poziomie
give sb a good/bad ~ dać komuś dobrą/złą ocenę, hit/miss the ~ osiągnąć sukces/ponieść porażkę
beside the ~ niestosowny, nieodpowiedni
be up to/below the ~ być na poziomie/poniżej wymaganego poziomu
not be/feel up to the ~ nie czuć się dobrze (ze zdrowiem)
~ time maszerować w miejscu, oczekiwać na coś zabijając czas
~ my words! zapamiętaj moje słowa!
~ down zapisywać, obniżać cenę, obniżać ocenę, oznaczać
~ off oddzielać, odgradzać, odróżniać, znakować, oznaczać
~ out oznaczać, znakować, wytyczać
~ up podnosić cenę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

plama

łatka

łata

plamka

boja

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

mA:kn

1. (W szkole lub na studiach) Stopień;ocena She always gave me low marks (Zawsze dawała mi gorsze stopnie) - Student University of Leeds (1999)

2. (też Mk) (Wraz z liczbą) Wersja; typ; model The Mark 4 engine is much more powerful than the old Mark 3 (Silnik model nr 4 jest dużo silniejszy od starego modelu nr 3) - Student University of Exeter (1999)

3. (Wraz z liczbą) Określona temperatura w piekarniku gazowym Preheat the oven to mark 4 (Podgrzejcie piekarnik na czwórkę) - Vogue [British Edition] (2002)

mA:kv (W szkole lub na studiach) Stawiać stopień;oceniać She forgot to mark my essay (Zapomniała ocenić moje wypracowanie) - Student University of Exeter (1999) The university had broken its own rules because there was no proper exam marking, no set pass mark, and no invigilation (Uniwersytet złamał swoje wewnętrzne zasady, ponieważ nie było należytego oceniania testów, nie ustalono liczby punktów na zaliczenie, nie było też odpowiedniego nadzoru) - Independent (2002)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. znak 2. poziom, stopień ~ to market wycena rynkowa~ to market exposure ocena ryzyka na bazie bieżących cen rynkowych

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. znak, cecha 2. poziom 3. ocena, stopień marks of violence ślady stosowania przemocy commercial mark znak handlowydistinctive marks znaki szczególne identification mark znak rozpoznawczyquality mark znak jakościtrade mark znak firmowyto bear the mark of sth nosić znamiona czegośvt 1. oznaczać, cechować 2. wskazywać 3. zapamiętać to mark a bill wprowadzać poprawki do projektu ustawyto mark sb presnt zaznaczyć komuś obecność to mark time zwlekać, wyczekiwać

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n znak, cecha, marka znak głębokości, linia zanurzenia v znakować, cechować

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. oznaczać
2. wskazywać
3. cechować

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

znak m, znamię n

znaczyć vt, oznakowywać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

znak, znamię, znaczyć, oznakowywać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s znak, oznaka
ślad
ocena (szkolna)
cel
to miss the ~ chybić celu
vt oznaczać, określać
oceniać
zwracać uwagę (sth na coś)
wyznaczać
cechować
~ off oddzielać, wydzielać
~ out wyznaczać, wyróżniać
prze-znaczać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MARKA

ZNACZEK

ZNAK

KRESKA

OZNACZENIE

NOTA

REJESTR

DOWÓD

PIĘTNO

ZNAMIĘ

BLIZNA

STOPIEŃ

OCENA

CECHA

ZNACZYĆ

WYZNACZAĆ

NAZNACZYĆ

POZNACZYĆ

NANIEŚĆ

OZNAKOWAĆ

PIĘTNOWAĆ

OZNACZAĆ

OCENIAĆ

KOTOWAĆ

ZANOTOWAĆ

OCECHOWAĆ

MARKOWAĆ

ZAZNACZAĆ

CECHOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1.
marka estońska
synonim: Estonian mark

2. (formerly the basic unit of money in Germany)
marka, marka niemiecka, DEM: : synonim: German mark
synonim: Deutsche Mark
synonim: Deutschmark

3.
stopień, ocena, nota: : synonim: academic grade
synonim: grade
synonim: score

4. (something that exactly succeeds in achieving its goal
"the new advertising campaign was a bell ringer"
"scored a bull's eye"
"hit the mark"
"the president's speech was a home run")
strzał w dziesiątkę: : synonim: bell ringer
synonim: bull's eye
synonim: home run

5. (a distinguishing symbol
"the owner's mark was on all the sheep")
oznaczenie: : synonim: marker
synonim: marking

Słownik internautów

ślad
typ
znak
ocena
zaznaczać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Marek


