Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) nadawać tytuł lordowski, podnosić do godności lorda; zachowywać się jak lord; dominować, podkreślać swoją wyższość;
lord it over sb - narzucić komuś swoją wolę, potraktować kogoś z góry;
lord it over sb - narzucić komuś swoją wolę, potraktować kogoś z góry;

(Noun) pan; administracja lord; tytuł grzecznościowy używany w stosunku do młodszych synów księcia markiza; władca feudalny, feudał, władca; religia Pan Bóg;
lord lieutenant - administracja reprezentant Korony; historia wicekról Irlandii;
lord of the manor - pan na włościach, dziedzic;
the lord’s table - religia Stół Pański, ołtarz;
the lords - administracja członkowie Izby Lordów;
lord provost - administracja burmistrz;
my lord - milordzie, wasza lordowska mość, ekscelencjo; wysoki sądzie;
live like a lord - żyć jak lord;
drunk as a lord - pijany jak bela;
lords temporal - świeccy członkowie Izby Lordów, lordowie świeccy;
the lord’s prayer - religia modlitwa Ojcze Nasz, Modlitwa Pańska;
lord of appeal - administracja sędzia w Najwyższym Sądzie Apelacyjnym;
lord president - administracja prezes wydziału Sądu Apelacyjnego;
swear like a lord - kląć jak szewc;
first lord - administracja najwyższy urzędnik;
lord justice clerk - administracja prezes wydziału Sądu Apelacyjnego;
lord’s supper - religia Uczta Pańska;
lords of creation - literatura panowie stworzenia; mężczyźni;
lord chamberlain - marszałek dworu, Lord Szambelan;
lord knows where - Bóg raczy wiedzieć dlaczego;
lord high chancellor - administracja minister sprawiedliwości i prokurator generalny;
lord chief justice - administracja prezes wydziału Queen’s Bench Sądu Najwyższego;
lord mayor - administracja burmistrz;
the lord’s day - religia dzień pański, niedziela, święto;
lord advocate - administracja prokurator generalny Szkocji;
civil lord - administracja cywilny członek Admiralicji;
lord of the flies - Władca Much;
sb’s lord and master - mąż i pan;
good lord - dobry Boże!, o Boże!;
lord justice general - administracja prezes Sądu Najwyższego;
lord justice of appeal - administracja sędzia Sądu Apelacyjnego;
lord muck - wielki pan, panisko;
sb’s lord and master - mąż i pan;
good lord - dobry Boże!, o Boże!;
lord justice general - administracja prezes Sądu Najwyższego;
lord justice of appeal - administracja sędzia Sądu Apelacyjnego;
lord muck - wielki pan, panisko;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(sovereignruling, also fig) pan, władca
~ of the manor pan dworu
to live like a ~ żyć jak król, żyć jak pan
as drunk as a ~pijany jak szewc.
2.
(a nobleman, peer) milord
House of L~s Izba Lordów
(Creator) Pan Bóg
(Christ) : Our L~Nasz Pan

3.
L~ have mercy! Boże zmiłuj się!
(the) L~ only knows Bóg jeden wie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lord, pan, władca
as drunk as a ~ pijany jak bela

Pan Bóg, Jezus Chrystus
~ !/~ God/Good ~/~ knows/~ bless us/me okrzyki wyrażające zdziwienie itp.
the House of ~s Izba Lordów

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s lord
pan

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. lord
pan
The Lord - Pan (Bóg)
Lord's Prayer - Modlitwa Pańska
good Lord! - dobry Boże!
bryt. House of Lords - Izba Lordów

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAN

WŁADCA

WŁAŚCICIEL

MAGNAT

SENIOR

BÓG

LORD

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

lord
pan
Pan Bóg
,,Dobry Boże!''
,,Boże ty mój!''

Wordnet angielsko-polski

(a person who has general authority over others)
suzeren
synonim: overlord
synonim: master

Słownik internautów

lord
(Lord) Pan Bóg

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. pan
władca
2. lord

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lord; pan
~, feudal - hist. pan feudalny
~, First Sea - UK Pierwszy Lord Admiralicji
~ High Admiral - dowódca honorowy Royal Navy (król, królowa)
~ of the skies - przen. pan przestworzy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And now, behold, Adonijah reigneth; and thou, my lord the king, knowest it not:
A oto, już Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.

Jesus Army

And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.

Jesus Army

And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.

Jesus Army

Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?
Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?

Jesus Army

And they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?
I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich: Azażem ja jest Panie?

Jesus Army

The former Labour work and pensions secretary lord Hutton, who was asked by the government to conduct the inquiry, also recommends raising the retirement age for public sector pensions in the longer term and ending the "inherently unfair" final salary schemes.

www.guardian.co.uk

Abraham may be familiar to some readers for dissecting - and comprehensively debunking - global warming denier Christopher Monckton in 126 slides, called A Scientist Replies to lord Monckton.

www.guardian.co.uk

16am: Nick Robinson is an important chap but, unlike the prime minister, the archbishop of Canterbury and the lord Chancellor, the BBC's political editor has not been invited to give a speech at tonight's lord Mayor's banquet.

www.guardian.co.uk

But lord Justice Moore-Bick and Mr Justice Ramsey, sitting at the high court in London, refused to take action against Griffin, BNP deputy Simon Darby and party officer Tanya Lumby.

www.guardian.co.uk

But who is just in the eyes of the Lord?
Ale, kto jest sprawiedliwy w oczach Pana?

Be strong in the Lord and the power of his might!
Bądźcie silni w Panu i w jego mocy!

Child, the good Lord has put me into your hands.
Dziecko, dobry Pan oddał mnie w twoje ręce.

One is never alone in the house of the Lord.
Nikt nie jest sam w domu Pana.

They got the power of the Lord deep down inside them.
Oni dostali władzę lorda głęboko w dół wewnątrz nich.

I have asked the Lord to give me an answer.
Poprosiłem Pana, by dał mi odpowiedź.

The Lord will come for you in his own good time.
Sama po pana przyjdzie, kiedy będzie pora.

We give thanks to the Lord, for he is good.
Składamy Bogu dzięki, - bo jest on dobry.

In the same way, we do not know when the Lord us.
Tak samo my nie wiemy, kiedy Pan nas wezwie.

We are all poor in the eyes of our Lord.
Wszyscy jesteśmy biedni przed Panem.

I don't think working for the Lord is a problem.
Myślę, że praca dla Pana nie jest problemem

When our lord goes to war, we have to pay more land tax.
Kiedy nasi panowie idą na wojnę, my musimy płacić większe podatki.

I don't think the good Lord wants us to question too much.
Cóż, myślę, że dobry Bóg nie oczekuje od nas zbyt wielu pytań.

She was with the group we caught earlier, my lord.
Była z tym wieśniakami co ich złapaliśmy, mój panie.

Because our Lord will judge him when his time comes.
Gdyż Pan go osądzi, gdy nadejdzie jego czas.

And it is also a time to give thanks to the Lord.
I jest to też czas by podziękować Panu.

You'll learn that the only love you should feel is to our lord.
Jedyna miłość, jaką masz czuć należy się Panu.

I am just a simple woman, doing the work of the Lord.
Jestem tylko prostą kobietą, pracującą dla Pana.

The former Hand did call on me, my lord, several times.
Poprzedni Namiestnik przyszedł do mnie kilka razy, mój panie.

But if there are, at least we have the Lord on our side.
Ale jeśli będą, przynajmniej mamy Boga po naszej stronie.

Does the writing of the play go well, my lord?
Czy pisanie sztuki idzie dobrze, panie?

We thank you, lord, By whose word everything comes to be.
Dziękujemy ci, Panie, przez którego słowo wszystko się stało.

My Lord, this man said you were going to see him.
Panie, ten człowiek powiedział, że mieliście się z nim spotkać.

Lord, I call on you right now to make this child walk again!
Panie, wzywam Cię teraz, aby to dziecko chodziło!

I come to speak to them of you, my Lord.
Przychodzę do nich mówić o Tobie, mój Panie.

And the Lord will ask me to account for your life!
A Pan poprosi mnie bym wyjaśnił twoje życie przed Nim!

Exactly how much money did the Lord touch him for?
Dokładnie na ilę pieniędzy Pan go dotknął?

Good Lord, you could make a person with all that stuff.
Drogi Boże, mógłbyś stworzyć z tego całą osobę.

Thank the Lord, for putting me in the same room as you.
Dziękuję że dał mi możliwość mieszkać z tobą w jednym pokoju.

Come, my lord, what made you run from your world?
No już, mój panie, co przygnało cię aż tutaj?

Please, cover your head in the house of the Lord.
Proszę, nakryj głowę w domu Pana.

Girl, you'd better watch how you talk to our lord.
Dziewczyno, lepiej uważaj jak się odzywasz do naszego Pana!

And you, my Lord, are not an easy man to move!
I ty, mój panie, niełatwo się wzruszasz!

Lord, give me a sign that I am following you and not a man.
Panie, daj mi znak, że podążam za tobą, nie za człowiekiem.

And what thought you of our young lord's play, William?
A co ty myślisz o sztuce młodego lorda?

Well, the Lord made them things big for a purpose.
Cóż, Bóg zrobił te rzeczy wielkie z jakiegoś powodu.

Do you not receive the blood and the body of our Lord?
Czy otrzymujesz krew i ciało naszego Pana?

No, my lord, but I have an eye and a good hand.
Nie, panie, ale mam dobre oko i pewną rękę.

Lord, if it does happen, then I will not be alone.
Panie, jeśli to się zdarzy, a następnie I nie będę sam.

May the Lord free you of the old man and his actions.
Niech Pan wyzwoli cię z poprzedniego życia i dawnych czynów.

Lord, help these soldiers, who have given so much for this country.
Panie, pomóż tym żołnierzom, którzy tak wiele poświęcili dla tego kraju.

Please, have some respect for the house of the Lord.
Proszę, trochę szacunku dla domu Pana.

They're just children of the Lord, put it that way.
To są dzieci należące do pana i niech tak zostanie.

But the good lord above has shown me that I'm not alone.
Ale Bóg wskazał mi, że nie jestem sama.

It was the good lord who put this nice young person's in your way.
To dobry Bóg postawił tego młodego syna pastora na twojej drodze życia.

With due respect to the Lord, who made the world in two, three days.
Z całym szacunkiem dla Pana, ale kto zbudowałby świat w trzy dni

The Lord works for six days, then tells the union he needs a rest.
Pan pracował przez sześć dni, po czym powiedział Związkom, że musi odpocząć.

Yes, but they will not return until you go the path of the Lord.
Tak, ale ona nie wróci, zanim nie wstąpisz na ścieżkę Pana.

And for the first time in my life, the Lord replied.
I po raz pierwszy w życiu Pan Światła mi odpowiedział.

What other duty would you have me do, my lord?
Jakie inne obowiązki powierzysz mi, panie?