1. ślad

2. oznaka
cecha
znak

3. uwaga

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

znak~, certification znak jakości

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

znak, ślad
distinctive marks: znaki szczególne
finger-marks (finger-prints) : ślady palców, odciski palców
marks of violence: ślady stosowania przemocy

Słownik audio-video Montevideo

znacznik, znak, marka, cecha
przywieszka
znakować, znaczyć, cechować, notować
oznaczać cenę na towarze, notowanie
cena

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cel

oznaczyć

oznaka

punkt

ścieżka

ślad

zaznaczyć

Słownik religii angielsko-polski

Marek m pr

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

znak; ślad; cel; oznaka; rysa ustawcza
~, bench - geod. reper, punkt niwelacyjny
~, boundary - znak graniczny
~, certification - znak jakości
~, check - znak kontroli
~, distinguishing - znak rozpoznawczy
~, draft - znak (głębokości) zanurzenia
~, leading - nawig. nabieżnik
~, elevation - geod. reper niwelacyjny
~, field - punkt terenowy
~, high water - hydr. znak wysokiej wody
~, identity - znak rozpoznawczy
~, low water - hydr. znak niskiej wody
~, navigation - znak nawigacyjny
~ of courage - oznaka odwagi
~ of cowardice - oznaka tchórzostwa
~ of power - oznaka władzy
~ of production quality control - znak kontroli technicznej
~ of shame - znak hańby
~ on the deck, chalk - mar. znak (narysowany) kredą na pokładzie
~, quality - znak jakości
~, recognition - znak rozpoznawczy
~, registration - znak rejestracyjny
~, scale - kart. znak podziałki
~, scorch - bot. ślad poparzenia
~, trade - znak fabryczny, znak handlowy
~, water - hydr. wodowskaz

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

znak
~, high water - znak wysokiej wody
~, low water znak niskiej wody
~, rill żłobek deszczowy
~, water znak wodny

Słownik techniczny angielsko-polski

znak m, cecha f

znakować, cechować

Słownik częstych błędów

Rzeczownik mark oznacza m.in. znak, symbol, jakość, np. What does this mark on your computer mean? (Co oznacza ten znak na twoim komputerze?). Mark może też oznaczać konkretny model, np. Now you can buy this unique mark 3 HP laser printer (Teraz możesz kupić tę wyjątkową drukarkę laserową HP, model nr 3). Kiedy mamy na myśli markę, używamy rzeczownika brand lub make, np. I love this new powder brand - it is so delicate!- (Uwielbiam tę nową markę pudru - jest taki delikatny!), The best make of tape recorders is Sony (Najlepsza marka magnetofonów to Sony)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The solution we have arrived at allows us to retain and reinforce the CE marking.
Osiągnięte przez nas rozwiązanie pozwoli nam zachować i wzmocnić oznaczenie CE.

statmt.org

Many people may now be feeling that they have underestimated mark Zuckerberg, Facebook's fresh-faced founder and chief executive.

www.guardian.co.uk

The charismatic Peston is understood to have been interviewed by the BBC last week in an attempt to whittle down the number of applicants to find a successor to mark Damazer, who leaves in September.

www.guardian.co.uk

Though it's not even the first time representatives of a foreign government have tried to buy Liverpool - Thaksin Shinawatra had a crack while he was still Thai prime minister - this latest development would seem to mark the moment at which the already storied history of the Premier League finally tipped into overblown satire.

www.guardian.co.uk

In a BBC Radio 3 essay, rebroadcast to mark her death from cancer on 2 July, aged 77, she said: "To give value to existence, death must be regarded as an art.

www.guardian.co.uk

There is a very big question mark here, to my mind.
Moim zdaniem należałoby tu postawić wielki znak zapytania.

The vote should not mark the end of this issue.
Głosowanie nie powinno oznaczać zamknięcia tej kwestii.

As we left the building, Mark came up with an idea.
Gdy opuszczaliśmy budynek Mark wpadł na pewien pomysł.

When we get to our final mark, just do what I say.
Gdy osiągniemy ostatni punkt, po prostu rób co ci mówię.

Then the next day, Mark said he never got the message.
I następnego dnia Mark powiedział, że nie otrzymał wiadomości.

A play where everyone knows their part, except the mark.
Sztuka, gdzie każdy, prócz ofiary, zna rolę.

Its the only way I have to make my mark.
Tylko w ten sposób mogę wywrzeć swoje piętno.

You moved around a lot when Mark was growing up?
Czy często się przeprowadzaliście, gdy Mark dorastał?

I'm just a man trying to make his mark on history.
Jestem człowiekiem, który chce zapisać się w historii.

If we just sit here, end up as Mark did!
JeśIi będziemy tak tu siedzieć, wszyscy skończymy tak jak Mark.

When Mark left, he gave me a key to her office.
Mark dał mi klucz do jej biura.

Since when did we ask where a mark got his money?
Odkąd to martwimy się, skąd nasz cel ma pieniądze?

Mark, what I want is for you to remember the fight.
To czego chcę Mark, to to żebyś pamiętał o walce.

I called Mark and told him not to come in.
Zadzwoniłam do Mark'a i kazałam mu dziś nie przychodzić.

Yes, once again the Commission is well wide of the mark.
Tak, ponownie Komisja jest daleko od celu.

Mom, do you know who's got the best mark in school?
Mamo, wiesz kto dostał najlepszą ocenę w szkole?

Mark was the only one who actually believed I could get better.
Mark był jedynym który wieżył że może mi się polepszyć.

Mark, tell us just a little bit about this company.
Mark, opowiedz nam trochę o tej firmie.

No Mark, how can you say that we have to try again?
Nie Mark, jak możesz mówić, że chcesz spróbować jeszcze raz?

Look at the feet mark on top of the tree.
Spójrz na znak stóp na szczycie drzewa.

What you're looking for in a mark is someone who has nothing to lose.
Szukamy celu, który nie ma nic do stracenia.

Last night he said that great people leave their mark.
Wczoraj w nocy powiedział, że wielcy ludzie zostawiają znak.

So, Mark, you were home alone with the baby last night?
Zajmę się tym. Więc, Mark, ostatniej nocy byłeś w domu sam z dzieckiem?

Mark my words, you will never see that one again.
Zapamiętaj moje słowa... już nigdy nie spotkasz tej dziewczyny.

Mark was one of these guys who would, like, walk into a room.
Mark był jednym z tych facetów, którzy chcieli wchodzic do pokoju.

Who would have said that Mark were on our team.
Mark powinien być w naszym zespole. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną.

The book number was just a way to mark the spot.
Numer książki miał tylko oznaczyć to miejsce dla profesora.

She is a ten, but you just a pass mark.
Ona jest dziesięć, ale po prostu przechodzą zapytania.

We went through all this weeks ago, when you had Mark in.
Przechodziliśmy przez to tydzien temu kiedy, mieliście Marka.

Mark and I both said it was the best day of our lives.
Mark i ja stwierdziliśmy, że to był najlepszy dzień naszego życia.

But now everybody will see me, not the trade mark I wear.
Ale teraz każdy zobaczy, że nie noszę znaku firmowego.

But it's difficult for me to watch Mark get hurt.
Jest mi trudno patrzeć jak zostaje zraniony.

You know those things we took from your boat, Mark?
Wiecie, że te rzeczy znaleźliśmy na waszej łodzi, Mark?

We all have our own way of dealing with Mark's death.
Wszyscy mamy własny sposób uporaniem się ze śmiercią Marka.

I'm going to play golf with Mark in the morning.
Idealnie. Rano będę grać w golfa z Markiem.

My death will be a black mark on your soul.
Moja śmierć będzie czarną plamą na twojej duszy.

That night was to mark a turning point in my life.
Nie wiedziałem, że ta noc miała stanowić przełom w moim życiu.

That's usually the way it works, but we got a big question mark here.
Tak to zazwyczaj działa, ale mamy tutaj wielki znak zapytania.

With the three films you've made not a mark has been left on you.
Żaden z trzech filmów, które zrobiłeś do tej pory nie pozostawił na tobie piętna.

And when you have finished, leave fresh mark upon her.
A kiedy skończysz, zostaw na niej świeży ślad.

You think it could have made the mark on her neck?
Myślisz, że mógł zrobić taki znak na szyi?

And remember, your first meeting with a mark is crucial.
Pamiętaj twoje pierwsze spotkanie z celem jest decydujące.

They start gathering at 6pm but we move on my mark.
Zaczynają się zbierać o osiemnastej, ale wchodzimy na mój rozkaz.

Mark and Roy came here a couple of times a week.
Mark i Roy przychodzili tutaj kilka razy w tygodniu.

Perhaps that is a mark of a great leader in a crisis.
Może to znak świetnego przywódcy w kryzysie.

Mark had just turned 18, and his girlfriend was 15.
No nie, Mark skończył 18 lat, a jego dziewczyna miała 15.

There is a trade mark here with Master of the back.
Tu jest jedna ze znakiem swojej pani na plecach!

You get me close, I'll hit the mark and you're going to be clean.
Jeśli się dostanę do niego to dopnę swego. A ty będziesz czysty.

But if you want to speak with me, we could mark an encounter.
Ale jeśli o mnie ci chodzi, to może moglibyśmy się spotkać.

Free to walk this earth with a mark on your flesh.
Chodzić wolny po tym świecie nosząc znak na swoim ciele.